UCHWAŁA NR VI/38/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego

advertisement
UCHWAŁA NR VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i ust.6 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska
w Tarczynie uchwala, co następuje:
§ 1.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu, jeżeli publiczne przedszkola nadal dysponują
wolnymi miejscami określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarczyn:
1) dziecko, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym– 5
pkt. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko;
2) dziecko którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym
przedszkolu lub uczęszcza do szkoły, w której prowadzone jest przedszkole - 4 pkt;
3) dziecko, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola - 3 pkt.;
4) dziecko, którego rodzice zadeklarowali korzystanie z wychowania przedszkolnego
w danym przedszkolu co najmniej przez 8 godz. dziennie – 2 pkt.; kryterium dotyczy
tylko przedszkola, które udziela świadczeń przekraczających wymiar pięciu godzin
dziennie;
5) dziecko, którego rodzice zadeklarowali korzystanie z wychowania przedszkolnego
w danym przedszkolu co najmniej przez 7 godz. dziennie - 1 pkt.; kryterium dotyczy
tylko przedszkola, które udziela świadczeń przekraczających wymiar pięciu godzin
dziennie;
6) dziecko, którego rodzice mieszkają na terenie Gminy Tarczyn i są podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Tarczyn - 1 pkt.
§ 2.
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:
1) oświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywaniu
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub o pobieraniu nauki
w trybie dziennym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie rodziców dziecka o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez
rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły,
w której prowadzone jest przedszkole według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) oświadczenie rodziców o ubieganiu się dziecka o przyjęcie do tego samego
przedszkola według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) oświadczenie rodziców o korzystaniu przez dziecko z wychowania przedszkolnego
w danym przedszkolu co najmniej przez 8 godzin lub co najmniej przez 7 godzin
dziennie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) oświadczenie rodziców dziecka zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn
o byciu podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy
Tarczyn według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3.
W roku szkolnym 2015/2016 uchwała dotyczy również oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.
WZÓR
Oświadczenie
o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywaniu pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym
Ja niżej odpisana/y........................................................................................................................
/imię i nazwisko rodzica kandydata /
zamieszkała/y................................................................................................................................
/adres zamieszkania rodzica kandydata /
legitymująca/y się dowodem osobistym nr.........................................wydanym
przez............................................
-Oświadczam, że:
1) jestem zatrudniona/y w pełnym wymiarze czasu pracy /wykonuję pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej*
w ..................................................................................................................
/nazwa i adres zakładu pracy/
lub
2) uczę się w trybie dziennym w ..................................................................................................
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
.................... .....................................
/miejscowość, data/
.................................
(czytelny podpis)
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.
WZÓR
Oświadczenie
rodziców dziecka o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo
w tym samym przedszkolu lub o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły,
w której prowadzone jest przedszkole
My niżej podpisani..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/imiona i nazwiska rodziców kandydata /
zamieszkali................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
/adres zamieszkania rodziców kandydata /
legitymujący się dowodami osobistymi nr: .................................................................wydanymi
przez..............................................................................................................................................
Oświadczamy, że w roku szkolnym ...........................rodzeństwo kandydata:
1) kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
/imię i nazwisko siostry, brata kandydata, data urodzenia, nazwa przedszkola/
2) uczęszcza do szkoły, w której prowadzone jest przedszkole:
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
/imię i nazwisko siostry, brata kandydata, data urodzenia, nazwa szkoły/
.................... .....................................
/miejscowość, data/
.................................
(czytelne podpisy)
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.
WZÓR
Oświadczenie
rodziców o ubieganiu się rodzeństwa dziecka o przyjęcie do tego samego przedszkola
My niżej podpisani......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/imiona i nazwiska rodziców kandydata /
zamieszkali................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
/adres zamieszkania rodziców kandydata /
legitymujący się dowodami osobistymi nr : ..............................................................wydanymi
przez..............................................................................................................................................
Oświadczamy, że rodzeństwo kandydata:
1)...............................................................................................................
2) ...............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
/imię i nazwisko, data urodzenia/
w roku szkolnym ................................................
ubiega się o przyjęcie do ..............................................................................................................
/ nazwa przedszkola, adres/
.................... .....................................
/miejscowość, data/
.................................
(czytelne podpisy)
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.
WZÓR
Oświadczenie
rodziców dotyczące deklarowanego czasu korzystania z wychowania przedszkolnego
w danym przedszkolu
My niżej podpisani......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/imiona i nazwiska rodziców kandydata /
zamieszkali....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
/adres zamieszkania rodziców kandydata /
legitymujący się dowodami osobistymi nr: ..............................................................wydanymi
przez..............................................................................................................................................
Oświadczamy, że kandydat:
....................................................................................................................................................
/imię i nazwisko, data urodzenia/
w roku szkolnym ................................................będzie korzystał z wychowania
przedszkolnego co najmniej przez 8 godz. dziennie/co najmniej przez 7 godz. dziennie*
.................... .....................................
/miejscowość, data/
.................................
(czytelne podpisy)
*właściwe podkreślić
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.
WZÓR
Oświadczenie
rodziców o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Tarczyn i byciu podatnikiem podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Tarczyn
My niżej podpisani.....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/imiona i nazwiska rodziców kandydata /
zamieszkali..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
/adres zamieszkania rodziców kandydata /
legitymujący się dowodami osobistymi nr:...............................................................wydanymi
przez..............................................................................................................................................
Oświadczamy, że mieszkamy na terenie Gminy Tarczyn i jesteśmy podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Tarczyn.
.................... .....................................
/miejscowość, data/
.................................
(czytelne podpisy)
Uzasadnienie
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.
wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. W myśl art. 20c ust. 1 ww. ustawy do
przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria
ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, „z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi”. Ustalone przez organ prowadzący
kryteria mają przyznaną określoną liczbę punktów i mogą mieć różną wartość, dlatego
w uchwale znalazły się m.in. kryteria preferujące dziecko, którego rodzice oboje pracują, czy
też uczą się w trybie dziennym i z tej przyczyny uzasadnione jest wydłużenie czasu pobytu
dziecka w przedszkolu. Ustawa ponadto zobowiązuje organ stanowiący jst do określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania każdego z kryteriów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom pracujących, czy też uczących się rodziców dzieci, oraz
możliwości korzystania przez dzieci z pełnej oferty przedszkola, zostały określone w § 1 pkt
4 i pkt 5 kryteria dotyczące sytuacji przebywania dziecka w przedszkolu co najmniej przez 3
lub przez 2 godziny dziennie ponad bezpłatną podstawę programową wychowania
przedszkolnego w wymiarze pięciu godzin dziennie.
Download