plakat ilustrujący kierunki działań, w których

advertisement
Układ kierunków działań
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013
Kierunki, do których realizacji niezbędne są
narzędzia ekonomii społecznej
Kolorem wyróżniono kierunki, w przy realizacji których przewidziano udział partnerów społecznych
KIERUNEK
PRZEDSIĘWZIĘCIA I DZIAŁA N I A
Przebudowa otoczenia działania
przedsiębiorstw
• Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województw
• Rozwój regionalnych produktów turystycznych
• Zwiększenie udziału kultury i działalności gospodarczej
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. nauki
Poprawa stanu środowiska
przyrodniczego
• Unowocześnienie systemu gospodarki odpadami
• Budowa i modernizacja oczyszczalni i systemów
• Działania na rzecz niskiej emisji SO , NOx i pyłu
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. środowiska
Usprawnienie infrastruktury energetycznej
– zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego
• Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł
• Wspieranie rozwoju rozproszonych i lokalnych rynków
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. gospodarki
Tworzenie nowoczesnej sieci
transportowej (lokalnej i regionalnej)
• Inicjatywy lokalne i regionalne
Rozwój infrastruktury miast i obszarów
wiejskich
• Rozwój infrastruktury technicznej małych miast i wsi
• Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: samorządy wojewódzkie
Zwiększanie zatrudnialności
• Partnerstwo w realizacji aktywnej polityki rynku pracy
• Aktywizacja zawodowa osób z grup znajdujących się
• Stworzenie środowiskowego systemu
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. pracy
Wspieranie tworzenia nowych miejsc
pracy
• Tworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia
• Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. pracy
Modernizacja organizacji
i funkcjonowania rynku pracy
• Wzmacnianie zdolności publicznych służb zatrudnienia
• Zwiększenie roli partnerstwa społecznego dla
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. pracy
Poprawa oferty i warunków eksportu oraz
promocja eksportu
• Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych i turystycznych
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. gospodarki
Poprawa efektywności przedsiębiorstw
• Poprawa warunków działalności przedsiębiorców
• Zapewnienie dostępu do kapitału, zwłaszcza małym
• Promowanie „przyjaznych dla środowiska” produktów
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. gospodarki
i średnim przedsiębiorcom
• Pomoc w dostępie do wiedzy i doradztwa.
i usług.
• Zmiany strukturalne w rolnictwie
• Wsparcie procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
• Wspieranie współpracy przedsiębiorstw
• Kreacja oraz rozwój konkurencyjnych produktów
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. gospodarki
• Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych
• Wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej
• Wspomaganie systemów rozwijających turystykę
• Kształtowanie proekologicznych wzorców produkcji
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. gospodarki
• Pomoc inwestycyjna dla małych i średnich
• Wzmocnienie regionalnej przedsiębiorczości
Instytucja odpowiedzialna: samorządy wojewódzkie
• Umacnianie mechanizmów ochrona reguł konkurencji
• Ochrona własności intelektualniej
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. gospodarki
kanalizacyjnych
odnawialnych
w tym dostęp do internetu
ORGANIZACJA
związanej z kulturą w gospodarce narodowej
• Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój
infrastruktury kulturalnej
2
pochodzącej z sektora komunalno-bytowego
• Osiągnięcie dobrego stanu wód
paliw i energii
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. transportu
przekwalifikowywania pracowników
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Współpraca i integracja przedsiębiorstw
Postęp organizacyjno-techniczny
w sektorach gospodarki
w małych i mikro-przedsiębiorstwach
do skutecznego oddziaływania na rynek pracy
• Zapewnienie dostępu do publicznego systemu informacji
i poradnictwa zawodowego
i roślinnej
Innowacyjność w regionach
przedsiębiorstw
Ochrona reguł konkurencji
mechanizmów gospodarce
• Zapobieganie mechanizmów zwalczanie przestępczości
i korupcji
zapewnienia równowagi na polskim rynku pracy
• Rozwój dialogu społecznego i umacnianie systemu
pokojowego rozwiązywania konfliktów w stosunkach
pracy
turystycznych
i konsumpcji
Wzmacnianie mechanizmów rynkowych
w gospodarce
• Wprowadzenie elementów rynkowych do sfery usług ogólnego interesu społeczno-gospodarczego
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. gospodarki
Pomoc publiczna
• Wsparcie przedsiębiorczości w sektorach MŚP
• Wdrożenie aktywnej polityki społecznej
• Stymulowanie rozwoju zatrudnienia w formach
• Dofinansowanie inwestycji
• Ograniczanie ekonomicznych skutków wykluczenia
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. gospodarki
• Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych,
• Wsparcie postaw obywatelskich
• Wzmocnienie partycypacji społecznej
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds.
zabezpieczenia społecznego
• Tworzenie i rozwijanie rozwiązań służących godzeniu
• Rozwijanie sieci placówek edukacyjnych i kulturalnych dla
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds.
zabezpieczenia społecznego
Zwiększenie dostępu do edukacji
• Alternatywne formy edukacji przedszkolnej
• Wyrównywanie szans uczniów
• Wspieranie kształcenia ustawicznego
• Powszechna edukacja teleinformatyczna
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. oświaty
i wychowania
Wspieranie otwartości systemu edukacji
• Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w edukację
Poprawa warunków bezpiecznego życia
• Poprawa jakości żywności i wody pitnej
• Opieka nad osobami w podeszłym wieku
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds.zdrowia
Poprawa dostępności mieszkań dla
obywateli oraz poprawa jakości zasobu
mieszkaniowego
• Tworzenie przyjaznego otoczenia prawno-
• Pobudzenie ruchu mieszkaniowego (migracji
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
Racjonalne gospodarowanie przestrzenią
• Wspieranie przekształceń obszarów problemowych
• Aktywizacja sub-regionalnych i regionalnych ośrodków
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. rozwoju
regionalnego
Sprawiedliwy dostęp do zasobów
naturalnych
• Poprawa jakości środowiska wodnego na terenach
• Rozwój zrównoważonej turystyki
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. środowiska
Zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju
• Podnoszenie jakości środowiska na obszarach wiejskich
Ograniczanie wykluczenia społecznego
pozarynkowych
• Budowa środowiskowego systemu wsparcia
Budowanie kapitału społecznego
regionalnych i krajowych
• Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie
działalności pożytku publicznego
• Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego
Wsparcie rodzin
pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, celem
poprawy warunków funkcjonowania rodziny
instytucjonalnego dla rozwoju budownictwa
mieszkaniowego
• Rozwój zasobu dostępnych mieszkań na wynajem
realizowanych przez sektor prywatny i „non-profit”
w kierunku aktywizacji ich potencjałów gospodarczych,
społecznych i środowiskowych
• Wspieranie rozwoju obszarów rolniczych
rekreacyjnych
społecznego
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym
• Integracja społeczna i zawodowa imigrantów oraz grup
etnicznych
dzieci i młodzieży
• Budowanie pozytywnego wizerunku rodziny
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds.
zabezpieczenia społecznego
W NPR przewidziano udział partnerów społecznych, w tym
organizacji pozarządowych.
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. oświaty
i wychowania
mieszkaniowej)
• Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
zurbanizowanych
rozwoju oraz promowanie rozwoju sieciowego modelu
współdziałania
• Otwarcie nowych perspektyw rozwoju gospodarczego dla
regionów przygranicznych
Instytucja odpowiedzialna: minister właściwy ds. środowiska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards