1. Studium wykonalności

advertisement
Studium wykonalności projektu
w kontekście „Metodologii opracowania studium
wykonalności-analiza ekonomiczno-finansowa”
opracowanej
na potrzeby RPO WD 2007-2013
dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
Plan prezentacji
Źródło:
1. Metodologia opracowania studium wykonalności
analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2007-2013.
2. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów
inwestycyjnych (Fundusz Strukturalny – EFRR, Fundusz
Spójności i ISPA) –
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/St
rony/poradnik_projekty_inwestycyjne.aspx
3. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania
analizy kosztów i korzyści. Dokument roboczy 4, sierpień
2006. Opracowany przez KOMISJĘ EUROPEJSKĄ,
DYREKCJĘ GENERALNĄ ds. POLITYKI REGIONALNEJ
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/worki
ng/wd4_cost_pl.pdf –
4. Wytyczne MRR
Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Studium wykonalności.
Definicja celów projektu.
Identyfikacja projektu.
Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych.
Analiza finansowa
Poziom dofinansowania projektu.
Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych.
Analiza wrażliwości i ryzyka.
Ramowa struktura studium wykonalności.
Podsumowanie.
1. Studium wykonalności - definicje
Studium wykonalności (feasibility study) jest kompendium
wiedzy na temat projektu inwestycyjnego oraz jego
otoczenia. Celem realizacji feasibility study jest
dostarczenie wszelkich danych istotnych do podjęcia
decyzji inwestycyjnych, zarówno samemu inwestorowi,
jak i instytucji finansującej, która na jego podstawie
przeprowadza ocenę inwestycji. W związku z tym
studium obejmuje wszelkie aspekty handlowe,
techniczne, finansowe, ekonomiczne związane ze
środowiskiem naturalnym, uwarunkowania projektu
inwestycyjnego.
1. Studium wykonalności - definicje
Analiza ekonomiczna: analiza posługująca się wartościami
ekonomicznymi, które odzwierciedlają wartości, jakie
społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone
dobro lub usługę. Analiza ekonomiczna wycenia
wszystkie czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub
kosztem alternatywnym dla społeczeństwa. Analiza
ekonomiczna jest szczególnym rodzajem analizy kosztów
i korzyści – przeprowadzana jest w drodze skorygowania
wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty
zewnętrzne oraz odchylenia cenowe (ceny
rozrachunkowe).
1. Studium wykonalności - definicje
Analiza finansowa: analiza mająca na celu ustalenie
wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,
weryfikację trwałości finansowej projektu oraz
ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z
funduszy UE. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu
widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy
właściciel i operator (np. infrastruktury) są odrębnymi
podmiotami, można zastosować skonsolidowaną metodę
analizy. W analizie finansowej, w celu ustalenia
wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki
w finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanego
przepływu środków pieniężnych (DCF).
1. Studium wykonalności - definicje
Analiza kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis CBA): schemat analityczny, mający na celu ustalenie, czy
lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z
publicznego lub społecznego punktu widzenia. Analiza
kosztów i korzyści różni się od zwykłej oceny finansowej
tym, że uwzględnia wszystkie zyski (korzyści) i straty
(koszty), niezależnie od tego, kto je ponosi (również jako
Analiza K/K). Analiza K/K przybiera często postać analizy
ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy
finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz
odchylenia. Wyniki analizy K/K można wyrazić na wiele
sposobów, w tym w postaci wewnętrznej stopy zwrotu,
bieżącej wartości netto i współczynnika korzyści-koszty.
1. Studium wykonalności - definicje
Efekty zewnętrzne: w analizie projektów efekt zewnętrzny
jest to rezultat projektu odczuwany przez jego otoczenie i
stąd nie uwzględniony w ewaluacji projektu jako
takiego. Ogólnie rzecz biorąc, efekt zewnętrzny
występuje wtedy, gdy fakt produkcji lub konsumpcji dobra
lub usługi przez jedną jednostkę gospodarczą ma
bezpośredni wpływ na poziom dobrobytu producentów
lub konsumentów wchodzących w skład innej jednostki.
Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne lub negatywne.
1. Studium wykonalności - definicje
Koszty operacyjne: całość kosztów poniesionych w związku
z eksploatacją i utrzymaniem inwestycji przedstawione
w układzie rodzajowym i podziale na zmienne i stałe.
Nakłady inwestycyjne: nakłady poniesione na realizację
projektu (poniesione w okresie realizacji projektu – na
poszczególnych jego etapach, obejmujące zarówno
wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowane),
do momentu oddania do użytkowania majątku
powstałego w wyniku realizacji projektu.
1. Studium wykonalności - definicje
Nakłady odtworzeniowe: nakłady inwestycyjne ponoszone
w fazie eksploatacji projektu (po zakończeniu jego
realizacji), przeznaczone na odtworzenie bądź
ulepszenie pewnych elementów projektu i powiększające
wartość tych elementów majątku powstałego w wyniku
realizacji projektu, którego dotyczą.
Przychody operacyjne: oczekiwane, należne jednostce
kwoty za sprzedane produkty, towary, materiały i inne
rzeczowe oraz finansowe składniki zasobów
majątkowych.
1. Studium wykonalności - definicje
Projekt generujący dochód: w myśl art. 55
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to
wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu
Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln
EUR, obejmujące inwestycję w infrastrukturę,
korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym
bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie
projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub
budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków,
lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla
których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art.
55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych.
1. Studium wykonalności - definicje
Projektami generującymi dochody nie są projekty,
które:
•
podlegają zasadom pomocy publicznej,
•
projekty współfinansowane przez Europejski
Fundusz Społeczny oraz
•
projekty współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu
Spójności, których całkowity koszt nie przekracza
1 mln EUR.
