MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Z PRZEŁĄCZNIKIEM

advertisement
MIERNIKI
ELEKTROMAGNETYCZNE
Z PRZEŁĄCZNIKIEM
TYPU EP27 i EP29
Instrukcja obs³ugi
SPIS TREŚCI
1. ZASTOSOWANIE ............................................................... 4
2. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWNIKA .................................................................. 4
3. Wymiary zewnętrzne .................................................. 5
4. montaż w tablicy
. ...................................................... 6
5. Montaż trzymaczy ....................................................... 7
6. Połączenia elektryczne obwodów
zewnętrznych ............................................................... 8
7. DANE TECHNICZNE ........................................................ 10
8. OPIS DZIAŁANIA ............................................................... 12
9. RODZAJE WYKONAŃ I SPOSÓB ZAMAWIANIA ............ 13
10. KONSERWACJA ............................................................. 15
1. ZASTOSOWANIE
Tablicowe mierniki elektromagnetyczne z przełącznikiem typ EP27
i EP29 są woltomierzami przeznaczonymi do pomiaru wartości
skutecznej napięcia przemiennego w sześciu różnych punktach sieci
trójfazowej-czteroprzewodowej wybieranych za pomocą przełącznika
dostępnego od czoła miernika.
Mierniki są przeznaczone dla producentów, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej.
Wraz z miernikiem są dostarczane:
- karta gwarancyjna,
- instrukcja obsługi,
- trzymacze mocujące miernik do tablicy - 2 szt.,
- osłona zacisków
2. WYMAGANIA PODSTAWOWE,
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA
Mierniki EP27 i EP29 są przeznaczone do montażu w tablicach
i szafach rozdzielczych.
Odpowiadają w zakresie bezpieczeństwa użytkownika wymaganiom
norm PN-EN 61010-1:1999, PN-EN 61010-1/A2:1999
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:
•
instalacji miernika powinien dokonywać wykwalifikowany
personel. Należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne
wymogi ochrony;
• przed włączeniem napięcia należy sprawdzić poprawność
połączeń miernika;
3. Wymiary zewnetrzne
EP27
EP29
Rys. 1. Rysunek gabarytowy miernika.
4. montaż w tablicy
EP27
EP29
Rys. 2. Sposób montowania miernika w tablicy.
5. montaż trzymaczy
W tablicy należy przygotować otwór o wymiarach:
EP27 - 68+0,7 x 68+0,7 mm.
EP29 - 92+0,8 x 92+0,8 mm.
Grubość materiału z którego wykonana jest tablica nie
może przekraczać 15 mm. Mierniki są mocowane do tablicy
dwoma trzymaczami śrubowymi usytuowanymi na dowolnych
przeciwległych narożnikach obudowy.
1
2
Rys. 3. Sposób mocowania trzymaczy.
6. połączenia elektryczne obwodów
zewnĘtrznych
Podłączenie dla miernika EP27
a) bezpośrednio do sieci
b) za pośrednictwem przekładnika napięciowego
Podłączenie dla miernika EP29
a) bezpośrednio do sieci
b) za pośrednictwem przekładnika napięciowego
Rys. 4. Schematy połączeń miernika.
tablica 1
Kod
O
A
B
C
D
E
F
H
I
Pozycja pracy
c3
c1
c2,  = 15°
c2,  = 30°
c2,  = 45°
c2,  = 60°
c2,  = 75°
c4,  = 105°
c4,  = 120°
Rys. 5. Kod i oznaczenie pozycji pracy miernika
7. DANE TECHNICZNE
Ramka czołowa wąska wg DIN 43718
Wymiary gabarytowe:
- EP27
72 x 72 x 87 mm
- EP29 96 x 96 x 87 mm
Klasa dokładności 1,5
Zakresy pomiarowe:
- bezpośrednie
międzyfazowe - przy położeniu
przełącznika w pozycji
L1-N, L2-N lub L3-N)
- z przekładnikiem
napięciowym 10
500 V
max. 300 V
x/110 V lub x/100 V
Pozycja pracy podana na mierniku ± 5°
Materiał tablicy dowolny
Błędy dodatkowe w granicach
nominalnych warunków
użytkowania wg normy PN-EN 60051
Pobór mocy
- EP27
- EP29
max. 4,5 VA (Un = 500 V)
max. 4,5 VA (Un = 500 V)
Stopień ochrony wg PN/E-08106
- zapewniany przez obudowęIP 50
- zacisków
IP 20 (z osłoną zacisków)
Kompatybilność elektromagnetyczna:
- odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg normy
PN - EN 50082-2:1999
- emisja zakłóceń elektromagnetycznych wg normy
PN - EN 50081-2:1996
Wymagania
bezpieczeństwa wg norm: PN-EN 61010-1:1999,
PN-EN 61010-1/A2:1999
- kategoria instalacji III
- stopień zanieczyszczenia 2
- max. napięcie pracy
względem ziemi 300 V
Masa - EP27
200 g (z osłoną zacisków)
- EP29
290 g (z osłoną zacisków)
11
Kategorie wykonań klimatycznych mierników
Jeśli w zamówieniu nie podano inaczej, mierniki są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych
nieklimatyzowanych w warunkach klimatu umiarkowanego
wg normy PN-EN 60051.
Na życzenie zamawiającego mierniki mogą być przystosowane do użytkowania w warunkach klimatu tropikalnego
suchego lub mokrego, także w pomieszczeniach zamkniętych nieklimatyzowanych - są wtedy oznakowane symbolem
TIII.
Zakres temperatury pracy
Mierniki działają bez uszkodzenia w zakresie temperatur
-25...+40C zgodnie z obowiązującymi normami.
8. OPIS DZIAŁANIA
Miernik posiada elektromagnetyczny ustrój pomiarowy,
do którego napięcie jest dostarczane za pośrednictwem
przełącznika. Przełącznik pozwala wybrać jeden z sześciu punktów pomiarowych. Nie posiada on położenia
zerowego i dlatego, w momencie włączenia napięcia w
obwodzie pomiarowym, miernik natychmiast zaczyna
wskazywać. W zależności od pozycji przełącznika miernik wskazuje napięcie fazowe lub międzyfazowe. Miernik
mierzy poprawnie wartość skuteczną napięcia przemiennego.
12
9. rodzaje wykonań i sposób zamawiania
MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE
X XXXX X XX X
Z PRZEŁĄCZNIKIEM TYP EP27 i EP29 Wykonania klimatyczne:
wykonanie tropikalne (KWS566)
M
normalne dla strefy klimatycznej N3
N
tropikalne dla strefy klimatycznej T3
T
Zakresy:
wpisać kod zakresu z tablicy 2
XXXX
Pozycja pracy:
wg tablicy 1
X
Wykonanie:
standardowe
00
specjalne 1)
XX
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań
0
z dodatkowym atestem Konrtoli Jakości
1
wg uzgodnień z odbiorcą 2)
2
1)
numer kodu ustalony przez producenta
2)
dodatkowe wymagania muszą być uzgodnione z producentem
Przykład zamówienia:
kod EP27NC700C000 -oznacza miernik typu EP27:
zakres pomiarowy 1kV do przekładnika 1000/100V, pozycja
pracy pod kątem 30o, bez dodatkowych wymagań.
13
Tablica nr 2
Zakres
pomiarowy
Przekładnik
Oznaczenie
kodowe
Przekładnik
Oznaczenie
kodowe
Przekładnik
Oznaczenie
kodowe
10 000/100V
E703
10 000/110V
E803
1 kV
1000/100V
C700
7,5 kV
7500/100V
C701
6000/100V
C742
10 kV
6000/100V
C702
6000/57,7V
C752
15 kV
10 000/100V
C703
15 000/100V
E704
15 000/110V
E804
17,5kV
15 000/100V
C704
40 kV
30 000/100V
E707
35 000/100V
C707
30 000/110V
E807
50 kV
50 000/100V
C708
2,5 kV
2500/100V
C718
25 kV
25 000/100V
C720
22 000/100V
C722
20000/57,7V
C756
18 kV
15 000/100V
C721
132 kV
110000/100V
C723
150 kV
100000/100V
C724
150 000/100V
E709
150 000/110V
E809
110 000/100V
E723
110 000/110V
E823
110 kV
110000/100V
C725
8 kV
6300/100V
C733
250 kV
220000/100V
C734
450 kV
400 000/100V
C735
400 kV
300 000/100V
C736
7,2 kV
6000/100V
C741
12 kV
10 000/100V
C743
6,3 kV
6300/57,7V
C751
100 V
E611
500 V
E615
6000/100V
E721
6000/110V
E821
250 000/100V
E710
220 000/100V
E724
250 000/110V
E810
220 000/110V
E824
400 000/100V
E711
400 000/110V
E811
20 000/110V
E805
15 000/110V
E822
XV
X/100V
E7
4 kV
3000/100V
E701
3000/110V
E801
6 kV
6000/100V
E702
6000/110V
E802
20 kV
20 000/100V
E705
15 000/100V
E722
60 kV
60 000/100V
E708
60 000/110V
E808
XV
X/110V
E8
14
10. KONSERWACJA
Miernik elektromagnetyczny z przełącznikiem nie wymaga
okresowej konserwacji.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy
miernika należy wymontować go z tablicy i przekazać do
punktu serwisowego.
15
16
tel. 68 45 75 106/180/260/306/353
e-mail: [email protected]
tel. 68 45 75 207/209/218/341
fax 68 32 55 650
EP29-07.C
Dzia³ Sprzeda¿y Krajowej
Informacja techniczna:
Przyjmowanie zamówieñ:
EP27-07.A
“LUMEL” S.A.
ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra
http://www.lumel.com.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards