Zmiany w Kodeksie cywilnym od 8 września 2016 r. - RPO

advertisement
Zmiany w Kodeksie cywilnym od 8 września 2016 r.
W dniu 8 września br. wchodzą w życie istotne zmiany do Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu
postępowania cywilnego. Nowelizację wprowadzają przepisy Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). Zmiany w Kodeksie cywilnym od 8 września 2016 r. obejmują m.in.

Wprowadzenie nowej formy czynności prawnej – tj. formy dokumentowej. W tym zakresie
ustawa zawiera definicję „dokumentu”. Dokumentem jest „nośnik informacji umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią” (art. 773K.c.). Elementem istotnym jest tutaj treść dokumentu, która
może obejmować oświadczenia woli lub wiedzy. Podstawowe znaczenie ma fakt takiego
utrwalenia informacji, które pozwoli się z nią zapoznać, umożliwi jej odtworzenie. Podpis nie jest
elementem koniecznym dokumentu. W związku z taka definicją dokumentem pozostawać będą
także np. nagrane dźwięki (nagrania rozmów telefonicznych), wiadomości e-mail, sms czy też
pliki komputerowe.

Dalej „Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia
woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art.
772 K.c.). Jak z tego wynika dla zachowania formy dokumentowej wystarczające będzie ustalenie
osoby składającej dane oświadczenie woli. W przypadku oświadczeń składanych np. za
pośrednictwem sms lub e-mail liczyć się należy z problemami dotyczącymi ustalenia czy i kto dane
oświadczenie złożył.

Wymóg dochowania nowej formy szczególnej czynności prawnych może zostać ustanowiony
zarówno przez ustawę, jak i umowę stron. Jeśli inaczej nie postanowiono, dochowanie tej formy
zastrzeżone jest jedynie dla celów dowodowych (ad probationem). Zastrzeżenie takie oznacza, że
co do zasady w ewentualnym sporze nie będzie dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z
przesłuchania stron na dowód dokonania tej czynności. Natomiast sankcja nieważności może
mieć miejsce jedynie wówczas, gdy strony umowy lub ustawa będą przewidywać taki rygor w
odniesieniu do zachowania formy dokumentowej.

Dalej z przepisów wynika, że „Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej
albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej
wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa
zastrzega inną formę (art. 77 § 2 K.c.)”. W konsekwencji jeśli umowa została zawarta w zwykłej
formie pisemnej, lub w formie dokumentowej lub też elektronicznej to jej rozwiązanie przez
strony, odstąpienie lub wypowiedzenie może być dokonane także sms, czy e-mailem. Chyba, że
strony dla tych czynności zaznaczą inna formę nawet zwykłą formę pisemną.

W przypadku umów między przedsiębiorcami zawartej bez zachowania formy dokumentowej
(np. tylko ustnie), gdy jedna ze stron niezwłocznie potwierdzi taką umowę w dokumencie
skierowanym do drugiej strony, a dokument ten zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy,
niezmieniające istotnie jej treści, strony wiąże umowa o treści określonej w dokumencie
potwierdzającym, chyba że druga strona niezwłocznie się temu sprzeciwiła w dokumencie (art.
771 § 2).

Zaznaczyć trzeba, że pierwszym przepisem ustawy, który przewiduje formę dokumentową dla
określonej umowy jest znowelizowany art. 720 § 2 K.c. zgodnie z którym: „Umowa pożyczki,
której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej”.

Ustawa określa także w jaki sposób realizuje się formę elektroniczną czynności prawnej. Zgodnie
z art. 78 1 K.c. „§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie
oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. § 2. Oświadczenie woli
złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie
pisemnej, chyba że ustawa lub czynność prawna zastrzega inaczej”. Ww. przepis wskazuje, że
oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem w formie
pisemnej, stanowi tylko odrębny od formy pisemnej typ formy szczególnej.
Podsumowując zmiany w Kodeksie cywilnym od 8 września 2016 r. – zwłaszcza w związku z
wprowadzeniem formy dokumentowej (sms, mms, e-mail) będą miały niewątpliwie istotne znaczenie
w praktyce, w tym w praktyce obrotu gospodarczego.
Nowość w zakresie doręczeń w związku z komunikacją elektroniczną
W związku z wprowadzeniem dokumentu elektronicznego zmienia się jednocześnie podejście do
istoty dostarczenia i skutecznego doręczenia dokumentu. W przypadku komunikacji elektronicznej
terminem jest 7 dni liczone od chwili wysłania na wskazany adres elektroniczny, elektroniczną
skrzynkę kontaktową lub adres e-mail. Nie ma konieczności potwierdzania odbioru wiadomości,
nawet w przypadku zaznaczenia takiej opcji przez nadawcę wiadomości. Po upływie 7 dni ponawia się
wysyłkę wiadomości i po upływie kolejnych 7 dni zostaje uznana za skutecznie dostarczoną.
Opracowano na podstawie: http://www.lexagit.pl/
Download