Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 12 XII 2015 r.

advertisement
Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w dniu
12 grudnia 2015 r.
Walne Zgromadzenie PTB odbyło się w Instytucie Filozofii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie
w dniu 12.12.2015 r. w godzinach 14.30 – 16.30. W walnym uczestniczyło w sumie 16
członków PTB. Główne punkty obrad: 1) wybór przewodniczącego i sekretarza, 2)
sprawozdanie Zarządu PTB, 3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTB, 4) dyskusja nt. przyszłej
działalności PTB, 5) wolne głosy i wnioski.
1) Podjęto jednogłośną uchwałę o wyborze przewodniczącego obrad, którym został dr
Zbigniew Zalewski oraz protokolanta, którym został dr Tomasz Żuradzki.
2) Sprawozdanie Zarządu PTB przedstawiła dr Olga Dryla. W maju 2015 r. przeprowadzono
debatę internetową pt. „Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych”. Została
ona zorganizowana przez PTB we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w
ramach projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" (NCN, Maestro 4). Kontynuowano
prace nad projektami długofalowymi. Członkowie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego biorą
udział w tworzeniu baz danych z zakresu bioetyki, zestawionych na stronie Bioetyka / Etyka
medyczna, którą redaguje Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (Incet).
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTB przedstawił prof. Sławomir Letkiewicz. Komisja nie
stwierdziwszy nieprawidłowości w działalności finansowej PTB, i uznawszy, że PTB wywiązuje
się z zobowiązań statutowych, wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi PTB.
Absolutorium zostało przy jednym głosie wstrzymującym się (prof. W. Galewicz) udzielone
przez Walne Zgromadzenie.
3) Dyskusja nt. przyszłej działalności PTB.
Prof. Włodzimierz Galewicz przedstawił plan zorganizowania konferencji naukowej „Wokół
równości w opiece zdrowotnej” w listopadzie 2016 r., poinformował o staraniach pozyskania
na to środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproponował, aby członkowie
PTB zgłosili tematy internetowych debat, które mogłyby się odbyć na stronie Towarzystwa.
Prof. Barbara Chyrowicz wyraziła zamiar przygotowania tekstu wprowadzającego do debaty
na temat neuroetyki. W dyskusji podkreślono (prof. Włodzimierz Galewicz) możliwość
uczestnictwa kognitywistów z IF UJ.
Prof. Jan Duława zaproponował zorganizowanie debaty PTB na temat terapii daremnej /
uporczywej, omówiono różne sposoby rozumienia pojęć „terapia daremna” oraz „terapia
uporczywa”, głos w tej sprawie zabrali: prof. Włodzimierz Galewicz, prof. Marek Czarkowski, a
także prof. Kazimierz Szewczyk, który zadeklarował zamiar przygotowania tekstu
wprowadzającego do takiej dyskusji, nawiązującego do jego wcześniejszych prac na ten
temat.
Prof. Włodzimierz Galewicz zwrócił uwagę na problem odpowiedzialności za własny tryb życia
w kontekście finansowania opieki zdrowotnej, który także mógłby być podstawą do dyskusji
internetowej. W dyskusji na ten temat zwrócono uwagę na problem praktycznej realizacji
tych postulatów oraz możliwość stosowania dodatkowych wynagrodzeń za zdrowy tryb życia.
1
4) Wolne głosy i wnioski
Dr Tomasz Żuradzki zwrócił uwagę na projekty realizowane w 2015 r. przez niektórych
członków PTB, które blisko wiążą się z zadaniami Towarzystwa: wykład i seminaria prof. Jeffa
McMahana z Oksfordu w październiku 2015 oraz projekt popularnonaukowy Filozofia w
praktyce finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Włodzimierz Galewicz
Zbigniew Zalewski
Tomasz Żuradzki
Prezes PTB
Przewodniczący obrad
Protokolant
2
Download