Program Rozwoju w Polsce Kogeneracji

advertisement
Program rozwoju kogeneracji
w Polsce
Warszawa, kwiecień 2010
Program rozwoju kogeneracji w Polsce
Streszczenie
Kogeneracja jest technologią jednoczesnego (skojarzonego) wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła. Pozwala ona wykorzystać ciepło, które w układach kondensacyjnych, stosowanych
w rozdzielnym
wytwarzaniu
energii
elektrycznej,
jest
rozpraszane
do
otoczenia.
Wykorzystanie technologii kogeneracyjnej pozwala zatem w istotny sposób zmniejszyć
zużycie paliw pierwotnych oraz ograniczyć emisję do otoczenia produktów spalania, w tym
dwutlenku węgla.
Zalety kogeneracji spowodowały, że uznana ona została za technologię preferowaną
do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, stąd kraje UE przyjęły Dyrektywę 2004/8/WE
z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na
ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii. Dyrektywa wprowadza pojęcie
wysokosprawnej kogeneracji, tj. skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, które
pozwala zaoszczędzić minimum 10% paliwa. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do
wspierania
wysokosprawnej
kogeneracji,
tak
aby
stworzyć
inicjatywy
niezbędne
do zaspokojenia potrzeby stabilnych realiów gospodarczych i administracyjnych dla
inwestowania w nowe instalacje kogeneracyjne.
Zalety kogeneracji dostrzeżono także w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do
roku 2030”. Uznano w nim kogenerację za technologię, która pozwala poprawić efektywność
energetyczną gospodarki, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, pozytywnie
wpływać na rozwój rynku energii oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Stąd jako jeden
z celów ilościowych polityki energetycznej kraju uznano „dwukrotny wzrost do roku 2020
produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w
porównaniu do produkcji w 2006 r.”
Podstawowym zadaniem programu rozwoju w Polsce wysokosprawnej kogeneracji jest
realizacja zobowiązań kraju zdefiniowanych w Dyrektywie, a przede wszystkim celu
ilościowego określonego w „Polityce energetycznej Polski do roku 2030” – podwojenie do
2020 roku produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.
Po
implementacji
dyrektywy
kogeneracyjnej
UE
do
polskiego
„Prawa
energetycznego” wprowadzono mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, którego
celem miał być rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zachętą dla
potencjalnego inwestora jest postanowienie zawarte w art. 9a. ust. 8 Prawa energetycznego
2
wprowadzające obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia energii
pochodzącej z kogeneracji, ewentualnie uiszczenia opłaty zastępczej oraz kary za
niedotrzymanie tego obowiązku. Niestety po prawie dwuipółletnim funkcjonowaniu systemu
wsparcia kogeneracji w Polsce można stwierdzić, że nie następuje widoczny wzrost
wytwarzania w kogeneracji oraz nie są budowane nowe instalacje. Oznacza to, że
dotychczasowy system wsparcia nie jest wystarczający.
W ramach prac nad programem zweryfikowano potencjał rozwoju kogeneracji
i stwierdzono, że istniejący potencjał ekonomiczny jej rozwoju w znacznej mierze nie jest
jeszcze wykorzystany i pozwala zrealizować cel ilościowy określony w „Polityce
energetycznej”.
„Program rozwoju w Polsce kogeneracji” identyfikuje występujące obecnie bariery
rozwoju technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Mają one
charakter zarówno administracyjno – prawny jak i ekonomiczny. Stąd proponowane nowe
mechanizmy wsparcia obejmują oba te obszary.
Mechanizmy te można podzielić na trzy podstawowe grupy:
 wsparcie działalności operacyjnej instalacji istniejących,
 wsparcie działań inwestycyjnych związanych z budową nowych źródeł skojarzonych,
 wsparcie rozwoju rynku ciepła sieciowego stanowiącego podstawę rozwoju
kogeneracji.
Uznano że dwa pierwsze działania powinny zostać objęte głównie mechanizmami
ekonomicznymi. Ostatnie zadanie powinno być bardzo silnie wspierane poprzez mechanizmy
administracyjno-prawne.
Obserwacja dotychczasowego rozwoju kogeneracji oraz przeprowadzone analizy
wykazują, że celowe jest zróżnicowanie wsparcia dla instalacji istniejących nieobciążonych
kosztami inwestycyjnymi oraz nowych, w których obciążenie takie ma poważny udział
w kosztach działalności przedsiębiorstwa.
Stąd proponuje się, aby utrzymać istniejący system świadectw pochodzenia z opłatą
zastępczą w wysokości, która powoduje, że sprzedaż świadectwa zapewnia opłacalność
wytwarzania w instalacjach istniejących (certyfikaty operacyjne). Przychody uzyskiwane ze
sprzedaży świadectw pochodzenia powinny także, wytwórcom podlegającym ograniczeniom
emisyjnym(CO2, SO2, NOx, pył) wynikającym z dyrektyw UE, zrekompensować zwiększone,
w stosunku do pozostałych producentów, koszty wytwarzania.
3
W przypadku instalacji nowych proponuje się wprowadzenie mechanizmu stosowanego
w większości krajów UE, tj. wsparcia w postaci dofinansowania inwestycji (granty
inwestycyjne).
Instalacje
nowe
dodatkowo
powinny
uczestniczyć
we
wspólnym
z instalacjami istniejącymi systemie certyfikatów operacyjnych.
Wprowadzenie odpłatnych uprawnień do emisji w istotny sposób zwiększy koszty
wytwarzania oraz przepływy finansowe, a tym samym wzrośnie wrażliwość zysku
finansowego przedsiębiorstwa na relacje między ceną uprawnień, paliwa oraz energii
elektrycznej i ciepła. Spodziewać się można niestabilnych zachowań cen świadectw
pochodzenia. Stąd proponuje się, aby uzależnić wielkość opłaty zastępczej od bieżącej
uśrednionej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa wytwarzającego ciepło i energię elektryczną
spełniającego warunki wysokosprawnej kogeneracji.
Do rozdzielania wsparcia inwestycyjnego proponuje się zorganizowanie systemu
konkursów
prowadzonych
przez
NFOŚiGW.
Prezes
NFOŚiGW
byłby ustawowo
zobowiązany do organizacji okresowych konkursów na inwestycje w kogenerację. W
budżecie NFOŚiGW zostałby utworzony specjalny fundusz ze środków uzyskanych z aukcji
uprawnień do emisji CO2.
Wśród mechanizmów administracyjno- prawnych proponuje się między innymi:
 na obszarach znajdujących się w zasięgu sieci ciepłowniczej preferowane powinno
być wykorzystywanie do ogrzewania budynku ciepła z systemu zasilanego
z kogeneracji, o ile inwestor nie wykaże, że inny sposób ogrzewania jest
ekonomicznie uzasadniony;
 na obszarze będącym w zasięgu sieci nie powinny być dofinansowywane technologie
konkurencyjne w stosunku do kogeneracji;
 rozważenie wprowadzenia obowiązku zakupu ciepła z kogeneracji,
 uproszczenie
procedury
uzyskiwania
zgody
na
przełączenie
do
sieci
elektroenergetycznej i gazowej.
Za ważne z punktu widzenia rozwoju kogeneracji uznano działania zapowiedziane już
w załączniku do dokumentu „Polityka energetyczna…” związane z:

zmianą organizacji rynku energii elektrycznej,

likwidacją barier inwestycyjnych, w szczególności w zakresie inwestycji liniowych.
W opracowanym „Programie rozwoju w Polsce kogeneracji” zwrócono uwagę na potrzebę
społecznej promocji kogeneracji, przedstawiono sposoby monitorowania realizacji programu
oraz określono jego plan finansowy.
4
Program rozwoju kogeneracji w Polsce
Spis treści
Słownik wybranych pojęć
7
1. Idea kogeneracji
8
2. Stan kogeneracji w Polsce
10
3. Podstawy prawne tworzenia programu wsparcia kogeneracji
13
4. Potencjał kogeneracji w Polsce
16
5. Bariery rozwoju kogeneracji
22
5.1. Bariery ekonomiczne
23
5.2. Bariery emisyjne
24
5.3. Bariery administracyjne i społeczne
26
5.4. Bariery rozwoju systemów ciepłowniczych
27
6. Cel ilościowy programu rozwoju kogeneracji
28
7. Paliwa dla kogeneracji
30
7.1. Węgiel i gaz ziemny
30
7.2. Biopaliwa
31
7.3. Odpady komunalne
33
8. System wsparcia kogeneracji
34
8.1. Mechanizmy administracyjno-prawne
35
8.2. Mechanizmy finansowe
39
8.2.1. System wsparcia dla istniejących instalacji poprzez system praw
majątkowych w postaci świadectw pochodzenia
41
8.2.2. System grantów dla nowych inwestycji
44
9. Społeczna promocja kogeneracji
46
10. Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celów programu
47
Bibliografia
56
5
Załączniki:
1.
Program działań wykonawczych
2.
Ocena oddziaływania Programu na środowisko
6
Słownik wybranych pojęć
Całkowity potencjał kogeneracji – potencjał wysokosprawnej kogeneracji odpowiadający
wielkości całkowitej produkcji ciepła użytkowego.
Ciepło sieciowe – ciepło wytworzone w źródle ciepła, a następnie przesłane siecią do
przyłączonych do niej odbiorców (nazywane jest też ciepłem systemowym).
Ciepło użytkowe – ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania
ciepłej wody, wykorzystywane jako para wodna lub gorąca woda w procesach
technologicznych innych niż wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oraz użyte do
wytwarzania chłodu.
C.w.u. – ciepła woda użytkowa, ciepła woda wykorzystywana głównie do celów sanitarnych.
Ekonomiczny potencjał kogeneracji – część technicznego potencjału kogeneracji, którego
wytwarzanie przy aktualnych uwarunkowaniach rynkowych jest opłacalne ekonomicznie.
Energia finalna – ilość energii użytecznej uzyskana z paliwa po uwzględnieniu strat
wynikających z konwersji, transportu etc. dostarczona do użytkownika końcowego.
Energia pierwotna – energia chemiczna zawarta w paliwie w miejscu i stanie, w jakim paliwo
pierwotnie się znajdowało.
Generacja rozproszona – wytwarzanie energii elektrycznej i (lub) ciepła głównie w małych
obiektach wytwórczych; wytworzona energia elektryczna i ciepło wykorzystywane są
lokalnie w budynkach (zespołach budynków) itp.
IRR (ang. Internal Rate of Return) – wewnętrzna stopa zwrotu; stopa dyskonta, dla której
zaktualizowana wartość inwestycji netto (NPV) równa jest zero; wskaźnik wykorzystywany
jest do oceny ekonomicznej efektywności inwestycji.
Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej i/lub
mechanicznej w trakcie tego samego procesu.
Koszty zewnętrzne – koszty, które na danym etapie rozwoju gospodarczego nie są
przenoszone w ceny produktów.
Jednostka mikrokogeneracji – oznacza jednostkę kogeneracji o maksymalnej zdolności
poniżej 50 kW.
Kogeneracja na małą skalę – oznacza jednostki kogeneracji z zainstalowaną zdolnością
poniżej 1 MW.
Techniczny potencjał wysokosprawnej kogeneracji – ilość energii elektrycznej i ciepła
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która uwzględniając warunki techniczne może
7
być wytworzona z wykorzystaniem technologii wymienionych w załączniku I do Dyrektywy
2004/8/WE. Potencjał kogeneracji jest zwymiarowany mocą lub wielkością produkcji energii
elektrycznej i ciepła.
Technologia gazowa – technologia energetyczna, w której paliwem jest gaz (ziemny,
wielkopiecowy, koksowniczy itp.).
Technologia kogeneracyjna – technologia jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła oraz energii mechanicznej.
Technologia węglowa – technologia energetyczna, w której paliwem jest węgiel kamienny
lub brunatny.
Wskaźnik (współczynnik) PES – względna oszczędność energii pierwotnej wykorzystywanej
do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Wskaźnik skojarzenia – stosunek wytworzonych w kogeneracji ilości energii elektrycznej
i ciepła.
Wysokosprawna kogeneracja – kogeneracja, która przynosi względną oszczędność paliwa
(wskaźnik PES) ≥ 10% dla jednostek kogeneracyjnych o mocy elektrycznej powyżej 1 MW
oraz PES > 0% dla jednostek o mocy równej lub mniejszej od 1 MW.
1. Idea kogeneracji
W Polsce około 95% energii elektrycznej wytwarzane jest w elektrowniach cieplnych.
Współczesne elektrownie cieplne osiągają sprawności przekraczające 45% w przypadku
bloków parowych na węgiel, do prawie 60% w przypadku bloków gazowo-parowych
zasilanych gazem ziemnym. Taki poziom sprawności wynika w znacznej mierze z praw
fizyki. W elektrowni cieplnej konieczne jest istnienie tak zwanego dolnego źródła ciepła,
którego rolę pełni woda chłodząca. W Polsce dominują bloki parowe i w ich przypadku do
układu chłodzenia odprowadzane jest 45–50% ciepła uzyskanego ze spalania w kotle paliwa
(rys. 1.1). Sprawność elektrowni cieplnej rośnie wraz z obniżaniem temperatury wody
chłodzącej, stąd woda ta ma zwykle temperaturę około 20–30oC i jest bezużyteczna.
Jednocześnie w ciepłownictwie jako nośnik ciepła używana jest woda (woda sieciowa)
o temperaturze 60–110oC, wytwarzana często w kotle wodnym. Ideą kogeneracji jest
jednoczesne (skojarzone) wytwarzanie energii elektrycznej i ciepłej wody (lub pary wodnej)
dla celów użytkowych. Wymaga to podniesienia temperatury wody na wylocie z
turbozespołu, ale efekt kogeneracji jest bardzo korzystny i w stosunku do rozdzielnego
wytwarzania uzyskuje się znaczącą oszczędność paliwa. Porównanie efektów wytwarzania
8
rozdzielnego i skojarzonego przedstawiono na rysunku 1.2. Przy średnich parametrach
wytwarzania kogeneracja pozwala zaoszczędzić około 20% paliwa.
Spaliny
kotła
10%
Para wodna
90%
Energia elektryczna
Turbozespół
Paliwo
100%
40–45%
Kocioł
45–
50%
Woda chłodząca
Rys. 1.1. Schemat wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni cieplnej w bloku parowym
paliwo
100
Rys. 1.2. Mechanizm uzyskiwania w kogeneracji oszczędności paliwa
Niestety, szczególnie w przypadku ciepła wytwarzanego na potrzeby ogrzewania
pomieszczeń zapotrzebowanie ogranicza się do około 7 miesięcy w roku. Czas pełnego
wykorzystania instalacji kogeneracyjnych jest na tyle krótki, że bez dodatkowego wsparcia
energia elektryczna wytwarzana w skojarzeniu nie jest konkurencyjna na rynku, przy
aktualnej organizacji tego rynku w Polsce.
