Nauczanie przedszkolne pięciolatków – „Jestem dzieckiem Bożym”

advertisement
Grupa pięciolatków – „Jestem dzieckiem Bożym”
1. Bóg – świat – wspólnota
Wiodące cele katechetyczne
 Odkrywanie Boga jako Stwórcy.
 Przystosowanie się do życia we wspólnocie.
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
1. Z radością
poznajemy się
nawzajem.
zabawy integracyjne
(zabawa w
zapamiêtywanie
imion, zabawa z
pi³k¹), opowiadanie
rozmowa
rozmowa kierowana,
2. Chcę
odpowiedzieć na zabawa z kocem,
układanie serc z
Bożą miłość.
puzzli, piosenka z
gestami
3. Dobry Bóg
z miłości dał
nam rośliny.
4. Dziękujemy
Bogu za
zwierzęta.
pięciolatki
rozmowa kierowana,
opowiadanie,
piosenka z gestami,
sianie rzeżuchy,
zabawa w
naśladowanie
wzrostu roślin
opowiadanie,
rozmowa kierowana,
zabawa w zwierzęta
Wiodące treści katechetyczne
 Bóg Stwórcą całego świata.
 Radość i miłość we wspólnocie.
w zakresie wiedzy
 rozpoznaje osoby ze swojej grupy
równieśniczej
 pamięta imiona swoich kolegów i
koleżanek
 określi swoje zainteresowania
Osiągnięcia dziecka
w zakresie umiejętności
 potrafi przedstawić się
 potrafi bawić się z rówieśnikami
w zakresie
postaw i zachowań
 bierze udział w grach  obserwacja
i zabawach
uczestnicząca
 odpowiada na pytania  analiza zachowań
katechety
dzieci
 rozumie prawdę, że Bóg jest miłością  potrafi własnymi słowami wyrazić
 przyjmuje postawę
miłość do Boga
miłości i ufności
 rozumie, że z Bogiem można
rozmawiać
 potrafi zaśpiewać piosenkę „Bóg kocha względem Boga
 chętnie śpiewa dla
mnie” i pokazać odpowiednie gesty
Boga, wykonując
odpowiednie gesty
 rozumie pojęcia „stwarzać” i
 potrafi dostrzec dobro w stworzonym
 cieszy się całym
„stworzenie”
przez Boga świecie
stworzonym przez
Boga światem
 pamięta, że cały świat został
 potrafi wyrazić swój zachwyt nad
stworzony przez Boga z miłości
pięknem stworzenia
 chętnie bierze udział
w śpiewie
 potrafi zaśpiewać piosenkę „Na
wychwalającym
początku Bóg stworzył”
Stwórcę
 rozumie, że świat jest darem Boga
 potrafi wyrazić swój zachwyt nad
 dziękuje Bogu za
światem w pracach plastycznych
zwierzęta
 pamięta, że Bóg powierzył ludziom
 potrafi powiedzieć, dlaczego należy
 troszczy się o rośliny
troskę o świat
opiekować się zwierzętami
i zwierzęta, ponieważ
 wie, że nie wolno niszczyć Bożych
są dziełem Bożym
dzieł
15
Sposoby oceny
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza wytworów
pracy dziecka
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza wytworów
pracy dziecka
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza wytworów
pracy dziecka
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
5. Człowiek
najdoskonalszy
m stworzeniem
na ziemi.
rozmowa kierowana,
opowiadanie, praca
plastyczna, modlitwa,
zabawa z lusterkiem
6. Bóg kocha
każdego
człowieka.
rozmowa kierowana,
opowiadanie, praca z
ilustracjami, śpiew z
gestami, odgrywanie
roli
7. W rodzinie
obdarzamy się
miłością.
8. W mojej
rodzinie
przebywamy i
modlimy się
razem.
9. Bóg kocha
nas miłością
ojcowską.
pięciolatki
w zakresie wiedzy
Osiągnięcia dziecka
w zakresie umiejętności
 wie, że człowiek został
stworzony przez Boga
 rozumie, że człowiek został
stworzony na Boże
podobieństwo
 rozumie, że życie i zdrowie są
darem Boga i trzeba się o nie
troszczyć
 rozumie, że jest wyjątkowym
dziełem Boga
 potrafi dostrzec różnicę między
człowiekiem a pozostałymi
stworzeniami
 potrafi zaśpiewać piosenkę „Cieszę
się, alleluja”, wykonując
odpowiednie gesty
 potrafi wykonać autoportret
 rozumie słowa modlitwy
„Ojcze nasz”
 potrafi włączać się do modlitwy
„Ojcze nasz”
 potrafi się skupić podczas modlitwy
 potrafi okazywać szacunek
wszystkim ludziom
 potrafi okazać dobroć biednym,
niepełnosprawnym, chorym
 potrafi szanować tych, którzy się od
niego różnią (płeć, kolor skóry,
sprawność)
rozmowa kierowana,
 rozumie prawdę, że w rodzinie  potrafi powiedzieć, w jaki sposób
modlitwa spontaniczna, jest obecny Bóg
może okazać miłość w rodzinie
praca z ilustracjami,
 rozumie, że przez miłość do
 potrafi wskazać, jakie zachowania w
rysunek, recytacja z
rodziców i rodzeństwa okazuje rodzinie cieszą Boga
gestami
się miłość Bogu
rozmowa kierowana,
 rozumie, że rodzina powinna  potrafi szczerze rozmawiać o swoich
modlitwa spontaniczna, razem przebywać, rozmawiać i problemach rodzinnych
praca z ilustracjami,
modlić się
 potrafi modlić się z innymi
rysunek
rozmowa kierowana,
opowiadanie, poznanie
nowych pojęć, praca z
ilustracjami, modlitwa
16
w zakresie
postaw i zachowań
 troszczy się o własne życie i
zdrowie
 dziękuje Bogu modlitwą za
życie
 chętnie pomaga słabszym,
chorym i starszym
 bawi się zgodnie ze
wszystkimi
Sposoby oceny
 obserwacja
uczestnicząca
 wypowiedzi ustne
 analiza wytworów
pracy dziecka
 obserwacja
uczestnicząca
 wypowiedzi ustne
 analiza wytworów
pracy dziecka
 analiza zachowań
dzieci
 przyjmuje postawę miłości i  obserwacja
dobroci wobec członków
uczestnicząca
rodziny
 analiza wypowiedzi
 pomaga rodzicom w
ustnych
codziennych obowiązkach
 analiza rysunku
 modli się za swoją rodzinę
 obserwacja
uczestnicząca
 chętnie uczestniczy w
 analiza wypowiedzi
codziennym życiu
rodzinnym
ustnych
 analiza wytworów
pracy dziecka
 wyraża miłość do Boga
 obserwacja
modlitwą „Ojcze nasz”
uczestnicząca
 wyraża postawę szacunku
 wypowiedzi ustne
wobec Boga poprzez
 analiza zachowań
modlitewne skupienie
dzieci
Treści
szczegółowe
10. Chrzest
czyni mnie
dzieckiem
Bożym.
Metody i techniki
w zakresie wiedzy
rozmowa kierowana,
 dowiaduje się, że zostało
opowiadanie, modlitwa, ochrzczone
piosenka, praca z
 rozumie, że chrzest czyni nas
ilustracjami,
dziećmi Bożymi
prezentacja szaty
 rozumie, że należy do
chrzcielnej,
wspólnoty Kościoła
improwizowana scenka
na temat chrztu
Osiągnięcia dziecka
w zakresie umiejętności
 potrafi wyjaśnić, dlaczego chrzest
jest tak ważnym wydarzeniem
 potrafi śpiewać piosenkę „Spotkał
mnie dziś Pan”
w zakresie
postaw i zachowań
 wyraża wdzięczność Bogu
za swój chrzest modlitwą i
pieśnią
Sposoby oceny
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza wytworów
pracy dziecka
 analiza zachowań
2. Modlitwa – Kościół – niebo
Wiodące cele katechetyczne
 Zaangażowane uczestnictwo w modlitwie.
 Poznawanie znaków Bożej obecności.
Wiodące treści katechetyczne
 Kościół to miejsce modlitwy i spotkania z Bogiem.
 Szacunek dla symboli religijnych.
Osiągnięcia dziecka
Treści
szczegółowe
11. W naszych
rodzinach
szanujemy krzyż.
12. Wiem, co mi
pomaga w
modlitwie.
pięciolatki
Metody i techniki
rozmowa kierowana,
śpiew piosenki „W
imię Ojca”, rysunek,
praca ze zdjęciami lub
ilustracjami
rozmowa kierowana,
opowiadanie,
prezentacja symboli
religijnych, tworzenie
„słodkiego różańca”
w zakresie wiedzy
w zakresie umiejętności
w zakresie
postaw i zachowań
Sposoby oceny
 określi, co to jest krzyż
 wymieni miejsca, w których go
się spotyka
 potrafi wykonać znak krzyża
 z szacunkiem odnosi się do
krzyża
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 wie, jak wygląda różaniec
 wie, do kogo zanosimy prośby
w modlitwie różańcowej
 potrafi wyrecytować modlitwę
„Zdrowaś Maryjo” lub tylko jej
słuchać
 potrafi wskazać, na których
paciorkach odmawiamy
„zdrowaś”, a na których „Ojcze
nasz”
 szanuje różaniec, obrazki
religijne, medalik, krzyżyk
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza zachowań
17
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
w zakresie wiedzy
13. Aniołowie
czuwają nad
nami.
rozmowa kierowana,
 pamięta, że ma swojego
opowiadanie, modlitwa, anioła stróża
praca z ilustracjami,
 rozumie, że aniołowie
rysunek, zabawa
czuwają nad ludźmi
14. Pismo Święte
listem Boga do
ludzi.
rozmowa kierowana,
modlitwa spontaniczna,
opowiadanie,
prezentacja listów i
Pisma Świętego,
wykonanie rysunku,
zabawa – „radosny list”
rozmowa kierowana,
uczenie się wierszyka,
praca z ilustracjami,
drama
15. Moja rodzina
spotyka się z
Bogiem w
kościele.
