Rejowiec Fabryczny

advertisement
Rejowiec
Fabryczny
Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Położenie
• 5-tysięczne miasto położone w środkowo-wschodniej części
województwa lubelskiego.
• położony na granicy Pagórów Chełmskich w sąsiedztwie
Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
• wymarzone miejsce dla zwolenników spokojnego wypoczynku,
amatorów grzybobrania i wędkarzy
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Polityka inwestycyjna miasta Rejowiec Fabryczny realizowana jest
w ramach priorytetów określonych w
Strategii Rozwoju Miasta na lata 2005-2013.
Cele strategiczne i działanie przewidziane do realizacji
podporządkowywane są wzmacnianiu i ugruntowaniu misji
miasta:
MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY - PONADLOKALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ,
PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW,
ATRAKCYJNE
DLA PRZYBYSZÓW
Strategia
Rozwoju
Miasta
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Samorząd Miasta podjął bardzo ważną uchwałę
strategiczną o przystąpieniu do realizacji
przedsięwzięcia pn.
BUDOWA BIOGAZOWNI DO PRODUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH.
Jest to wspólna inicjatywa sąsiadujących gmin: miasto
Rejowiec Fabryczny, gmina Rejowiec Fabryczny i gmina
Rejowiec, gdzie zakłada się m.in. wykorzystanie
tańszego ciepła do ogrzewania bloków mieszkalnych na
osiedlu „Wschód”, gdzie zamieszkuje znaczny odsetek
ogółu mieszkańców miasta.
Samorząd zakłada wniesienie aportem wkładu
niepieniężnego w formie działki pod budowę instalacji.
Pozostałe środki finansowe planuje się pozyskać z
funduszy unijnych i krajowych dostępnych dla inwestycji
proekologicznych. Jest to przedsięwzięcie ważne
zarówno dla mieszkańców, jak i rolników – już
zainteresowanych produkcją roślin energetycznych.
Nowoczesne
przedsięwzięcia
proekologiczne
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Lokalizacja
inwestycji
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Lokalizacja
inwestycji
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Plany inwestycyjne
„Bioenergetyka Rejowiecka”
– Partnerstwo Samorządów
Plan wspólnego działania sąsiadujących
gmin rejowieckich w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej, cieplnej i gazowej w
oparciu o uprawę roślin energetycznych
przetwarzanych drogą fermentacji na
biometan.
Plany
inwestycyjne
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Planowana struktura organizacyjna przedsięwzięcia
Gmina jako producent energii ze
źródeł odnawialnych (OZE)
Sąsiadujące gminy powołują podmiot
gospodarczy - spółkę z o. o. pn.
Bioenergetyka Rejowiecka, stanowiącą
własność tych gmin, do budowy Małych
Elektrowni Biometanowych (MEB)
o mocy 1 MW każda.
Plany
inwestycyjne
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Gminy składają ofertę dla rolników,
którzy gospodarują na zwartych
obszarach rolnych (od 50 do 100
ha i więcej) na produkcję – uprawy
roślin energetycznych (m.in.
kukurydzy) do wytwarzania
„zielonej energii”.
Plany
inwestycyjne
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Zakłada się produkcję energii na
sprzedaż. Główny odbiorca to Zakład
Energetyczny. Około 6-8% energii
będzie wykorzystywane na potrzeby
własne.
Drugim produktem biogazowni będzie
ciepło, produkowane w skojarzeniu i
w części wykorzystywane do
ogrzewania budynków mieszkalnych.
Plany
inwestycyjne
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Lokalizacja
inwestycji
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Lokalizacja
inwestycji
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Finansowanie przedsięwzięcia
Planuje się budowę dwóch bioelektrowni
w oparciu o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej i wkładu
własnego gmin, bądź w oparciu o
montaż finansowy środków krajowych
z EkoFunduszu i NFOŚiGW oraz
wkładu własnego, który może być
wniesiony w formie aportu, tj. działek
pod planowaną inwestycję.
Plany
inwestycyjne
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Społeczny aspekt inicjatywy
– korzyści dla Gmin
Podstawowym zamierzeniem jest uzyskanie
wzrostu rentowności gospodarstw rolnych
oraz standardu życia mieszkańców poprzez:
- poprawę opłacalności produkcji rolnej poprzez
kontraktowanie zbiorów roślin energetycznych i możliwe
powstawanie grup producenckich,
- ustalanie własnych atrakcyjnych taryf opłat dla
potrzeb lokalnego rynku,
- możliwe powstawanie dodatkowych przedsięwzięć
aktywizujących lokalny rynek pracy, np. suszarni zbóż
czy drewna przy biogazowniach,
Plany
inwestycyjne
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Społeczny aspekt inicjatywy
– korzyści dla Gmin
Podstawowym zamierzeniem jest uzyskanie
wzrostu rentowności gospodarstw rolnych
oraz standardu życia mieszkańców poprzez:
Plany
inwestycyjne
- możliwy handel emisjami CO2, co poprawi
ekonomikę projektu, a w rezultacie jego efekt finalny
w bilans zysków
-uzyskanie tańszej, ekologicznej energii cieplnej
do ogrzewania budynków mieszkalnych i
użyteczności publicznej, co m.in. ograniczy
zanieczyszczenie środowiska i poprawi jakość
życia mieszkańców.
Rejowiec Fabryczny – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Energia odnawialna to szansa dla Polski
To także możliwość
aktywizacji samorządów lokalnych
Dziękuję za uwagę.
Download