Uploaded by User6374

szkolenie podstawowe p.poż 1 oświadczenie nr 6

advertisement
(pieczątka organizatora szkolenia)
OŚWIADCZENIE
.......................................................................................................................
(imię i nazwisko pracownika- stanowisko
Niniejszym oświadczam, że odbyłem(am) szkolenie pożarnicze w zakresie szkolenia
wstępnego w dniu………………………………..i znane mi są:
1. Przepisy przeciwpożarowe,
2. Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej,
3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ………………., budynku
szkoleniowo – gospodarczego, budynku nr 5 mieszczących się …………………..
oraz znane mi są przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, zasady
zapobiegania pożarom w zakładzie pracy, zadania i obowiązki w zakresie ochrony
przeciwpożarowej wynikające z zajmowanego przeze mnie stanowiska, posługiwaniem
się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym oraz postępowaniem w razie powstania
pożaru.
..................... ..........................
podpis pracownika
................................, dnia ...................20...... roku
Download