Ćwiczenie 8

advertisement
Ćwiczenie 8
Właściwości utleniająco-redukujące związków chemicznych
Zakres materiału:
Definicja stopnia utlenienia. Pojęcie utleniacza i reduktora, umiejętność określenia
stopnia utlenienia oraz zbilansowania równania chemicznego. Właściwości
utleniająco-redukcyjne związków manganu, fluorowców oraz związków siarki i azotu.
Potencjały redoks. Równanie Nernsta.
• A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, 2002 – roz. 12.1, 12.2.
• J. Minczewski, Z. Marczenko, „Chemia analityczna”, PWN, 2001 – t.1 roz. 5.1, 5.2,5.5.5.
Opis ćwiczenia:
Część 1
Wpływ odczynu środowiska na redukcję nadmanganianu potasu
Do trzech probówek wprowadzić po 5 kropli 0.02 M roztworu nadmanganianu potasowego. Do
pierwszej probówki dodać 5 kropli 12 M H2SO4, do drugiej taką samą objętość wody, a do
trzeciej tyle samo 12 M NaOH. Do wszystkich probówek dodać po 5 kropli 0.05 M NaHSO3.
Obserwować zmianę zabarwienia roztworu.
Część 2
Własności utleniające jonów wodorowych
2.1 Do czterech probówek zawierających kilka opiłków: żelaza, glinu, cynku i magnezu dodać 1 – 2 cm3
stężonego kwasu solnego. W razie potrzeby należy probówkę podgrzać. Obserwować wydzielanie się
wodoru.
2.2 Identycznie wykonać próbę rozpuszczania wymienionych metali w 6 M NaOH – w razie potrzeby
należy probówkę podgrzać
Część 3
Moc utleniaczy i reduktorów – przewidywanie reakcji redoks
3.1 Do probówki zawierającej 1 – 2 cm3 świeżo przygotowanego roztworu NaNO2 dodać kilka
kropel 2 M HCl oraz kilka kropel KJ. Obecność jodu sprawdzić przy pomocy papierka
jodoskrobiowego.
3.2
Do 1 – 2 cm3 roztworu NaNO3 dodać kilka miligramów pyłu cynkowego oraz 1 – 2 cm3
roztworu 6 M KOH. Roztwór delikatnie ogrzewać. Nad probówką zwilżonym papierkiem
uniwersalnym badać obecność par amoniaku, którego występowanie świadczy o przebiegu
reakcji.
Część 4
4. Wpływ temperatury na kierunek reakcji redoks.
4.1. Do 1 – 2 cm3 roztworu 0,1 M szczawianu amonu [ (NH4)2C2O4 ] dodać kilka kropel 2 M
H2SO4. Następnie dodać kilka kropel 0,01 M KMnO4.
4.2. Identyczną próbę zrobić jak w pkt 1.4.1. tylko roztwór podgrzać.
4.3. Do 0,5 – 1 cm3 6% roztworu H2O2 dodać kilka kropel 2 M KOH oraz kroplę soli Cr3+.
Roztwór wstrząsać przez kilka minut, a następnie pobrać część roztworu do oddzielnej
probówki i dodać kilka kropel roztworu soli Pb2+ w celu stwierdzenia obecności jonów
chromianowych w próbce. Pozostałą część roztworu ogrzewać przez kilka minut, następnie
roztwór ostudzić i wykonać reakcję charakterystyczną na obecność jonów chromianowych
przy pomocy jonów Pb2+.
Część 5
Reakcje utlenienia i redukcji w solach stopionych.
Do tygielka wsypać ok. 0,5 g mieszaniny azotanu (V) sodu [ NaNO3 ] i węglanu sodu [ Na2CO3 ]
(zmieszanych w stosunku 1:1) oraz dodać odrobinę stałej soli Cr 3+ . Zawartość tygielka wymieszać
bagietką i ogrzewać do momentu stopienia soli. Następnie tygiel ostudzić a zawartość tygla ostrożnie
rozpuścić w wodzie. 1 – 2 cm3 otrzymanego roztworu przenieść do probówki i dodać około 1 cm3
roztworu zawierającego jony Pb2+ w celu stwierdzenia obecności jonów CrO42-.
2. Opracowanie wyników

Na podstawie zaobserwowanych zmian na powierzchni płytki metalowej uzasadnić
zachodzące zmiany przez wypisanie potencjałów normalnych i ich porównanie.

Napisać reakcje zachodzące podczas rozpuszczania metali w kwasach i zasadach.
Uzasadnić wydzielanie się wodoru podczas reakcji metali w środowisku kwaśnym
i zasadowym.

Napisać bilans elektronowy dla wykonanych reakcji i uzasadnić kierunek reakcji na
podstawie normalnych potencjałów redoks produktów i substratów. Obliczyć stałe
równowagi dla wykonanych reakcji redoks.

Zanotować zaobserwowane różnice w szybkości wykonywanych reakcji w temperaturze
pokojowej oraz temperaturze kilkakrotnie wyższej. Napisać równania reakcji, bilans
elektronowy oraz zaznaczyć pod równaniem chemicznym ewentualne zmiany barwy.
 Napisać reakcje redoks. Jakie zalety posiada układ soli stopionych w reakcji redoks?
Napisać reakcję, bilans elektronowy oraz potencjały normalne dla reagentów
Obserwacje i wyniki
Download