Sondaże wyborcze

advertisement
Sondaże wyborcze
Źródło informacji i wpływu
Sondaże jako badania opinii
publicznej
•
•
•
•
USA, Instytut Gallupa 1936 r.
Polska l. 50, l. 80.
CBOS, PBS, TNS OBOP, GFK Polonia
Sondaże jako „piąta władza”
Sondaże – trudności badawcze
•
•
•
•
•
Przygotowanie ankiety
Prawdziwość deklaracji respondentów
Opinia o sondażach
Zaufanie
Koszty
Funkcje sondaży opinii publicznej
• Poznawcze
• Perswazyjne
• Polityczne
Sondaże w kampaniach
wyborczych
• Podstawowa rola sondaży w kampaniach
wyborczych – platforma i kontrola
• 3 rodzaje sondaży:
- ogólnodostępne standardowe
- medialne
- prywatne
Sondaże prywatne
• Grupy docelowe, problematyka, kontrola
kampanii, stratedzy i pollsterzy
• Bazowe
• Ponawiane
• Tropiące
Projektowanie badań
marketingowych
1) Określenie celu badania – przekształcenie problemu
decyzyjnego w problem badawczy
2) Skonstruowanie narzędzia badawczego (ankiety,
scenariusza)
- Pytania jednoznaczne, zrozumiałe
- Niesugestywne, nieemocjonalne
- Odpowiednia kolejność
3) Dobór próby
- Losowy (100-1000 osób)
- Cechy populacji (społeczne, polityczne)
- Miniatura
- CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing
- indywidualne wywiady kwestionariuszowe (survey)
4) Analiza danych – dane surowe i ostateczne wnioski
Udzielanie odpowiedzi na pytania
• Strategia optymalna
- interpretacja pytania, wnioskowanie o intencji,
przeszukiwanie pamięci, integrowanie informacji
w odpowiedź
• Strategia zadowalającej odpowiedzi
• Strategia konstruowania odpowiedzi
• Efekt asymilacji
• Efekt kontrastu
• Spirala milczenia
Wpływ wyników sondaży na
zachowania wyborcze
•
•
•
•
Media
Bandwagon effect
Efekt rozpędu
Przenoszenie głosów na przegrywającego
w sondażach
• Głosowanie strategiczne
Wpływ wyników sondaży na
zachowania polityków
•
•
•
•
•
•
•
Media – ogólny klimat (liderzy i przegrani)
Newsy
Sondaże zastępują opinie członków partii (koalicje)
Selekcja kandydatów
Arbitraż wyborczy – referendum
Strukturalizacja i przekształcenia sceny politycznej
Argument w dyskursie politycznym
– legitymacja
„Gra w sondaże” – weryfikacja działań sztabów wyborczych
Download