16. Niedziela jest
dniem świętym.
rozmowa kierowana,
opowiadanie, recytacja,
praca z ilustracjami
17. Ojciec Święty rozmowa kierowana,
modlitwa spontaniczna,
wzorem miłości
śpiew piosenki, praca ze
i służby Bogu.
zdjęciami, praca z
podręcznikiem
rozmowa kierowana,
18. Każdy może
modlitwa, śpiew,
zostać świętym.
życiorys Matki Teresy z
Kalkuty, praca z
ilustracjami,
opowiadanie, zabawa
pięciolatki
Osiągnięcia dziecka
w zakresie umiejętności
 potrafi samodzielnie odmówić
modlitwę „Aniele Boży”
 rozumie, że Pismo Święte jest  potrafi powiedzieć, dlaczego
księgą pochodzącą od Boga
Pismo Święte jest księgą
wyjątkową
 potrafi wyjaśnić, kto jest autorem
Pisma Świętego
w zakresie
postaw i zachowań
 przyjmuje postawę radości i
wdzięczności Bogu za anioła
stróża
 rozmawia ze swoim
aniołem stróżem
 z szacunkiem odnosi się do
Pisma Świętego
 z uwagą słucha słowa
Bożego na katechezie i w
kościele
 rozpozna przedmioty
charakterystyczne dla
kościelnego wnętrza
 wie, gdzie jest jego kościół
parafialny
 wyjaśni, czym różni się
niedziela od innych dni
 określi, jak należy się ubrać
na niedzielną Mszę św.
 potrafi wyjaśnić, dlaczego rodzina  przyjmuje postawę
chodzi do kościoła
szacunku dla kościoła i jego
otoczenia
 potrafi pokolorować obrazek z
kościołem
 zna różne określenia papieża
 określi, czym zajmuje się
papież
 potrafi powiedzieć, dlaczego
papieża nazywamy „ojcem
świętym”
 potrafi zaśpiewać piosenkę „Czy
wy wiecie, że mamy papieża”
 umie zaśpiewać refren piosenki
„Święty uśmiechnięty”
 określi, kogo nazywamy
świętym
 wymieni kilku znanych
świętych
 poda imię patrona swojej
parafii
 potrafi opisać właściwe
zachowanie się na Mszy św.
 potrafi opisać liturgiczny strój
księdza sprawującego Mszę św.
18
Sposoby oceny
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza postaw
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza zachowań
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza postaw i
zachowań
 przypomina swoim
 obserwacja
domownikom o niedzielnej
uczestnicząca
Mszy św.
 analiza wypowiedzi
 poprawnie zachowuje się na ustnych
Mszy św.
 analiza postaw i
zachowań
 okazuje wdzięczność Bogu  obserwacja
za papieża
uczestnicząca
 modli się za Ojca Świętego  analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza postaw
 wyraża Bogu wdzięczność  obserwacja
za świętych orędowników w uczestnicząca
niebie
 analiza wypowiedzi
 samo chce zostać świętym
ustnych
 analiza postaw i
zachowań
Osiągnięcia dziecka
w zakresie umiejętności
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
19. Cmentarz –
miejsce
spoczynku
zmarłych.
rozmowa kierowana,
opowiadanie,
modlitwa, praca z
ilustracjami
 rozumie, po co chodzimy na
cmentarz
 wie, jak należy się zachowywać
na cmentarzu
 potrafi modlić się za zmarłych
 potrafi troszczyć się o groby
20. Bóg jest
Królem
sprawiedliwym i
dobrym.
rozmowa kierowana,
opowiadanie,
inscenizacja,
modlitwa, zabawa
 pamięta, że Bóg jest Królem,
który kocha i oczekuje miłości
 poda przykłady, w jaki sposób
można sprawić radość
najbliższym i Bogu
 potrafi odróżnić dobro od zła
 potrafi powiedzieć, w jaki sposób
może pomóc innym
w zakresie wiedzy
w zakresie
postaw i zachowań
Sposoby oceny
 wyraża szacunek dla
 obserwacja
zmarłych
uczestnicząca
 poprawnie zachowuje się na  analiza postaw i
cmentarzu
zachowań
 analiza wypowiedzi
ustnych
 wyraża swoją wiarę i ufność  obserwacja
wobec Boga
uczestnicząca
 okazuje dobroć najbliższym  analiza wypowiedzi
 analiza postaw i
zachowań
3. Jezus – rodzina – miłość
Wiodące cele katechetyczne
 Wyrażanie miłości.
 Radosne przeżycie spotkania z Jezusem.
