Zadanie 2

advertisement
Mathematical Saint Patrick
Prezentujemy zadania przygotowane przez uczniów klas szóstych z okazji Dnia
Świętego Patryka, obchodzonego w naszej szkole 17 marca 2014 r. Zadania te
uczniowie rozwiązywali podczas lekcji matematyki.
Zadanie 1
W Irlandii w 2001 roku mieszkało 3 830 000 osób, a w 2012 roku 4 722 000 osób. O ile
osób wzrosła w tym okresie liczba ludności Irlandii?
Zadanie 2
W 1937 roku weszła w życie konstytucja, na mocy której utworzono państwo Irlandii.
Ile lat minęło od tego wydarzenia?
Zadanie 3
Lotnisko w Dublinie w 2008 roku odprawiła 23 360 000 pasażerów. Ilu średnio
dziennie pasażerów odprawiono na lotnisku w Dublinie.
Zadanie 4
Powierzchnia Irlandii wynosi 84 421 km2, a powierzchnia Polski wynosi 312 379 km2.
Oblicz różnicę wielkości obu państw.
Zadanie 5
Oblicz średnią długość życia mieszkańców Irlandii wiedząc, że mężczyźni średnio żyją
75 lat, a kobiety 81 lat.
Zadanie 6
Irlandię zamieszkuje 4 722 000 mieszkańców. Stolicę państwa Dublin zamieszkuje
527 612 mieszkańców. Oblicz, jaki procent wszystkich mieszkańców Irlandii stanowią
mieszkańcy stolicy.
Zadanie 7
Oblicz różnicę wysokości między najwyższym szczytem Irlandii Carrantuohill (1 041
m. n.p.m.), a najwyższym szczytem Polski Rysami (2499 m. n. p. m.).
Zadanie 8
W zachodniej części Irlandii przeciętnie 200 dni w roku występują opady deszczu.
Oblicz, ile dni w roku nie ma opadów deszczu. Jaką część całego roku stanowią dni
deszczowe?
Download