Uploaded by User5063

p magazynowy

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RAFAŁ BIEGAŃSKI
19.11 – 21.11
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
PLAN SZKOLENIA:
• BHP I PPOŻ
• FORMY I WYMOGI ZATRUDNIENIA
• RODZAJE I SPECYFIKACJA MAGAZYNÓW
• PRZEPŁYW TOWARU PRZEZ MAGAZYN (CHARTFLOW )
• RODZAJE I PRZEBIEG PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
• SYSTEMY PRZYJĘCIA I KOMPLETACJI TOWARU
• SYSTEMY MAGAZYNOWE
• SYSTEMY OPTYMALIZACJI PRACY I PROCESÓW
• WSKAŹNIKI PRACY
• URZĄDZENIA MECHANICZNE
• ORGANIZACJA PRACY I ZARZĄDZANIE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
PARĘ SŁÓW O SOBIE....
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
REGULACJE PRAWNE
Źródłem dla wielu przepisów normatywnych prawnej ochrony pracy jest jako najwyższy akt prawny - Konstytucja.
Szczególnym zapisem dotyczącym ochrony zdrowia oraz bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy są art. 66 i art. 68:
Art. 66 Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.
Art. 68 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie pracy, a także jest zobowiązany chronić zdrowie i życie
pracowników poprzez zapewnie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w
szczególności:
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
• organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy
• zapewnić przestrzeganie w zakładzie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, wydawać polecenia usuwania uchybień w tym zakresie oraz
kontrolować wykonanie tych poleceń
• pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązane znać (w zakresie
niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków) przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
• osoba kierująca pracownikami (np. kierownik magazynu) jest obowiązana:
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy:
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem
• organizować, przygotowywać i prowadzić pracę uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy
• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
• osoba kierująca pracownikami jest obowiązana informować pracowników o:
• zagrożeniach dla zdrowia i życia na poszczególnych stanowiskach pracy w
zakładzie
• zasadach postępowania w przypadku wystąpienia awarii
• działaniach ochronnych i zapobiegawczych ograniczających i eliminujących
powyższe zagrożenia
• pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania
pożarów i prowadzenia ewakuacji
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny
pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, albo gdy
wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma
prawo:
• powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa
zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, powiadamiając o
tym, jeżeli to możliwe, przełożonego
• po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania
pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego
stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonania pracy.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
Pracownik jest obowiązany:
• znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach
oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym
• wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek
przełożonych
• dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w
miejscu pracy
• stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem
• współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ WARUNKI PRZECIWDZIAŁANIA IM
Technologiczny proces magazynowy polega na wykonywaniu czynności związanych z
przemieszczaniem ładunków w fazach związanych z przyjmowaniem,
przechowywaniem i wydawaniem towarów z magazynu. Czynności magazynowe,
polegające na przemieszczaniu, przepakowywaniu, ważeniu i kompletowaniu,
wykonywane są przez pracowników, których kontakt z ładunkiem może być
bezpośredni lub pośredni.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ WARUNKI PRZECIWDZIAŁANIA IM
Czynności magazynowe wykonywane są przy współdziałaniu wszystkich
składników procesu magazynowego:
• magazynowanych towarów
• urządzeń, przy pomocy których towary są przemieszczane
• pomieszczeń magazynowych, w których czynności są realizowane
• załogi magazynu
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ WARUNKI PRZECIWDZIAŁANIA IM
Procesy magazynowe realizowane są efektywnie, oraz bezpiecznie jeśli:
•dostarczone do magazynu towary są w właściwie opakowane, oznakowane i sformowane
•wykorzystywane urządzenia są sprawne technicznie i gwarantują bezpieczną pracę
•pomieszczenia magazynowe posiadają właściwe wymiary, podłogi są równe i nieśliskie,
bramy o odpowiedniej konstrukcji, wyznaczone są strefy magazynu i drogi transportowe oraz
ewakuacyjne
•pracownicy znają zasady wykonywania czynności magazynowych, wyposażeni zostali w
odpowiednie narzędzia i urządzenia, posiadają uprawnienia do obsługi urządzeń, środki
ochrony osobistej, a stan ich zdrowia fizycznego i psychicznego zapewnia bezpieczne
wykonywanie czynności
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ WARUNKI PRZECIWDZIAŁANIA IM
Zagrożenia spowodowane poszczególnymi czynnikami mogą mieć różnorodny
charakter, a ich wyeliminowanie lub ograniczenie wymaga podjęcia odpowiednich
działań organizacyjnych i technicznych.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ WARUNKI PRZECIWDZIAŁANIA IM
Do działań organizacyjnych zaliczamy opracowanie instrukcji magazynowych dla stanowisk
pracy, prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie podstawowych problemów
bezpieczeństwa pracy oraz udzielania pierwszej pomocy, profilaktyczną ochronę zdrowia
pracowników, dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego, powołanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ WARUNKI PRZECIWDZIAŁANIA IM
Działania techniczne to oznakowanie pomieszczeń znakami ewakuacyjnymi, zakazu,
ostrzegawczymi, nakazu, ochrony i higieny pracy oraz znakami niebezpieczeństwa,
oznakowanie wewnętrznych dróg transportowych, wprowadzenie barier w miejscach przejść
pieszych, stosowanie krat ochronnych na wózkach widłowych, wprowadzenie narożników
ochronnych regałów, odbojnic itp.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ WARUNKI PRZECIWDZIAŁANIA IM
Za organizację przedsięwzięć w zakresie ograniczenia lub eliminowania zagrożeń w magazynie
odpowiedzialny jest pracodawca, a w jego imieniu zarządzający magazynem i sami pracownicy
magazynu zobowiązani do wdrażania i kontroli ich przestrzegania.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MAGAZYNOWANYMI TOWARAMI
Dostarczane do magazynu towary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa
w następujących przypadkach:
• kiedy towar jest dostarczony w uszkodzonych jednostkach ładunkowych
• kiedy towar dostarczony jest w niewłaściwych opakowaniach transportowych lub zbiorczych
• kiedy towar jest zaliczany do niebezpiecznych.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MAGAZYNOWANYMI TOWARAMI
Dostarczone jednostki ładunkowe, które uległy zniekształceniu oraz częściowemu
rozformowaniu, stanowią szczególne niebezpieczeństwo podczas rozładunku. Rozładunek
powinien być prowadzony przez większą liczbę pracowników, z zastosowaniem pomocniczego
sprzętu ochraniającego.
Po rozładunku jednostki ładunkowe powinny zostać powtórnie sformowane oraz
zabezpieczone w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MAGAZYNOWANYMI TOWARAMI
Dostawy towarów zaliczanych do niebezpiecznych powinny być rozładowywane przez
pracowników przygotowanych do pracy z materiałami niebezpiecznymi, wyposażonych
w środki ochrony osobistej z zastosowaniem niezbędnych urządzeń z zachowaniem zasad i
środków ostrożności.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
Urządzenia technologiczne wyposażenia magazynów dzielimy na następujące grupy:
• środki transportowe
• urządzenia do składowania
• pomocnicze urządzenia magazynowe (kontrolno-pomiarowe, transportowoprzeładunkowe)
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
Środki transportowe stwarzają najczęściej zagrożenie bezpieczeństwa pracy, gdy
stosuje się urządzenia:
• nieodpowiedniego typu (udźwig, wysokość podnoszenia, sposób chwytania)
• niesprawne technicznie, nie dostosowane do pracy w pomieszczeniach o
zagrożeniu pożarowym lub wybuchowym
• obsługiwane przez nieuprawnionych pracowników
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
Warunki bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego określa
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844). Zgodnie z nim:
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
• pracodawca powinien zapewnić zastosowanie rozwiązań organizacyjno - technicznych, w
zakresie wyposażenia technicznego w celu wyeliminowania ręcznego przemieszczania
ciężarów
• ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest
niedopuszczalne
• masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna
przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu środka transportowego, rozmieszczenie
ładunku powinno zapewniać bezpieczne warunki przewozu. Ładunek powinien być
zabezpieczony przed upadkiem, przemieszczeniem na i ze środka transportu
• przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o
właściwych kwalifikacjach
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
Za bezpieczne użytkowanie środków transportu odpowiada kierownik magazynu.
Odpowiada on także za:
• wyposażenie urządzeń w zabezpieczenia i instalacje zapewniające bezpieczne i higieniczne
warunki pracy tych urządzeń
• zapewnienie warunków do codziennej kontroli stanu technicznego, okresowych przeglądów,
napraw, zgodnie z dokumentacją DTR producenta
• przestrzeganie norm dotyczących wielkości ich załadowania, prędkości jazdy, zabezpieczenia
ładunków przy przewozie
• dopuszczania do ich obsługi tylko uprawnionych i przeszkolonych pracowników, nadzoru nad
stanem technicznym urządzeń
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
Za bezpieczne użytkowanie środków transportu odpowiada kierownik magazynu.
Odpowiada on także za:
• wyposażenie urządzeń w zabezpieczenia i instalacje zapewniające bezpieczne i higieniczne
warunki pracy tych urządzeń
• zapewnienie warunków do codziennej kontroli stanu technicznego, okresowych przeglądów,
napraw, zgodnie z dokumentacją DTR producenta
• przestrzeganie norm dotyczących wielkości ich załadowania, prędkości jazdy, zabezpieczenia
ładunków przy przewozie
• dopuszczania do ich obsługi tylko uprawnionych i przeszkolonych pracowników, nadzoru nad
stanem technicznym urządzeń
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
Pracodawca zobowiązany jest także do dostarczenia Instrukcji magazynowej
dotyczącej bezpiecznych warunków transportu wewnętrznego w magazynie.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
Urządzenia do składowania w magazynie dzielimy na: regały, stojaki, wieszaki, zasieki, podkłady.
Najczęściej zagrożenie bezpieczeństwa pracy w magazynie może nastąpić w przypadku:
• zastosowania nieodpowiedniego typu urządzenia pod względem dostosowania do kształtu,
wymiarów i masy składowanych jednostek ładunkowych
• zastosowania konstrukcji nie gwarantującej stabilności ustawienia oraz stateczności po
załadowaniu
• braku elementów ochronnych dla słupów nośnych regałów czy stojaków, narażonych na
uderzenia od urządzeń transportu lub ładunków
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH
Urządzenia do składowania w magazynie dzielimy na: regały, stojaki, wieszaki, zasieki, podkłady.
Najczęściej zagrożenie bezpieczeństwa pracy w magazynie może nastąpić w przypadku:
• składowania na urządzeniach substancji niebezpiecznych lub składowania w przestrzeni
zanieczyszczonej parami lub gazami takich substancji, powodujących korozję, osłabianie złącz
i elementów nośnych
• mocowania na urządzeniach do składowania dodatkowych urządzeń i przewodów, opraw
oświetleniowych itp.
• nieprawidłowego załadunku i rozładunku urządzeń przez operatora powodującego
mechaniczne uszkodzenia
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH
Pracownicy magazynu stanowią także potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa dla
siebie oraz otoczenia.
Zagrożenia te można podzielić na wynikające z:
• nieodpowiedniego stanu zdrowia oraz predyspozycji psychofizycznych do wykonywania
czynności magazynowych lub obsługi sprzętu
• nieodpowiedniego przygotowania, umiejętności oraz braku uprawnień do wykonywania
czynności lub obsługi sprzętu
• popełnianych błędów w wykonywaniu czynności lub obsłudze sprzętu,
nieprzestrzegania postanowień, nakazów oraz zakazów zawartych w Instrukcji magazynowej,
obowiązujących w magazynie
• niestosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
BHP
TEST - BHP
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
POŻĄDANE CECHY PRACOWNIKA MAGAZYNOWEGO
JAKIE TO SĄ?