W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza
powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN,
stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów
stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Sposób określania, czy projekt spełnia kryteria projektu
1. Studium wykonalności - definicje
W art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
wyróżniono dwie kategorie projektów generujących
dochód:
projekty infrastrukturalne oraz inne projekty, dla
których istnieje możliwość obiektywnego
oszacowania dochodu z wyprzedzeniem (art. 55
ust. 2)
projekty, dla których nie można obiektywnie
oszacować dochodu z wyprzedzeniem (art. 55 ust
3).
1. Studium wykonalności - definicje
Możliwość
oszacowania
dochodu
Taryfy
Szacowany popyt
Projekty art. 55 ust.2 Jasno określona
– TAK
i przewidywalna
polityka taryfowa,
Dostępność danych i
modeli, na których
opierają się opinie
ekspertów
Projekty art. 55 ust.
3 -NIE
Brak danych, opinie
ekspertów wysoce
subiektywne
Brak danych, nowy
popyt generowany
przez podaż
1. Studium wykonalności - definicje
Dochód generowany przez projekt:
• dla projektów, dla których istnieje możliwość oszacowania
dochodu z wyprzedzeniem - jest to różnica między wartością
bieżącą przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz wartością
bieżącą kosztów operacyjnych, spodziewanych w trakcie
realizacji projektu oraz w późniejszym okresie
funkcjonowania. Jeżeli różnica ta jest dodatnia
zdyskontowany przychód netto należy powiększyć o
zdyskontowaną wartość rezydualną,
• dla projektów, dla których nie można obiektywnie oszacować
dochodu z wyprzedzeniem – jest to różnica pomiędzy
rzeczywistymi przychodami wygenerowanym w okresie do 5
lat po zakończeniu projektu a rzeczywistymi kosztami
operacyjnymi projektu.
1. Studium wykonalności - definicje
Wartość rezydualna: wartość bieżąca netto majątku w
ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy,
obliczana jako wartość bieżąca przewidywanych
przepływów
pieniężnych
netto
w
tych
latach
gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza
okres odniesienia.
Wartość rezydualna występuje wtedy, gdy okres ekonomicznej
użyteczności środków trwałych jest dłuższy niż okres ich
eksploatacji wynikający z przyjętego okresu odniesienia. W
przypadku gruntów wartość rezydualna wynosi 100% wartości
początkowej. W przypadku, w którym budynki użyteczności
publicznej będące przedmiotem projektu (np. szpitale, muzea,
uniwersytety) będą wykorzystywane w tym samym celu po
zakończeniu okresu odniesienia i nie ma możliwości potencjalnego
osiągnięcia korzyści finansowej w wyniku sprzedaży obiektu,
można przyjąć, iż wartość rezydualna wynosi 0. Wnioskodawca
powinien uzasadnić we wniosku o dofinansowanie przyjętą
wartość rezydualną.
1. Studium wykonalności - definicje
Wpływ: to każde zwiększenie stanu środków pieniężnych
podmiotu (projektu). Oznacza to, że nie wszystkie
wpływy są jednocześnie przychodami. Przy
porównywaniu wpływów z przychodami istnieje
możliwość rozbieżności czasowej pomiędzy nimi, która
odzwierciedlona jest w postaci zmiany stanu należności i
rozliczeń międzyokresowych np. wystawienie dowodu
sprzedaży z odroczonym terminem płatności (powstanie
przychodu i należności) poprzedza wpływ środków
pieniężnych (uregulowanie należności).
Przykładem wpływów, które nie prowadzą do powstania
przychodów są np. zaciągnięcie kredytów, pożyczek itp.
1. Studium wykonalności - definicje
Wydatek: to każde zmniejszenie stanu środków płatniczych
podmiotu (projektu). Wynika z tego, że nie wszystkie
wydatki są jednocześnie kosztami. Przykładem
wydatków, które nie prowadzą do powstania kosztów są
np. spłata kredytów bankowych, wypłaty z zysku itp.;
natomiast wszystkie koszty w podmiocie połączone są z
koniecznością
ponoszenia
wydatków.
Przy
porównywaniu wydatków z kosztami istnieje możliwość
rozbieżności
czasowej
pomiędzy
nimi,
która
odzwierciedlona jest w postaci zmiany stanu zapasów,
zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych np. naliczanie
wynagrodzeń dla pracowników (koszty wynagrodzeń)
poprzedza wypłatę wynagrodzeń (wydatek z tego tytułu).
1. Studium wykonalności - definicje
Wskaźnik „luki w finansowaniu”: to ta część
zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych
pierwotnej inwestycji, która nie jest pokryta
zdyskontowanym dochodem netto z projektu,
generowanym w okresie referencyjnym.
1. Studium wykonalności - cel opracowania
W opracowaniu beneficjent powinien wykazać, że:
- projekt jest wykonalny,
- dane, na podstawie których oceniany jest projekt są
wiarygodne (i - na ile to możliwe - porównywalne),
- planowana inwestycja jest spójna z założonymi celami,
- postulowany wariant jest najlepszy z punktu widzenia
społeczeństwa,
- postulowana kwota dofinansowania jest niezbędna do
osiągnięcia celów,
- zapewniona zostanie trwałość inwestycji po jej realizacji.
1. Studium wykonalności - założenia
1. Założenia ogólne:
Dla projektów realizowanych w ramach RPO WD
wprowadza się podział projektów o budżecie:
• projekty „mniejsze” do 1 mln euro,
• projekty „większe” powyżej1 mln euro.
Dla określenia wartości przedsięwzięcia należy zastosować kurs wymiany
EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów
stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie[1]. Ustalony w
momencie złożenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany również
w celu identyfikacji, czy dany projekt nie uzyskał statusu dużego projektu w
przypadku zmiany całkowitego kosztu na późniejszym etapie.
