Symptomatologia kliniczna uszkodzeń kręgosłupa

advertisement
CHILD NEUROLOGY
NEUROLOGIA
DZIECIĘCA PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL ARTICLE
Vol. 15/2006 Nr 30
Symptomatologia kliniczna uszkodzeń
kręgosłupa i struktur wewnątrzkanałowych
w przebiegu chorób nowotworowych u dzieci
Clinical symptomatology of vertebral and
intrathecal involvement in children with
malignancy
1
Grażyna Sobol, 1Agnieszka Mizia-Malarz, 1Michał Pyda, 1Krzysztof Deka,
1
Halina Woś, 2Marek Mandera, 3Ewa Jamroz, 4Ewa Kluczewska
Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Kliniki Pediatrii ŚAM,
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. H. Woś
2
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej,
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach
Ordynator: dr hab. n. med. M. Mandera
3
Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Katedra i Klinika Pediatrii ŚAM,
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. E. Marszał
4
Zakład Diagnostyki Obrazowej,
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. E. Kluczewska
1
Streszczenie
Słowa kluczowe: nowotwory, zajęcie kręgosłupa, obraz kliniczny,
objawy neurologiczne
Abstract
Key words: neoplasms,
vertebral column involvement, clinical picture,
neurological symptoms
Vol. 15/2006, Nr 30
Wstęp: Obecność zmiany w obrębie kręgosłupa u dzieci z chorobą nowotworową stanowi ryzyko
rozwoju deficytów neurologicznych, stąd konieczność przeprowadzenia wczesnej diagnostyki tych
zmian. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania oraz zmian obrazu klinicznego w kręgosłupie w przebiegu schorzeń nowotworowych u dzieci. Materiał i Metody: Badaniem
objęto 19 dzieci wyodrębnionych z grupy 207 pacjentów z rozpoznaniem choroby onkologicznej,
u których stwierdzono lokalizację procesu nowotworowego w obrębie kręgosłupa. Chorych podzielono na dwie grupy: I – dzieci z nowotworami mózgu (10 dzieci), II – dzieci z nowotworami
bez lokalizacji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (9 dzieci). W obrębie grupy I żaden z
chorych nie demonstrował objawów uszkodzenia kręgosłupa, w związku z czym zakładaną analizę przeprowadzono w grupie II. Wyniki: Najczęstszymi objawami klinicznymi zajęcia kręgosłupa
w przebiegu chorób nowotworowych w badanej grupie dzieci były: bóle kręgosłupa, gorączka
niejasnego pochodzenia, utrata masy ciała, zaburzenia funkcji zwieraczy. Średni czas trwania
objawów wstępnych do czasu ustalenia rozpoznania wynosił 6 tygodni. Rozpoznania histopatologiczne w analizowanej grupie pacjentów to: guz z obwodowych komórek neuroektodermalnych
– PNET (dwoje dzieci), nerwiak zarodkowy współczulny – neuroblastoma (dwoje dzieci), mięsak
Ewinga (dwoje dzieci), chłoniak nieziarniczy typu B – NHL B (jedno dziecko), ostra białaczka limfoblastyczna – ALL (jedno dziecko), mięsak prążkowanokomórkowy – RMS (jedno dziecko). Przed
ostatecznym rozpoznaniem procesu nowotworowego najczęściej rozpoznawano dyskopatię (u
pięciorga dzieci), infekcję dróg moczowych (u czworga), skoliozę (u dwojga), kolkę nerkową (u
trojga) chorobę wrzodową (u jednego) i u jednego pacjenta kolagenozę.
Introduction: Vertebral column involvement in the course of neoplastic diseases in children creates problems connected with the risk of irreversible neurologic deficits, so it is essential to make
a proper diagnosis immediately. The aim of this study was the analysis of frequency and initial
symptoms of vertebral column involvement in children with malignancy. Material and methods:
19 children with malignancy and vertebral column involvement chosen from the group of 207
neoplastic pediatric patients of our unit were investigated. Patients were divided into 2 groups: I
35
Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Michał Pyda et al.
– patients with brain tumors, II – patients with other neoplasms. Children with brain tumors were
free of the typical symptoms of vertebral column involvement so we analyzed patients included in
group II. Results: The most frequent symptoms of vertebral column involvement in the course of
neoplasms in children were back pain, stumbling gait, fever of unknown origin, body mass loss,
sphincter dysfunction. Median time of these symptoms was about 6 weeks. Histopatological diagnosis in analyzed group: PNET (2), Neuroblastoma (2), SA Ewing (2), NHL B, ALL, RMS. Initial
mismatched diagnosis in the group: discopathy (5), urinary tract infection (4), scoliosis (2), renal
colic (3), peptic ulcer (1), collagenosis (1).
Guzy kręgosłupa i kanału kręgowego cechują się
różnorodnością utkania histologicznego i różnym
stopniem złośliwości a także dynamiką wzrostu.
Mogą rozrastać się jako zmiany pierwotne lub wtórne
(odległe przerzuty, nacieki szerzące się przez ciągłość
z otoczenia) [1–3]. Budowa histopatologiczna tych
guzów może być łagodna lub złośliwa. Guzy łagodne
rozwijają się zazwyczaj w strukturach kostnych kręgosłupa, histologicznie mogą to być: naczyniaki kręgów, zmiany hamartomatyczne, kostniaki kostninowe, torbiele tętniakowate, guzy olbrzymiokomórkowe, kostniakochrzęstniaki i inne. Guzy o charakterze
złośliwym wywodzą się ze struktur kostnych (mięsak
Ewinga, mięsak kościopochodny, chrzęstniakomięsak), z tkanek rdzenia (glejak, oponiak, PNET, wyściółczak), mogą naciekać kanał kręgowy z otoczenia
kręgosłupa (neuroblastoma, mięsak tkanek miękkich),
a także być nowotworami układowymi (NHL, HD,
ALL, AML, LCH) [1, 2, 4, 5–8]. W diagnostyce guzów kręgosłupa należy uwzględnić wnikliwe badanie
podmiotowe (czas trwania dolegliwości bólowych,
lokalizacja, objawy towarzyszące), badanie przedmiotowe, w tym badanie neurologiczne, diagnostykę
obrazową (RM, mielotomografia komputerowa), badania laboratoryjne (morfologia, rozmaz, LDH, NSE,
ferrytyna, Fe, VMA, HA, jonogram, fosfataza alkaliczna, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego) [1, 2,
6]. Rozpoznanie oparte jest na podstawie oceny histopatologicznej guza lub pobranego wycinka. Rokowanie zależy od rozpoznania histopatologicznego, stopnia zaawansowania klinicznego, przy czym obecność
nacieku nowotworowego w obrębie kanału kręgowego jest objawem zaawansowanego stadium choroby.
Obecność guza w obrębie kręgosłupa stwarza ryzyko
powstania nieodwracalnych deficytów neurologicznych i dlatego konieczne jest jak najwcześniejsze
ustalenie rozpoznania [1, 3, 5].
Materiał i metody
Badaniem objęto 207 dzieci – pacjentów Oddziału
Onkologii, Hematologii i Chemioterapii GCZDziM z
rozpoznaną w ostatnich pięciu latach chorobą nowotworową. Wyodrębniono grupę 19 dzieci, u których
stwierdzono lokalizację procesu chorobowego w obrębie kręgosłupa, w tym w kanale kręgowym. Pacjentów
tych podzielono na dwie grupy: I – 10 dzieci z nowotworami mózgu, II – 9 dzieci, u których objawy wstępne mogły sugerować uszkodzenie kręgosłupa bądź
proces chorobowy wewnątrzkanałowy. Analizowano
je pod kątem rozpoznania histopatologicznego zmian,
czasu od wystąpienia objawów wstępnych do ustalenia
rozpoznania oraz rodzaju nieprawidłowych rozpoznań
wstępnych.
Wyniki
W grupie I dominowały objawy kliniczne uwarunkowane wewnątrzczaszkową lokalizacją procesu (ryc.
1), żaden z pacjentów nie demonstrował objawów klinicznych typowych dla zajęcia kręgosłupa bądź kanału
kręgowego, w związku z czym analizę przeprowadzono w grupie II. Wiek dziewięciorga dzieci w grupie II
(4 dziewczynki i 5 chłopców) mieścił się w przedziale od 5 do 15 lat (średnia 10,5 lat). Objawy wstępne
przed ustaleniem rozpoznania to dolegliwości bólowe
kręgosłupa, bóle kończyn dolnych z pogłębiającymi się
trudnościami w chodzeniu, stany gorączkowe o niejasnej przyczynie, utrata masy ciała, zaburzenia mikcji i
defekacji (ryc. 2).
Cel pracy
Celem pracy była ocena częstości występowania
procesu nowotworowego w obrębie kręgosłupa i kanału kręgowego u dzieci z uwzględnieniem obrazu klinicznego tego umiejscowienia.
36
Ryc. 1 Objawy kliniczne guzów mózgu z ogniskami
przerzutowymi w obrębie kanału kręgowego (grupa I)
Clinical symptoms of brain tumors with metastases in
spinal cord (group I)
Neurologia Dziecięca
Symptomatologia kliniczna uszkodzeń kręgosłupa i struktur wewnątrzkanałowych...
Ryc. 2 Objawy wstępne przed rozpoznaniem procesu nowotworowego (grupa II) Initial symptoms before
diagnosis of malignancy (group II)
W analizowanej grupie dziewięciorga dzieci na
podstawie oceny histopatologicznej guza zostały rozpoznane: prymitywny guz neuroektodermalny (PNET)
– n=2, neuroblastoma (NBL) – n=2, mięsak Ewinga (Sa
Ewing) – n=2, mięsak prążkowanokomórkowy (RMS
– n=1), ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) – n=1,
chłoniak złośliwy B-komórkowy (NHL-B) – n=1. Czas
trwania objawów wstępnych wynosił 3–12 tygodni
(średnio 6 tygodni). Na podstawie obrazowania (RM,
TK kręgosłupa) u siedmiorga dzieci stwierdzono zmiany w obrębie kręgów (PNET, ALL, NBL, Sa Ewing,
RMS), czworo dzieci prezentowało guz wewnątrzkanałowy (NHL, PNET, Sa Ewing, NBL). W badanej
grupie dzieci z zajęciem kręgosłupa pięciu pacjentów
przy przyjęciu do oddziału miało niedowład kończyn
dolnych (ALL, NHL-B, PNET, NBL, Sa Ewing) w tym
trzech z towarzyszącymi objawami pęcherza neurogennego (NHL, PNET, Sa Ewing).
Najczęstsze rozpoznanie wstępne przed diagnozą
procesu nowotworowego to dyskopatia (n=5), zakażenie układu moczowego (n=4), skolioza (n=2), kolka
nerkowa (n=3), choroba wrzodowa (n=1), kolagenoza
(n=1).
W leczeniu u wszystkich dzieci zastosowano chemioterapię a u trojga dzieci z zajęciem kanału kręgowego przed rozpoczęciem leczenia chemicznego
konieczne było wykonanie laminektomii z uwagi na
pogłębiające się deficyty neurologiczne (paraplegia,
zaburzenia funkcji zwieraczy). Dwoje dzieci zmarło
w wyniku progresji procesu nowotworowego (PNET,
RMS). Terapię ukończyło dwóch chłopców, którzy
wyjściowo mieli niedowład kończyn dolnych. Jeden
z nich, 10-latek z ALL, pozostaje w 2-letniej remisji
choroby, bez jakichkolwiek deficytów neurologicznych
(ryc. 3). Dramatyczna pozostaje sytuacja 14-letniego
chłopca z NHL-B (ryc. 4) zlokalizowanym w obrębie
kanału kręgowego, który pomimo iż uzyskał stadium
całkowitej remisji chłoniaka, ma objawy poprzecznego
uszkodzenia rdzenia. Pozostali pacjenci z zaawansowaną regresją zmian nowotworowych w obrębie kręgosłupa kontynuują leczenie chemiczne (ryc. 5–7).
Vol. 15/2006, Nr 30
Ryc. 3 Zajęcie kręgów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej u 10-letniego chłopca Vertebral involvement in acute lymphoblastic leukemia in 10-years old
boy
Ryc. 4 Chłoniak złośliwy B komórkowy u 14-letniego
chłopca – lokalizacja wewnątrzkanałowa B cell non
Hodgkin Lymphoma in 14-years old boy – intrathecal
localization
37
Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Michał Pyda et al.
Ryc. 5 Guz wewnątrzkanałowy – PNET u 12 letniego
chłopca Intrathecal tumor – PNET in 12-years old boy.
Ryc. 7 Wewnątrzkanałowa lokalizacja neuroblastoma
u 11-letniej dziewczynki Intrathecal localization of neuroblastoma in 11-years old girl
Dyskusja
Ryc. 6 Wieloogniskowe zajęcie kręgów u 12-letniego
chłopca z mięsakiem Ewinga Multifocal vertebral involvement in 12-years old boy with Ewing’s sarcoma
38
Najczęstsze maski kliniczne guzów kręgosłupa
i kanału kręgowego, będące przyczyną opóźnienia
rozpoznania, to: dyskopatia, skolioza, choroba neurodegeneracyjna, kamica nerkowa, ropień opadowy,
kolagenoza [1]. Obecność guza w obrębie kanału kręgowego jest stanem naglącym w onkologii dziecięcej
i wymaga pilnego podjęcia leczenia [3–6]. Umiejscowienie procesu nowotworowego w okolicy kręgosłupa
stwarza zagrożenie uszkodzenia rdzenia kręgowego
oraz korzeni nerwów. Ucisk na rdzeń kręgowy z możliwością uszkodzenia jego struktury powodują guzy o
lokalizacji nadtwardówkowej, podtwardówkowej, wewnątrzrdzeniowej. Objawy kliniczne guzów kręgosłupa i kanału kręgowego to bóle korzeniowe, zaburzenia
chodu, osłabienie lub porażenie kończyn górnych lub
dolnych, zaburzenia funkcji zwieraczy pęcherza moczowego i odbytu. Kliniczna demonstracja guzów kręgosłupa zależy od wieku dzieci. Małe dzieci wykazują
niepokój, nasilony płacz, rozwijający się zespół neurologiczny w zakresie kończyn, najczęściej kończyn dolnych. Z kolei starsze dzieci zgłaszają bóle pleców, bóle
korzeniowe promieniujące do ramienia lub uda, nasilające się przy kaszlu, ziewaniu, zginaniu kręgosłupa,
podnoszeniu wyprostowanej kończyny dolnej. Obserwowane są narastające w różnym tempie zaburzenia
chodu. Zdecydowana większość autorów akcentuje ból
Neurologia Dziecięca
Symptomatologia kliniczna uszkodzeń kręgosłupa i struktur wewnątrzkanałowych...
kręgosłupa jako najbardziej charakterystyczny objaw
obecności zmian o charakterze nowotworowym. W
diagnostyce radiologicznej najwięcej danych dostarcza
rezonans magnetyczny (RM) i w związku z tym jest
badaniem zasadniczym w określeniu rozległości procesu rozrostowego w obrębie kręgosłupa i kanału kręgowego. Badanie RTG kręgosłupa wykazuje destrukcję przylegających trzonów kręgów, zniekształcenie
otworów międzykręgowych, skrzywienie kręgosłupa
(skolioza, kyfoza) [9]. Leczenie guza nadtwardówkowego uwzględnia: wysokie dawki kortykosterydów
(dexamethason w dawce 10mg/m2 co 6 godzin), chemioterapię (nowotwory wrażliwe na leczenie chemiczne, ubytki niepostępujące piorunująco), radioterapię
(guzy promienioczułe, nieoperacyjne), laminektomię,
która jest bardzo istotna i powinna być wykonana w
trybie pilnym w szybko postępujących ubytkach neurologicznych [1, 3, 8, 10]. Laminektomia wykonywana
jest również w przypadku konieczności pobrania materiału do oceny histopatologicznej w sytuacji, gdy guz
w kanale stanowi jedyne ognisko chorobowe. Opinię o
pilnej potrzebie wykonania laminektomii w przypadku
rozwijającego się zespołu neurologicznego wyrażają
autorzy innych doniesień, którzy zgodnie podkreślają
znaczenie czasu wykonania zabiegu w związku z zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia rdzenia [2, 4–8,
10, 11]. W grupie naszych pacjentów u dwóch chłopców (12 i 15 lat) z guzem w obrębie kanału kręgowego
(PNET, NHL-B) laminektomia została wykonana zbyt
późno, co spowodowało utrwalony niedowład kończyn
dolnych. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja chłopca z chłoniakiem, u którego dodatkowo występuje całkowite zniesienie czucia od okolic pachowych w dół
(sznurowe zaburzenia czucia) oraz porażenie pęcherza
moczowego.
Niemal w każdym prezentowanym przez nas przypadku wstępna diagnostyka ukierunkowana była na
rozpoznanie ortopedyczne. U większości dzieci podejrzewano dyskopatię i bez udokumentowania schorzenia zlecana była rehabilitacja, co z kolei narażało
pacjentów na nasilenie dolegliwości bólowych i opóźniało właściwą diagnozę. Podobne są obserwacje in-
nych autorów, Drożniewska i wsp. przedstawiła ocenę
20 przypadków dzieci onkologicznych z guzem kanału
kręgowego, podkreślając iż u 13 z nich właściwe rozpoznanie ustalone było zbyt późno, po średnio 3-miesięcznym okresie wstępnej niewłaściwej diagnostyki,
co spowodowało trwałe deficyty neurologiczne u 65%
pacjentów oraz wysokie stadium klinicznego zaawansowania procesu onkologicznego [1]. W naszym materiale średni okres obserwacji pacjentów wynosił 6 tygodni, co w odniesieniu do agresywności rozpoznania
i zagrożenia trwałym inwalidztwem wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego jest również czasem nie do
zaakceptowania.
Lokalizacja procesu onkologicznego w obrębie
kręgów i kanału kręgowego występuje stosunkowo
rzadko. W naszym materiale dotyczy to 9,1% ogółu
pacjentów z chorobą nowotworową. Podobne są obserwacje Pollono i wsp., w których materiale schorzenia te stanowią 7,7% rozpoznań onkologicznych [8].
Należy jednak pamiętać, iż umiejscowienie schorzenia
nowotworowego w obrębie kręgosłupa i kanału kręgowego jest przyczyną niejednokrotnie dramatycznego
obrazu klinicznego choroby nowotworowej i wymaga
szybkiej diagnostyki.
Wnioski
1. Zajęcie kręgosłupa w przebiegu schorzeń onkologicznych u dzieci występuje rzadko, ale może być
przyczyną trwałych deficytów neurologicznych.
2. Dolegliwości bólowe kręgosłupa u dzieci, szczególnie w przypadku rozwijającego się zespołu neurologicznego pod postacią niedowładu kończyn, są wskazaniem do pilnego wykonania badania obrazowego
(RM) z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo rozwoju procesu ekspansywnego.
3. Istnieje potrzeba szkolenia studentów medycyny,
lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy innych specjalności w zakresie symptomatologii guzów kręgosłupa
u dzieci w celu przyspieszenia diagnostyki, co ma zasadniczy wpływ na poprawę wyników leczenia onkologicznego i jakości życia tej grupy chorych.
Piśmiennictwo
[1] Drożyńska E., Połczyńska K., Bień E. et al.: Guzy lite kręgosłupa i kanału kręgowego u dzieci. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2004:VIII, 2 cz. I.
[2] Takahashi I., Iwasaki Y., Hida K. et al.: Clinical study of intraspinal neoplsm in children. No Schinkei Geka, 1996:24(7),
605–611.
[3] Albright A. et al.: Spinal extradural neoplasms and intradural extramedullary neoplsams. Principles and practice of pediatric neurosurgery, 1999:4, 230–267.
[4] Tasdemiroglu E., Bagatur E., Avan I. et al.: Primary spinal column sarcomas Acta Neurochir., 1996:138(11), 1261–
1266.
[5] Ilaslan H., Sundaram M., Unni K.K. et al.: Primary Ewing’s sarcoma of the vertebral column. Skeletal Radiol.,
2000:33(9), 506–513.
Vol. 15/2006, Nr 30
39
Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Michał Pyda et al.
[6] Acquaviva A., Marconcini S., Municchi G. et al.: Non-Hodgkin lymphoma in a child presenting with acute paraplegia:
a case report. Pediatr. Hematol. Oncol., 2003:20(3), 245–251.
[7] Mora J., Wollner N. et al.: Primary epidural non-Hodgkin lymphoma: spinal cord compression syndrome as the initial
form of presentation in childhood non-Hodgkin lymphoma. Med. Pediatr. Oncol., 1999:32(2), 102–105.
[8] Pollono D., Tomarchia S., Drut R. et al.: Spinal cord compression: a review of 70 pediatric patients. Pediatr. Hematol.
Oncol., 2003:20(6), 457–466.
[9] Murphey M.D., Flemming D.J., Temple H.T. et al.: Primary Tumours of the spine: radiologic-pathologic correlation.
Radiographics, 1996:16, 1131–1158.
[10] Koppe M.J., De Haas T.G., Van Ourwerkerk W.J. et al.: Children with stumbling gait due to acute spinal cord compression. Ned. Tijdschr. Geneeskd, 2000:144(4), 174–178.
[11] Tomite T.: Neurological perspectives in pediatric neurooncology. Child’s Neur. Syst., 1998:14, 94–96.
Adres autora:
Grażyna Sobol
Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
Klinika Pediatrii ŚAM
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
[email protected]
40
Neurologia Dziecięca
Download