Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

advertisement
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Szansa na rozwój – innowacyjność i przedsiębiorczość
Oferta doradztwa
Sierpień 2008r.
NEXUS Consultants Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia
tel.: (+4858) 66 18 300, 66 18 289, 66 18 515
fax (+4858) 621 78 28
[email protected]
NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Wprowadzenie
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naszych klientów rozwinęliśmy działalność w zakresie pozyskiwania
środków z funduszy UE.
W ramach naszej oferty realizujemy między innymi:
Przygotowanie do pozyskania finansowania


Identyfikacja programów mogących stanowić źródło finansowania inwestycji;
Ocena możliwości pozyskania funduszy przez dany podmiot;
Opracowanie dokumentacji do celów ubiegania się o dotacje unijne




Aplikacje i wnioski;
Studium wykonalności;
Analizy finansowe / biznes plany;
Załączniki do aplikacji / wniosków.
W chwili obecnej można uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013.
NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ
2
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Wprowadzenie
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, i swym działaniem obejmuje całą Polskę w ramach wojewódzkich programów.
Przykładowo, Program dla województwa mazowieckiego, składa się z ośmiu priorytetów którymi są:
I.
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.
III. Regionalny system transportowy.
IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.
VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
VIII. Pomoc techniczna.
Pragniemy Państwu zarekomendować w szczególności Priorytet I.
NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ
3
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Priorytet I – rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
Priorytet I. - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, zawiera
następujące działania:
 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego.
 1.2 Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka.
 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.
 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.
 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.
 1.7 Promocja gospodarcza.
 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT).
Na szczególną uwagę w ramach Priorytetu I zasługuje Działanie 1.5, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości
i pomoc w szerszym dostępie do nowych technologii oraz profesjonalnych usług doradczych.
NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ
4
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Działanie 1.5 – rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
Działanie 1.5 - Rozwój przedsiębiorczości, przeznaczone jest dla projektów o wartości powyżej 40 tys. złotych.
To szansa na realizację nowych inwestycji takich jak:

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa.

Rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa.

Poprawę dywersyfikacyjną produkcji.

Unowocześnienia wyposażenia, m.in. zakup maszyn i urządzeń.
Działanie 1.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to również możliwość finansowania profesjonalnych
usług doradczych. Usługi realizowane są w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.:
 nowego produktu lub usługi,
 systemów zarządzania jakością,
 systemów wspomagających zarządzanie,
 zarządzania środowiskiem,
 BHP,
 certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.
NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ
5
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Dodatkowe informacje
Przykładowo, wartość programu w ramach Priorytetu I, działanie 1.5 dla woj. mazowieckiego wynosi 194,75 mln
euro, a udzielona pomoc jest bezzwrotna.
Maksymalna wartość dla zgłaszanego projektu w ramach innowacyjnej działalności wynosi 8 milionów złotych, a dla
pozostałych projektów jest nieograniczona.
W części Inwestycyjnej maksymalne dofinansowanie projektu zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa:



Duże 40%,
Średnie 50%,
Mikro- i małe przedsiębiorstwa 60%.
Od 1 stycznia 2011 do końca trwania programu oraz na terenie miasta Warszawa przez cały okres działania
programu, wartości dofinasowania przedstawiają się następująco;



Duże 30%,
Średnie 40%,
Mikro- i małe przedsiębiorstwa 50%.
Program w zakresie usług doradczych przewiduje maksymalne wsparcie w wysokości 50%.
NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ
6
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Zakres usług
Zachęcamy do złożenia aplikacji i skorzystania z naszej oferty przy jej przygotowaniu.
NEXUS Consultants jest polską firmą doradczą należącą do Grupy NEXUS. Od 1993 roku aktywnie uczestniczymy w procesie
transformacji polskiej gospodarki. Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie marketingu, finansów, zarządzania i aspektów prawnych
na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw. Nasze usługi doradcze obejmują działania w zakresie:

Fundusze Unijne
 Wykonujemy wnioski do programów Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych zgodnie z procedurami unijnymi oraz
projekty zgodne ze specyficznymi wymaganiami metodologii tworzenia projektów unijnych. Oferujemy także usługi
doradcze objęte działaniami kwalifikowanymi.

Marketing
 Prowadzenie analiz i badań:
 Opracowywanie strategii rozwoju oraz strategii marketingowych.
 Przygotowywanie i wdrażanie programów dystrybucji i sprzedaży.

Finanse
 Ocena ekonomiczna przedsiębiorstwa.
 Wycena przedsiębiorstw i aportów.
 Opracowywanie biznes planów i studiów opłacalności projektów (tzw. feasibility studies).

Zarządzanie
 Opracowywanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 Analiza przepływów informacji i organizacji przedsiębiorstw.
 Wdrażanie nowych systemów organizacji i zarządzania.
 Organizowanie szkoleń
NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ
7
Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Kontakt
Wieloletnie działanie firmy NEXUS Consultants na rynku oraz ogromne doświadczenie gwarantuje Państwu
profesjonalne usługi doradcze.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy Unii Europejskiej na wsparcie
Państwa nowych inwestycji.
www.nexus.pl
NEXUS Consultants Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia
tel.: +4858 66 18 300; fax: +4858 621 78 28
e-mail: [email protected]
Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS 0000129683
NIP: 586-20-21-161; Kapitał zakładowy 240.000,- PLN
NEXUS/O/RPO/08.08/1555/WM/AH,AJ
8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards