Scenariusz zajęć

advertisement
Scenariusz zajęć
II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe
Temat: Ziemia i inne planety Układu Słonecznego. Aplikacja
Google Earth
Treści kształcenia:
Zajęcia komputerowe:
6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy
z różnych dziedzin. Uczeń:
1) korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci)
do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów.
Przyroda:
11. Ziemia we Wszechświecie. Uczeń:
2) wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca;
3) wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika;
12. Lądy i oceany. Uczeń:
1) wskazuje na globusie: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, kierunki główne
oraz lokalizuje kontynenty, oceany i określa ich położenie względem równika i południka
zerowego;
2) wskazuje na mapie świata: kontynenty, oceany, równik, południk zerowy i 180°, bieguny.
Cele zoperacjonalizowane:
Uczeń:
● Potrafi wymienić nazwy planet Układu Słonecznego i uporządkować je według
odległości od Słońca
● Potrafi wyjaśnić, na czym polega teoria heliocentryczna, przez kogo i kiedy została
sformułowana
● Potrafi wskazać na mapie i kuli ziemskiej bieguny, równik, południk zerowy i 180°
● Potrafi zlokalizować i nazwać kontynenty i oceany
● Potrafi posługiwać się programem Google Earth
Nabywane umiejętności:
Uczeń:
● Wymienia nazwy planet Układu Słonecznego według kolejności od Słońca
● Wyjaśnia, na czym polega teoria heliocentryczna oraz przez kogo i w którym wieku
została sformułowana
● Wskazuje na mapie i na kuli ziemskiej w programie Google Earth bieguny, równik,
południk zerowy i 180° oraz kontynenty i oceany
● Wyszukuje w programie Google Earth miasta i budowle za pomocą narzędzia Szukaj
● Mierzy odległość w linii prostej pomiędzy wyznaczonymi punktami Ziemi
● Nagrywa wycieczkę w programie Google Earth, zapisuje jako film i prezentuje go
1
Kompetencje kluczowe:
●
●
●
Kompetencje informatyczne
Porozumiewanie się w języku ojczystym
Umiejętność uczenia się
Środki dydaktyczne:
●
●
●
●
●
Komputery z dostępem do Internetu i zainstalowanym programem Google Earth
Projektor
Fizyczna mapa świata
Film (samouczek): „Obsługa Google Earth”
Film (samouczek): „Nagrywanie wycieczki w programie Google Earth”
Metody nauczania:
●
●
●
●
Podające: pogadanka
Eksponujące: film
Programowane: z użyciem komputera
Praktyczne: pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia
Formy pracy:
●
●
Indywidualna jednolita
Zbiorowa jednolita
Przebieg zajęć:
Etap wstępny
Nauczyciel wyświetla portret Mikołaja Kopernika
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Nikolaus_Kopernikus.jpg)
lub obraz Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Jan_Matejko-Astronomer_CopernicusConversation_with_God.jpg)
Pyta uczniów, czy wiedzą, kto to jest, jakiego odkrycia dokonał i w którym wieku? O czym mówi
teoria heliocentryczna?
Nauczyciel wyświetla na ekranie schemat planet Układu Słonecznego ze strony internetowej
NASA i prosi uczniów o zrobienie tego samego w swoich przeglądarkach internetowych:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/.
Rozmawia z uczniami na temat liczby planet, ich kolejności od Słońca i wielkości.
Etap realizacji
Nauczyciel prosi jednego z uczniów o wskazanie na fizycznej mapie świata kontynentów
i oceanów i nazwanie ich oraz o wskazanie równika oraz południków zerowego i 180°.
Nauczyciel prezentuje uczniom film (samouczek) pt. „Obsługa programu Google Earth”.
Po obejrzeniu prosi o uruchomienie programu Google Earth i porównanie płaskiej mapy
fizycznej z przedstawieniem Ziemi w zaprezentowanym programie.
2
Poleca uczniom wykonanie kilku zadań:
Zadanie nr 1
Odnalezienie w Google Earth biegunów, kontynentów i oceanów oraz, po włączeniu siatki,
równika oraz południków zerowego i 180°, a także Zwrotnika Raka i Koziorożca.
Jeden z uczniów prezentuje wszystkim na dużym ekranie poprawne wyniki poszukiwań.
Zadanie nr 2
Odnalezienie na kuli ziemskiej kilku miast oraz charakterystycznych budowli, np. Wieży Eiffla,
Bazyliki św. Piotra, Pałacu Kultury i Nauki, Hali Stulecia, za pomocą narzędzia do szukania.
Można też odnaleźć miejscowość, w której mieszkamy i naszą szkołę lub inne ciekawe
miejsce w okolicy.
Zadanie nr 3
Zmierzenie odległości w linii prostej pomiędzy kilkoma przykładowymi miastami.
Nauczyciel prezentuje film (samouczek), pt. „Nagrywanie wycieczki w programie Google
Earth”.
Nauczyciel rozdaje uczniom nazwy miast (lub uczniowie proponują je sami) i prosi
o odnalezienie ich na kuli ziemskiej oraz sporządzenie filmu kończącego się wyświetleniem
informacji o mieście.
Etap końcowy
Uczniowie prezentują swoje filmy – wycieczki wraz z własnym komentarzem (na jakim
kontynencie i w jakim kraju leży miasto, najciekawsze, najbardziej popularne miejsca warte
odwiedzenia w tym mieście).
Dodatkowo:
Uczeń zdolny może może wskazywać gwiazdozbiory zodiakalne.
Słowa kluczowe:
Układ Słoneczny, planety, Google Earth, teoria heliocentryczna, mapa, biegun, równik,
południk
3
Download