Wiodące treści katechetyczne
 Dobroć, którą okazuję bliźnim.
 Narodzenie Jezusa w Betlejem.
Osiągnięcia dziecka
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
w zakresie umiejętności
w zakresie
postaw i zachowań
 potrafi opowiedzieć scenę
zwiastowania
 potrafi wysłuchać i
zaśpiewać w grupie
piosenkę „Ona powiedziała
«tak»”
 potrafi opowiedzieć historię
św. Mikołaja
 potrafi narysować św.
Mikołaja
 potrafi zaśpiewać piosenkę
o św. Mikołaju
 wyraża posłuszeństwo i
miłość względem Boga
 pragnie naśladować Maryję
w posłuszeństwie
w zakresie wiedzy
21. Bóg wybiera
Matkę dla
swojego Syna –
Jezusa.
rozmowa kierowana,
opowiadanie biblijne,
śpiew, prezentacja figury i
obrazka, zabawa w fanty
 pamięta, że Maryję wybrał sam
Bóg
 wie, że Maryja nie miała
grzechów
 wie, kogo nazywamy niewiastą
22. Naśladujemy
św. Mikołaja.
rozmowa kierowana,
opowiadanie, praca z
ilustracją, zabawa, metoda
niedokończonych zadań,
„głuchy telefon”
 potrafi powiedzieć, czym
zasłynął święty Mikołaj
 potrafi wyjaśnić, kto to jest
człowiek potrzebujący
Osiągnięcia dziecka
Metody i techniki
pięciolatki
19
Sposoby oceny
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza postaw i
zachowań
 naśladuje św. Mikołaja w
 obserwacja
dobroci na co dzień
uczestnicząca
 chętnie dzieli się z
 analiza wypowiedzi
rodzeństwem i rówieśnikami ustnych
tym, co posiada
 analiza postaw i
zachowań
Treści
szczegółowe
w zakresie umiejętności
w zakresie wiedzy
Dziecko:
Dziecko:
 potrafi wyjaśnić, co to jest dobry  potrafi okazywać dobro
uczynek
innym ludziom
 rozumie, że człowiek przez zło  potrafi wspólnie zaśpiewać
odwraca się od Boga
piosenkę „Sercem kocham
Jezusa”
24. Boże
 pamięta, że Jezus urodził się w  potrafi opowiedzieć historię
stajence w Betlejem
narodzin Jezusa
Narodzenie –
 potrafi powiedzieć, że Jezusa,
 potrafi wyjaśnić, dlaczego
Jezus rodzi się
Syna Bożego, urodziła Maryja
w kościele ustawia się
w stajence.
szopkę
 rozumie, że Bóg posłał na
ziemię swego Syna z miłości do
nas
rozmowa kierowana,
25. „Przybieżeli
 potrafi powiedzieć, czym
 potrafi powiedzieć, kto i po
opowiadanie, zabawa w
zajmują się pasterze
co przyszedł do Jezusa
do Betlejem
owce i wilka, śpiew kolędy  pamięta, kto pasterzom
 potrafi zaśpiewać kolędę
pasterze”.
powiedział o narodzeniu Jezusa
„Przybieżeli do Betlejem
pasterze”
rozmowa kierowana,
26. Trzej
 rozumie, w jakim celu Trzej
 potrafi opowiedzieć
własnymi słowami historię
Królowie składają opowiadanie biblijne, praca Królowie przybyli do Jezusa
z
ilustracjami,
zabawa
pokłonu Mędrców
 wymieni dary, jakie Jezus od
dary Jezusowi.
„droga przez labirynt”
nich dostał
 potrafi obdarowywać
innych
rozmowa kierowana,
27. Chcę, aby
 wymieni osoby, z których
 potrafi powiedzieć, jak
możemy naśladować Świętą
moja rodzina była opowiadanie, śpiew kolędy, składa się jego rodzina
praca ze zdjęciami,
Rodzinę
 wymieni członków Świętej
święta.
prezentacja obrazu
Rodziny
 potrafi wraz z innymi
radośnie zaśpiewać kolędę
 rozumie, że życie w rodzinie
„Dzisiaj w Betlejem”
powinno się opierać na miłości i
dobroci
rozmowa kierowana,
28. W mojej
 wymieni imiona swoich
 potrafi powiedzieć, jak
modlitwa, inscenizacja,
najbliższych
okazujemy miłość w
rodzinie panuje
scenka teatralna „Rodzina”  wie, że należy kochać swoją
rodzinie
miłość.
rodzinę
 potrafi okazywać miłość
podczas „zabawy w
rodzinę”
23. Przygotuję
serce
przychodzącemu
Jezusowi
pięciolatki
rozmowa kierowana,
opowiadanie, śpiew
piosenki, prezentacja
obrazów, ocena zachowania
– naklejki
rozmowa kierowana,
opowiadanie, „budujemy
szopkę”, dzielenie się
opłatkiem
20
w zakresie
postaw i zachowań
Dziecko:
Sposoby oceny
 wykazuje postawę
cierpliwego oczekiwania
 chętnie spełnia dobre
uczynki
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza postaw,
zachowań i wytworów
pracy
 przyjmuje postawę
 obserwacja
wdzięczności Bogu za
uczestnicząca
Jezusa
 analiza wypowiedzi
 chętnie składa Dzieciątku w ustnych
darze dobre uczynki
 analiza postaw i
zachowań
 wyraża gotowość dzielenia
się z innymi, nawet gdy
samo ma niewiele
 chętnie dziękuje za
otrzymane dary
 chętnie poświęca swój trud i
czas dla Jezusa i bliskich
osób
 składa Jezusowi swoje
dobre uczynki jako dar
 modli się za swoją rodzinę
 wyraża wdzięczność Bogu
za swoich bliskich
 przyjmuje postawę miłości
wobec rodziców
 obserwacja
uczestnicząca
 ocena śpiewu
 analiza postaw i
zachowań
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza zachowań
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza wytworów
pracy ucznia
 wyraża wdzięczność Bogu
za wszystkich członków
rodziny
 modli się za swoje
rodzeństwo
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza postaw,
wypowiedzi i
wytworów pracy
Treści
szczegółowe
29. Dziękujemy
Bogu za babcię
i dziadka.
Metody i techniki
rozmowa kierowana,
modlitwa, praca ze
zdjęciami, zabawa z piłką,
praca plastyczna
Osiągnięcia dziecka
w zakresie umiejętności
w zakresie wiedzy
 rozumie, jak wielkim darem dla
rodziny jest babcia i dziadek
 poda imiona swoich babć i
dziadków
w zakresie
postaw i zachowań
Sposoby oceny
 potrafi powiedzieć, w jaki
 z radością modli się za
 obserwacja
sposób okazujemy szacunek swoich dziadków
uczestnicząca
i miłość dziadkom
 wyraża za nich wdzięczność  analiza wypowiedzi
 potrafi wykonać laurki i
Bogu
ustnych
obdarzyć nimi babcię i
 analiza i ocena pracy
dziadka
plastycznej
4. Ja – mój dom – radości i smutki
Wiodące cele katechetyczne
 Odkrywanie potrzeby troszczenia się o innych
 Zrozumienie wartości cierpień Jezusa
Wiodące treści katechetyczne
 Miłość do bliźnich
 Męka i śmierć Pana Jezusa
Osiągnięcia dziecka
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
w zakresie wiedzy
30. Zabawą
i nauką
chwalimy
Boga.
rozmowa kierowana,
opowiadanie, śpiew,
praca z ilustracjami,
wspólna zabawa w
grupach
 wymieni, zachowania podczas
zabawy, które podobają się Bogu
31. Bóg
obdarza nas
pożywieniem.
rozmowa kierowana,
opowiadanie, nauka
tekstu modlitwy,
przygotowanie
kanapek
rozmowa kierowana,
opowiadanie, praca z
ilustracjami, zabawa
ruchowa
 rozumie, że Bóg obdarza nas
pożywieniem
 rozumie, że należy szanować
pożywienie
32. Ja i moje
obowiązki
w domu.
pięciolatki
 zna zakres swoich obowiązków
 rozumie, że wykonując rzetelnie
swoje obowiązki sprawia radość
rodzicom i Bogu
w zakresie umiejętności
 potrafi wyjaśnić, dlaczego zgodna
zabawa podoba się Bogu
 potrafi wyjaśnić, dlaczego warto
się uczyć
 potrafi omówić kilka wynalazków
ułatwiających życie
 potrafi modlić się przed i po
posiłku
 potrafi docenić trud potrzebny do
uzyskania żywności i
sporządzenia posiłków
 potrafi opowiedzieć, jakie
czynności wykonuje w domu
21
w zakresie
postaw i zachowań
Sposoby oceny
 chętnie bierze udział we  obserwacja uczestnicząca
wspólnych zabawach
 analiza wypowiedzi
 wyraża chęć zdobywania ustnych
nowej wiedzy i
 analiza wytworów pracy
umiejętności
dziecka
 analiza zachowań
 dziękuje Bogu i
 obserwacja uczestnicząca
rodzicom za pożywienie  analiza wytworów pracy
 chętnie dzieli się
dziecka
pożywieniem z innymi
 analiza zachowań
 chętnie pomaga w domu  obserwacja uczestnicząca
 odpowiedzialnie traktuje  analiza wypowiedzi
swoje obowiązki
ustnych
Osiągnięcia dziecka
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
33. Wokół
mnie cierpią
chorzy.
rozmowa kierowana,
redagowanie modlitwy,
prezentacja obrazów,
uroczyste odczytanie
fragmentu Ewangelii,
chodzenie z
zamkniętymi oczami
rozmowa kierowana,
34. Poznaję
Jezusa i cuda, opowiadanie biblijne,
film, praca z ilustracją,
które czynił.
udźwiękowienie
opowiadania
rozmowa kierowana,
35. Jezus jest
opowiadanie, śpiew,
moim
opowiadanie biblijne,
przyjacielem.
praca z kartą pocztową,
zabawa „poszukuję
przyjaciela”
rozmowa kierowana,
36.
Przepraszam za opowiadanie,
dokończenie historii,
złe uczynki.
gest przeproszenia
37. Niedziela
Palmowa
– wielbimy
Jezusa.
rozmowa kierowana,
śpiew liturgiczny,
odczytanie wersetów
Mk 11,7-11a,
wykonanie palmy
38. Dobry
Jezus cierpi z
miłości do
ludzi.
rozmowa kierowana,
opowiadanie,
prezentacja obrazów,
śpiew
pięciolatki
w zakresie wiedzy
 dostrzega, że w jego otoczeniu
są chorzy, którzy cierpią
 pamięta, że chorzy potrzebują
modlitwy i pomocy
w zakresie umiejętności
 potrafi pocieszyć chorego i
pomóc mu
 potrafi opowiedzieć historię
uzdrowienia niewidomego
 wyjaśni, co to jest cud
 wie, że Jezus czynił cuda
w zakresie
postaw i zachowań
Sposoby oceny
 chętnie modli się za
 obserwacja uczestnicząca
osoby chore i cierpiące
 analiza wypowiedzi ustnych
 przejawia wrażliwość na  analiza postaw i zachowań
cudze cierpienie
 naśladuje Jezusa, który
pomagał ludziom chorym
 potrafi omówić jedno z
cudownych działań Jezusa
 potrafi pokolorować ilustrację
obrazującą cud dokonany przez
Jezusa
 rozumie, że Jezus kocha
 potrafi wyrazić, jak odpowiada
każdego człowieka
na przyjaźń Jezusa
 rozumie, że przykazanie miłości  potrafi zaśpiewać refren
odnosi się do Boga i do
piosenki „Mam przyjaciela”
bliźniego
 ufa, że Jezus ma moc
czynienia cudów
 obserwacja uczestnicząca
 analiza wypowiedzi ustnych
 analiza pracy dziecka
(kolorowanka)
 przyjmuje postawę
radości i wdzięczności
Jezusowi
 obserwacja uczestnicząca
 analiza wypowiedzi ustnych
 analiza pracy plastycznej
 analiza zachowań
 rozumie, że należy przepraszać i
żałować za złe czyny
 potrafi wyjaśnić, jakie czyny
obrażają Boga
 rozumie, że Wielki Post jest
czasem przepraszania za zło
 opowie historię radosnego
powitania Jezusa w Jerozolimie
 potrafi wyjaśnić, że palma jest
oznaką radości i zarazem
uwielbienia Jezusa
 potrafi wyjaśnić, dlaczego
należy przepraszać
 potrafi się przyznać do złego
postępowania
 potrafi słownie wyrazić żal za
złe uczynki
 potrafi powiedzieć własnymi
słowami, dlaczego święcimy
palmy
 potrafi narysować lub
udekorować własną palmę
 obserwacja uczestnicząca
 analiza wypowiedzi ustnych
 analiza postaw i zachowań
 pamięta, że Jezus cierpiał z
miłości do ludzi
 potrafi podziękować Jezusowi
za Jego miłość
 potrafi przeprosić, gdy
popełni zło
 stara się naprawić
wyrządzone krzywdy
 modli się za tych,
których skrzywdziło
 przyjmuje postawę
radości i uwielbienia
wobec Chrystusa Króla
 chętnie i z radością
uczestniczy w liturgii
Niedzieli Palmowej
 przyjmuje modlitewną
postawę wdzięczności
Jezusowi
22
 obserwacja uczestnicząca
 analiza wypowiedzi ustnych
 analiza wytworów pracy
dziecka
 obserwacja uczestnicząca
 analiza wypowiedzi ustnych
 analiza wytworów pracy
dziecka
 analiza zachowań
Osiągnięcia dziecka
Treści
szczegółowe
39. Krzyż
symbolem
miłości.
40. Wieka
Sobota –
święcimy
pokarmy.
Metody i techniki
opowiadanie o dziadku,
opowiadanie biblijne,
pogadanka, praca z
ilustracjami, zadanie
„krzyż – znak miłości”,
adoracja krzyża
opowiadanie, rozmowa
kierowana, dekorowanie
koszyka, robienie
zabawek z wydmuszek i
wytłaczanki po jajkach
w zakresie wiedzy
 rozumie, że Jezus umarł na krzyżu z
miłości do ludzi
 pamięta, że Maryja była z Jezusem,
gdy umierał na krzyżu
 potrafi podać przykłady
bezinteresownej miłości i poświęcenia
 wie, w jakim celu święcimy pokarmy
 opisze zawartość koszyka ze
„święconym”
w zakresie umiejętności
Sposoby oceny
w zakresie
postaw i zachowań
 potrafi wytłumaczyć, jak
wielką miłością obdarza
nas Jezus
 modlitwą wyraża
wdzięczność Jezusowi za
Jego krzyż
 obserwacja uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza postawy
modlitewnej
 potrafi się pomodlić w
skupieniu przy „Bożym
grobie”
 uczestniczy w obrzędach
poświęcenia pokarmów
 przyjmuje postawę
zadumy przy „grobie
Jezusa”
 obserwacja uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych i wytworów pracy
dziecka
 analiza postaw
5. Życie – wiara – matka
Wiodące cele katechetyczne
 Radosne świętowanie zmartwychwstania Jezusa.
 Oddawanie czci Matce Jezusa i naszej.
 Budowanie wiary w obecność Jezusa w Chlebie eucharystycznym.
Wiodące treści katechetyczne
 Zmartwychwstanie Jezusa.
 Maryja prowadzi nas do Jezusa.
 Jezus obecny w Eucharystii.
Osiągnięcia dziecka
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
 wie, że Jezus zmartwychwstał
trzeciego dnia po swojej śmierci
 rozumie, że Jezus
zmartwychwstając pokonał śmierć
41. Cieszymy się ze
zmartwychwstania
Jezusa.
opowiadanie biblijne,
rozmowa kierowana,
śpiew z gestami,
obserwacja wzrostu
fasoli.
42. Msza św.
– spotkanie
wierzących ze
zmartwychwstałym
Jezusem.
pogadanka, oglądanie
 wie, że zmartwychwstały Jezus
pustego grobu,
żyje w Kościele
uroczyste złożenie daru  rozumie, że Msza św. jest
z krzyża przed ołtarzem spotkaniem z żywym Jezusem
w kościele, śpiew przed
Komunią św.
pięciolatki
w zakresie umiejętności
w zakresie wiedzy
w zakresie
postaw i zachowań
 potrafi opowiedzieć o
 z radością przeżywa czas
zmartwychwstaniu Jezusa
wielkanocny
 potrafi zaśpiewać piosenkę  śpiewem dziękuje Jezusowi
„Bóg nie umarł, Jezus żyje”
za zmartwychwstanie
 potrafi opowiedzieć o
obecności Jezusa w
Kościele
 potrafi wyrecytować lub
zaśpiewać „Baranku Boży”
23
 aktywnie uczestniczy w
liturgii Mszy św.
 poprawnie zachowuje się w
kościele
Sposoby oceny
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza pracy
dziecka
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza zachowań i
postaw
 wypowiedzi ustne
Osiągnięcia dziecka
Treści
szczegółowe
43. Maj
miesiącem Matki
Bożej.
Metody i techniki
rozmowa kierowana,
opowiadanie, modlitwa
litanijna, prezentacja
figurki, wykonanie
sztucznych kwiatów
rozmowa kierowana,
44. Nasze
modlitwy z Matką pogadanka, śpiew
Bożą.
45. Okazujemy
miłość naszym
mamom.
pogadanka, opowiadanie,
śpiew, pantomima, praca
plastyczna
w zakresie umiejętności
w zakresie wiedzy
 pamięta, że maj jest miesiącem,  potrafi powtórzyć kilka wezwań  przyjmuje postawę
w którym szczególnie
z litanii do Matki Bożej
wdzięczności wobec
pamiętamy o Matce Bożej
Maryi za to, że jest Matką
 potrafi wysłuchać słów pieśni
Jezusa
 wie, że w maju dziękujemy
„Matka” („Była cicha i piękna
 chętnie wielbi Maryję
Maryi za to, że jest Matką
jak wiosna”)
Jezusa
udziałem w
nabożeństwach majowych
 rozumie słowa modlitwy
 potrafi wyjaśnić trudne słowa
 w modlitwie prosi Maryję
„Zdrowaś Maryjo”
modlitwy „Zdrowaś Maryjo”
o pomoc
(błogosławiona, owoc żywota)  wyraża wdzięczność
 wie, że Maryja uprasza nam
pomoc u swojego Syna, Jezusa  potrafi zaśpiewać pieśń
Maryi za to, że jest naszą
„Matka”
Matką
 wie, że każda mama kocha
 potrafi powiedzieć, jak okazuje  wyraża postawę
swoje dzieci
miłość swojej mamie
wdzięczności, miłości i
szacunku wobec mamy
 pamięta o święcie swojej
 umie powiedzieć, co czuje
mamy
myśląc o mamie
 modli się za swoją mamę
 rozumie, że mamie należy się
wdzięczność i szacunek
pogadanka, śpiew
46. Jestem
 wie, że jest kochane przez
 potrafi cieszyć się swoim
piosenki,
praca
z
Boga
Ojca
Bożym dziecięctwem
dzieckiem Bożym.
ilustracjami, zabawa
 pamięta, że stało się dzieckiem  potrafi zaśpiewać piosenkę
„dzieci do dzieci”, zabawa Bożym poprzez chrzest
„Gdy idziemy poprzez świat,
„puszka”
chwalmy Boga”
47. Szanujemy
chleb, ponieważ
jest darem Boga.