[1] Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane
są w mediach elektronicznych
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&L
anguage=en)
1. Studium wykonalności - założenia
Punktem wyjścia dla opracowania projekcji finansowej
przedsięwzięcia inwestycyjnego jest część techniczna
studium wykonalności zawierająca m.in. informacje w
zakresie:
• Przedmiotu studium,
• Otoczenia makroekonomicznego i występujących trendów,
• Uwarunkowań społeczno-ekonomicznych realizacji
przedsięwzięcia,
• Analizy popytu/frekwencji/specyficzne (np. oddziaływania
na otoczenie ekonomiczno-gospodarcze etc.),
• Opisu istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan
istniejący),
1. Studium wykonalności - założenia
• Analiza wariantów alternatywnych,
• Lokalizacji,
• Opisu projektowanego zakresu przedsięwzięcia,
• Przygotowania i realizacji inwestycji,
• Planu inwestycyjnego
• Kosztów realizacji przedsięwzięcia,
• Planu wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia z
uwzględnieniem kosztów i przychodów.
1. Studium wykonalności - zakres
Wytyczne RPO WD wprowadzają następujący ramowy układ
dokumentu, którego celem jest prezentacja wykonalności
przedsięwzięcia (studium wykonalności lub innego
dokumentu):
• Definicja celów projektu.
• Identyfikacja projektu.
• Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych.
• Analiza finansowa.
• Analiza kosztów i korzyści.
• Analiza wrażliwości i ryzyka.
1. Studium wykonalności - zakres
XIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 Załącznik tabelaryczny
WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu
inwestycyjnego (sprawozdania finansowe proforma) i
tabela obliczeniowa luki finansowej dla projektów
dochodowych – vide plik „prezentacja
wyników sw.xls” i aktywny plik „luka finasowa_1.xls”
1. Studium wykonalności - zakres
Załącznik nr 2 Zastosowany schemat pomocy publicznej (dla
projektów kwalifikujących się do pomocy publicznej)
Załącznik nr 3 Analiza zdolności kredytowej beneficjenta i
struktura finansowania przedsięwzięcia
Załącznik nr 4 Harmonogram realizacji, rzeczowo-finansowy
2. Definicja celów projektu
Identyfikacja celów powinna odpowiedzieć na pytanie:
Jakie korzyści społeczno-ekonomiczne można osiągnąć
dzięki wdrożeniu projektu?
Analiza celów projektu polega na sprawdzeniu tego, czy:
1. Występują społeczno-ekonomiczne zmienne, na które
inwestycja będzie mieć wpływ.
2. Projektodawca wskazał szczegółowe cele polityki
regionalnej, polityki spójności UE, wzrostu
konkurencyjności, które projekt miałby realizować, a
zwłaszcza to, w jaki sposób udane wdrożenie projektu
wpłynie na osiągnięcie tych celów.
2. Definicja celów projektu
W odniesieniu do określenia celów socjoekonomicznych,
projektodawca musi być w stanie odpowiedzieć na
następujące kluczowe pytania:
1. Czy można powiedzieć, że ogólny wzrost dobrobytu
wynikający z realizacji projektu uzasadnia jego koszt?
2. Czy wzięto pod uwagę wszystkie najważniejsze
bezpośrednie i pośrednie społeczno-ekonomiczne skutki
projektu?
3. Jeśli brak stosownych danych uniemożliwia pomiar
wszystkich bezpośrednich i pośrednich skutków
społeczno-ekonomicznych, czy zidentyfikowano jakieś
równoważne wskaźniki powiązane z danym celem?
2. Definicja celów projektu
Cel ogólny
- wskaźnik oddziaływania
Cel bezpośredni – wskaźnik rezultatu
Cel Działania – wskaźnik produktu
W tym miejscu istotna jest kwantyfikacja wskaźników! Ta
część studium powinna być tożsama z wnioskiem
aplikacyjnym w punkcie: Cele i wskaźniki.
2. Definicja celów projektu
Produkty projektu – bezpośredni, materialny efekt realizacji
poszczególnych działań w ramach przedsięwzięcia
mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi,
zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji
uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku
powierzchnia itp.). Produkty muszą zostać
skwantyfikowane.
Rezultaty projektu – stanowią wskaźniki celu
bezpośredniego; to bezpośrednie i natychmiastowe
korzyści, jakie wynikną dla Beneficjenta po zakończeniu
projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami,
tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/
inwestycyjnymi. Rezultat jest w sposób bezpośredni
powiązany z realizacją projektu. Rezultaty projektu
powinny zostać precyzyjnie określone i przedstawione
3. Identyfikacja projektu
Identyfikacja projektu powinna dostarczyć zwięzłej i
jednoznacznej informacji na temat całościowej koncepcji i
logicznych ram projektu. Obejmuje ona zatem
następujące kwestie:
a) zarys i ogólny charakter projektu (tj. prezentację projektu
jako przedmiotu
przedsięwzięcia wraz z opisem, całkowitym kosztem
inwestycji, lokalizacją, itd.),
b) analizę projektu w kontekście całego układu infrastruktury,
tj. funkcjonalne i rzeczowe
powiązania między danym projektem a istniejącą
infrastrukturą.
3. Identyfikacja projektu
Identyfikacja projektu powinna jasno
wskazywać, do którego z pojęć odnosi się analiza, mając na
uwadze, że zdefiniowany projekt powinien stanowić
samodzielną jednostkę analizy.
Niekiedy dla celów analizy należy uznać kilka podprojektów
za jeden duży projekt, szczególnie w przypadku, gdy
któraś z faz realizacji nie może być uznana sama w sobie
za operacyjną
W szczególności projekt jest wyraźnie zdefiniowany gdy,
 przedmiot stanowi samowystarczalną jednostkę
poddawaną analizie,
 efekty pośrednie i sieciowe są stosowanie uwzględnione,
 przyjęto prawidłową perspektywę społeczną pod kątem
uwzględnienia właściwych partnerów („kto się
kwalifikuje”?).
