pobierz

advertisement
UMOWA W SPRAWIE OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z POTWIERDZENIEM EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ (RPL)
zawarta na podstawie art. 160a w zw. art. 98 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.)
w dniu ...............................................r. w Szczecinie pomiędzy:
Panią/Panem: ...................................................................................................................................
zamieszkałą/-ym w .........................................................................................................................
przy ul. ............................................................................................................................................
legitymującą/-ym się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości:
.......................................................,
zwanym dalej Kandydatem RPL (tak określony w § 2 lit l) Procedury - R.C.)
a Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez jej
przedstawiciela:
mgr inż. Mirosława Małeckiego
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora.
PRERAMBUŁA
W związku z przyjęciem Kandydata RPL/ubieganiem się Kandydata RPL o przyjęcie na studia na
kierunku ........................................../ poziomie ................../ profilu kształcenia
......................................... (zgodnie z § 5 ust. 1 Procedury - R.C.) w Zachodniopomorskiej Szkole
Biznesu w Szczecinie oraz mając na uwadze okoliczność, że Kandydat RPL deklaruje posiadanie
efektów uczenia się, zdobytych w systemach pozaformalnych lub nieformalnych, które mogą zostać
potwierdzone w drodze postępownia prowadzonego na podstawie Procedury potwierdzania efektów
uczenia się (RPL) w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, w związku ze złożeniem przez
Kandydata RPL wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się (zgodnie z § 10 ust. 2-3 Procedury R.C.), Strony zawierają niniejszą umowę.
§ 1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Uczelnia zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania w
sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, zdobytych w systemach formalnych lub
nieformalnych, na podstawie przedstawionych przez Kandydata RPL dokumentów
potwierdzających uzyskanie takich efektów (Recognition of Prior Learning - RPL).
2. Szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Procedura
potwierdzania efektów uczenia się (RPL) w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie,
która stanowi załącznik i integralną część niniejszej umowy.
3. Z tytułu zawarcia niniejszej umowy Kandydatowi RPL nie przysługuje roszczenie o uznanie
efektów uczenia się, zdobytych w systemach pozaformalnych lub nieformalnych.
4. W wyniku potwierdzenia efektów Kandydatowi RPL można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów
ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, określonego kierunku, poziomu i profilu
kształcenia (tak § 5 ust. 4 Procedury - R.C.).
§ 2.
1. Kandydat RPL zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za przeprowadzenie
postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się, w wysokości i na zasadach
określonych w Procedurze potwierdzania efektów uczenia się (RPL) w Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu w Szczecinie oraz w Zarządzeniu Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
................................ (por. § 7 ust. 1 Procedury - R.C.).
2. Opłata za przeprowadzone postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się w
przypadku nieuznania tych efektów nie podlega zwrotowi.
§ 3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, przepisy regulujące zasady funkcjonowania szkół wyższych, inne przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzne Uczelni.
§ 4.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 5.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
mgr Mirosław Małecki
Kanclerz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
............................................................................
czytelny podpis Kandydata RPL
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards