Kodeks postępowania dla dostawców LafargeHolcim w Polsce

advertisement
Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w
naszym łańcuchu dostaw
Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim
2
Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim
Spis treści
03
Wprowadzenie do zakupów w
LafargeHolcim zgodnych z
zasadą zrównoważonego
rozwoju
04
Nasze Zobowiązanie wobec
Dostawców
Postępowanie w Biznesie
Zarządzanie Kategorią oraz Zarządzanie
Relacjami z Dostawcą
05
Nasze Oczekiwania względem
Dostawców
BHP
Bezpieczeństwo
Warunki Pracy
Wolność Zrzeszania się i Zakaz Działań
Odwetowych
Praca Przymusowa
Praca Dzieci
Zakaz dyskryminacji
Zgodność z Przepisami w Zakresie Środowiska
Zarządzanie Oddziaływaniami na Środowisko
Przekupstwo i Korupcja
Prawo o Konkurencji
07
Warunki Nawiązywania
Współpracy
Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim
1. Wprowadzenie do Zakupów w
LafargeHolcim zgodnych z zasadą
zrównoważonego rozwoju
LafargeHolcim dokłada starań, by tworzyć wartość dla
wszystkich swoich interesariuszy. Zasady zrównoważonego
rozwoju, tj. tworzenie wartości, działania budowanie jakości,
zrównoważone działania przyjazne dla środowiska oraz
społeczna odpowiedzialność biznesu, stanowią integralną część
naszej strategii biznesowej.
Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju obejmuje
sposób współpracy z Dostawcami¹.
Zakupy w LafargeHolcim zgodne z zasadą zrównoważonego
rozwoju bazują na standardach wskazanych w „Global
Compact” ONZ.
Włączamy zrównoważony rozwój do naszej strategii zakupowej,
naszych codziennych operacji oraz relacji z Dostawcami.
Wszystkie spółki grupy LafargeHolcim mają obowiązek
identyfikacji ryzyk dotyczących BHP, społecznej
odpowiedzialności biznesu i środowiska w łańcuchu dostaw oraz
zapobiegania tym ryzykom i zarządzania nimi.
¹Określenie „Dostawcy” odnosi się do dostawców towarów i usług. Więcej szczegółowych przepisów
odnoszących się do tych samych kwestii mogą posiadać Wykonawcy lub mogą być one określone w umowach
z dostawcami towarów.
Żaden z zapisów niniejszego Kodeksu nie ma na celu zastąpienia żadnych bardziej szczegółowych przepisów.
3
4
Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim
2. Nasze Zobowiązania wobec
Dostawców
LafargeHolcim dąży do zawiązywania długofalowych relacji z Dostawcami
działającymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Naszym
celem jest współpraca z Dostawcami pozwalająca uzyskać dobry
stosunek wartości do ceny przy zakupach dla Grupy i naszych klientów
oraz zapewnienie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw.
Postępowanie w Biznesie
Wykonując swoje obowiązki zakupowe,
wszyscy pracownicy LafargeHolcim mają
obowiązek informowania dostawców o
zobowiązaniu firmy do przestrzegania
wysokich standardów prawnych,
etycznych i moralnych. Nasze
wewnętrzne zasady wyznaczają normy
postępowania podczas czynności
zakupowych
w zakresie korzyści majątkowych,
konfliktów interesów, korupcji, przepisów o
konkurencji oraz informacji poufnych.
Pracowników LafargeHolcim zachęca się do
ciągłego uwzględniania i omawiania kwestii
dotyczących etycznego postępowania.
Zarządzanie Kategorią oraz
Zarządzanie Relacjami z
Dostawcami
LafargeHolcim posiada ustalone
metody zarządzania kategorią i
relacjami z Dostawcami. Zasady te
zapewniają uczciwość, konkurencyjność
i przejrzystość procesów negocjacji
zgodnie z naszymi politykami i
wartościami.
Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim
3. Nasze Oczekiwania względem
Dostawców
LafargeHolcim przestrzega wysokich standardów społecznych,
środowiskowych i BHP i tego samego oczekuje od swoich Dostawców.
Dostawcy mają obowiązek stosowania się do miejscowych i krajowych
przepisów i regulacji. Ponadto, oczekujemy od Dostawców przestrzegania
poniższych standardów².
BHP i Bezpieczeństwo
BHP
Dostawcy mają obowiązek zapewnienia
swoim pracownikom i wykonawcom
bezpiecznego i higienicznego środowiska
pracy. Są zobowiązani do przestrzegania
miejscowych i krajowych przepisów i
regulacji BHP oraz do posiadania
niezbędnych zezwoleń, licencji i pozwoleń
udzielanych przez organy miejscowe i
krajowe . Dostawcy muszą posiadać
udokumentowane polityki i/lub procedury
BHP, wraz z odpowiednią infrastrukturą i
urządzeniami w zakresie bezpieczeństwa.
Dostawcy, w stosunku o których poziom
ryzyka BHP określono jako umiarkowany lub
wysoki mają obowiązek podjęcia działań i
zapewnienia dowodu ciągłego doskonalenia
na rzecz posiadania uznanego systemu
zarządzania BHP. Przebywając na terenie
LafargeHolcim, Dostawcy są zobowiązani do
przestrzegania w pełni obowiązujących
polityk i wytycznych LafargeHolcim.
Bezpieczeństwo
Dostawcy mają obowiązek zapewnienia
odpowiednich środków bezpieczeństwa,
służących do ochrony pracowników i
wykonawców wykonujących pracę na terenie
ich zakładów oraz składników majątku, w
szczególności w obszarach konfliktów.
Przede wszystkim oczekuje się, że Dostawcy
będą posiadać politykę zarządzania
kryzysowego, umożliwiającą szybkie i
¹Standardy oparte o zasady zawarte w dokumencie ONZ
„Global Compact”
sprawne reagowanie w sytuacjach
kryzysowych.
Warunki Pracy
Dostawcy są zobowiązani do zapewnienia
uczciwych i przyzwoitych warunków pracy.
Pracownikom należy wypłacać wyższe co
najmniej z następujących wynagrodzeń:
wynagrodzenie przyjęte lokalnie w danej
branży lub wynagrodzenie minimalne
określone w miejscowych przepisach, a
także świadczenia z ubezpieczeń
społecznych zgodnie z krajowymi normami
prawnymi. W przypadku braku
wynagrodzenia minimalnego w kraju
wykonywania działalności, uczciwe i
godziwe warunki oznaczają, że dostawcy
są zobowiązani do wynagradzania
pracowników z uwzględnieniem ogólnego
poziomu wynagrodzeń w danym kraju,
kosztów życia, świadczeń w zakresie
ubezpieczeń społecznych oraz względnego
standardu życia.
Wolność Zrzeszania się i Zakaz
Działań Odwetowych
Dostawcy nie mają prawa ingerować w
wolność zrzeszania się pracowników.
Przedstawiciele pracowników nie mogą być
dyskryminowani ani zwalniani w odwecie
za korzystanie z praw pracowników,
składanie zażaleń, uczestnictwo w
działalności związkowej lub zgłaszanie
podejrzeń naruszenia praw.
5
6
Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim
Praca Przymusowa
Dostawcy nie będą korzystać z pracy
wykonywanej niedobrowolnie pod groźbą
kary, w tym przymusowych nadgodzin,
handlu ludźmi, pracy za długi, przymusowej
pracy więźniów, niewolnictwa ani niewoli.
Zabrania się Dostawcom wstrzymywania
dokumentów tożsamości pracowników
przyjezdnych.
Praca Dzieci
Dostawcom nie wolno zatrudniać dzieci w
wieku, w którym są nadal objęte
obowiązkiem szkolnym. Nie wolno zatrudniać
dzieci poniżej 15 roku życia lub innej prawnej
granicy wiekowej.
Zakaz dyskryminacji
Decyzje dotyczące zatrudnienia muszą
bazować na merytorycznych i obiektywnych
kryteriach. Dostawcy nie będą stosować
rozróżnień ze względu m.in. na wiek,
niepełnosprawność, płeć, orientację
seksualną, polityczną lub różnicę opinii,
pochodzenie etniczne lub społeczne lub
wyznanie. Decyzje dotyczące zatrudnienia to
m.in.: przyjęcie do pracy, awans, zwolnienie
i przeniesieniem szkolenie i rozwój
umiejętności, bezpieczeństwo i zdrowie,
dowolna polityka związana z warunkami
pracy, jak np. godziny pracy i
wynagrodzenie.
Zgodność z Przepisami w zakresie
Środowiska
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania
wymogów przepisów środowiskowych na
wszystkich szczeblach organizacji (lokalnym,
krajowym, międzynarodowym). W każdym
aspekcie działalności mają obowiązek
posiadania wymaganych pozwoleń i licencji
środowiskowych oraz do trudnych kwestii
związanych ze środowiskiem.
Zarządzanie Oddziaływaniami na
Środowisko
Dostawcy są zobowiązani do systematycznego
zarządzania swoimi oddziaływaniami na
środowisko m.in. w odniesieniu do: energii,
wody, odpadów, substancji chemicznych,
zanieczyszczenia powietrza bioróżnorodności
do wyznaczania krótko i długoterminowych
celów na rzecz zmniejszenia tych oddziaływań.
Dostawcy, u których stwierdzono wysoki
poziom oddziaływania na środowisko, muszą
podjąć działania i i wykazać się ciągłym
doskonaleniem na rzecz posiadania uznanego
Systemu Zarządzania Środowiskowego.
Przekupstwo i Korupcja
Dostawcy mają obowiązek przestrzegania
wszelkich obowiązujących przepisów i
regulacji antykorupcyjnych i dlatego też nie
mogą tolerować jakichkolwiek form
przekupstwa, korupcji, wymuszeń lub
defraudacji. W szczególności, Dostawcy
zobowiązują się do niewręczania łapówek i
niestosowania innych form zachęty ( w tym
korzyści majątkowych, płatności na rzecz
przyspieszenia toku sprawy, upominków i
form reprezentacji o zbyt wysokiej wartości,
dotacji lub datków) w ramach czynności
biznesowych w odniesieniu do klientów i
urzędników. Od Dostawców oczekuje się
przejrzystości w transakcjach biznesowych,
które powinny być rzetelnie
udokumentowane w ich księgach
rachunkowych i zapisach.
Dostawcom zabrania się zatrudniania
podmiotów/osób zewnętrznych do
wykonania czynności, której nie wolno im
wykonać , jak np. do wręczenia łapówki.
Przepisy o Konkurencji
W realizacji umowy z LafargeHolcim,
Dostawcy mają obowiązek przestrzegania
wszystkich obowiązujących przepisów
dotyczących konkurencji i dlatego też nie
Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim
mogą tolerować jakichkolwiek naruszeń w
tym zakresie. Przede wszystkim , Dostawcy
nie mogą wprowadzać do umów z
LafargeHolcim jakichkolwiek warunków,
stanowiących naruszenie przepisów o
konkurencji. Od Dostawców oczekuje się
również podejmowania wszelkich
niezbędnych środków ostrożności , które
mogą zapobiec ujawnieniu na rzecz
podmiotów zewnętrznych i przez te
podmioty jakichkolwiek handlowych
informacji wrażliwych o ich relacji
dostawczej z LafargeHolcim.
7
8
Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim
4. Warunki Nawiązywania
Współpracy
Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkich Dostawców LafargeHolcim
i jest on przekazywany zarówno potencjalnym jak i obecnym
Dostawcom. W ramach procesu kwalifikacyjnego, nowi Dostawcy będą
poddawani ocenie pod kątem przestrzegania standardów wskazanych w
niniejszym dokumencie. Obecnym Dostawcom nadaje się odpowiedni
poziom priorytetu w zakresie oceny w oparciu o potencjalne ryzyko
dotyczące zrównoważonego rozwoju w związku z dostarczanymi
towarami i usługami oraz w oparciu o ich relacje z LafargeHolcim.
W przypadku dostawców priorytetowych,
LafargeHolcim przeprowadza regularne
oceny ryzyka w formie samoocen, ustaleń
faktycznych lub audytów, zgodnie ze
wskazaniami lokalnych działów zakupów.
LafargeHolcim informuje Dostawców w
jaki sposób spełnią oczekiwania firmy
oraz w jak będą oceniani.
W sytuacji niespełnienia przez Dostawcę
naszych wymogów ustalane są plany
działań naprawczych w określonych
ramach czasowych (w zależności od
powagi problemu); których postępy będą
monitorowane przez LafargeHolcim.
LafargeHolcim może pomagać Dostawcom
rozwijać ich możliwości i poprawiać wyniki.
LafargeHolcim może zakończyć współpracę
z Dostawcami, którzy wielokrotnie i
świadomie naruszają niniejszy Kodeks
Postępowania i odmawiają wdrożenia
planów naprawczych. Podczas
postępowania przetargowego,
LafargeHolcim zastrzega sobie prawo do
wykluczenia Dostawców niestosujących się
do przepisów prawa miejscowego,
krajowego lub międzynarodowego.
Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110
28 - 366
Małogoszcz
www.lafarge.pl
©2016 LafargeHolcim Ltd
Wersja z dnia 27 stycznia 2016 r.
9
Download