Uploaded by User5368

Formularz informacyjny

advertisement
Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego.
Kredytodawca:
Adres: (siedziba)
Numer telefonu: (informacja ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej: (informacja ma charakter opcjonalny)
Numer faksu: (informacja ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej: (informacja ma charakter opcjonalny)
Pośrednik kredytowy:*
Adres: (siedziba)
Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D; 02-232 Warszawa; Adres korespondencyjny Banku: Alior Bank SA,
ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa
Infolinia Banku: 801 11 55 99
[email protected]
www.aliorbank.pl
Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
TERG SPÓŁKA AKCYJNA
ul. ZA DWORCEM 1D, 77-400 ZŁOTÓW
Wynagrodzenie Pośrednika kredytowego pokrywa Kredytodawca
Numer telefonu: (informacja ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej: (informacja ma charakter opcjonalny)
Numer faksu: (informacja ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej: (informacja ma charakter opcjonalny)
2. Opis głównych cech kredytu
2.1 Rodzaj kredytu
2.2
Całkowita kwota kredytu:
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich
środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione.
2.3
Terminy i sposób wypłaty kredytu.
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne.
2.4
Czas obowiązywania umowy.
2.5
Zasady i terminy spłaty kredytu:
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia
Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w
związku z umową o kredyt
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
– opis towaru lub usługi:
– cena:
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o
kredyt
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty
kredytu wypłaconej na jej podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez
Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą
wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w
umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje
gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie:
Koszty kredytu
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany
3.2
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość
procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc
Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach jest konieczne
zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy
ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to
nie są one uwzględniane w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat
środków pieniężnych*
Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)*
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*
Opłaty notarialne*
Skutek braku płatności
FI/INT/2020/v.1
Kredyt na zakup towarów/usług
Kwota: 2998.00 PLN
Słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy
Powyższa kwota nie obejmuje kredytowanych przez Bank kosztów, wymienionych w punkcie 3.2.
Bank przekazuje środki z kredytu, pomniejszone o koszty związane z udzieleniem kredytu na rachunek
bankowy Partnera Handlowego w terminie do 3 dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy o
spełnieniu warunku zawieszającego.
Równy jest okresowi od daty zawarcia umowy do daty płatności ostatniej raty wynikającej z podpisanej
umowy (tj. do 2022-02-28).
– będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:
Kredyt spłacany w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych
– kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:
6 miesięcznych rat płatnych począwszy od 2021-09-30 w wysokości 499.67 PLN.
– odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
Odsetki spłacane w trybie miesięcznym w racie kapitałowo-odsetkowej. Każdą wpłatę na rachunek
kredytu Bank zalicza na pokrycie zadłużenia w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje
wynikające z Umowy, odsetki umowne, kapitał.
(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)
Kwota: 2998.00 PLN
Rodzaj towaru:
Foto i kamery
Cena: 2998.00 PLN
– rodzaj zabezpieczenia kredytu:
Nie dotyczy
Nie dotyczy
– stopa oprocentowania kredytu: 0.00% w skali roku.
– stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy
oprocentowania: stopa stała
W trakcie trwania Umowy oprocentowanie nie będzie przekraczać wysokości odsetek maksymalnych w
rozumieniu art. 359 § 21 kodeksu cywilnego
– wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy:
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania
umowy): Nie dotyczy
– rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 0.00%
– reprezentatywny przykład: Nie dotyczy
– założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
Rzeczywistą roczna stopę oprocentowania wyliczono uwzględniając:
– odsetki umowne w wysokości: 0.00 PLN
– prowizja: 0.00 PLN
oraz przyjmując następujące założenia:
1) oprocentowanie kredytu w wysokości określonej w pkt 3.1; 2) spłata kredytu odbywać się będzie w
równych ratach w liczbie określonej w pkt 2.5 płatnych w okresach miesięcznych; 3) prowizja (o ile
występuje) jest kredytowana; 4) Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta a
zobowiązania z niej wynikające zostaną wypełnione w terminach w niej określonych; 5) odstępy czasu
między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub ułamku roku, przy czym rok liczy
365 a w przypadku lat przestępnych 366 dni; 6) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
– obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: NIE
– rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: Nie dotyczy
– obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: NIE
– rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: Nie dotyczy
Kwota: 0.00 PLN
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
W trakcie trwania Umowy opłaty i prowizje w niej zawarte nie ulegną zmianie.
Nie dotyczy
- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi
Strona 1 z 2
Brak płatności może mieć dla Pana/Pani poważne konsekwencje (np. sprzedaż
zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i
może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani
następujące:
4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy
4.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od
umowy
4.2
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed
terminem określonym w umowie:
4.3
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed
terminem*
4.4
Sprawdzenie w bazie danych.
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na
podstawie informacji zawartych w bazie danych jest zobowiązany niezwłocznie
przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać
bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
opłatami: Nie dotyczy
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest równe wysokości odsetek maksymalnych za
opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. W dniu zawarcia Umowy wysokość
oprocentowania z tytułu zadłużenia przeterminowanego wynosi 11.20 % w stosunku rocznym
TAK
Termin 14 dni jest liczony od dnia otrzymania przez Kredytobiorcę informacji o spełnieniu warunku
zawieszającego
O ile przewidziano w umowie – prowizja za spłatę kredytu przed terminem oraz sposób jej ustalania: Nie
dotyczy
Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.
W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt
kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy,
chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą datą. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem
określonym w umowie, po rozliczeniu wpłaconych środków przez Bank, okres kredytowania ulega
skróceniu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono
czas obowiązywania umowy. Kredytobiorca zainteresowany rozliczeniem wpłaty w inny sposób
zobowiązany jest przed terminem płatności najbliższej raty złożyć Bankowi stosowną dyspozycję
określającą sposób rozliczenia wpłaty.
W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące
koszty: Nie dotyczy
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
- Bankowy Rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa
Herberta 8
- Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A
- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty
Siedzikówny 12
- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 100
- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77
- Wewnętrzna baza Banku
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt.
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.
kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie,
kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy
4.6 Czas obowiązywania formularza*
Niniejsza informacja zachowuje ważność od 2021-08-31 do 2021-09-03.
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca/w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie
Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)
członkowskim, w którym Pan/Pani mieszka:*
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D; 02-232 Warszawa
Adres: (siedziba)
Adres korespondencyjny Banku: Alior Bank SA, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa
Numer telefonu:
Infolinia Banku: 801 11 55 99
(informacja ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
(informacja ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
www.aliorbank.pl
(informacja ma charakter opcjonalny)
(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym
Rejestr*
rejestrze):
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS
0000305178
Organ nadzoru*
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
b) dane dotyczące umowy
– ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: TAK
– sposób odstąpienia od umowy: złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
– adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy: ul. Postępu 18B, 02-676
Odstąpienie od umowy*
Warszawa
– termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy: 14 dni od dnia poinformowania
Kredytobiorcy o spełnieniu warunku zawieszającego
– skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy: spłata kredytu zgodnie z postanowieniami
umowy.
Wybór prawa właściwego*
polskie
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo
Prawem właściwym państwa, które stanowi podstawę stosunków Alior Bank S.A. z Klientem przed
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*
zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo
Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych
Nie dotyczy
mających miejsce przed zawarciem umowy:
- informacje i warunki umowy będą podawane w języku: polskim
Język umowy/język komunikacji*
Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania Umowy o Kredyt zamierzamy się z Panem/Panią
porozumiewać w języku: polskim
c) dane dotyczące odwołań
- przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: TAK
- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:
Kredytobiorca niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w
sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem:
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
- do Arbitra Bankowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu (szczegółowe
informacje, w tym Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępne na stronie internetowej
www.zbp.pl);
- do Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu
rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl).
4.5
* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
FI/INT/2020/v.1
Strona 2 z 2
Download