SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 3.8.2015 r.
COM(2015) 384 final
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wykonania przekazanych Komisji uprawnień do przyjmowania środków
wykonawczych na mocy art. 112a dyrektywy 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
PL
PL
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wykonania przekazanych Komisji uprawnień do przyjmowania środków
wykonawczych na mocy art. 112a dyrektywy 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
1. Wprowadzenie
Dyrektywą 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) przekazano Komisji
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, 14, 23, 33,
43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 i 111 tej dyrektywy. Uprawnienia te zostały przekazane
Komisji na okres 4 lat począwszy od dnia 4 stycznia 2011 r., czyli do dnia 4 stycznia 2015 r.
2. Podstawa prawna sprawozdania
Zgodnie z art. 112a dyrektywy 2009/65/WE Komisja miała obowiązek sporządzić
sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień najpóźniej 6 miesięcy przed końcem okresu
4 lat, czyli do dnia 4 lipca 2014 r.
3. Wykonanie przekazanych uprawnień
Komisja skorzystała z przekazanych uprawnień, przyjmując w dniu 1 lipca 2010 r.
następujące cztery akty wykonawcze:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie
kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku
dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na
trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie
formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia
dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy
do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i
dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami

Dyrektywa Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych
przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych
i powiązanych oraz procedury powiadamiania

Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów
2
organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania
ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą
W poniższej tabeli przedstawiono, które akty prawne zawierają środki wykonawcze przyjęte
na podstawie poszczególnych uprawnień:
Uprawnienia przewidziane w dyrektywie akt wykonawczy, artykuł
2009/65/UE
Artykuł 12
wdrożony w rozdziałach 2 i 3 art. 4–21
dyrektywy 2010/43/UE
Artykuł 14
wdrożony w rozdziałach 2, 3 i 4 art. 4–29
dyrektywy 2010/43/UE
Artykuł 23
wdrożony w rozdziale
dyrektywy 2010/43/UE
5
art.
30–37
Artykuł 33
wdrożony w rozdziale
dyrektywy 2010/43/UE
5
art.
30–37
Artykuł 43
wdrożony w rozdziale 2 art. 3–7 dyrektywy
2010/42/UE
Artykuł 51
wdrożony w rozdziale
dyrektywy 2010/43/UE
Artykuł 60
wdrożony w rozdziale 3 art. 8–23, 25 i 28
dyrektywy 2010/42/UE
Artykuł 61
wykonany w rozdziale 3 art. 24 i 26
dyrektywy 2010/42/UE
Artykuł 62
wdrożony w rozdziale 3 art. 27 dyrektywy
2010/42/UE
Artykuł 64
wdrożony w rozdziale 3 art. 29 dyrektywy
2010/42/UE
Artykuł 75
wdrożony
583/2010
w
rozporządzeniu
(UE)
nr
Artykuł 78
wdrożony
w
rozporządzeniu
(UE)
nr
3
6
art.
38–45
583/2010
Artykuł 81
wdrożony
583/2010
w
rozporządzeniu
Artykuł 95
wdrożony w rozdziale
dyrektywy 2010/42/UE
Artykuł 111
Nie został wdrożony, gdyż jest nie jest to
artykuł nakazujący i zawiera zmiany
techniczne do dyrektywy.
4
(UE)
art.
nr
30–33
4. Wniosek
Wraz z niniejszym sprawozdaniem Komisja spełnia obowiązek sprawozdawczy określony w
art. 112a dyrektywy 2009/65/WE.
Komisja zwraca się do Rady oraz do Parlamentu Europejskiego o przyjęcie do wiadomości
niniejszego sprawozdania.
4
Download