Pape L., Ryba K., Practical Considerations for School

advertisement
Sylabus
Wydział / Kierunek / Specjalność
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU
KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA
INFORMACJE OGÓLNE
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
Podyplomowe
Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym
TERAPIA ZAJĘCIOWA W PLACÓWKACH
standardem kształcenia i/lub programem nauczania
WYCHOWANIA 1
zatwierdzonym przez Radę WNoZ).
TZ72
Kod przedmiotu
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia
Katedra Geriatrii i Gerontologii
Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących
przedmiot
Przedmioty wprowadzające. Wymagania
wstępne
Punkty ECTS
Forma zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ogółem
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Samokształcenie
E-learning
NAUCZANIA I
Wykaz osób prowadzących
zajęcia:
dr Magdalena MagierskaKrzysztoń
dr Anna Klatkiewicz
dr Mirosława Cylkowska-Nowak
Zaliczenia z przedmiotów: Profesjonalizm i współpraca w zawodzie terapeuty
zajęciowego, Ocenianie potencjału zajęciowego pacjenta, Proces terapii zajęciowej,
Ergoterapia, Pedagogika specjalna, przedmioty arteterapeutyczne.
1
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia
dydaktycznych
przedmiotu
(odpowiednie
podkreślić)
40
Praca pisemna
Egzamin
Prezentacja wybranego zagadnienia
Zaliczenie z oceną
10
Projekt
Zaliczenie
20
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
dr hab. Mariola Pawlaczyk
10
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (K)
Symbol
Cele kształcenia
C(W)1
Rozumienie możliwości stosowania terapii zajęciowej w opiece nad dzieckiem, w
placówkach nauczania i wychowania
C(W)2
Stosowanie wiedzy z zakresu terapii zajęciowej w odniesieniu do opieki nad dzieckiem,
placówek nauczania i wychowania
C(W)3
Poznanie i rozumienie psychologicznych uwarunkowań prowadzenia terapii w
placówkach nauczania i wychowania
C(W)4
Poznanie wiedzy na temat holistycznej i indywidualnej diagnozy uczestników terapii
zajęciowej w placówkach nauczania i wychowania
C(U)1
Kształtowanie umiejętności planowanie zajęć terapeutycznych: cele terapii, zadania
terapeutyczne, ewaluacja planu terapii na przykładzie placówek nauczania i wychowania
C(U)2
Rozwijanie umiejętności projektowania scenariuszy zajęć do warsztatu terapii zajęciowej
w placówkach nauczania i wychowania
C(U)3
Rozwijanie umiejętności prowadzenia dokumentacji oraz ewaluowania procesu terapii
zajęciowej w placówkach nauczania i wychowania
C(U)4
Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć w warsztacie terapii zajęciowej w
placówkach nauczania i wychowania
C(K)1
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne oraz aktywności
zajęciowe uczestników terapii w placówkach nauczania i wychowania
C(K)2
Rozwijanie kompetencji tworzenia warunków do rozwoju niezależności pacjenta w
środowisku nauczania i wychowania
Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (K).
Symbol
EK (W)1
EK (W)2
Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W),
umiejętności (U), kompetencje społeczne (K).
Rozumie możliwości stosowania terapii zajęciowej w opiece,
kształceniu dzieci i młodzieży, integracji społecznej
Stosuje dotychczas zdobytą wiedzę z zakresu terapii zajęciowej
Odniesienie do celów
kształcenia (symbol)
C(W)1
C(W)2
1
do rozumienia działalności placówek nauczania i wychowania
Zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania prowadzenia
C(W)3
terapii zajęciowej w placówkach nauczania i wychowania
EK (W)4
Zna i rozumie założenia holistycznej i indywidualnej diagnozy
C(W)4
uczestników terapii zajęciowej w placówkach nauczania i
wychowania
EK (U)1
Potrafi zaplanować zajęcia terapeutyczne: cele terapii, zadania
C(U)1
terapeutyczne, ewaluację planu terapii na przykładzie zajęć
terapii zajęciowej w placówkach nauczania i wychowania
EK (U)2
Potrafi przygotować scenariusze zajęć terapii zajęciowej dla
C(U)2
dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania
EK (U)3
Potrafi prowadzić dokumentację oraz ewaluować proces terapii
C(U)3
zajęciowej dla dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i
wychowania
EK (U)4
Potrafi prowadzić zajęcia w warsztacie terapii zajęciowej dla
C(U)4
dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania
EK (K)1
Bierze odpowiedzialność za działania własne oraz aktywności
C(K)1
zajęciowe uczestników zajęć terapii zajęciowej w placówkach
nauczania i wychowania
EK (K)2
Ma świadomość potrzeby tworzenia warunków do rozwoju
C(K)2
niezależności pacjenta w środowisku nauczania i wychowania
Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania
zatwierdzonego przez Radę WNoZ)
Symbol
Treści kształcenia i forma realizacji treści kształcenia: np.
Odniesienie do
wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki
efektów kształcenia
zawodowe, samokształcenie, e- learning
(symbol)
TP1
Terapia zajęciowa w systemie opieki, kształceniu dzieci i
EK(W)1, EK(W)2
młodzieży, projektowanie procesu terapeutycznego, zadania,
metody i rodzaje terapii zajęciowej.
TP2
Psychologiczne uwarunkowania prowadzenia terapii zajęciowej
EK(W)3
w placówkach nauczania i wychowania.
TP3
Holistyczna i indywidualna diagnoza uczestników terapii
EK(W)4
zajęciowej w placówkach nauczania i wychowania.
TP4
Planowanie zajęć terapeutycznych: cele terapii, zadania
EK (U)1, EK (U)2
terapeutyczne, ewaluacja planu terapii na przykładzie zajęć dla
dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania.
TP5
Ewaluacja procesu terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży w
EK(U)2, EK (U)3,
placówkach nauczania i wychowania.
EK (U)4, EK (K)1,
EK(K)2
TP6
Etyczne aspekty funkcjonowania terapii zajęciowej.
EK(U)2, EK (U)3,
Etyczny wymiar realizacji roli opiekuna i terapeuty zajęciowego EK (U)4, EK (K)1,
w w placówkach nauczania i wychowania.
EK(K)2
TP7
Zajęcia próbne w warsztatach terapii zajęciowej dla dzieci i
EK(U)2, EK (U)3,
młodzieży w placówkach nauczania i wychowania.
EK (U)4, EK (K)1,
EK(K)2
Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela,
Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, praca z tekstem, rozmowa dydaktyczna,
umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)
samokształcenie studenta, film dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, uczestnictwo w
pracy (prowadzenie zajęć próbnych), samoocena, ocenianie grupowe
tablica, kreda, rzutnik multimedialny, sprzęt komputerowy, pomoce
Środki dydaktyczne wykorzystywane w
procesie kształcenia
Wykaz literatury dla studenta
Case-Smith, J., Effectiveness of school-based occupational therapy intervention on
Literatura podstawowa
do 4 pozycji
handwriting. The American Journal of Occupational Therapy, 2002, 56 (1), 17-25.
Dunn W., A comparison of service provision models in school based occupational
therapy services. A pilot study. The Occupational Therapy Journal of Research, 1990, 10
(5), 300-320.
Dankert H.L., Davies P.L., Gavin W.J., Occupational therapy effects on visual-motor
skills in preschool children.American Journal of Occupational Therapy, 2003, 57(5):
542-9.
Pape L., Ryba K., Practical Considerations for School-Based Occupational Therapists,
Piszczek, M., Terapia zajęciowa. PZWL, Warszawa 1997.
Zabłocki J., Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Warszawa 1992.
Zabłocki J., Wprowadzenie do rewalidacji. A. Marszałek Warszawa 1998.
Karolak W., Rysunek w arteterapii. Wyd. WSSE, Łódź 2005.
Literatura uzupełniająca
do 4 pozycji
Kingom Ch., Ozdoby i aplikacje ze wstążek, Wydawnictwo: Read Me, Warszawa 2007.
Lang J., Rzeźbienie w glinie, Wydawnictwo RM, Warszawa 2006.
Lupato M., Postarzanie przedmiotów. Spękania, decoupage, patynowanie, Wydawnictwo
RM, Warszawa 2010.
Milanowska K. (red.), Techniki pracy w terapii zajęciowej. PZWL, Warszawa.
Sposób oceny pracy studenta
Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F),
formujące (F)
podsumowujące (P)
podsumowujące (P)
Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności,
uczestnictwo w pracy (prowadzenie zajęć próbnych), samoocena, ocenianie grupowe – P
EK (W)3
2
studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt
ćwiczenia, rozmowa dydaktyczna – F
Kryteria oceny
Ocena
Definicja lokalna
Ocena
Definicja ECTS
lokalna
ECTS
5
Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje
A
Celujący – wybitne osiągnięcia
4,5
Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
B
Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z
pewnymi błędami
4
Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
C
Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem
zauważalnych błędów
3,5
Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
D
Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi
ale ze znacznymi niedociągnięciami
błędami
3
Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
E
Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria
z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,K)
2
Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności,
FX, F
Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu
kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,K)
materiału
INFORMACJE DODATKOWE
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu
Numery symboli treści
Sposoby prowadzenia zajęć
Typy (D,F,P) i metody
kształcenia realizowanych w
umożliwiające osiągnięcie
oceniania stopnia
trakcie zajęć
założonych efektów
osiągnięcia założonego
kształcenia
efektu kształcenia
EK (W)1
TP1
Wykład konwersatoryjny,
F
praca z tekstem, ćwiczenia,
rozmowa dydaktyczna
EK (W)2
TP1
Wykład konwersatoryjny,
F, P
praca z tekstem, ćwiczenia,
rozmowa dydaktyczna
EK (W)3
TP2
Wykład konwersatoryjny,
F, P
praca z tekstem, ćwiczenia,
rozmowa dydaktyczna
EK (W)4
TP3
Wykład konwersatoryjny,
F, P
praca z tekstem, ćwiczenia,
rozmowa dydaktyczna
EK (U)1
TP4
Ćwiczenia, rozmowa
F
dydaktyczna, dyskusja
dydaktyczna
EK (U)2
TP4
Ćwiczenia, rozmowa
F
dydaktyczna, dyskusja
dydaktyczna
EK (U)3
TP5, TP6, TP7
Ćwiczenia, rozmowa
F
dydaktyczna, dyskusja
dydaktyczna
EK (U)4
TP5, TP6, TP7
Uczestnictwo w pracy
P
(prowadzenie zajęć próbnych),
samoocena, ocenianie grupowe
EK (K)1
Uczestnictwo w pracy
F, P
(prowadzenie zajęć próbnych),
samoocena, ocenianie grupowe
EK (K)2
TP5, TP6, TP7
Uczestnictwo w pracy
F, P
(prowadzenie zajęć próbnych),
samoocena, ocenianie grupowe
Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych
efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)
Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)
Przyporządkowanie efektu kształcenia dla
Odniesienie efektu kształcenia dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych
całego programu (PEK)
dla obszaru kształcenia
EK (W)1
K_W15
M1_W04
EK (W)2
K_W24
M1_W05
EK (W)3
K_W14
M1_W04
EK (W)4
K_W27
M1_W05
EK (U)1
K_U22
M1_U10
EK (U)2
K_U22
M1_U10
EK (U)3
K_U23
M1_U10
EK (U)3
K_U23
M1_U10
EK (K)1
K_K13
M1_K07
EK (K)2
K_K06
M1_K03
3
Baum E., Terapia zajęciowa. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.
Borecka I., Wontorowska-Roter, S, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wyd. Unus, Wałbrzych 2006.
Heaton J. A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk 2003.
Karwowska M. Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyd. Śląsk, Katowice 1999.
Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Katowice 1999.
Mikołajewska E., Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu : poradnik dla opiekunów Warszawa 2009.
4
Download