pięciolatki
rozmowa kierowana,
pokaz (ziarno, mąka,
chleb, znak krzyża na
chlebie), zabawa w „mało
nas do pieczenia chleba”,
dzielenie się chlebem
w zakresie
postaw i zachowań
 wie, że należy odnosić się do
chleba z szacunkiem
 wie, że chleb i każde inne
pożywienie jest darem Bożym
 wie, że opłatek to również
jedna z postaci chleba
 potrafi opowiedzieć, kosztem
jakiego trudu i w jaki sposób
powstaje chleb
24
Sposoby oceny
 obserwacja
uczestnicząca
 wypowiedzi ustne
 analiza wytworów
pracy dziecka
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza pracy dziecka
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza wytworów
pracy dziecka
 analiza postaw
 wyraża Bogu wdzięczność  obserwacja
za dar życia
uczestnicząca
 chętnie bierze udział w
 analiza wypowiedzi
śpiewie
ustnych
 jest wdzięczne Bogu za
 analiza pracy ucznia
swój chrzest
 analiza postaw
 przyjmuje postawę
 obserwacja
szacunku wobec chleba
uczestnicząca
 chętnie dzieli się z
 analiza wypowiedzi
głodnymi i potrzebującymi ustnych
 modli się o swój
 analiza postaw i
codzienny chleb
zachowań
Osiągnięcia dziecka
Treści
szczegółowe
Metody i techniki
w zakresie wiedzy
w zakresie umiejętności
 potrafi powiedzieć, w jakim
celu Jezus zamieszkał w
Chlebie eucharystycznym
 potrafi powiedzieć, jak
wygląda procesja podczas
uroczystości Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa.
 potrafi powiedzieć, za co
kocha swojego tatę
 potrafi zaśpiewać piosenkę
Arki Noego „Nie boję się”
w zakresie
postaw i zachowań
48.Boże Ciało
– uwielbiamy
Jezusa w Chlebie
eucharystycznym.
rozmowa kierowana,
śpiew, praca z
ilustracją, nauka
sypania kwiatów
 wie, że Jezus jest obecny w Chlebie
eucharystycznym
 wie, że procesja Bożego Ciała jest
wyznaniem wiary w Niego
49. Szanuję i
kocham mojego
tatę.
pogadanka, rozmowa
kierowana, śpiew,
praca z fotografią
 wymieni czynności i prace, jakie
wykonuje jego tata
 rozumie, jak bardzo potrzebny i
ważny dla rodziny jest ojciec
50. Chcę dobrze
żyć.
pogadanka,
opowiadanie,
pantomima
 stara się czynić dobro
 wyraża postawę miłości do
życia
51. Wierzę w
Boga, którego
poznaję.
pogadanka, śpiew,
zagadka, praca z
ilustracjami, rzędy
pytań, „słoneczko”
 określi, kogo nazywamy dobrym
 potrafi wspólnie z grupą
człowiekiem
odegrać scenkę pt. „Dobry
uczynek”
 wymieni kilka dobrych uczynków
 potrafi powiedzieć, jak
 rozumie, że z sakramentu chrztu
wynika obowiązek zachowywania się swoim życiem przybliżać się
do nieba
jak przystało na uczniów Jezusa
 pamięta, w jaki sposób wyrażamy
 potrafi powiedzieć, czego
wiarę w Boga
dowiedziało się o Bogu w
kończącym się roku
 rozumie, jak ważna jest wiara w
katechetycznym
ludzkim życiu
 potrafi wyrecytować akt
miłości
52. Dziękujemy
Bogu za czas
radosnego
wypoczynku.
rozmowa kierowana,
śpiew, recytacja,
„festiwal piosenek”
 wie, że po wysiłku i po dniach pracy  potrafi powiedzieć, w jaki
konieczny jest odpoczynek
sposób odpoczywa
 pamięta, że człowiek, który
 potrafi scharakteryzować
odpoczywa, nie powinien zapominać dobry i zły odpoczynek
o Bogu
 przyjmuje postawę
wdzięczności za czas
wypoczynku
 w czasie wakacji pamięta o
Bogu
pięciolatki
25
Sposoby oceny
 z radością bierze udział w
procesji Bożego Ciała
 przyjmuje postawę
uwielbienia Jezusa
obecnego w Chlebie
eucharystycznym
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 przyjmuje postawę
szacunku i miłości wobec
swojego taty
 modli się za tatę
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza wytworów
pracy dziecka
 analiza postaw
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza postaw i
zachowań
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza rocznej pracy
dziecka
 analiza postaw
 obserwacja
uczestnicząca
 analiza wypowiedzi
ustnych
 analiza postaw podczas
zabawy
 przyjmuje postawę wiary,
miłości i zaufania Bogu
 wyraża szacunek wobec
symboli wiary
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards