Uploaded by User5689

logopedia hospitacja

advertisement
Temat: Utrwalanie głoski „r” w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach
Uczeń: Patryk Wieczorek
Cele ogólne:




utrwalenie głoski „r” w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach;
usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych;
rozwijanie percepcji słuchowej;
poszerzenie słownika biernego i czynnego.
Cele szczegółowe:




usprawnianie aparatu mowy i prawidłowego oddychania (wdech nosem, wydech ustami);
utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „r”w wyrazach;
utrwalanie głoski „r” w wyrażeniach i zdaniach
usprawnianie techniki czytania (w trakcie wykonywania ćwiczeń).
Metody:




oglądowa;
słowna;
ćwiczeń praktycznych;
aktywizująca.
Forma pracy:

indywidualna
Czas trwania zajęć:
20 min.
Zastosowane środki dydaktyczne:
Kawałki papieru, bańki mydlane, karty z wyrażeniami i zdaniami, karty z wyrazami, lustro, zeszyt.
Przebieg zajęć
I. Zajęcia wprowadzające
1. Ćwiczenia artykulacyjne – z wykorzystaniem nowych kart
2. Ćwiczenia oddechowe – bańki mydlane, zdmuchiwanie papierka z czubka języka, szybkie
wymawianie na wydechu głoski D.
II. Zajęcia zasadnicze
1. Powtórzenie ostatnich wyrazów z zeszytu.
2. Wklejenie nowych pomocy – żaby logopedyczne, nazywanie obrazków.
3. Gra w czółko – z wykorzystaniem materiału słowno - obrazkowego.
4. Odczytywanie wyrażeń i zdań z przygotowanych kart.
III. Zajęcia końcowe
1. Pochwalenie za pracę.
2. Zadanie pracy domowej.
3. Ewaluacja zajęć (Co najbardziej Ci się dzisiaj podobało?)
Opracowała Monika Antosik
Download