Uploaded by

SELF-FORMATION ROZWÓJ OSOBISTY

advertisement
SELF-FORMATION
MARKA
OD POTENCJAŁU DO KAPITAŁU
MAREK CHORZEWSKI
CZYM JEST POTENCJAŁ?
Wrodzony i możliwy do rozwoju zasób możliwości,
predyspozycji i zdolności zawarty w komponentach:
somatycznym, psychicznym i duchowym każdego
człowieka.
KAPITAŁ LUDZKI
Zasób kompetencji (wiedzy, umiejętności,
doświadczenia) oraz cech osobowości, a także stan
zdrowia i poziom energii witalnej zawarty w każdym
człowieku określający zdolności do pracy i realizacji
celów życiowych, do adaptacji w zmieniającym się
otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.
TWOJE
MOŻLIWOŚCI
Osobowość człowieka, czyli całości zintegrowanych
procesów psychicznych człowieka, które ujawniają się
w działaniu i nadają jednostce indywidualny charakter.
Procesy poznawcze: wrażliwość, koncentracja i
podzielność uwagi, spostrzegawczość, wyobraźnia
KOMPONENT
(wizualizacja, kreatywność, wizjonerstwo), myślenie, PSYCHICZNY
pamięć, uczenie się, inteligencja intelektualna(IQ);
Procesy emocjonalne: temperament, uczucia,
nastroje, inteligencja emocjonalna(EQ);
Procesy wolicjonalne: potrzeby, motywy,
charakter, postawy, siła woli;

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE
 SAMOŚWIADOMOŚĆ
 SAMOOCENA
 SAMOKONTROLA
 SAMOREALIZACJA

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
 EMPATIA
I ASERTYWNOŚĆ
 KOMUNIKACJA
INTELIGENCJA
EMOCJONALNA
Daniel Goleman
I PERSWAZJA
 PRZYWÓDZTWO
 WSPÓŁDZIAŁANIE

KOMPETENCJE PRAKSEOLOGICZNE
 SUMIENNOŚĆ
 ADAPTACJA
 MOTYWACJA
PSYCHOTRANSGRESJONIZM
PSYCHONY OSOBOWOŚCI:
POZNAWCZY,
INSTRUMENTALNY,
MOTYWACYJNY,
EMOCJONALNY,
OSOBISTY
TRANSGRESJE W ŚWIATACH:
MATERIALNYM
POZNAWCZYM
SPOŁECZNYM
WEWNĘTRZNYM (PERSONALNYM)
JÓZEF
KOZIELECKI
CZŁOWIEK W POSZUKIWNIU SENSU
 DIALOG SOKRATYCZNY
 MODULACJA POSTAW
 INTENCJA PARADOKSALNA
 LOGODRAMA
 DEREFLEKSJA
 BIBLIOTERAPIA
Viktor Emil Frankl
logoterapia
Określenie ,,bez sensu” może dotyczyć wielu spraw. W jakich
sytuacjach najbardziej dotkliwie odczuwasz ,,bezsensowność”?
a)
kiedy nie rozumiem celów poleceń i działań, które mnie
dotyczą; nie wiem po co?
b)
kiedy nie mogę zaakceptować obowiązujących
warunków, zasad i wymogów;
autoanaliza
c)
kiedy nie jestem zrozumiany i akceptowany przez
logoterapeutyczna
innych;
d)
kiedy nie otrzymuję tego, co mi obiecano; realizacja
odbiega od umowy;
e)
kiedy nie mam wpływu na to, co mnie dotyczy;
f)
kiedy formy i sposoby kontroli są dla mnie
niesprawiedliwe;
g)
kiedy osiągane wyniki nie pokrywają mego wysiłku, nie
spełniają mych oczekiwań;
h) kiedy przeżywam kryzys wewnętrzny lub zewnętrzny.
Download