3. Identyfikacja projektu
Identyfikacja projektu wymaga również ustalenia całkowitego
kosztu projektu w celu określenia, czy analizowany
projekt został uznany za projekt duży w myśl art. 39
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz czy podlega
zasadom pomocy publicznej.
Niezbędne jest także ustalenie - na podstawie wyników
analizy finansowej oraz przy uwzględnieniu wszystkich
przesłanek wskazanych w art. 55 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 - czy projekt należy do którejś z
kategorii projektów generujących dochód.
4. Analiza wykonalności i rozwiązań
alternatywnych
Celem analizy opcji jest doradzenie potencjalnemu
beneficjentowi i zarządzającemu dotacjami, która opcja
pozwala na uzyskanie efektu projektu przy najniższym
koszcie dla całego społeczeństwa
Analiza opcji jest decydująca dla właściwej identyfikacji
zakresu inwestycji oraz wyboru najbardziej opłacalnego
rozwiązania technicznego.
Analiza wariantów alternatywnych powinna być wykonana na
wczesnym etapie przygotowania projektu, w miarę
możliwości we wstępnym studium wykonalności. W
sytuacji, gdy potencjalny beneficjent poniósł już znaczne
koszty inwestycji (np. projekty techniczne), bardzo trudno
jest nakłonić go do rozwiązania alternatywnego.
4. Analiza wykonalności i rozwiązań
alternatywnych
Analiza opcji powinna faktycznie przyczyniać się do
określania zakresu projektu. W związku z tym beneficjent
powinien skupić się na ograniczonej liczbie istotnych
technicznie wykonalnych opcji.
Analiza opcji ma celu zaprezentowanie rozwiązań
technicznych osiągnięcia celu projektu i wybór
optymalnego jego optymalnego rozwiązania
Informacje uzyskane w wyniku tej analizy powinny jasno
wskazywać i potwierdzać
zasadność wyboru danego wariantu realizacji projektu.
4. Analiza wykonalności i rozwiązań
alternatywnych
W wyniku przeprowadzenia analizy wykonalności i rozwiązań
alternatywnych wnioskodawca powinien dokonać wyboru
wariantu realizacji projektu oraz sformułować
uzasadnienie
wyboru danego wariantu realizacji projektu.
Instrumentem oceny optymalności rozwiązania, w zależności
od specyfiki projektu, mogą być wskaźniki:
K/K – wskaźnik korzyści : koszty
DGC – dynamiczny koszt jednostkowy
4. Analiza wykonalności i rozwiązań
alternatywnych
Konstrukcja wskaźnika (korzyści : koszty) powinna być
następująca:
n
K NPV B t 


K NPV C t 
Bt
 1  r 
t 1
n
Ct
t
 1  r 
t 1
t
gdzie:
Bt
- korzyści finansowe generowane przez projekt w kolejnych
latach okresu referencyjnego,
Ct
- koszty generowane przez projekt w kolejnych latach okresu
referencyjnego,
n
- długość okresu referencyjnego w latach,
t=1,..,n - kolejne lata okresu referencyjnego,
r
- stopa dyskontowa.
4. Analiza wykonalności i rozwiązań
alternatywnych
Konstrukcja wskaźnika DGC powinna być następująca:
KI t  KEt

t
(
1

r
)
DGC  t 0t n
.
WRt

t
t 0 (1  r )
t n
gdzie:
KIt
– nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;
KEt
– koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;
WRt – wskaźnik rezultatu (efektu) w danym roku;
r
– stopa dyskontowa;
t
– kolejny rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest
rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim
rokiem funkcjonowania projektu. W praktyce r=0 jest rokiem
wykonania analizy.
5. Analiza finansowa - istota
Analiza finansowa - ma na celu wykorzystanie danych o
prognozowanych przepływach w ramach projektu
w celu wyliczenia odpowiednich wskaźników
rentowności (stóp zwrotu), w szczególności:
• Finansowej Wewnętrznej Stopy Zwrotu (FRR/C i FRR/K),
• Finansowej Zaktualizowanej Wartości Netto (FNPV/C i
FNPV/K)
• próg rentowności, okres zwrotu (fakultatywnie).
5. Analiza finansowa - cele
Cele opracowania analizy finansowej:
1. ocena finansowej rentowności inwestycji i kapitału
własnego (krajowego) poprzez ustalenie wartości
wskaźników efektywności finansowej projektu;
2. weryfikacja trwałości finansowej projektu i
beneficjenta/operatora;
3. wykazanie potrzeb finansowych projektu (tj. że dla jego
realizacji niezbędna jest dotacja ze środków
publicznych) i ustalenie właściwego (maksymalnego)
dofinansowania z funduszy UE.
5. Analiza finansowa - zakres
Powinna ona obejmować:
1. Określenie założeń dla analizy finansowej.
2. Zestawienie przepływów pieniężnych projektu, w tym
planu inwestycyjnego projektu
3. Ocenę finansowej efektywności inwestycji oraz kapitału
własnego
4. Określenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania
projektu z funduszy UE,
5. Weryfikację trwałości finansowej projektu.
5. Analiza finansowa - zakres
Wymagany zakres analizy finansowej:
 Założenia do analizy finansowej.
 Plan inwestycyjny.
 Finansowanie.
 Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych.
 Zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto.
 Poziom dofinansowania ze środków UE. Metoda luki w
finansowaniu.
 Pro forma sprawozdania finansowe.
 Przepływy pieniężne projektu. Wskaźniki efektywności
finansowej projektu.
 Weryfikacja trwałości finansowej.
 Podsumowanie i wnioski.
5. Analiza finansowa – założenia
1. Horyzont czasowy (okres odniesienia).
2. Ceny zmienne.
3. Stopa dyskontowa – 8%.
4. Podatek VAT?
5. Zaleca się wykorzystanie dwóch scenariuszy
makroekonomicznych: podstawowego i pesymistycznego.
6. Wartość rezydualna nie powinna być niższa od wartości
netto aktywów projektu dofinansowanego z funduszy UE i
związanych z nim inwestycji odtworzeniowych na koniec
ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy.
7. Nakłady inwestycyjne projektu planowanego do
dofinansowania z funduszy UE mogą obejmować rezerwy
na nieprzewidziane wydatki.
8. Analiza finansowa w pełnym zakresie powinna być
sporządzona dla wszystkich projektów generujących
dochód, niezależnie od wartości całkowitych kosztów.
5. Analiza finansowa - założenia
8. Spójne prognozy makroekonomiczne zgodnie z
informacjami, które będą aktualizowane na stronach
MRR.
9. Obejmuje także niekwalifikowane koszty finansowe
projektu (odsetki od kredytu na współfinansowanie
części inwestycji).
10. Okres amortyzacji odpowiadający rzeczywistemu
okresowi użytkowania.
5. Analiza finansowa - założenia
11. Okres odniesienia (okres referencyjny) należy
jednoznacznie określić. Zgodnie z definicją pierwszym
rokiem okresu referencyjnego jest rok, w którym
poniesiono pierwszy wydatek inwestycyjny, w
zależności od projektu składowa tego horyzontu
czasowego może być różna. Dotyczy to długości
okresu realizacji i eksploatacji.
Wobec powyższego za okres projekcji finansowej /
analizy finansowej i ekonomicznej należy przyjąć
okres odniesienia/referencyjny liczony od roku
złożenia wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze
wskazaniem dla poszczególnych sektorów
podanych poniżej.
5. Analiza finansowa - założenia
Energetyka – 15-25 lat,
Gospodarka wodna i ochrona środowiska – 30 lat,
Kolejnictwo – 30 lat,
Porty morskie i lotnicze – 25 lat,
Drogi – 25-30 lat,
Przemysł – 10 lat,
Inne – 15 lat.
Niezależnie od przypadku okres odniesienia nie może być
krótszy od wymaganego deklarowanego okresu
trwałości projektu .
5. Analiza finansowa - metodologia
Kategorie inwestycji:
Wyróżnia się dwie kategorie inwestycji, które są przedmiotem
różnych metod analizy finansowej. Kwalifikacji poszczególnej
inwestycji do danej kategorii dokonuje się na podstawie
odpowiedzi uzyskanych na następujące pytania:
a) Czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów
inwestycyjnych od ogólnego strumienia przychodów
beneficjenta?
b) Czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów
operacyjnych i nakładów związanych z inwestycją od
ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów
beneficjenta?
5. Analiza finansowa - metodologia
Kategoria 1 dotyczy inwestycji, dla których możliwe jest
oddzielenie przepływów pieniężnych od ogólnych przepływów
pieniężnych beneficjenta. W tej sytuacji możliwe jest
zastosowanie metody standardowej.
Kategoria 2 dotyczy inwestycji, dla których niemożliwe jest
rozdzielenie przepływów pieniężnych, zarówno osobno dla
kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu kategorii
równocześnie. W tym przypadku niemożliwe jest
zastosowanie metody standardowej, w związku z czym analiza
finansowa przeprowadzana jest metodą złożoną, która opiera
się na różnicowym modelu finansowym.
5. Analiza finansowa – etapy
5. Analiza finansowa – przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne nettot = wpływyt -wydatkit
Prognoza przyszłych przepływów gotówkowych projektu
musi zostać wykonana dla rocznych przedziałów czasowych
dla całego horyzontu czasowego.
W analizie efektywności finansowej pod uwagę bierze się
wyłącznie przepływ środków pieniężnych, tj. rzeczywistą
kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez dany
projekt.
W rezultacie niepieniężne pozycje rachunkowe, jak np.
amortyzacja, czy rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych
wydatków nie mogą być uwzględniane w analizie.
5. Analiza finansowa – przepływy pieniężne
Finansowe wpływy gotówkowe zawierają:
- Przychody ze sprzedaży produktów i usług.
- Wartość rezydualną (zwykle dodawana na koniec roku
prognozy).
5. Analiza finansowa – przepływy pieniężne
Finansowe wydatki gotówkowe zawierają:
- Nakłady inwestycyjne.
- Nakłady odtworzeniowe.
- Zmianę w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy.
- Koszty operacyjne.
5. Analiza finansowa – wskaźniki oceny
Wskaźniki oceny efektywności finansowej projektów:
• metody proste (okres zwrotu, BEP).
• dyskontowe (NPV, IRR).
Okres zwrotu, to czas który musi upłynąć od momentu
rozpoczęcia inwestycji do chwili odzyskania początkowych
nakładów przez osiągane w kolejnych latach nadwyżki
finansowe. Nadwyżki te obejmują zysk netto oraz
amortyzację.
2. Analiza finansowa – wskaźniki oceny
Próg rentowności (BEP - break event point) to punkt
graniczny, w którym badane przedsięwzięcie nie przynosi
zysków ani nie powoduje strat.
Próg
rentowności
obszar
zysku
Przychody
Koszty
całkowite
obszar
strat
Koszty
zmienne
Koszty stałe
BEP
szt.
5. Analiza finansowa – wskaźniki oceny
Zaktualizowana wartość netto (NPV) – suma bieżących
wartości wszystkich przyszłych przepływów gotówkowych.
NPV  NCF d  ... NCFndn
0 0
NCFt – różnica pomiędzy wpływami i wydatkami w okresie t ,
dt – współczynnik dyskontowy w okresie t.
5. Analiza finansowa – wskaźniki oceny
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Maksymalna stopa dyskontowa przy której projekt będzie
do zaakceptowania (opłacalny).
Stopa przy której przepływy gotówkowe dają zerową
wartość NPV.
NPV = 0
5. Analiza finansowa – wskaźniki oceny
Do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej inwestycji
(FNPV/C i FRR/C) stosuje się następujące kategorie
strumieni pieniężnych:
1.
2.
3.
4.
Przychody operacyjne.
Wartość rezydualna.
Koszty operacyjne (bez amortyzacji).
Całkowite nakłady inwestycyjne.
5. Analiza finansowa – wskaźniki oceny
Do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej z kapitału
(FNPV/K i FRR/K) stosuje się następujące kategorie
strumieni pieniężnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przychody operacyjne.
Wartość rezydualna.
Koszty operacyjne (bez amortyzacji).
Koszty finansowe.
Spłata kredytów.
Kapitał własny prywatny.
Krajowy wkład publiczny (na poziomie lokalnym,
regionalnym i centralnym).
Nie bierze się w tym przypadku nakładów w części
refinansowanej dotacją z UE.
5. Analiza finansowa – wskaźniki oceny
Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze
środków UE, finansowe wskaźniki efektywności
powinny przyjąć następujące zależności:
Finansowa wartość bieżąca netto (FNPV/C i FNPV/K):
powinna być mniejsza od zera.
Finansowa stopa zwrotu (FRR/C i FRR/K): powinna być
mniejsza niż finansowa stopa dyskontowa (5% dla cen
stałych i 8% dla cen bieżących).
5. Analiza finansowa – trwałość finansowa
Finansowa trwałość – projekt posiada finansową trwałość,
gdy skumulowane przepływy pieniężne w kolejnych
latach horyzontu czasowego są dodatnie.
Analiza trwałości projektu obejmuje następujące działania:
1. Analizę zasobów finansowych
2. Analizę sytuacji finansowej beneficjenta
3. Określenie źródeł prefinansowania nakładów
inwestycyjnych współfinansowanych
z funduszy UE
5. Analiza finansowa – trwałość finansowa
PRZYCHODY
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
NAKŁADY INWESTYCYJNE
KOSZTY OPERACYJNE (bez amortyzacji)
INNE PRZEPŁYWY (M.IN. PODATKI I KOSZTY
FINANSOWE)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
SKUMULOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
NETTO
6. Poziom dofinansowania projektu
Określenie poziomu pomocy wspólnotowej opiera się na stopie
„luki w finansowaniu” w danym projekcie, czyli tej części
zdyskontowanego nakładu inwestycji, która nie jest pokryta
zdyskontowanym dochodem netto projektu.
Artykuł 55 ust.2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. utrzymuje metodę luki w finansowaniu, jako
podstawę obliczania dotacji UE dla wszystkich projektów (nie
tylko dużych) generujących dochody.
6. Poziom dofinansowania projektu
Metodyka ta nie dotyczy projektów:
 z obszaru pomocy publicznej. Poziom dotacji w tym przypadku
określa się w oparciu schemat wsparcia i procedury obliczania
dopuszczalnej pomocy Państwa.
 generujących nadwyżkę kosztów operacyjnych nad
przychodami.
 projektów o wartości poniżej 1 mln. EUR
6. Poziom dofinansowania projektu
Zgodnie z wytycznymi dot. przygotowania studium
wykonalności projektu dla RPO WD obliczenia wymagane są
zarówno dla projektów:
- dochodowych (wartość bieżąca zdyskontowana dochodów
netto generowanych w ramach projektu jest dodatnia),
jak i
- niedochodowych (wartość bieżąca zdyskontowana
dochodów netto generowanych w ramach projektu jest
ujemna).
6. Poziom dofinansowania projektu
Sporządzenie projekcji przychodów
Uwzględnieni wartości rezydualnej
w ostatnim roku horyzontu czasowego
Sporządzenie projekcji kosztów operacyjnych
(bez amortyzacji)
Sporządzenie projekcji nakładów odtworzeniowych
Ustalenie wartości przychodów (dochodów)
netto projektu
6. Poziom dofinansowania projektu
Etapy określania dotacji UE w okresie programowania 20072013
Krok 1. Badanie dochodowości projektu
Jeżeli
(zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty
operacyjne) > 0
to wykonaj Krok 2 i następne
Jeżeli
(zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty
operacyjne) < 0
to R =1 i wykonaj Krok 4 i następne
6. Poziom dofinansowania projektu
Etapy określania dotacji UE w okresie programowania 20072013
Krok 2. Określenie wartości DNR
DNR - zdyskontowany przychód (dochód) netto
DNR = zdyskontowane przychody –
zdyskontowane koszty operacyjne +
zdyskontowana wartość rezydualna
6. Poziom dofinansowania projektu
Krok 3. Określenie wskaźnika luki finansowej
R = Max EE / DIC
Max EE
- maksymalny kwalifikowany wydatek
Max EE = DIC - DNR
DIC
- zdyskontowany nakład inwestycyjny,
6. Poziom dofinansowania projektu
Krok 4. Określenie „kwoty decyzji”, tzn. „kwoty, dla
której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi
priorytetowej”:
DA = EC * R
gdzie:
EC
- koszty kwalifikowane niezdyskontowane
Krok 5. Określenie maksymalnej wartości dotacji UE
Dotacja UE = DA * Max CRpa
Max CRpa - to maksymalna stopa współfinansowania
określona dla osi priorytetowej.
6. Poziom dofinansowania projektu
Podsumowując:
– Beneficjent musi ponieść 15% wydatków
kwalifikowanych (czyli luki finansowej) oraz 100%
wydatków wykraczających poza lukę
Przykład:
• Wartość projektu: 1 mln PLN
• Stopa luki finansowej 75%
• Wydatki kwalifikowane 0,8 mln PLN, wydatki
niekwalifikowane 0,2 mln PLN
• Stopa dofinansowania priorytetu/działania: 85%
DA = 0,8 mln PLN x 75% = 0,6 mln PLN
Dotacja UE = 0,6 mln PLN x 85% = 0,51 mln PLN
7. Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych - istota
Analiza kosztów i korzyści społecznych:
 przeprowadzona z punktu widzenia całego społeczeństwa,
a nie beneficjenta,
 uwzględnia koszty i korzyści zewnętrzne,
 uwzględnia wszelkie zniekształcenia o charakterze np.
podatkowym, które mają wpływ na rzeczywistą efektywność
ekonomiczno-społeczną inwestycji,
 wymagana dla dużych projektów w pełnym zakresie
(przeliczenie na euro), dla mniejszych może mieć charakter
analizy jakościowej.
7. Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych - założenia
Analiza ekonomiczna (projekty „większe” powyżej 1 mln
euro)
1. Założenia do analizy ekonomicznej.:
2. Analiza kosztów i korzyści
- Korekta o efekty fiskalne
- Rachunek kosztów i korzyści społecznych
- Odchylenia cenowe
- Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu
- Koszty i korzyści projektu o charakterze niefinansowym
3. Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji.
4. Analiza efektywności kosztowej.
5. Podsumowanie i wnioski z analizy ekonomicznej.
7. Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych - założenia
Analiza ekonomiczna (projekty „mniejsze” poniżej 1 mln
euro)
1. Założenia do analizy ekonomicznej
2. Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji –
metoda wielokryterialna
3. Analiza efektywności kosztowej
4. Podsumowanie i wnioski z analizy ekonomicznej
7. Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych - CBA
7. Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych - CBA
Korekty fiskalne: należy odliczyć podatki pośrednie (np. VAT),
subwencje i wpłaty mające charakter wyłącznie przekazu pieniężnego
(np. wpłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych). Jednakże
ceny
muszą być powiększone o podatki bezpośrednie. Również w
przypadku, gdy konkretne podatki pośrednie/subwencje mają za
zadanie zmienić efekty zewnętrzne, należy je uwzględnić w cenie.
Korekta dotycząca efektów zewnętrznych: niektóre skutki projektu
mogą oddziaływać na inne czynniki gospodarcze bez żadnego
odszkodowania. Skutki te mogą być negatywne (np. nowa droga
powodująca zwiększenie się poziomu zanieczyszczenia) lub pozytywne
(np. nowa linia
kolejowa powodująca zmniejszenie się korków w
ruchu drogowym). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji,
następują bez pieniężnego odszkodowania, nie są one uwzględnione w
analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i
wycenione.
7. Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych - CBA
Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte –
shadow prices): oprócz zniekształceń spowodowanych czynnikami
fiskalnymi i efektami zewnętrznymi również i inne czynniki mogą
oderwać ceny od równowagi konkurencyjnego (tj. skutecznego) rynku:
monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy,
niepełna informacja, itp.
We wszystkich tych przypadkach obserwowane ceny rynkowe (tj.
finansowe) są mylące; należy zatem w ich miejsce stosować ceny
rozrachunkowe (ukryte), odzwierciedlające koszt alternatywny wkładu
w projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy. Ceny
rozrachunkowe oblicza się poprzez zastosowanie do cen finansowych
czynników konwersji.
7. Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych (CBA) - wskaźniki
Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C)
Bierzemy pod uwagę sumę zdyskontowanych korzyści oraz
koszty (w okresie projekcji) a nie absolutne wartości korzyści.
n
K
NPV (Bt)


K
NPV (Ct)
 (1  r)
t 0
n
t
Ct
 (1  r)
t 0
Bt - korzyści w okresie t,
Ct - koszty w okresie t
r - stopa dyskontowa
Bt
t
7. Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych (CBA) - wskaźniki
Dla projektu należy określić następujące ekonomiczne
wskaźniki efektywności:
• Ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV): powinna być
większa niż zero dla projektu potrzebnego z gospodarczego
punktu widzenia.
• Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR): powinna być wyższa niż
społeczna stopa dyskontowa (5,5%).
• Stosunek korzyści do kosztów (B/C): powinien być większy
niż 1.
8. Analiza wrażliwości i ryzyka - istota
Analiza ryzyka może być przeprowadzona w dwóch
płaszczyznach:
• Analiza ryzyka czynników jakościowych,
• Analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej
przedsięwzięcia na zmianę kluczowych parametrów
ilościowych. Analizowany poziom odchyleń winien
znajdować się w przedziale +/- 20%, chyba, że
uzasadnione będzie dokonanie analizy w innym przedziale
wrażliwości.
Dla projektów „mniejszych” analizę ryzyka można
ograniczyć tylko do parametrów ilościowych.
8. Analiza wrażliwości i ryzyka - istota
Do jakościowych czynników ryzyka, które mogą być
poddane analizie, można zaliczyć:
•
•
•
•
Ryzyko formalno-instytucjonalne.
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.
Ryzyko ekologiczne, techniczne i technologiczne.
Ryzyko związane z przygotowaniem i realizacją
przedsięwzięcia.
8. Analiza wrażliwości i ryzyka - istota
Ryzyko \ scenariusz makroekonomiczny
10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po
zakończeniu realizacji projektu
5% spadek taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu
realizacji projektu
20% przekroczenie budżetu inwestycji
podczas wdrażania projektu
10% wzrost najbardziej istotnego kosztu
eksploatacyjnego (np. cen paliwa w
przypadku transportu miejskiego)
Inne istotne czynniki
Podst.
Pesymist.
8. Analiza wrażliwości i ryzyka - istota
Jakościowa analiza ryzyka trwałości finansowej
Ryzyko/Zmiana parametru
np.
10% wzrost nakładów
inwestycyjnych
20% wydłużenie okresu
realizacji projektu
15% wzrost największego
kosztu eksploatacyjnego
Zmiana innych istotnych
czynników….
Prawdopodobieństwo
Niskie
Średni
Wysokie
Komentarz
9. Ramowa struktura studium wykonalności
RAMOWA STRUTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
I. PRZEDMIOT STUDIUM
1. Geneza i istota projektu. Potencjał i możliwości
2. Nazwa i cel projektu
3. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia:
Inwestor, Beneficjent i Operator
II. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Wprowadzenie do projektu
2. Koszty przedsięwzięcia
3. Podsumowanie wyników analiz i finansowanie
4. Główne uwarunkowania inwestycji (prawne,
administracyjne) wraz zaleceniami i rekomendacjami
9. Ramowa struktura studium wykonalności
III. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE I TRENDY
1. Potencjał położenia geograficznego
2. Potencjał społeczno-gospodarczy
3. Zidentyfikowane problemy
4. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji
przedsięwzięcia
IV. LOGIKA INTERWENCJI
1. Źródła identyfikacji projektu
2. Cele projektu
3. Spójność z celami RPO i komplementarność z innymi
programami
4. Analiza SWOT (fakultatywnie)
5. Korzyści i oddziaływanie
6. Rezultaty
7. Produkty
8. Matryca logiczna (LogFrame)
9. Ramowa struktura studium wykonalności
V. ANALIZA RYNKU / ANALIZA SPECYFICZNA
1. Definicja rynku usług
2. Wielkość rynku i jego podział (podaż/popyt)
3. Udział nowego przedsięwzięcia w rynku
4. Odbiorcy usług/
5. Konkurencja
6. Analiza popytu bieżącego i przyszłego
9. Ramowa struktura studium wykonalności
VI. ANALIZA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA
1. Status prawny beneficjenta
2. Status prawny inwestora
3. Status prawny operatora
4. Powiązania prawno-własnościowe pomiędzy uczestnikami
projektu
5. Przygotowania formalno-administracyjne przedsięwzięcia
• Wydane decyzje i zezwolenia administracyjne
• Wymagane decyzje i zezwolenia do wydania i
harmonogram ich wydania
• Trwałość projektu instytucjonalna
9. Ramowa struktura studium wykonalności
VII. ANALIZA TECHNICZNA
1. Opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan
istniejący),
2. Analiza wariantów
3. Analiza opcji,
4. Lokalizacja,
5. Opisu projektowanego zakresu przedsięwzięcia,
6. Przygotowanie inwestycji,
VIII. PLANU WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Struktura organizacyjna wdrażania i eksploatacji
2. Strategia cenowa
3. Procedury przetargowe, harmonogram realizacji
4. Umowy z odbiorcami i inne
9. Ramowa struktura studium wykonalności
IX. ANALIZA FINANSOWA
1. Założenia do analizy finansowej
2. Plan inwestycyjny
3. Finansowanie
4. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych
5. Zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
6. Poziom dofinansowania ze środków UE. Metoda luki w
finansowaniu
7. Pro forma sprawozdania finansowe (ograniczony zakres
dla projektów mniejszych, nieprzychodowych,
niedochodowych)
8. Przepływy pieniężne projektu. Wskaźniki efektywności
finansowej projektu
9. Weryfikacja trwałości finansowej
10. Podsumowanie i wnioski
9. Ramowa struktura studium wykonalności
X. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNOEKONOMICZNYCH
1. Analiza kosztów i korzyści – tylko dla „większych”
projektów
• Korekta o efekty fiskalne
• Rachunek kosztów i korzyści społecznych
• Odchylenia cenowe
• Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu
• Koszty i korzyści projektu o charakterze niefinansowym
2. Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji –
metoda
wielokryterialna – dla „mniejszych” projektów
3. Analiza efektywności kosztowej
4. Podsumowanie i wnioski z analizy ekonomicznej
5. Podsumowanie i wnioski z analizy CBA
9. Ramowa struktura studium wykonalności
XI. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI
1. Analiza ryzyk ekonomiczno-finansowych
2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych
3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych
4. Podsumowanie
XII. OCENA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
(odniesienie do wymogów prawa
wspólnotowego i krajowego oraz realizacji polityki
zrównoważonego rozwoju)
10. Podsumowanie
Analiza ekonomiczno-finansowa:
 to nie jest tylko biurokratyczny dokument wymagany
przez Komisję Europejską, który służy do uzasadnienia już
wcześniej podjętych decyzji,
 jest ważnym instrumentem, który instytucja oceniająca
wniosek powinna wykorzystywać do oceny zakresu,
efektywności ekonomicznej i uzasadnienia realizacji
inwestycji,
 bezpośrednio może wpływać na poziom dofinansowania
dla projektu.
10. Podsumowanie
Studium wykonalności powinno ocenić dane
przedsięwzięcie w trzech płaszczyznach:
 Zgodności z założeniami strategii rozwoju (lub innych
dokumentów programowych),
 Sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, społecznej i
możliwości funkcjonowania w niej przedsięwzięcia,
 Wykonalności projektu.
10. Podsumowanie
Studium wykonalności dąży do tego by zapewnić że
projekty które zostaną wybrane będą:
 Poprawne pod względem instytucjonalnym,
 Możliwe do wykonania z technicznego punktu widzenia,
 Rentowne pod względem finansowym,
 Ekonomicznie uzasadnione,
 Będą pasować do środowiska naturalnego.
10. Podsumowanie
Błędy studiów wykonalności:
1. Zachwiana struktura studium oraz błędy formalne.
2. Nadmierna sztywność planu.
3. Błędnie sformułowane cele.
4. Brak realizmu.
5. Tworzenie planu wyłącznie dla zewnętrznego odbiorcy.
6. Nieprzestrzeganie konwencji studium wykonalności.
… dziękuję za uwagę
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Download