9
2. Stan kogeneracji w Polsce
Według danych ARE [1] w 2008 roku w wysokosprawnej kogeneracji, a więc
wypełniającej zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 roku
(Dz.U. nr 185, poz. 1314) oraz Ustawy „Prawo energetyczne”, wyprodukowano 25,012 TWh
energii elektrycznej. Według danych URE [2] świadectwa pochodzenia dla produkcji z
wysokosprawnej kogeneracji wydano dla 23,82 TWh. Należy zwrócić uwagę, że w 2008 roku
wytwórca mógł otrzymać tylko jedno świadectwo. Spowodowało to, że energia wytworzona
w kogeneracji z paliw odnawialnych była identyfikowana jako odnawialna (świadectwo
„zielone”), a nie była rozpoznana jako wytworzona w kogeneracji. Przypadek taki dotyczy
spalania lub współspalania biomasy. Według danych ARE w 2008 roku z biomasy zostało
wytworzone około 3,5 TWh energii elektrycznej. Ocenić można, że z wielkości tej około 1,2
TWh to produkcja, która mogłaby być zakwalifikowana jako skojarzona. Produkcję w
skojarzeniu w 2008 roku ocenić więc można na poziomie 25 TWh, co jest zgodne z danymi
URE. Zmiany produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu i jej udziału w całkowitej
produkcji w latach 1980–2008 przedstawiono na rysunku 2.1 oraz 2.2.
Należy zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie dwukrotnie następowała zmiana definicji
energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji odpowiednio w latach 2005 oraz 2007,
a w połowie 2007 roku nastąpiła zmiana mechanizmu wsparcia kogeneracji i wprowadzono
system zbywalnych świadectw pochodzenia (certyfikatów).
28
26
24
[TWh]
22
20
18
16
14
12
Rys. 2.1. Wielkości produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w latach 1980–2008
10
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
Rys. 2.2. Udział produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w latach 1980–2008
Zgodnie z danymi ARE [1, 3] w wysokosprawnej kogeneracji w 2009 roku
wyprodukowano 224,80 PJ ciepła. Zmiany wielkości ciepła wytworzonego w elektrowniach
i elektrociepłowniach w kogeneracji na tle całkowicie wyprodukowanego w tych zakładach
przedstawiono na rysunku 2.3.
PJ
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
200
lata
Produkcja ciepła
w tym w skojarzeniu
Rys. 2.3. Wielkość produkcji ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach, w tym w skojarzeniu
Luka w produkcji ciepła w skojarzeniu w latach 1994–2002 spowodowana jest brakiem
krajowych danych statystycznych dotyczących produkcji ciepła w skojarzeniu w źródłach
11
przemysłowych. Można przypuszczać, że w tym okresie produkcja ciepła w skojarzeniu była
zbliżona do 300 PJ. Udział produkcji w skojarzeniu w produkcji całkowitej przedstawiono na
rysunku 2.4.
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Rys. 2.4. Udział produkcji ciepła w skojarzeniu w elektrowniach i elektrociepłowniach w całkowitej
produkcji ciepła w tych zakładach
Z punktu widzenia oceny kogeneracji istotna jest wielkość wskaźnika skojarzenia,
tj. stosunku wytworzonej energii elektrycznej do ciepła. Zmiany tej wielkości w ostatnich
latach zilustrowano na rysunku 2.5.
Rys. 2.5. Średni wskaźnik skojarzenia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach
Analiza przedstawionych danych historycznych nie pozwala wyciągnąć jednoznacznych
wniosków w zakresie oceny rozwoju w Polsce kogeneracji. Widoczny jest ciągły, choć
niewielki wzrost zarówno bezwzględnej wielkości energii elektrycznej wytworzonej
w kogeneracji, jak i jej udziału w całkowitej produkcji. Te wzrostowe tendencje zakłócają
12
oczywiście zmiany definicji kogeneracji, jakie nastąpiły w latach 2005 oraz 2007. Ostatnia
z nich, zgodna Dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
2004 roku w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło
użytkowe na rynku wewnętrznym energii [4] nastąpiła w połowie 2007 roku. Dopiero zatem
produkcja w 2008 roku wypełnia w całości wymagania stawiane przez tę dyrektywę. Przyrost
produkcji nie może być zatem podstawą do oceny aktualnego systemu wsparcia w postaci
zbywalnych świadectw pochodzenia.
Zwrócić należy także uwagę, że od roku 1990 następuje praktycznie ciągły spadek
całkowitej produkcji ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach, przy wyraźnie niższym
spadku produkcji ciepła w skojarzeniu. Wprowadzenie systemu wsparcia kogeneracji, zgodne
z definicją dyrektywy kogeneracyjnej, spowodowało także wzrost wartości wskaźnika
skojarzenia. Wynosi on obecnie około 0,4, co stwarza jeszcze pewien potencjał wzrostu
produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej przy niezmiennej produkcji ciepła.
3. Podstawy prawne tworzenia programu wsparcia kogeneracji
Podstawowym aktem prawnym, który jest podstawą stosowanych w Unii Europejskiej
systemów wsparcia skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jest Dyrektywa
2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania
kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym
energii [4]. Dyrektywa wprowadza pojęcie wysokosprawnej kogeneracji, tj. jednoczesnego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, którego efektem jest przynajmniej 10-procentowa
oszczędność paliwa pierwotnego w stosunku do wytwarzania rozdzielonego1.
W Dyrektywie stwierdza się, że potencjał skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej
jako środek służący do oszczędzania energii jest obecnie niewystarczająco wykorzystywany
we Wspólnocie. Promowanie wysokosprawnej skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe stanowi priorytet dla Wspólnoty i niesie ze
sobą potencjalne korzyści wynikające ze skojarzenia, związane z oszczędzaniem energii
pierwotnej, unikaniem strat w sieci i zmniejszeniem emisji, w szczególności gazów
cieplarnianych.
Efektywne wykorzystanie energii poprzez stosowanie skojarzenia może również
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i konkurencyjności UE. Jest to
1
Warunek ten nie dotyczy tzw. kogeneracji na małą skalę i mikrokogeneracji, tj. jednostek o mocy < 1 MW.
13
tym bardziej istotne, że obecne uzależnienie krajów Unii Europejskiej od importu paliw
w wysokości 50% może wzrosnąć w roku 2030 do 70%, jeżeli zostaną zachowane obecne
tendencje. Należy zatem podjąć odpowiednie kroki, żeby zapewnić lepsze wykorzystanie
tych możliwości w ramach wewnętrznego rynku energetycznego.
W preambule do dyrektywy podkreśla się, że poprawa wytwarzania kogeneracji stanowi
środek prowadzący do osiągnięcia zgodności z protokołem z Kioto, przede wszystkim w
zakresie CO2.
Do celów Dyrektywy zaliczono m.in. ustanowienie ujednoliconej metody obliczania
energii elektrycznej otrzymanej ze skojarzenia oraz wyznaczenie niezbędnych wskazówek
do wdrożenia tej metody przy zastosowaniu metodologii opracowanych przez europejskie
organizacje standaryzacyjne.
Energii elektrycznej produkowanej w jednostkach posiadających status wysokosprawnej
kogeneracji zapewnia się tzw. gwarancje pochodzenia.
Programy wsparcia promujące kogenerację powinny być skupione na popieraniu
kogeneracji wynikającej z gospodarczo uzasadnionego zapotrzebowania na ciepło i chłód.
Wsparcie państwowe powinno być zgodne z warunkami wytycznych wsparcia państwowego
dla ochrony środowiska. Państwa członkowskie powinny stworzyć inicjatywy niezbędne
do zaspokojenia potrzeby stabilnych realiów gospodarczych i administracyjnych dla
inwestowania w nowe jednostki kogeneracyjne. Mają temu służyć programy wsparcia
o czasie realizacji co najmniej czterech lat. Komisja zamierza monitorować i zbierać
doświadczenia uzyskane podczas stosowania przez kraje członkowskie programów
wsparcia.
W Dyrektywie literalnie wymieniono technologie, których dotyczy ten dokument. Są to:
a) turbina gazowo-parowa z odzyskiwaczami ciepła,
b) turbina parowa przeciwprężna,
c) turbina parowa upustowo-kondensacyjna,
d) turbina gazowa z odzyskiwaczami ciepła,
e) silnik spalinowy,
f) mikroturbina,
g) silnik Sterlinga,
h) ogniwo paliwowe,
i) silnik parowy,
j) organiczny obieg Rankine’a,
14
k) pozostałe rodzaje technologii lub ich kombinacje spełniające definicję przedstawioną
w art. 3 lit. a) dyrektywy,
W Dyrektywie wyróżniono trzy typy jednostek kogeneracyjnych:
 „jednostka kogeneracji” oznacza jednostkę, która może działać w trybie kogeneracji;
 „jednostka mikrokogeneracji” oznacza jednostkę kogeneracji o maksymalnej
zdolności poniżej 50 kWe;
 „kogeneracja na małą skalę” oznacza jednostki kogeneracji z zainstalowaną
zdolnością poniżej 1MWe.
Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzenia analizy
krajowego potencjału dla stosowania kogeneracji o wysokiej wydajności, włączając w to
mikrokogenerację o wysokiej wydajności. Państwa członkowskie powinny także, po raz
pierwszy najpóźniej do 21 lutego 2007 roku, a następnie co cztery lata, na wniosek Komisji
złożony co najmniej sześć miesięcy przed wyznaczonym terminem, ocenić postęp osiągnięty
w zwiększaniu udziału kogeneracji o wysokiej wydajności w całkowitej produkcji energii.
W dniu 10 listopada 2009 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
„Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” [5]. Zgodnie z tym dokumentem za
podstawowe zostało uznanych 6 kierunków polityki energetycznej:
 Poprawa efektywności energetycznej,
 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej,
 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Po raz pierwszy w historii formułowania polityki państwa w obszarze energetyki
przyjęty dokument nie tylko zauważa technologię skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła, ale uznaje ją za jedną z najistotniejszych technologii dla realizacji
aż 4 spośród wymienionych powyżej 6 kierunków – zostały one wyróżnione podkreśloną
czcionką.
W celu poprawy efektywności energetycznej zapowiedziana została realizacja celu
szczegółowego związanego z kogeneracją, tj.: „Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji
energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu
do produkcji w 2006 r.”. Zapowiadanym środkiem do realizacji tego celu jest działanie: „1.3.
15
Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, w tym w postaci
świadectw pochodzenia, w szczególności dla kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz
odpowiednią politykę gmin”.
W polskim prawie i rozporządzeniach regulacyjnych obowiązujących do czerwca
2007 roku występował brak zachęt do inwestowania i projektowania jednostek kogeneracji
o wielkości odpowiadającej zapotrzebowaniu na moc cieplną. Obecnie po implementacji
dyrektywy kogeneracyjnej UE do polskiego Prawa energetycznego [6] wprowadzono
mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, którego celem miał być rozwój
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zachętą dla potencjalnego inwestora
jest postanowienie zawarte w art. 9a. ust. 8 Prawa energetycznego (PE) wprowadzające
obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia energii pochodzącej z
kogeneracji, ewentualnie uiszczenia opłaty zastępczej oraz kary za niedotrzymanie tego
obowiązku. Niestety po prawie dwuipółrocznym funkcjonowaniu systemu wsparcia
kogeneracji w Polsce można stwierdzić, że nie następuje widoczny wzrost wytwarzania w
kogeneracji oraz nie są budowane nowe instalacje. Oznacza to, że dotychczasowy system
wsparcia nie jest wystarczający. Podstawowym celem programu rozwoju w Polsce
wysokosprawnej kogeneracji jest realizacja celów ogólnych zdefiniowanych w Dyrektywie, a
przede wszystkim celu ilościowego określonego w „Polityce energetycznej Polski do roku
2030” – podwojenie do 2020 roku produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji.
4. Potencjał kogeneracji w Polsce
Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie kogeneracyjnej [4], potencjał, jaki niesie
ze sobą kogeneracja, związany jest z możliwościami wytwarzania energii elektrycznej
w oparciu o wytwarzanie ciepła użytkowego. Przy określonym strumieniu tego ciepła ilość
wyprodukowanej w kogeneracji energii elektrycznej będzie zależała od zastosowanej
technologii, a zainstalowana moc elektryczna instalacji kogeneracyjnej dodatkowo od czasu
pracy instalacji.
Prognoza całkowitego i technicznego potencjału kogeneracji do roku 2030 bazuje na
„Raporcie oceniającym postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii
elektrycznej” opublikowanym w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007
16
roku [7]2. Raport ten zawierał informacje na temat potencjału kogeneracji, jednak bazował na
prognozie wzrostu zapotrzebowania na ciepło, które wobec nowej polityki energetycznej Unii
Europejskiej oraz „Polityki energetycznej Polski do roku 2030” należy uznać za zawyżoną.
Skorygowaną prognozę zapotrzebowania na ciepło użytkowe do roku 2030 zamieszczono w
tabeli 4.1.
Tabela 4.1. Prognoza zapotrzebowania na ciepło użytkowe do roku 2030
Rok
Produkcja lokalna [PJ]
Ciepło sieciowe [PJ]
Razem [PJ]
2005
490
298
788
2010
492
295
787
2015
492
298
790
2020
512
301
813
2025
543
301
844
2030
549
285
834
W przypadku prognozy produkcji ciepła sieciowego wystąpi różnica pomiędzy
produkcją a zapotrzebowaniem na ciepło. Wynika to z uwzględnienia strat przesyłowych oraz
potrzeb własnych. W tabeli 4.2 uwzględniono te czynniki.
Tabela 4.2. Prognoza produkcji ciepła użytkowego do roku 2030
Rok
Produkcja lokalna [PJ]
Ciepło sieciowe [PJ]
Razem [PJ]
2005
490
341
831
2010
492
340
832
2015
492
344
836
2020
512
347
859
2025
543
347
890
2030
549
329
878
Całkowity potencjał kogeneracji jest zwymiarowany wielkością produkcji ciepła
użytkowego. Część tego ciepła już obecnie wytwarzana jest w wysokosprawnej kogeneracji,
stąd z punktu widzenia wzrostu wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu istotny jest
potencjał dodatkowy, jeszcze nie wykorzystany. Pewien problem sprawia tu wzmiankowana
już wcześniej, a dokonana w połowie 2007 roku zmiana definicji kogeneracji. Od roku 2007
wyróżniane i ewidencjonowane jest ciepło z wysokosprawnej kogeneracji zdefiniowanej
zgodnie z dyrektywą kogeneracyjną. Z porównania danych za rok 2005 oraz 2007 i 2008
wynika, że w wysokosprawnej kogeneracji wytwarzane jest o około 50 PJ ciepła mniej niż
wytwarzane w skojarzeniu według wcześniej stosowanej definicji. Prognozę zmian
całkowitego potencjału kogeneracji przedstawiono w tabeli 4.3.
2
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie raportu oceniającego postęp
osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej
krajowej produkcji energii elektrycznej. Monitor Polski Nr 1/2008 poz.12.
17
Tabela 4.3. Całkowity potencjał produkcji ciepła użytkowego
Rok
Produkcja ciepła [PJ] (potencjał całkowity)
Ciepło w skojarzeniu [PJ] (źródła istniejące)
Ciepło w wysokosprawnej kogeneracji [PJ]
(źródła istniejące)
Dodatkowy potencjał całkowity ciepła [PJ]
poz. 1 – poz. 3
2005
831
277
554
2007
831
2008
831
2010
832
2015
836
2020
859
2025
890
2030
878
224
224
224
227
230
234
238
607
608
608
609
629
656
640
Przy aktualnie opanowanych technicznie technologiach teoretycznie można uznać, że
całość zapotrzebowania na ciepło mogłaby zostać wyprodukowana w skojarzeniu.
W praktyce, w krajowych warunkach, gdzie 25% zapotrzebowania na ciepło dla celów
ogrzewania pomieszczeń zaspokaja się przy wykorzystaniu ogrzewania piecowego, należy
przyjąć, że nie będzie skojarzonego wytwarzania w już istniejących budynkach mieszkalnych
w rejonach, gdzie aktualnie nie ma systemów sieciowych. Można zatem uznać, że dodatkowy
potencjał ciepła związany z wprowadzeniem kogeneracji możliwy jest w istniejących
systemach ciepłowniczych, w których dotychczas nie ma skojarzonego wytwarzania,
w istniejących
przemysłowych,
ciepłowniach
nowych
przemysłowych,
osiedlach
o
elektrociepłowniach
zwartej
zabudowie
nowych
oraz
w
zakładów
budynkach
wielkokubaturowych (biurowce, szpitale, centra handlowe itp.).
W celu określenia potencjału technicznego kogeneracji przeanalizowano i oszacowano
go w 5 kategoriach zapotrzebowania na ciepło użytkowe:
 dodatkowy potencjał w ciepłej wodzie użytkowej,
 dodatkowy potencjał w energetyce zawodowej (w istniejących systemach) na potrzeby
grzewcze budynków,
 dodatkowy potencjał w energetyce przemysłowej,
 dodatkowy potencjał w obiektach wielkokubaturowych ( EC – indywidualne),
 dodatkowy potencjał w chłodzie.
Wyniki tych analiz zestawiono w tabeli 4.4 [8].
Tabela 4.4. Prognoza dodatkowego potencjału technicznego produkcji ciepła w skojarzeniu
Rok
Ciepła woda użytkowa [PJ]
Ciepło do ogrzewania budynków [PJ]
Ciepło dla celów przemysłowych [PJ]
Budynki wielkokubaturowe oraz rolnictwo i
oczyszczalnie ścieków [PJ]
Produkcja chłodu [PJ]
Razem dodatkowy potencjał techniczny
zwymiarowany produkcją ciepła użytkowego [PJ]
2005
17,0
141
128,7
2010
17,0
140
134
2015
17,0
127
123
2020
17,0
130
112
2025
17,0
130
101
2030
17,0
112
88
9,8
12,2
12,1
12,0
12,0
12,0
0,1
2,7
5,3
8,0
10,0
12,0
297
306
284
279
270
241
18
Potencjał techniczny ciepła użytkowego, które może być wytworzone w skojarzeniu
z energią elektryczną przy określonej technologii, determinuje wielkość wytworzonej energii
elektrycznej. Podstawowe dwie grupy technologii, które należy tu wyróżnić, to technologia
węglowa (turbina przeciwprężna, turbina upustowo-kondensacyjna itp.) oraz gazowa (turbina
gazowo-parowa z odzyskiwaczami ciepła, turbina gazowa z odzyskiwaczami ciepła, silnik
spalinowy itp.). W przypadku technologii węglowej wskaźnik skojarzenia wynosi ok. 0,5,
a dla technologii gazowych osiąga wartość 1. Oznacza to, że w przypadku technologii
gazowej przy takiej samej produkcji ciepła można wytworzyć dwa razy więcej energii
elektrycznej. W tabeli 4.5 zestawiono prognozę potencjału całkowitego i potencjału
technicznego
produkcji ciepła użytkowego oraz technicznego potencjału kogeneracji
w przypadku obu tych grup technologii.
Tabela 4.5. Składowe potencjału technicznego ciepła
1.
Potencjał kogeneracji
2010
2015
2020
2025
2030
Całkowity potencjał kogeneracji zwymiarowany produkcją
ciepła użytkowego [PJ] z tabeli 4.2
832
836
859
890
878
224
227
230
234
238
608
306
609
284
629
279
656
270
640
241
530
511
509
504
479
147,2
141,9
141,4
140,0
133,0
67,5
65,3
64,6
64,3
61
14,7
14,2
14,0
13,9
13,5
110,1
104,7
103,3
102,4
97,2
23,9
22,8
22,5
22,3
21,1
78
98
120
152
161
Całkowity potencjał kogeneracji w istniejących źródłach
2. równy potencjałowi technicznemu w istniejących źródłach
[PJ] z tabeli 4.3
3. Dodatkowy całkowity potencjał kogeneracji [PJ]
4. Dodatkowy potencjał techniczny kogeneracji [PJ]
Potencjał techniczny całkowity zwymiarowany produkcją
5.
ciepła użytkowego [PJ]
Potencjał techniczny całkowity zwymiarowany produkcją
6.
ciepła użytkowego [TWh]
Potencjał techniczny produkcji energii elektrycznej
7.
[TWh] – wariant węglowy
Potencjał techniczny wyrażony w mocy zainstalowanej
8.
[GW] – wariant węglowy
Potencjał techniczny produkcji energii elektrycznej
9.
[TWh] – wariant gazowy
Potencjał techniczny wyrażony w mocy zainstalowanej
10.
[GW] – wariant gazowy
Część potencjału całkowitego zwymiarowanego produkcją
11.
ciepła użytkowego [PJ] nie do wykorzystania w kogeneracji
Z punktu widzenia kosztów skojarzonego wytwarzania niezwykle istotnym elementem
jest zmienność zapotrzebowania na ciepło. Przykładowy uporządkowany wykres obciążeń w
przypadku zapotrzebowania na ciepło dla celów komunalnych (ogrzewanie pomieszczeń i
c.w.u.) przedstawiono na rysunku 4.1.
19
Aktualnie średni czas wykorzystania mocy zainstalowanej dla jednostek kogeneracyjnych
w elektrociepłowniach wytwarzających ciepło dla celów komunalnych wynosi ok. 4600
godzin w ciągu roku. Uznano, że czas ten stanowi granice opłacalności budowy nowych
jednostek. Przy takim założeniu analiza wykresów uporządkowanych dla różnych kierunków
wykorzystania ciepła użytkowego pozwala zaliczyć do potencjału ekonomicznego cały
potencjał techniczny związany z wytwarzaniem c.w.u., 55% potencjału technicznego dla
ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń oraz 85% tego potencjału dla ciepła
wykorzystywanego dla celów przemysłowych.
Ciepło wytworzone w czasie 4600
godzin = 55% ciepła wytworzonego
dla celów ogrzewania pomieszczeo
Rys. 4.1. Przebieg zmian wartości średniomiesięcznych mocy dla układu z ciepłą wodą użytkową i bez ciepłej
wody użytkowej w jednostkach bezwymiarowych, tj. moc/moc maksymalna (wykres uporządkowany)
Określenie potencjału ekonomicznego dla produkcji ciepła użytkowego i energii
elektrycznej, podobnie jak dla potencjału technicznego, wykonano w dwóch wariantach:
 wariant węglowy – nowe inwestycje w technologii z wykorzystaniem węgla
kamiennego,
 wariant gazowy – nowe inwestycje w technologii z wykorzystaniem gazu ziemnego.
W tabeli 4.6 oraz na rysunku 4.2 przedstawiono potencjał ekonomiczny produkcji ciepła
użytkowego oraz potencjał ekonomiczny produkcji energii elektrycznej dla obu tych
technologii z uwzględnieniem obecnej struktury wytwarzania, w której dominuje technologia
węglowa.
Tabela 4.6. Potencjał ekonomiczny produkcji energii elektrycznej w wariancie węglowym i gazowym
Rok
2010
2015
2020
2025
2030
Potencjał ekonomiczny ciepła [TWh]
122,6
119,5
119,0
118,0
113,9
Potencjał ekonomiczny energii elektrycznej
wariant węglowy [TWh]
55,4
54,0
53,3
53,3
50,7
Potencjał ekonomiczny energii elektrycznej
wariant gazowy [TWh]
86,0
82,3
80,9
79,8
74,6
20
140
TWh
MWh
120
100
80
60
40
lata
20
0
2010
2015
potencjał w cieple
2020
2025
potencjał ee ww
2030
potencjał ee wg
Rys. 4.2. Potencjał ekonomiczny produkcji ciepła i energii elektrycznej w wariancie węglowym (ee ww)
i gazowym (ee wg)
Z powyższych zestawień wynika, że w porównaniu ze stanem w roku 2008 możliwe jest
prawie podwojenie produkcji ciepła w skojarzeniu z 62,2 TWh do średnio 118 TWh w okresie
lat 2010–2030. Możliwe jest również podwojenie produkcji energii elektrycznej
w skojarzeniu w wariancie węglowym i ponad 3-krotne zwiększenie produkcji energii
elektrycznej w wariancie gazowym.
W tabeli 4.7 oraz na rysunku 4.3 przedstawiono zestawienie mocy elektrycznej
istniejących źródeł kogeneracyjnych oraz potencjał ekonomiczny mocy elektrycznej
zainstalowanej dla wariantu węglowego i gazowego.
Tabela 4.7. Moc elektryczna zainstalowana w źródłach kogeneracyjnych istniejących i dodatkowy (bez mocy
istniejących instalacji) potencjał ekonomiczny mocy elektrycznej do roku 2030
Rok
2010
2015
2020
2025
2030
Moc instalacji istniejących [GW]
5,4
5,6
5,6
5,6
5,6
Potencjał ekonomiczny mocy elektrycznej w. węglowy [GW]
5,62
5,36
5,38
5,30
4,89
Potencjał ekonomiczny mocy elektrycznej w. gazowy [GW]
11,23
10,72
10,76
10,61
9,78
Zgodnie z Dyrektywą 2004/8/WE potencjał kogeneracji określany jest także
z podziałem
na
kierunki
użytkowania
ciepła.
Niewykorzystany
jeszcze
potencjał
ekonomiczny kogeneracji zwymiarowany produkcją energii elektrycznej dla dwóch
wariantów – węglowego i gazowego – zestawiono w tabeli 4.8.
21
12
moc [GW]
10
8
6
4
2
0
2005
2010
2015
instalacje istniejące
2020
2025
2030 lata
potencjał ek. w.w
2035
potencjał ek. w.g
Rys. 4.3. Istniejąca moc zainstalowana i potencjał elektryczny mocy zainstalowanej (bez mocy istniejących
instalacji) dla wariantu węglowego (ww) i gazowego (wg)
Tabela 4.8. Potencjał ekonomiczny produkcji energii elektrycznej z podziałem na kierunki użytkowania ciepła;
ww – wariant węglowy, wg – wariant gazowy
Rok
2010
ww
2015
2020
2025
2030
wg
ww
wg
ww
wg
ww
wg
ww
wg
Ogrzewanie [TWh]
10,7 21,4
9,7
19,4
9,9
19,9
9,9
19,9
8,6
17,11
Ciepła woda [TWh]
2,4
4,7
2,4
4,7
2,4
4,7
2,4
4,7
2,4
4,7
Przemysł [TWh]
15,8 31,6
14,5
29,0
13,2 26,4 11,9 23,8
10,4
20,8
Budynki wielkokubaturowe [TWh]
0,9
1,9
0,9
1,85
0,9
1,83
0,9
1,83
0,9
1,83
Chłód [TWh]
0,4
0,8
0,7
1,5
1,1
2,2
1,4
2,8
1,7
3,3
Potencjał już wykorzystany [TWh]
25,6 25,6
25,8
25,8
25,8 25,8 26,8 26,8
26,8
26,8
Razem [TWh]
55,4 86,0
54,0
82,3
53,3 80,9 53,3 79,8
50,7
74,6
5. Bariery rozwoju kogeneracji
Wskazany wcześniej olbrzymi ekonomiczny potencjał kogeneracji wykorzystany jest
w Polsce mniej niż w połowie. Pozwala to stwierdzić, że stosowane dotychczas w Polsce
mechanizmy wsparcia kogeneracji były niewystarczające. Przyczyną niedostatecznego
rozwoju kogeneracji są bariery o charakterze ekonomicznym (finansowym), prawnym,
administracyjnym
i
społecznym.
Przy
aktualnym
poziomie
rozwoju
technologii
energetycznych nie występują bariery o charakterze technicznym.
Znaczna część tych barier jest zidentyfikowana, a poprawę sytuacji zapowiada przyjęta
przez Radę Ministrów „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” [5].
22
Autorzy dokumentu zauważyli większość z zidentyfikowanych barier i zapowiedzieli
odpowiednie działania w najbliższej perspektywie czasowej, tj. w większości przypadków do
końca 2010 roku. Znaczące zmiany likwidujące dwie istotne bariery zostały wprowadzone
w ramach ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Dotyczą one zaniechania
obowiązku zatwierdzania taryf na ciepło oraz możliwości łączenia praw majątkowych
związanych z wytwarzaniem w kogeneracji i z wykorzystaniem energii odnawialnej.
5.1. Bariery ekonomiczne
Podstawowa bariera rozwoju kogeneracji ma charakter ekonomiczny. Kogeneracja
wysokosprawna przetwarza energię chemiczną paliwa w energię elektryczną w bardzo
efektywny sposób. Niestety przy aktualnej strukturze cen i kosztów oraz dotychczasowym
mechanizmie wsparcia inwestycje kogeneracyjne nie są efektywne. Najlepiej można to
zobrazować porównując przychody z elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni odniesione do
nakładów inwestycyjnych. Na rysunku 5.1 przedstawiono różnicę między rocznymi
przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej i/lub ciepła a rocznymi kosztami paliwa.
Wartość ta została odniesiona do wartości całkowitych nakładów inwestycyjnych. Wskaźnik
ten przyjmuje najmniejsze wartości dla elektrociepłowni, a największe dla ciepłowni.
Jednostkowe koszty inwestycyjne elektrociepłowni są najwyższe, a czas wykorzystania mocy
zainstalowanej znacznie niższy niż w elektrowni.
0,6
0,5
zł/zł
0,4
0,3
0,2
0,1
0
C
EC
EL
Rys. 5.1. Różnica przychodów i kosztów paliwowych odniesionych do kosztów inwestycyjnych; C – ciepłownia,
EC – elektrociepłownia, EL - elektrownia
Nigdy dotychczas ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła
nie kreowały sygnałów inwestycyjnych. Proponowana obecnie przez Prezesa URE opłata
23
zastępcza za brak odpowiedniej liczby świadectw pochodzenia na poziomie 18 zł/MWh dla
energii pochodzącej ze źródeł innych niż gazowe i z mikrokogeneracji jest zbyt niska.
Przeprowadzone w 2007 roku analizy wykazywały, że powinna ona być na poziomie
50 zł/MWh [7]. Od tego czasu zmieniły się relacje cenowe pomiędzy paliwem, energią
elektryczną i ciepłem i w ramach niniejszej pracy zostanie wskazana nowa minimalna wartość
wsparcia. Ponieważ jednak po wprowadzeniu aktualnego mechanizmu wsparcia nie
rozpoczęto żadnej inwestycji kogeneracyjnej wykorzystującej węgiel, należy domniemywać,
że wysokość wsparcia w dalszym ciągu jest zbyt niska.
Istotną barierą ekonomiczną są także wysokie koszty budowy sieci ciepłowniczych, co
utrudnia powiększanie zasięgu systemu ciepłowniczego, a tym samym rozbudowę rynku
ciepła poprzez podłączanie nowych odbiorców. Inwestor budujący nowe osiedle
mieszkaniowe lub dom może kupić energię elektryczną z systemu elektroenergetycznego,
natomiast lokalnie musi zapewnić zaopatrzenie w ciepło. Koszty samej instalacji
ciepłowniczej (kocioł wodny, pompa ciepła itp.) są na tyle mniejsze od kosztów instalacji
kogeneracyjnej, że nie są one budowane nawet w przypadku niższych w przyszłości kosztów
eksploatacyjnych. Jest to szczególnie widoczne w przypadku działalności deweloperskiej. Dla
dewelopera istotna jest bowiem minimalizacja kosztów budowy.
Potencjał ekonomiczny kogeneracji określano przy granicznej wartości wskaźnika IRR
> 10%. Dla inwestorów tradycyjnie związanych z energetyką poziom ten wydaje się
satysfakcjonujący. W przypadku ciepła przemysłowego i budynków wielkokubaturowych
inwestorem często są firmy, dla których przyjęty poziom IRR może się okazywać
zdecydowanie zbyt niski.
5.2. Bariery emisyjne
Emisyjne bariery rozwoju kogeneracji związane są przede wszystkim z dyrektywami
o systemie handlu uprawnieniami do emisji (Dyrektywa ETS) [10] oraz o emisjach
przemysłowych (Dyrektywa IED) [9].
Nowa, obowiązująca od 2013 roku dyrektywa o handlu uprawnieniami do emisji CO2
wprowadza docelowy obowiązek zakupu uprawnień na otwartych wspólnotowych aukcjach.
Wprowadzenie w pełni odpłatnego nabywania uprawnień jest korzystne dla elektrociepłowni
w relacji do ciepłowni i elektrowni, bo efekt oszczędności paliwa jest tutaj powiększony
o odpowiadające mu zmniejszenie zapotrzebowania na uprawnienia. Niestety obowiązek
zakupu uprawnień nie będzie dotyczył małych źródeł, a tym samym spowoduje,
24
że wytwarzanie ciepła w systemach ciepłowniczych stanie się niekonkurencyjne, a rynek
ciepła systemowego zacznie się gwałtownie zmniejszać.
Od 2016 roku ma zostać wprowadzona nowa dyrektywa o emisjach przemysłowych nie
tylko przesądzająca sprawę definicji na rzecz „komina”, ale także zaostrzająca dopuszczalne
standardy emisji do poziomów, które wymagają stosowania wysokowydajnych, wtórnych
metod oczyszczania spalin. Wprowadzenie tych dyrektyw spowoduje istotne zmiany
konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw. Powstaje sytuacja, w której jedno
przedsiębiorstwo wyposażone np. w 4 kotły WR-10 (moc w paliwie > 50 MW, ale każdy z
kotłów o mocy < 15 MW) nie będzie musiało wyposażać instalacji w wysokowydajne
urządzenia oczyszczające spaliny, a przedsiębiorstwo wyposażone np. w dwa kotły WR-25 i
jeden WR-5 taki obowiązek będzie miało. Dyrektywa znacząco zróżnicuje warunki działania
przedsiębiorstw i podzieli je na grupy, które można przyrównać do kast. Wyróżnić można 7
takich grup:
1. Źródła bez żadnych ograniczeń emisyjnych (np. ogrzewanie piecowe).
2. Zakłady o mocy < 20 MW z kotłami < 5 MW – brak ograniczeń emisyjnych
(ewentualnie indywidualne z powodu nadmiernej immisji).
3. Zakłady o mocy < 20 MW z kotłami o mocy > 5 MW – ograniczenie emisji
dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu zgodnie z [15].
4. Zakłady o mocy > 20 MW z kotłami o mocy < 5 MW – ograniczenia emisji CO2
poprzez system handlu uprawnieniami (ETS).
5. Zakłady o mocy > 20 MW z kotłami o mocy > 5 MW – ograniczenia emisji CO2
poprzez system handlu uprawnieniami (ETS) oraz emisji dwutlenku siarki, tlenków
azotu i pyłu zgodnie z [15].
6. Zakłady z instalacjami nowymi (po 1987 roku) o mocy > 50 z kotłami o mocy > 15
MW, nawet jeżeli moc w kominie < 50 MW – podlegają systemowi handlu i nowej
dyrektywie o emisjach przemysłowych.
7. Zakłady o mocy w kominie >50 MW z kotłami o mocy > 15 MW – podlegają
systemowi handlu i nowej dyrektywie o emisjach przemysłowych.
Konieczne będzie zatem wprowadzenie na poziomie kraju uregulowań prawnych, które
zmienią tę sytuację, tj. wyrównają pozycje na rynku, a to może oznaczać tylko zwiększenie
wymagań także dla instalacji małych, nie podlegających Dyrektywie. Działania takie będą
także konieczne wobec wymagań, jakie nakładają lub nałożą inne dyrektywy Unii
Europejskiej, przede wszystkim Dyrektywa CAFE [11] oraz spodziewana nowa dyrektywa
ustalająca dopuszczalne poziomy emisji dla krajów członkowskich (nowa Dyrektywa NEC).
25
5.3. Bariery administracyjne i społeczne
Istotne znaczenie ograniczające rozwój kogeneracji mają także bariery administracyjne
wynikające zarówno z aktualnego stanu prawnego, jak i niesprawnego działania administracji,
przede wszystkim samorządowej. Nowe uregulowania prawne wprowadzają szereg
obowiązków, które mogą być uciążliwe dla operatorów mini- i mikroźródeł, takich jak
obowiązek uzyskiwania koncesji, konieczność przeprowadzenia audytu itp., jak się wydaje
łatwe do usunięcia lub co najmniej złagodzenia. Aktualne uregulowania prawne przesuwają
odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia w ciepło
z administracji centralnej na gminy. Podstawą działań gminy w tym zakresie są tzw.
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Prawo
nakłada na gminy obowiązek opracowania „Założeń…”, ale niestety nie przewiduje sankcji
za ich brak. W efekcie większość gmin w Polsce nie ma opracowanych „Założeń…”, bardzo
często
plany
opracowane
są
w
wyniku
przetargów
przy
minimalizacji
kosztu
i nieprofesjonalnie. W gminach, gdzie one są, nikt nie kontroluje, czy działania w zakresie
objętym założeniami są realizowane. Stan taki wynika nie tylko ze wspomnianego wcześniej
braku formalnych rygorów, ale także z braku kompetencji gmin w zakresie energetyki.
W gminach nie są zatrudniani specjaliści w zakresie energetyki, a władze gminy nie widzą
potrzeby zatrudniania takich osób. Zmiana tej sytuacji jest zapowiadana w „Polityce
energetycznej Polski do roku 2030”.
Rozwoju kogeneracji nie ułatwiają także problemy związane z przyłączeniem instalacji
kogeneracyjnej do sieci elektroenergetycznej. Bariera ta związana jest z aktualnie
obowiązującym rozporządzeniem przyłączeniowym3. Rozporządzenie to nie zapewnia
równych pozycji przyszłemu producentowi energii elektrycznej i operatorowi systemu.
Jednostronnie obarcza producenta obowiązkiem wykonania ekspertyzy określającej wpływ
nowej instalacji na system, i to na warunkach określonych przez operatora. W wielu
przypadkach koszty przyłączenia, jakie ponieść musi inwestor, stanowią znaczący udział
kosztów całej inwestycji.
Należy też zwrócić uwagę, że poza obszarem legislacyjnym znalazły się mechanizmy
przyłączania źródeł kogeneracyjnych do sieci energetycznych dla wyprowadzenia produkcji
3
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.
26
energii elektrycznej oraz przyłączania do sieci gazowych celem pozyskiwania paliwa
gazowego do kogeneracji. W obecnym stanie Prawa energetycznego [6] (Art. 7 ust. 8d)
pojawia się sytuacja, w której spółki dystrybucyjne nie chcą wydawać warunków dlatego, że
potencjalnej elektrociepłowni nie ma opisanej szczegółowo w planach zagospodarowania
przestrzennego. Tak szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których
byłaby informacja, że w określonym miejscu będzie elektrociepłownia na określone paliwo
i mocy, niestety nie ma.
Występują w kraju sytuacje, że właściciel ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej
i jednocześnie ciepłowni nie chce dopuścić do tej sieci ciepła z kogeneracji. Dostępu takiego
nie można także w praktyce wyegzekwować wykorzystując zasadę TPA. Problem wymaga
rozwiązania, a odpowiednio uwarunkowany obowiązek zakupu mógłby takie rozwiązanie
stanowić.
Istnieją także bariery rozwoju kogeneracji mające charakter społeczny i związane
z postrzeganiem przez mieszkańców ogrzewania scentralizowanego jako gorszego, to jest
mniej przyjaznego dla użytkownika. Opinie te mają swoje korzenie w okresie przed 1990
rokiem, kiedy to przedsiębiorstwa ciepłownicze same decydowały o tym kogo, kiedy i na
jakich warunkach zaopatrują w ciepło, kiedy to ciepło nie było towarem, lecz „dobrem”.
Zdaniem autorów zachowania takie niestety nie wszędzie i nie do końca zostały
wyeliminowane, choć przedsiębiorstwa ciepłownicze w większości mają świadomość tej
sytuacji i wspólnie podjęły akcję promocyjną „ciepła systemowego”.
5.4. Bariery rozwoju systemów ciepłowniczych
Znaczne zwiększenie produkcji ciepła i elektryczności w skojarzeniu możliwe będzie
tylko w przypadku utrzymania produkcji ciepła w systemach ciepłowniczych na obecnym
poziomie lub wzrostu zapotrzebowania na ciepło. Niestety w przygotowanych prognozach
(rozdz. 4) przewidywany jest spadek zapotrzebowania na ciepło lub w najlepszym razie
utrzymanie zapotrzebowania na obecnym poziomie. Racjonalizacja zużycia ciepła oraz
procesy termomodernizacyjne obiektów budowlanych w najbliższych latach w znaczący
sposób ograniczą zapotrzebowanie na ciepło. Jest to zjawisko pod każdym względem
korzystne, chociaż obniża to możliwości produkcji energii w skojarzeniu. Bariera
zmniejszającego się zapotrzebowania na ciepło w systemach ciepłowniczych powinna być w
sposób administracyjny i ekonomiczny łagodzona poprzez zachęty lub wręcz decyzje
nakazujące podłączanie się do systemów ciepłowniczych. Obecnie zgodnie z ustawą Prawo
Energetyczne [6] w „Założeniach do planu zaopatrzenia w energię… „ oraz w „Planach
27
zaopatrzenia…” pewne obszary miejskie wskazane są jako obszary, które powinny być
zasilane z sieci ciepłowniczej. Założenia te jednak nie są obligatoryjne dla inwestorów.
Należałoby rygorystycznie wymagać ustaleń zawartych w ww. dokumentach o zasięgu
lokalnym.
Kolejną barierą rozwoju systemów ciepłowniczych może być znaczący wzrost ceny
ciepła spowodowany koniecznością modernizacji układów odpylania oraz budową nowych
instalacji odsiarczania i odazotowanie spalin, które będą musiały powstać, aby spełnić
wymagania dyrektywy europejskiej dotyczącej nowych standardów emisji zanieczyszczeń ze
źródeł przemysłowych. Wzrost ceny za ciepło spowodowany również będzie koniecznością
zakupu limitów emisji CO2 przez producentów ciepła sieciowego w źródłach o mocach
zainstalowanych przekraczających 20 MW. Czynniki te spowodują odłączanie się odbiorców
ciepła od sieci ciepłowniczych i wpłyną na dalsze obniżenie zapotrzebowania na ciepło
sieciowe. Pociągnie to za sobą obniżenie również produkcji ciepła w skojarzeniu. Inną barierą
ekonomiczną, o której już wspomniano, są wysokie koszty budowy sieci ciepłowniczych oraz
wysokie koszty jednostkowe instalacji małej mocy.
Od przełamania tych barier zależy w znacznej mierze wzrost produkcji ciepła
i elektryczności w skojarzeniu. Jeżeli nie będzie wystarczającego zapotrzebowania na ciepło
użytkowe, to niemożliwy będzie wzrost produkcji elektryczności w skojarzeniu.
6. Cel ilościowy programu rozwoju kogeneracji
W „Polityce energetycznej Polski do roku 2030” [5] zapisano, że jednym z celów tej
polityki jest dwukrotny, w stosunku do roku 2006, wzrost wytwarzania energii elektrycznej w
kogeneracji do roku 2020. Nie jednoznacznie, czy wzrost ten dotyczy wielkości bezwzględnej
produkcji, czy jej udziału w produkcji całkowitej. Jak to wskazano w p.2 w połowie 2007
roku w polskim prawie, zgodnie z Dyrektywa 2004/8/WE [4] wprowadzono pojecie
wysokosprawnej kogeneracji i przyjęto, że wspierane jest skojarzone wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła spełniające warunki takie kogeneracji. Zmiana ta spowodowała, że
produkcja energii elektrycznej uznawanej za wytwarzaną w kogeneracji zmniejszyła się
(rys.2.1). Stąd wydaje się racjonalne odnoszenie wzrostu produkcji w stosunku do roku 2008
i w taki sposób zwymiarowano cel ilościowy rozwoju kogeneracji.
W roku 2008 wyprodukowano w Polsce około 25 TWh energii elektrycznej
w skojarzeniu (w wysokosprawnej kogeneracji), zatem podwojenie wielkości bezwzględnej
oznacza, że w roku 2020 powinno zostać wyprodukowane 50 TWh. Udział produkcji
w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2008 wynosił 16% produkcji całkowitej o wielkości
28
156,2 TWh. Podwojenie udziału oznacza jego wzrost do 32%, co przy prognozowanej w 2020
roku produkcji [5] 169,3 TWh oznacza produkcję w skojarzeniu w wysokości 52,9 TWh.
Zrealizowanie takiego programu wymaga zbudowania w latach 2012–2020 znaczącej
liczby nowych instalacji o mocy elektrycznej około 6000 MW. Przyjmując, że realizacja
programu rozwoju kogeneracji rozpocznie się w roku 2012, należy założyć, że widoczny
wzrost produkcji nastąpi nie wcześniej niż w roku 2014. Nie będzie on oczywiście liniowy,
stąd wydaje się, że uzasadnione jest przyjęcie potęgowego przyrostu udziału wytwarzania
w kogeneracji, zgodnie z tabelą 6.1.
Wynikający z tak wzrastającego udziału wzrost bezwzględnej wielkości produkcji
przedstawiono na rysunku 6.1, a wielkość nowych mocy wprowadzanych do eksploatacji w
kolejnych latach na rysunku 6.2. Udziały zestawione w tabeli 6.1 powinny być podstawą do
określenia przez Prezesa URE wielkości obowiązku umorzenia odpowiedniej liczby
świadectw przez końcowych sprzedawców energii elektrycznej. Należy przy tym dążyć do
sytuacji, aby liczba ta była niewiele większa niż możliwości produkcyjne, tak aby wartość
świadectwa była możliwie bliska wielkości opłaty zastępczej. W sposób ciągły należy też
analizować strukturę paliwową nowych instalacji, tak aby właściwie określić wielkości
rynków dla poszczególnych paliw (węgiel, gaz ziemny, metan z odgazowania kopalni węgla
oraz biogaz).
Tabela 6.1. Prognozowany wzrost udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji,
który zapewni realizacja podwojenia produkcji
Rok
Udział produkcji
w skojarzeniu [%]
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
16,00
16,10
16,20
16,30
16,50
16,70
18,33
20,11
22,07
24,96
27,12
29,46
32,00
35,00
30,00
60,0
Udział [%]
Produkcja [TWh]
50,0
25,00
40,0
20,00
30,0
15,00
20,0
10,00
10,0
5,00
0,00
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
udział
rok
produkcja
Rys. 6.1. Prognoza produkcji energii elektrycznej oraz udziału energii wytworzonej w kogeneracji w całkowitej
produkcji energii elektrycznej
29
MW
1200
1000
800
600
400
200
0
Rys. 6.2. Prognoza rocznych przyrostów mocy elektrycznej instalacji kogeneracyjnych
7. Paliwa dla kogeneracji
Wymienione w dyrektywie kogeneracyjnej [4] technologie skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła w krajowych warunkach mogą jako paliwo wykorzystywać
węgiel, gaz ziemny, odpady komunalne i wybrane palne odpady przemysłowe oraz biopaliwa.
Teoretycznie w kogeneracji możliwe jest także wykorzystanie jako źródła energii paliwa
jądrowego, ciepła geotermalnego czy słońca, jednak przy obecnym rozwoju technologii
energetycznych i krajowych uwarunkowaniach mają one – z punktu widzenia rozwoju w
Polsce tej technologii – znaczenie pomijalnie małe. Stąd w niniejszym opracowaniu dla oceny
dostępności paliw dla rozwoju kogeneracji nie zostały one uwzględnione.
7.1. Węgiel i gaz ziemny
W polskich warunkach węgiel i gaz ziemny stanowią podstawowy potencjał paliwowy
kogeneracji. Aktualnie produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z węgla jest
dziesięciokrotnie większa niż z gazu ziemnego (w roku 2008 odpowiednio 1,943 TWh z gazu
oraz 19,715 TWh z węgla, głównie kamiennego). Wprowadzenie systemu odpłatnych
uprawnień do emisji oraz zwiększonych wymagań odnośnie oczyszczenia spalin spowoduje
relatywny wzrost ekonomicznej opłacalności instalacji zasilanych gazem.
Perspektywę możliwości wykorzystania obu tych paliw określają ich cena i dostępność.
Zgodnie z prognozami zamieszczonymi w „Polityce energetycznej” [5] przewiduje się
utrzymanie stabilnego poziomu cen zarówno węgla, jak i gazu (tabela 7.1). W perspektywie
najbliższych kilkudziesięciu lat nie pojawią się ograniczenia w dostępie do węgla
kamiennego. Niestety pewne ograniczenia występują w przypadku dostępu do gazu
30
ziemnego. O ile prowadzone inwestycje i zawarte kontrakty zabezpieczą ilościowo
zwiększone zużycie, to w wielu przypadkach ograniczeniem możliwości wykorzystania gazu
w kogeneracji jest słabo rozwinięta sieć gazowa. Dotyczy to przede wszystkim Polski
północno-wschodniej, środkowego wybrzeża oraz częściowo województw świętokrzyskiego,
częstochowskiego i łódzkiego. Ilustruje to rysunek 7.1, na którym przedstawiono krajową sieć
rurociągów przesyłowych.
Tabela 7.1. Prognoza cen paliw podstawowych w imporcie do Polski (ceny stałe w USD w roku 2007) [1]
Gaz ziemny
Węgiel energetyczny
Jednostka
2010
2015
2020
2025
2030
USD/1000m3
406,9
376,9
435,1
462,5
488,3
USD/t
140,5
121,0
133,5
136,9
140,3
www.geoland.pl/dodatki/infrastruktura_i/pgnig.htm
Rys. 7.1. Krajowa sieć przesyłowa gazu ziemnego
7.2. Biopaliwa
Potencjał dostępnych w Polsce biopaliw wyznaczony został w ramach prac nad
„Polityką energetyczną” [5]. Po pominięciu biopaliw przeznaczonych dla silników
spalinowych (bioetanol, biodiesel) potencjał ekonomiczny i rynkowy zestawiono w tabeli 7.2
[5]. W dokumencie tym oceniono także zapotrzebowanie na energię odnawialną, przy
31
założeniu, że Polska zrealizuje swoje zobowiązania na rok 2020 w postaci 15-procentowego
udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii. Związane wielkości zapotrzebowania
w zakresie biopaliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła zestawiono
w tabeli 7.3.
Porównanie zapotrzebowania i obecnego potencjału pozwala jednoznacznie stwierdzić,
że w świetle wspomnianych już zobowiązań w perspektywie do 2020 roku potencjał rynkowy
biomasy można uznać za wystarczający.
Tabela 7.2. Potencjał ekonomiczny oraz możliwości jego wykorzystania – potencjał rynkowy biopaliw
Potencjały biopaliw
Potencjał
ekonomiczny
Potencjał rynkowy do
2030 r.
- drewno opałowe
24452 TJ
24452 TJ
1540 MWt
- odpady stałe suche
165931 TJ
150000 TJ
16000 MWt
- odpady mokre – biogaz*)
123066 TJ
80000 TJ
9 TWhe
1640 MWe
47060 TJ
2340 MWt
(kogeneracja)
- uprawy energetyczne
- celulozowe – kogeneracja
*)
286719 TJ
286719 TJ
145600 TJ
120600 TJ
- kiszonki kukurydzy – biogaz
(kogeneracja)*)
7,7 TWhe
1180 MWe
92768 TJ
3940 MWt
81638 TJ
Razem
81638 TJ
9,3 TWhe
1690 MWe
48022 TJ
2410 MWt
827406 TJ
743409 TJ
*)
Zakładane współczynniki skojarzenia (stosunek wytworzonej energii elektrycznej do ciepła): dla
systemów kogeneracyjnych na paliwa stałe – 0,3, dla systemów kogeneracyjnych na biogaz – 0,7
Tabela 7.3. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [TJ]
2010
2015
2020
2025
2030
Energia elektryczna
29936
63476
112483
136335
142196
Biomasa stała
12498
21068
37359
39900
41654
Biogaz
1315
5891
14424
23262
24811
187640
211278
261922
295115
318967
180665
192413
226334
245799
265158
Biogaz
3023
10739
21064
31401
33494
Razem
415077
504865
673586
771812
826280
Ciepło
Biomasa stała
32
7.3. Odpady komunalne
W Polsce wytwarzanych jest około 10 milionów Mg (ton) odpadów komunalnych
rocznie. Ich skład jest silnie zróżnicowany i zależy od kilku czynników, a zasadniczy wpływ
ma tu obszar, z jakiego zostały zebrane (miejski czy wiejski). Skład frakcyjny odpadów,
uśredniony dla kraju oraz dla dużych miast i aglomeracji, przedstawiono w tabeli 7.4.
Tabela 7.4. Skład frakcyjny odpadów w Polsce – wartości średnie dla kraju i dużych aglomeracji miejskich
Frakcja
Organiczne
Celulozowe
Tworzywa sztuczne
Tekstylne
Szkło i metale
Inne niepalne
Zawartość uśredniona
dla kraju [%]
30
25
5
2
10
28
Zawartość uśredniona
dla dużych miast [%]
34
19,9
13,6
6,7
12,7
13,1
Z punktu widzenia możliwości wykorzystania odpadów jako paliwa dla kogeneracji
szczególne znaczenie mają odpady gromadzone w dużych aglomeracjach miejskich. Stąd
oddzielnie wyznaczono potencjał energetyczny dla odpadów produkowanych w całym kraju
oraz dla odpadów z aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy.
Aglomeracji takich jest w Polsce 39 i zamieszkuje w nich łącznie 10,98 miliona
mieszkańców.
Statystyczny Polak produkuje od 250 do 300 kg śmieci rocznie, przy czym górna
granica dotyczy mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, a dolna mieszkańców wsi
i małych miast. Można zatem przyjąć, że mieszkańcy dużych aglomeracji produkują w sumie
3,3 miliona ton odpadów rocznie.
O wykorzystaniu odpadów jako paliwa decyduje ich wilgotność oraz wartość opałowa.
Obecnie wilgotność odpadów komunalnych utrzymuje się w przedziale 40% do 50%,
a wartość opałowa zależy jeszcze od składu frakcyjnego. Dla składu zgodnie z tabelą 7.4
przyjmuje ona wartości zestawione w tabeli 7.5.
Tabela 7.5. Wartości opałowe odpadów – wielkości średnie dla kraju, aglomeracji miejskich i terenów poza
aglomeracjami
Średnia dla kraju
Wartość opałowa [MJ/kg]
8,11
Średnia dla aglomeracji miejskich
11,55
Średnia dla terenów poza miastami
6,41
33
Bilans energetyczny odpadów w skali kraju i dużych aglomeracji zestawiono w tabeli
7.6. W tabeli tej podano także możliwą do uzyskania z tych odpadów produkcję energii
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.
Tabela 7.6. Potencjał energetyczny odpadów oraz możliwa do uzyskania z nich produkcja w skojarzeniu
Potencjał energetyczny
Potencjalna produkcja
Potencjalna produkcja
[TJ/rok]
ciepła w kogeneracji
energii elektrycznej w
[TJ/rok]
kogeneracji [GWh/rok]
Odpady krajowe
59300
4118
1716
Odpady z dużych miast
31637
2197
915
Należy zwrócić uwagę, że odpady z dużych miast, stanowiące 33% odpadów
krajowych, zawierają w sobie ponad połowę potencjału energetycznego wszystkich odpadów.
Stosunkowo wysoka wartość opałowa sprawia, że odpady z dużych miast mogą być spalane
samodzielnie w instalacjach energetycznych. Niska wartość opałowa odpadów spoza
obszarów wielkomiejskich może utrudniać spalanie bez stosowania paliw wspomagających.
W perspektywie kolejnych lat spodziewać się należy zarówno wzrostu ilości odpadów,
jak i ich wartości opałowej. Przykładowo w Niemczech na jednego mieszkańca przypada 460
kg odpadów o wartości opałowej ok. 9 MJ/kg.
8. System wsparcia kogeneracji
Z przeprowadzonych w ramach pracy [8] analiz jednoznacznie wynika, że aby możliwe
było osiągnięcie zakładanego w „Polityce energetycznej” [5] celu ilościowego produkcji
energii elektrycznej w kogeneracji, konieczne jest wprowadzenie różnorodnych metod
promocji tej technologii.
Z punktu widzenia gospodarki kraju mechanizmy wsparcia kogeneracji muszą:
 zapewnić utrzymanie istniejącego rynku wytwarzania skojarzonego,
 zapewnić rozwój (budowa nowych mocy) rynku skojarzonego,
 zminimalizować koszty wsparcia poniesione przez państwo.
Z punktu widzenia inwestorów (eksploatatorów):
 zapewnić wsparcie w wysokości zachęcającej do eksploatacji układów skojarzonych,
34
 zapewnić wsparcie w wysokości zachęcającej do budowy nowych instalacji
skojarzonych,
 zapewnić wsparcie w wysokości dającej konkurencyjną pozycję na rynku energii
elektrycznej w dostatecznie długim horyzoncie czasu.
Mechanizmy wsparcia można podzielić na dwie podstawowe kategorie:
 mechanizmy administracyjno-prawne (pozafinansowe),
 mechanizmy finansowe zwiększające ekonomiczną atrakcyjność kogeneracji.
Trudno jest określić, czy któryś z mechanizmów jest ważniejszy lub skuteczniejszy.
Aby osiągnąć zakładany cel, niezbędne jest określenie optymalnego zestawu mechanizmów
z punktu widzenia gospodarki kraju. Mechanizmy administracyjne mogą być z punktu
widzenia państwa bezkosztowe, a w efekcie zastąpić działanie mechanizmów finansowych,
które wiązałyby się z wydatkami ze strony państwa.
W pracy [8] zdefiniowano zakres działań, które powinny być wspierane. Działania te
możemy podzielić następująco:
 wsparcie działalności operacyjnej instalacji istniejących,
 wsparcie działań inwestycyjnych związanych z budową nowych źródeł skojarzonych,
 wsparcie rozwoju rynku ciepła sieciowego stanowiącego podstawę rozwoju
kogeneracji.
Dwa pierwsze działania powinny zostać objęte głównie mechanizmami finansowymi.
Ostatnie zadanie powinno być bardzo silnie wspierane poprzez mechanizmy administracyjnoprawne.
8.1. Mechanizmy administracyjno-prawne
Mechanizmy tej grupy metod wsparcia powinny eliminować bariery administracyjnoprawne w rozwoju kogeneracji. Szereg takich barier można zauważyć w rozwoju
pozyskiwania nowych odbiorców ciepła sieciowego.
Podstawowym mechanizmem, który mógłby w znaczący sposób przyczynić się do
rozwoju rynku ciepła sieciowego z kogeneracji, jest prawne uprzywilejowanie ciepła
sieciowego na obszarach znajdujących się w zasięgu sieci. Wymagałoby to wprowadzenia
odpowiednich zapisów do Prawa energetycznego, np. w formie: „Na obszarach
znajdujących
się
w
zasięgu
sieci
ciepłowniczej
preferowane
powinno
być
35
wykorzystywanie do ogrzewania budynku ciepła z systemu zasilanego z kogeneracji,
o ile inwestor nie wykaże, że inny sposób ogrzewania jest ekonomicznie uzasadniony” 4.
Preferencje takie powinny być uwzględniane w planach zaopatrzenia gmin w energię
i w planach zagospodarowania przestrzennego. Obecnie ciepło sieciowe konkuruje na całym
obszarze z ciepłem ze źródeł indywidualnych. W wielu rejonach poprowadzone są sieci
ciepłownicze i sieci gazowe. Konkurencja taka tylko pozornie jest korzystna dla
mieszkańców, bo w efekcie muszą oni ponieść koszty związane z budową obu systemów.
Przeznaczenie wybranych rejonów do zasilania w ciepło sieciowe wpłynie korzystnie na
rozwój systemów ciepłowniczych, jak również na optymalizację kosztów po stronie
dostawców innych nośników.
Produkcja ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji przynosi wymierne korzyści.
Kogeneracja jest wspierana i ma być wspierana, czyli ma być konkurencyjna dla innych
systemów zasilania w ciepło. Obecnie wsparcie dla odnawialnych źródeł kierowane jest bez
względu na lokalizację. W związku z tym często wsparcie dla energii odnawialnych
kierowane jest w miejsca zasilane z sieci. Mechanizmy wsparcia dla energii odnawialnej są
bardzo silne, więc kogeneracja jest wypierana z tych rejonów. W związku z tym proponuje
się na obszarze będącym w zasięgu sieci wprowadzić zakaz dofinansowywania dla
technologii konkurencyjnych w stosunku do kogeneracji (np. kolektorów słonecznych).
Taki akt prawny pozwoli uniknąć konkurowania różnych mechanizmów wsparcia w tym
samym rejonie.
W celu uproszczenia procedury uzyskiwania zgody na przełączenie do sieci
elektroenergetycznej i gazowej proponuje się:
– zmianę art. 7 ust. 8d Prawa energetycznego tak, aby do uzyskania takiej zgody
było wystarczające, by w miejscowym planie zagospodarowania działka, na której ma
powstać elektrociepłownia, leżała w obszarze, na którym dopuszczona jest działalność
przemysłowa,
– określenie na poziomie rozporządzenia Ministra Gospodarki zakresu ekspertyzy,
jakiej może żądać operator przed wydaniem decyzji przyłączeniowej.
Mechanizmy wspomagające rozwój odnawialnych źródeł energii obejmują między
innymi obowiązek zakupu ciepła wytworzonego z takich źródeł. Wydaje się celowe
4
Zrealizowano poprzez zapisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
36
rozważanie obowiązku zakupu ciepła z kogeneracji. Obowiązek taki mógłby być
uwarunkowany ceną zakupu nie wyższą niż cena ciepła dotychczas doprowadzanego do
systemu. W przypadku gdy dystrybucją ciepła zajmuje się podmiot gospodarczy, który
jednocześnie ciepło wytwarza, wymagałoby to oddzielnego taryfowania wytwarzania
i dystrybucji.
Kolejnym bardzo istotnym zagrożeniem dla kogeneracji jest skokowa zmiana wymogów
dotyczących ochrony środowiska dla instalacji powyżej 20 oraz powyżej 50 MW w paliwie.
Pierwszy z tych progów jest granicą systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku
węgla [11], a drugi stosowania dyrektyw o emisjach przemysłowych (IED) [10]. W związku
z dyrektywą IED operatorzy instalacji będą musieli ponieść znaczne nakłady inwestycyjne
w celu przystosowania instalacji spalania do wymogów dyrektywy, jak również eksploatacja
takich instalacji będzie znacznie droższa. Konieczny będzie też zakup uprawnień do emisji
CO2. Taki mechanizm zaburzy konkurencyjność na rynku dostawy ciepła i nie tylko.
W momencie, kiedy dyrektywa IED i konieczność zakupu uprawnień do emisji zaczęłyby
obowiązywać bez dodatkowych uregulowań, ciepło z indywidualnych małych źródeł,
pracujących bez kontroli jakości spalania, będzie znacznie tańsze niż ciepło z dużych
systemów ciepłowniczych. W związku z tym, aby bronić rynku ciepła sieciowego, a tym
samym nie zwiększać emisji rozproszonej, w perspektywie kilku lat konieczne będzie
wprowadzenie opłat emisyjnych dla „małych i indywidualnych” źródeł. Mechanizm ten
będzie również bronił jakości powietrza, ponieważ zapobiegnie ucieczce wytwarzania ciepła
do źródeł o niskiej efektywności.
Rozwojowi kogeneracji nie sprzyja także aktualna organizacja rynku energii
elektrycznej i ciepła. Niedoskonałości tego rynku są od wielu lat zauważane i w przyjętym
dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” zapowiedziane są w tym zakresie
właściwe zmiany. Zapowiadane są:
1.
„Wdrożenie
efektywnego
mechanizmu
bilansowania
energii
elektrycznej
wspierającego bezpieczeństwo dostaw energii, handel na rynkach terminowych
i rynkach dnia bieżącego, oraz identyfikację i alokację indywidualnych kosztów dostaw
energii”.
2. „Wdrożenie nowego modelu rynku energii elektrycznej, polegającego m.in. na
wprowadzeniu rynku dnia bieżącego, rynków: rezerw mocy, praw przesyłowych oraz
zdolności wytwórczych, jak również mechanizmu zarządzania usługami systemowymi
i generacją wymuszoną systemu”.
37
3. „Zmiana mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen
ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz bodźców do optymalizacji kosztów
zaopatrzenia w ciepło”.
Będący
załącznikiem
do
tego
dokumentu
program
działań
wykonawczych
uszczegóławia te zapisy i zawiera dodatkowo terminy realizacji:
1. Opracowanie przez operatora systemu przesyłowego krajowego systemu opłat
węzłowych w miejsce opartego o ceny uśrednione (model miedzianej płyty) – 2010 r.
2. Podjęcie przez Radę Ministrów decyzji odnośnie wdrożenia modelu oraz przyjęcie
programu dochodzenia do tego systemu wraz z zestawem działań osłonowych dla grup
i obszarów dotkniętych negatywnymi skutkami wynikającymi z przyjętych rozwiązań –
2010 r.
3. Opracowanie założeń informatycznego systemu wymiany informacji koniecznych do
wdrożenia rozwiązań – 2010 r.
4. Zmiana systemu wyceny energii elektrycznej (towaru) i rezerw mocy w kierunku
zastosowania cen krańcowych oraz kosztów alternatywnych – 2010 r.
5. Opracowanie przez operatora systemu przesyłowego prawno-organizacyjnej
koncepcji umożliwiającej powszechne wdrożenie rozwiązań w obszarze hurtowego
rynku energii elektrycznej, z wprowadzeniem rynku dnia bieżącego pozwalającego
uczestnikom tego rynku na istotne przybliżenie okresu zawierania kontraktów
i przygotowania grafików do rzeczywistego czasu ich realizacji oraz z wprowadzeniem
rynków: rezerw mocy, praw przesyłowych oraz zdolności wytwórczych, jak również
mechanizmu zarządzania usługami systemowymi i generacją wymuszoną systemu –
2010 r.
6. Przygotowanie nowych zasad regulacji cen ciepła sieciowego poprzez wprowadzenie
metody porównawczej – 2010 r.
Rozwój kogeneracji w wielu wypadkach uwarunkowany jest rozwojem sieci
ciepłowniczych. Obecnie istnieje szereg barier, które utrudniają prowadzenie inwestycji
sieciowych (inwestycji liniowych, związanych przede wszystkim z uzyskiwaniem zgody
właścicieli działek na takie inwestycje). Problem ten także został dostrzeżony w „Polityce
energetycznej…” i w Programie działań wykonawczych zapowiadane są: „Działania
legislacyjne, mające na celu likwidację barier inwestycyjnych, w szczególności
w zakresie inwestycji liniowych, w tym:
1. Przygotowanie założeń do zmiany przepisów, które ułatwią realizację inwestycji
liniowych w energetyce – 2009/2010 r.
38
2. Przygotowanie projektu ustawy ułatwiającej realizację inwestycji liniowych
w energetyce – 2010 r.
3. Opracowanie projektów regulacji prawnych upraszczających procedury realizacji
inwestycji liniowych w energetyce oraz umożliwiających uregulowanie stanu prawnego
i eksploatację istniejącego majątku sieciowego, w tym regulacji dotyczących gospodarki
nieruchomościami, postępowania administracyjnego, planowania i zagospodarowania
przestrzennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony
przyrody – 2010 r.
4. Wdrożenie nowych regulacji prawnych – od 2011 r.
5. Monitorowanie tempa inwestycji oraz okresowe raporty z postępów w rozwoju
infrastruktury liniowej – praca ciągła.
6. Rozważenie zasadności i ewentualne wprowadzenie rozwiązań mających na celu
nadanie statusu celu publicznego inwestycjom w zakresie budowy elektrowni
i elektrociepłowni – 2011 r.
Wszystkie te działania są korzystne z punktu widzenia kogeneracji i powinny być
traktowane jako elementy programu jej rozwoju.
8.2. Mechanizmy finansowe
Ekonomiczne warunki działania kogeneracji należy oceniać poprzez porównanie
z konkurencyjnymi w stosunku do niej technologiami wytwarzania rozdzielonego, tj.
ciepłowni i elektrowni. O atrakcyjności każdej z nich dla potencjalnego inwestora decyduje
relacja między przychodami a kosztami, pośród których podstawowe znaczenie mają nakłady
inwestycyjne i koszty paliowe. Niestety przy aktualnych relacjach cenowych kogeneracja
wypada w takim porównaniu mniej korzystnie niż technologie rozdzielone, co zilustrowano
wcześniej na rysunku 5.1.
Przy relatywnie mniejszej atrakcyjności inwestycyjnej skojarzone wytwarzanie pozwala
istotnie zmniejszyć koszty zewnętrzne wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a przede
wszystkim zmniejszyć zużycie paliwa pierwotnego, co uzasadnia stosowanie finansowego
wsparcia
kogeneracji.
Obserwacja
dotychczasowego
rozwoju
kogeneracji
oraz
przeprowadzone analizy [8] wykazują, że celowe jest zróżnicowanie wsparcia dla instalacji
istniejących nieobciążonych kosztami inwestycyjnymi oraz nowych, w których obciążenie
takie ma poważny udział w kosztach działalności przedsiębiorstwa.
W Polsce istnieje już system wspierania preferowanych technologii energetycznych,
przede wszystkim wykorzystujących źródła odnawialne, ale też wysokosprawnej kogeneracji.
39
Są to systemy, które wprowadziły świadectwa pochodzenia dla energii wytworzonej
w preferowany sposób i nadały im charakter zbywalnych praw majątkowych (system
certyfikatów „zielonych”, „czerwonych”, „żółtych”). System taki stosowany jest tylko w
kilku krajach europejskich, a ostatnio także w Polsce budzi szereg wątpliwości. Ze względu
na potrzebę spójności stosowanych systemów wsparcia, dopóki systemy takie w kraju istnieją,
to należy zachować go także w przypadku wytwarzania w kogeneracji. Stąd proponuje się,
aby utrzymać istniejący system świadectw pochodzenia z opłatą zastępczą w wysokości, która
powoduje, że sprzedaż świadectwa zapewnia opłacalność wytwarzania w instalacjach
istniejących (certyfikaty operacyjne).
W przypadku instalacji nowych proponuje się wprowadzenie mechanizmu stosowanego
w większości krajów UE, tj. wsparcia w postaci dofinansowania inwestycji (granty
inwestycyjne).
Instalacje
nowe
dodatkowo
powinny
uczestniczyć
we
wspólnym
z instalacjami istniejącymi systemie certyfikatów operacyjnych. Ogólny schemat systemu
wsparcia uwzględniający oba te elementy przedstawiono na rysunku 8.1.
Wsparcie
wysokosprawnej
kogeneracji
Wsparcie
działalności
operacyjnej
Wsparcie
działalności
inwestycyjnej
Celem wsparcia jest zapewnienie
rentowności działalności tylko
operacyjnej.
Celem wsparcia jest zapewnienie rentowności
działalności inwestycyjnej mającej na celu
rozbudowę mocy wytwórczych.
Wysokość wsparcia winna zapewnić
rentowność operacyjną dla instalacji
istniejących.
Rentowność musi być na poziomie zapewniającym
rentowność budowy nowych mocy, tj. między
innymi bez darmowych uprawnień do emisji CO 2.
Rys. 8.1. Schemat obrazujący mechanizm finansowego wsparcia kogeneracji
Proponowany mechanizm wsparcia nowych inwestycji kogeneracyjnych w postaci grantów
inwestycyjnych rozdzielanych w konkursach nie jest jedynym możliwym do zastosowania.
40
Mechanizm taki ma szereg zalet. Pozwala on między innymi uniknąć różnicowania wielkości
wsparcia pod względem technologii.
Rozważyć można także propozycje alternatywne takie jak specjalna taryfa uwzględniająca
zwrot kosztów inwestycyjnych lub dopłata do energii elektrycznej. Zaletą systemu dopłat
w stosunku do specjalnej taryfy byłaby możliwość przyznawania ich w systemie konkursów i
nie wymagało powrotu do obowiązku zatwierdzania taryfy. Mechanizmy takie mogłyby
wspomagać inwestora przez okres ok. 10 lat. W każdym przypadku pozostaje problem
wygenerowania środków finansowych koniecznych do realizacji programu budowy nowych
instalacji kogeneracyjnych.
8.2.1. System wsparcia dla istniejących instalacji poprzez system praw majątkowych w postaci
świadectw pochodzenia
Przeprowadzone analizy wskazują [8], że wprowadzenie odpłatnych uprawnień do
emisji w istotny sposób zwiększy koszty wytwarzania, zwiększy przepływy finansowe, a tym
samym wzrośnie wrażliwość zysku finansowego przedsiębiorstwa na relacje między ceną
uprawnień, paliwa oraz energii elektrycznej i ciepła. Spodziewać się można niestabilnych
zachowań cen świadectw pochodzenia. Stąd proponuje się, aby uzależnić wielkość opłaty
zastępczej od bieżącej uśrednionej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa wytwarzającego ciepło
i energię elektryczną spełniającego warunki wysokosprawnej kogeneracji.
Podstawą do określania wielkości opłaty zastępczej powinna być wartość względnego
zysku netto z działalności operacyjnej (wielkość marży operacyjnej – ROS, return on sale)
średniego przedsiębiorstwa wytwarzającego ciepło i energię elektryczną w kogeneracji.
Podobnie jak to jest obecnie, Prezes URE ogłaszałby wielkość opłaty na kolejne lata, ale jej
wysokość określana byłaby na takim poziomie, aby zysk operacyjny średniego
przedsiębiorstwa był nie mniejszy niż średni zysk przedsiębiorstw wytwarzających energię
elektryczną (elektrowni i elektrociepłowni).
W sytuacji zmieniającej się nawet corocznie wysokości opłaty istotne jest, aby jej
wysokość była określana w sposób przewidywalny. Stąd proponuje się, aby Prezes URE
publikował informacje nie tylko o wysokości opłaty, ale też o wartościach średnich cen
i kosztów, dla jakich wyznaczył wartość opłaty. Powinny to być:
 wielkości uśrednionego zysku z działalności operacyjnej, dla jakiego wyznaczona
została wysokość opłaty,
41
 cena uprawnień do emisji,
 cena paliwa,
 cena energii elektrycznej,
 cena ciepła,
 wskaźnik skojarzenia,
 koszty pozapaliwowe odniesione do jednostki wyprodukowanej energii elektrycznej.
Zachowany byłby dotychczasowy podział świadectw pochodzenia kogeneracji na cztery
rynki (gaz i węgiel, metan z instalacji odmetanowienia kopalni oraz biogaz).
Przewidywany poziom opłaty zastępczej
Przeprowadzono analizę, która pozwoliłaby oszacować poziom opłaty zastępczej
w kolejnych latach. Obliczenia wykonano dla średniej struktury kosztów elektrociepłowni
zasilanych paliwem węglowym jak w roku 2009.
Przyjęto następujące dodatkowe założenia:
 wskaźnikiem określającym rentowność w poszczególnych latach jest ROS (return on
sale) = zysk netto/przychody,
 obliczenia przeprowadzono dla trzech wartości ROS, tj. 5%, 7,5%, 10%,
 instalacje istniejące otrzymują uprawnienia na ciepło i energię elektryczną zgodnie
z dyrektywą,
 całkowita sprawność instalacji wynosi 78%, a wskaźnik skojarzenia 40%,
 ceny energii elektrycznej i ciepła wzrastają o koszt uprawnień do emisji CO2
zakupionych na aukcji (30 €/Mg).
Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 8.2. Przy założonych relacjach cenowych
i wartościach ROS na poziomie nie wyższym niż 7,5% technologie węglowe nie wymagałyby
wsparcia. Wystarczy jednak, że – w warunkach konkurencji – kosztów uprawnień nie będzie
można w całości przenieść w ceny ciepła i energii elektrycznej i wtedy nawet przy tak małych
wartościach ROS wsparcie jest już konieczne (rys. 8.3).
42
30
25
zł/MWh
20
15
10
5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0
ROS=5,0%
ROS=7,5%
ROS=10,0%
Rys. 8.2. Wartość wsparcia operacyjnego (wysokość opłaty zastępczej) w poszczególnych latach dla
średniej aktualnej struktury kosztów i cen oraz wzrostu cen ciepła i energii elektrycznej o koszty zakupu
uprawnień do emisji dwutlenku węgla – technologia węglowa
70
60
zł/MWh
50
40
30
20
10
0
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034
Ceny bazowe
Ceny o 5% niższe
Ceny o 10% niższe
Rys. 8.3. Wartość wsparcia operacyjnego (wysokość opłaty zastępczej) w poszczególnych latach dla średniej
aktualnej struktury kosztów i cen oraz wzrostu cen ciepła i energii elektrycznej o koszty zakupu uprawnień do
emisji dwutlenku węgla – technologia węglowa, dla wartości ROS = 7,5% przy cenach bazowych oraz cenach za
ciepło i energię elektryczną o 5% i 10% niższych
W przypadku technologii gazowych wsparcie potrzebne będzie w każdym przypadku,
co ilustruje rysunek 8.4.
43
160
140
zł/MWh
120
100
80
60
40
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0
ROS=5,0%
ROS=7,5%
ROS=10,0%
Rys. 8.4. Wartość wsparcia operacyjnego (wysokość opłaty zastępczej) w poszczególnych latach dla średniej
aktualnej struktury kosztów i cen oraz wzrostu cen ciepła i energii elektrycznej o koszty zakupu uprawnień do
emisji dwutlenku węgla – technologia gazowa
8.2.2. System grantów dla nowych inwestycji
Do rozdzielania wsparcia inwestycyjnego proponuje się zorganizowanie systemu
konkursów na dofinansowanie inwestycji zwiększających produkcje w kogeneracji.
Utworzony zostałby Fundusz Rozwoju Kogeneracji, a zarządzający funduszem (np. Prezes
NFOŚiGW) byłby ustawowo zobowiązany do organizacji okresowych konkursów na
inwestycje w kogenerację.
Na konkurs składane byłyby wnioski zawierające:
 zobowiązanie do wytworzenia w nowej instalacji kogeneracyjnej określonej rocznej
minimalnej ilości energii elektrycznej,
 lub (i) zobowiązanie do powiększenia rynku ciepła poprzez inwestycje w rozwój
sieci, w wyniku czego zostanie wytworzona dodatkowa energia elektryczna w
kogeneracji,
 oczekiwaną wielkość wsparcia (zł/MWh rocznie) odniesioną do jednostki
zadeklarowanej dodatkowo wyprodukowanej w kogeneracji energii elektrycznej.
Ocena wielkości niezbędnego wsparcia
W pracy [8] dokonano wstępnej oceny możliwych do poniesienia nakładów na granty
inwestycyjne. Dla wyznaczonych ścieżek zmian wartości wsparcia operacyjnego określono
44
wielkości wsparcia inwestycyjnego dla wybranych technologii. W tym celu przyjęto
następujące założenia:
 nowe instalacje otrzymują darmowe uprawnienie na ciepło, ale nie otrzymują
uprawnień na energię elektryczną.
 sprawność całkowita nowej instalacji wynosi:
o
technologia węglowa – 0,8 przy współczynniku skojarzenia 0,5;
o
technologia gazowa – 0,8 przy współczynniku skojarzenia 1,25.
 wsparcie dobierano tak, aby wartość IRR była większa od 10%.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 8.1 oraz na rysunku 8.5.
W pracy [8] dla wartości ROS 7,5% porównano wielkości wsparcia inwestycyjnego
w zależności od wielkości mocy instalacji oraz rodzaju paliwa. Wyniki przedstawiono na
rysunku 8.6. Z zestawienia przedstawionego w tabeli 8.1 jednoznacznie wynika, że wielkość
procentowa wsparcia inwestycji dla technologii gazowych jest znacznie większa niż dla
technologii węglowych. Szczególnie duże różnice są dla większych mocy jednostkowych.
Procentowe wielkości wsparcia dla technologii węglowych i gazowych zbliżają się do siebie
dla mocy najmniejszych. Nieco inny obraz jednak otrzymuje się analizując wielkość wsparcia
wyrażoną w €/MW zainstalowanej mocy elektrycznej. Widać z niego, że przy dużych mocach
jednostkowych wsparcie dla technologii gazowych jest tylko nieco większe niż dla
technologii węglowych. Za to dla mniejszych mocy jednostkowych technologie gazowe (w
odniesieniu do 1 MW mocy elektrycznej) są znacznie tańsze (rys. 8.6).
Tabela 8.1. Zestawienie wielkości wsparcia inwestycyjnego wyrażonego w procentach wartości inwestycji
w zależności od wielkości wsparcia operacyjnego wyrażonego w wysokości żądanej wielkości ROS dla
inwestycji istniejącej dla różnych technologii
ROS = 5,0% ROS = 7,5% ROS = 10,0%
Kocioł fluidalny z turbiną parową
o mocy ok. 50 MW (CFB_50_WW)
17%
17%
7%
Kocioł fluidalny z turbiną parową
o mocy ok. 100 MW (CFB_100_WW)
7%
7%
0%
Kocioł pyłowy z turbiną parową
o mocy ok. 100 MW (PB_100_WW)
9%
9%
0%
Kocioł węglowy z turbiną parową
o mocy ok. 5 MW (PB_5_WW)
34%
33%
26%
Układ gazowo-parowy
o mocy ok. 100 MW (UPG_100_GG)
32%
22%
12%
Układ gazowo-parowy
o mocy ok. 50 MW (UPG_50_GG)
45%
37%
29%
Turbina gazowa o mocy ok. 5 MW
z odzysknicowym kotłem wodnym (TG_5_GG)
39%
29%
20%
Turbina gazowa o mocy ok. 1 MW
z odzysknicowym kotłem wodnym (TG_1_GG)
45%
36%
27%
Silnik tłokowy o mocy ok. 1 MW zasilany gazem z
odzysknicowym kotłem wodnym (SG_1_GG)
43%
32%
21%
45
700
€/kW elektyczny
600
500
400
300
200
100
5,0%
7,5%
10,0%
CFB_50_WW
CFB_100_WW
PB_100_WW
PB_5_WW
UPG_100_GG
UPG_50_GG
TG_5_GG
TG_1_GG
SG_1_GG
Rys. 8.5. Zależność wielkości wsparcia inwestycyjnego wyrażonego w €/MW mocy zainstalowanej
elektrycznej od wielkości wsparcia operacyjnego wyrażonego w wysokości żądanej wielkości ROS dla
inwestycji istniejącej dla różnych technologii; oznaczenia technologii zgodnie z tabelą 8.1
Wsparcie inwestycji w €/kW
600
500
400
300
200
100
0
0
20
40
60
80
100
120
Moc elektryczna instalacji MW
Węgiel
Gaz
Rys. 8.6. Zależność wielkości wsparcia inwestycyjnego wyrażonego w €/MW mocy zainstalowanej
elektrycznej od mocy instalacji (w tym technologii) i rodzaju paliwa
9. Społeczna promocja kogeneracji
Społeczeństwo polskie charakteryzuje bardzo ograniczona wiedza o energetyce, w
szkole nie są przekazywane praktycznie żadne informacje o technologiach przetwarzania
energii, a przede wszystkim o technologiach wytwarzania energii elektrycznej. Jest zatem
zrozumiałe, że wiedza o kogeneracji i zrozumienie jej zalet praktycznie nie istnieje. Wydaje
się natomiast, że trudno jest uruchomić znaczący program wspierania wybranej technologii
energetycznej bez zrozumienia jej zalet. Skutecznie udało się to w przypadku energii
elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE), stąd wydaje się, że celowe
będzie
zorganizowanie
kampanii
promocyjnej
porównującej
energię
elektryczną
wyprodukowaną w wysokosprawnej kogeneracji z energią wyprodukowaną z OZE. Efekt
46
wytwarzania w kogeneracji może być bowiem częściowo porównywalny z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, gdyż można także powiedzieć, że część
energii elektrycznej dzięki kogeneracji można wytworzyć nie spalając paliwa. Wyjaśnia to
rysunek 9.1.
27 – 17 = 10 MW
„bez paliwa”
wytwarzanie
w skojarzeniu
wytwarzanie
rozdzielone
paliwo
100 – 60 = 40
17
elektrownia
42%
53
ciepłownia
60
ciepło
88%
suma
27
energia
elektryczna
100
elektro
ciepłownia
80%
Oszczędnośd emisji
CO2
proporcjonalna do
zmniejszenia zużycia
paliwa
paliwo 100
Rys. 9.1. Interpretacja wytwarzania w kogeneracji części energii elektrycznej bez paliwa
-
Wydaje się, że celowe będzie utworzenie przez producentów energii elektrycznej
i ciepła
w
skojarzeniu
wspólnej
marki
i
wspólne
promowanie
wytwarzania
w
wysokosprawnej kogeneracji. Dobrym do naśladowania przykładem może być wspólna
promocja „ciepła sieciowego”.
10. Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celów programu
Dyrektywa kogeneracyjna [4] w artykule 6 p. 3 nakłada na państwa członkowskie
obowiązek: „Państwa Członkowskie, po raz pierwszy najpóźniej do 21 lutego 2007 r.,
a następnie co cztery lata, na wniosek Komisji złożony co najmniej sześć miesięcy przed
wyznaczonym terminem, oceniają postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału kogeneracji
o wysokiej wydajności w całkowitej produkcji energii”. W artykule 10 p. 3 stwierdza
ponadto: „Państwa Członkowskie przedkładają Komisji dane statystyczne dotyczące krajowej
produkcji energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji po raz pierwszy przed końcem grudnia
2004 r. z danymi za rok 2003, a następnie corocznie, zgodnie z metodologią przedstawioną
w załączniku II. Państwa Członkowskie przedkładają również roczne statystyki dotyczące
istniejących
zdolności
produkcyjnych
kogeneracji
oraz
paliw
wykorzystywanych
w kogeneracji. Państwa Członkowskie mogą również przedstawiać statystyki dotyczące
oszczędności w energii pierwotnej uzyskanych dzięki stosowaniu kogeneracji, zgodnie
z metodologią przedstawioną w załączniku III”.
47
Niezależnie od obowiązków nałożonych na administrację państwową przez dyrektywę
konieczne jest bieżące śledzenie wielkości produkcji w skojarzeniu oraz trwających procesów
inwestycyjnych. W najbliższym czasie spodziewać się można dynamicznie zmieniających się
relacji między przychodami i kosztami wytwarzania w skojarzeniu. Zmienna będzie także
struktura paliwowa inwestycji. Należy zatem przewidzieć możliwości operacyjnego
korygowania zarówno wielkości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych
świadectw pochodzenia, jak i ilości środków finansowych przeznaczanych na inwestycyjne
wsparcie kogeneracji.
11. Plan finansowy programu
Plan finansowy programu rozwoju kogeneracji musi uwzględniać dwa proponowane
mechanizmy: wsparcie operacyjne i wsparcie inwestycyjne. Wsparcie operacyjne realizowane
byłoby z wykorzystaniem dotychczasowego mechanizmu certyfikatów – zbywalnych praw
majątkowych. Utrzymany powinien być dotychczasowych system rozróżniający certyfikaty
w zależności od stosowanego paliwa (czerwone – węgiel, żółte – gaz oraz brązowe – metan,
biogaz). W systemie takim koszty wsparcia ponoszą bezpośrednio odbiorcy energii
elektrycznej (wsparcie operacyjne wliczone w cenę energii elektrycznej). Odbiorcy ciepła nie
są obciążani tymi kosztami.
System wsparcia inwestycyjnego musi zostać utworzony od podstaw, a przeprowadzone
analizy wykazały, że racjonalny byłby tu system grantów inwestycyjnych przyznawanych
w procedurze konkursowej. Przy przyjęciu takiej koncepcji powinien zostać utworzony
wydzielony Fundusz Rozwoju Kogeneracji zarządzany np. przez Prezesa NFOŚiGW.
Rozstrzygnięcia wymaga określenie sposobu zasilania takiego funduszu środkami
finansowymi, mogłyby być to np. część środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do
emisji CO2. Graficzną ilustrację schematu proponowanego sposobu wsparcia kogeneracji
przedstawiono na rys.11.1
Wsparcie inwestycyjne dla nowych instalacji może być udzielane jednorazowo
w momencie realizacji inwestycji lub ratalnie w okresie spłaty kredytu, z którego finansowana
byłaby inwestycja. Obie te możliwości mają różnorodne wady i zalety, stąd przeprowadzono
symulacje rozwoju kogeneracji w obu tych przypadkach [8]. W wariancie wsparcia ratalnego
założono, że byłoby ono rozłożone na 10 lat.
48
EC - istniejące
i
tycj
wes
e in
emisję CO2
Opłaty za
arci
Wsp
ty
z
za
a
at d
pł prą
Elektrownia
zawodowa
CO
2
O
Operator systemu
elektroenergetycznego
EC - nowe
a
e
mi
sję
ci
ąd
oś
pr
n
l
a
z
ła j
ia
ta
ła
dz yjne
p
e
O
c
ci
j
ar era
jne
sp op
cy
a
W
r
pe
io
rąd
śc
o
ap
n
z
al
a
iał
łat
dz
Op
e
i
rc
pa
Ws
Op
ła
Opłata za
prąd
Odbiorca energii
elektrycznej
e
rci i
pa racj
s
e
W n
ge
ko
Fundusz Rozwoju
Opłaty za
In
emisję CO2
c ne
Minister Finansów ele
Kogeneracji
.
Rys. 11.1. Graficzna ilustracja schematu przepływu środków finansowych wspierających kogenerację w
proponowanym wariancie z wydzielonym Funduszem Rozwoju Kogeneracji zasilanym środkami finansowymi
z aukcji uprawnień do emisji
Dla zobrazowania różnic w przepływach finansowych dla obu typów wsparcia
przedstawiono uproszczoną symulację przepływów (wydatków na cele wsparcia inwestycji).
Założono tu, że wzrost wytwarzania w kogeneracji będzie następował zgodnie ze
scenariuszem przedstawionym w rozdz. 6 (rys. 6.2 oraz 6.3). Analizę przeprowadzono dla
uproszczonej struktury inwestycji. Nowe instalacje podzielono arbitralnie na trzy kategorie
pod względem wielkości, tj.:

od 0 do 25 MW elektrycznych (0–25),

powyżej 25 do 75 MW elektrycznych (> 25–75),

powyżej 75 MW elektrycznych (> 75).
Na podstawie uproszczonych analiz [8] określono udziały w całkowitej mocy nowych
instalacji wyróżnionych wyżej grup:

od 0 do 25 MW – 5%,

powyżej 25 do 75 MW – 20%,

powyżej 75 MW – 75%.
Na podstawie relacji między wysokością koniecznego wsparcia dla poszczególnych
grup (rys. 8.6) przyjęto, że w kategorii powyżej 75 MW powstaną obiekty wykorzystujące
węgiel, w kategorii od 0 do 25 MW powstaną tylko obiekty spalające gaz ziemny, a kategoria
49
powyżej 25 do 75 MW będzie zawierała obiekty w 50% gazowe i w 50% węglowe. W tabeli
11.1 zestawiono podstawowe założenia do modelu rozwoju inwestycji kogeneracyjnych.
Tabela 11.1. Zestawienie podstawowych założeń do modelu rozwoju kogeneracji dla poszczególnych kategorii
obiektów
Udział w rynku nowych
instalacji
Rodzaj paliwa
Czas wykorzystania mocy
zainstalowanej h/rok
Średni wskaźnik skojarzenia
Jednostkowa wielkość wsparcia
mln zł/MW
Istniejące
0–25
>25–75
>75
–
5%
75%
węgiel
gaz
20%
50% węgiel
50% gaz
węgiel
4600
0,4
4600
1
4600
0,75
4600
0,5
0
1,4
1,2
0,48
Przy przyjętych założeniach określono wielkość produkcji energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji z podziałem na poszczególne kategorie. Wyniki obliczeń
przedstawiono na rysunku 11.2.
60
TWh/rok
50
40
30
20
10
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Istniejące
>75
25-75
0-25
Rys. 11.2. Zmiana wielkości produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
w poszczególnych latach z rozbiciem na kategorie obiektów
Przy tak przyjętej ścieżce rozwoju kogeneracji oraz zgodnie z założeniami przyjętymi w
tabeli 11.1 określono wielkości rocznych nakładów na wsparcie inwestycji. Wyniki
przedstawiono na rysunku 11.3.
Alternatywą dla tego rozwiązania jest wsparcie przekazywane w ratach. W celu
wykonania odpowiednich obliczeń niezbędne było przyjęcie dodatkowych założeń:
50
 wsparcie będzie przekazywane w równych ratach,
 inwestycja musi być skredytowana,
 wysokość wsparcia musi pokrywać koszty kredytu,
 oprocentowanie kredytu wynosi 8% w skali roku, spłata w ratach równych,
 okres wsparcia wynosi 10 lat,
 wysokość wsparcia operacyjnego ustalana jest tak, że dla instalacji istniejących
zapewnione jest ROS = 7,5%.
1 400
1 200
mln zł/rok
1 000
800
600
400
200
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0
Rys. 11.3. Przebieg zmian całkowitej wartości wsparcia dla nowych inwestycji w przypadkach, gdy
wsparcie przekazywane byłoby jednorazowo po ukończeniu inwestycji
Przebieg zmian wielkości wsparcia dla takiego modelu dofinansowania nowych
inwestycji kogeneracyjnych przedstawiono na rysunku 11.4.
W przypadku wsparcia jednorazowego w latach końcowych pojawiają się większe
wydatki, ponieważ w końcowym okresie wchodzą w realizację droższe (z punktu widzenia
dofinansowania) inwestycje gazowe (małe).
51
1 400
1 200
mln zł/rok
1 000
800
600
400
200
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0
Rys. 11.4. Przebieg zmian całkowitej wartości wsparcia dla nowych inwestycji w przypadkach, gdy
wsparcie przekazywane byłoby w równych ratach przez okres 10 lat (wsparcie pokrywa koszty kredytu)
W przypadku wypłaty jednorazowej niestety od razu pojawiają się duże kwoty
koniecznego wsparcia. W metodzie ratalnej na początku programu wydatki są małe, co będzie
odpowiadało niewielkiej jeszcze ilości środków z aukcji uprawnień do emisji dwutlenku
węgla. Niestety jest pewnego rodzaju zagrożenie związane z tym, że zobowiązania są
długoterminowe. Jak widać, w latach 2020, 2021 następuje kumulacja wydatków.
W przypadku wydatków jednorazowych takie zagrożenie nie istnieje, bo bardzo dobrze
można skorelować wielkość rocznych wydatków z możliwością pozyskania źródeł
finansowania.
Bardzo istotną cechą jest możliwość egzekwowania spełnienia obowiązków. Celem jest
nie przyrost mocy wytwórczej, lecz przyrost produkcji. W związku z tym istotne jest, aby
nowe instalacje prowadziły produkcję energii w wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku
systemu ratalnego jest więc łatwa możliwość egzekwowania tego wymogu. W przypadku
jednorazowej wypłaty mechanizm ten jest znacznie trudniejszy. Porównanie słabych
i mocnych stron obu sposobów wsparcia inwestycji przedstawiono w tabeli 11.2.
52
Tabela 11.2. Mocne i słabe strony dwóch systemów wsparcia inwestycji kogeneracyjnych
Jednorazowe wsparcie
Mocne strony
Słabe strony
 kwota dotacji nie pokrywa kosztów kredytowania  od pierwszych lat działania programu wielkość
przez szereg lat
wsparcia będzie znacząca
 łatwo można wycenić wielkość wsparcia, jaka
będzie wymagana od państwa w danym roku
 zmniejszenie ryzyka inwestycji (szybszy zwrot
pieniędzy), co powinno przenieść się na obniżenie
jednostkowych kosztów kredytu
 korzystnie wpłynie na zdolności kredytowe sektora
(mniejsze zadłużenie sektora – większa możliwość
inwestycyjna w innych dziedzinach)
Szanse
Zagrożenia
 krótszy okres działania programu
 inwestor po otrzymaniu wsparcia nie będzie
realizował produkcji
Wsparcie rozłożone w latach
Mocne strony
Słabe strony
 w początkowym okresie wartość dotacji będzie  kwota dotacji musi pokrywać kredytowanie przez
stosunkowo niska
wiele lat
 łatwa
kontrola
realizacji
produkcji
w
wysokosprawnym mechanizmie
Szanse
Zagrożenia
 dłuższy okres działania programu (trudna do
przewidzenia przyszłość), po zadeklarowaniu przez
państwo pomocy dla danej instalacji program musi
być realizowany przez szereg lat – trudno
przewidzieć, co będzie się działo w kolejnych latach
realizacji programu
W proponowanym modelu wsparcia nowych instalacji kogeneracyjnych zakłada się, że
wykorzystane do tego celu byłyby środki pozyskane z aukcji uprawnień do emisji dwutlenku
węgla. Istotne jest zatem porównanie wielkości tych środków z kosztami wsparcia. Przy
uwzględnieniu, że podstawową pulę uprawnień sprzedawanych na aukcjach będą stanowić
uprawnienia konieczne do produkcji energii elektrycznej, można przyjąć, że przy cenie 30
€/Mg w 2013 roku z aukcji powinno się uzyskać minimum około 4 mld zł (rys. 11.5). Suma ta
w roku 2020 wzrośnie do poziomu 14 mld zł.
53
16000
Przychody z aukcji [mln zł]
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
rok
Rys. 11.5. Prognozowane przychody z aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla energetyki
Wsparcie nowych inwestycji kogeneracyjnych nigdy nie przekroczyłoby więc 10% tych
dochodów.
Podstawową zaletą kogeneracji jest zwiększenie efektywności generacji ciepła i energii
elektrycznej. To bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym na
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zmniejszenie emisji dotyczy także CO2,
poprzez co Polska będzie mogła się łatwiej wywiązać ze swoich zobowiązań. Ograniczenie
emisji nie jest celem samym w sobie, a istotna jest tu ochrona środowiska, w tym
zmniejszenie efektu cieplarnianego. Emisja zanieczyszczeń wiąże się ze zwiększeniem
kosztów leczenia ludności, zwiększeniem degradacji budowli itd. – kosztami zewnętrznymi
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Zmniejszenie emisji wiąże się więc ze zmniejszeniem kosztów, co można traktować
jako przychód. Jeżeli zestawić koszty ponoszone przez państwo w postaci wsparcia inwestycji
i przychody wynikające ze zmniejszenia kosztów zewnętrznych, otrzyma się wyniki jak
przedstawiono na rysunku 11.6.
54
Rys. 11.6. Porównanie korzyści dla gospodarki kraju (wsparcie inwestycyjne – zmiana kosztów
zewnętrznych) z wprowadzenia mechanizmów wsparcia w przypadku dwóch sposobów wsparcia inwestycji:
jednorazowego i w ratach
55
Bibliografia
1. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2009. ARE S.A., Warszawa 2010
2. Energia z kogeneracji, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa
www.ure.gov.pl/portal/pdb/457/Energia_z_kogeneracji.html
3. Statystyka Ciepłownictwa Polskiego 2009. ARE S.A., Warszawa 2010
4. Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w
sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na
rynku wewnętrznym energii
5. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki.
www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energetyka/Polityka+energetyczna/
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz.
124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i
Nr 215, poz. 1664)
7. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie raportu
oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii
elektrycznej. Monitor Polski Nr 1/2008, poz. 12
8. Opracowanie założeń i kluczowych elementów „Programu rozwoju w Polsce
kogeneracji”, opracowanie Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony
Środowiska PW wykonane na zamówienie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni
Zawodowych i Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – etap I oraz II, Warszawa
2010
9. Directive 2010/75/EC of the European Parliament and of the Council of 24 November
2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca
dyrektywę
2003/87/WE
w
celu
usprawnienia
i
rozszerzenia
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
11. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008
on ambient air quality and cleaner air for Europe
56
Download