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
POŻĄDANE CECHY PRACOWNIKA MAGAZYNOWEGO
• PUNKTUALNOŚĆ
• LOJALNOŚĆ
• KREATYWNOŚĆ
• NASTAWIENIE NA SZCZEGÓŁ
• DETERMINACJA
• SKRUPULATNOŚĆ
• SŁOWNOŚĆ
• UM. PLANOWANIA
• UM. ZARZĄDZANIA
• ZNAJOMOŚĆ KOMPUTERA
• ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE (EXCEL)
• ORIENTACJA NA PROCESY
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
• AWANS PIONOWY
• AWANS POZIOMY
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
PODSTAWOWE FUNKCJE MAGAZYNU
Zasadnicze funkcje, które spełnia magazyn w systemie logistycznym, to:
• skoordynowanie wielkości podaży i popytu,
• zredukowanie kosztów transportu,
• wspomagania procesów produkcyjnych,
• wspomagania procesów marketingowych.
Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez magazyn są:
• składowanie towaru,
• działania manipulacyjne.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RODZAJE MAGAZYNÓW
Magazyny wg szczebli magazynowania
• Magazyny zakładowe (zlokalizowane przy miejscu wytwarzania danych towarów)
• Magazyny centralne (główne magazyny które otrzymują cały asortyment towarów
wytwarzanych w jego zakładach)
• Magazyny regionalne (odciążają niższe i wyższe szczeble magazynowania, zbliżają
miejsce produkcji do obszaru zbytu)
• Magazyny wysyłkowe (najniższy szczebel, przyporządkowane bezpośrednio
rejonowi sprzedaży)
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RODZAJE MAGAZYNÓW
Rozwiązania techniczno-budowlane i stopień zabezpieczenia podatności
magazynowej zapasów:
• magazyny otwarte - place składowe
• magazyny półotwarte - wiaty, szopy itp.
• magazyny zamknięte: naziemne (parterowe lub wielokondygnacyjne, niskiego i
wysokiego składowania), oraz podziemne itp.
• magazyny specjalne, np. materiałów łatwo palnych i wybuchowych, przechowalnie
owoców, chłodnie itp.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RODZAJE MAGAZYNÓW
Ze względu na specyfikę działania:
• magazyny e-commerce
• magazyny główne
• magazyny z wysokim składem
• magazyny typu cross-docking
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RODZAJE MAGAZYNÓW
Magazyn e-commerce:
• ogromna rotacja towaru
• częste uzupełnianie lub jego całkowity brak
• towar drobny w małych ilościach kompletowany
• często brak wysokiego składu
• praca na podnośniku/pieszo z wózkiem
• praca ze skanerem
• obowiązują normy jak FIFO
• magazyn dynamiczny
• proces złożony
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RODZAJE MAGAZYNÓW
Magazyn główny:
• średnia rotacja towaru
• bardzo częste uzupełnianie
• różnorodność towaru względem gabarytów i ilości
• występuje wysoki skład
• praca na podnośniku lub wózku
• praca ze skanerem
• obowiązują normy jak FIFO
• magazyn statyczny
• proces prosty
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RODZAJE MAGAZYNÓW
Magazyn wysokiego składu:
• średnia rotacja towaru
• bardzo częste uzupełnianie
• różnorodność towaru względem gabarytów i ilości
• występuje wysoki skład
• praca na wózku
• praca ze skanerem
• obowiązują normy jak FIFO
• magazyn statyczny
• proces prosty
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RODZAJE MAGAZYNÓW
Magazyn typu cross-docking:
• duża rotacja towaru
• brak uzupełniania
• różnorodność towaru względem gabarytów i ilości
• występuje wysoki skład
• praca na wózku
• praca ze skanerem
• obowiązują normy jak FIFO
• magazyn statyczny
• proces prosty
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
RODZAJE MAGAZYNÓW
ĆWICZENIE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
OBIEG TOWARU PRZEZ MAGAZYN
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
OBIEG TOWARU PRZEZ MAGAZYN
DWA WYMIARY PROCESU:
• SYSTEMOWY
• FIZYCZNY
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
OBIEG TOWARU PRZEZ MAGAZYN
PRZYJĘCIE
SYSTEMOWY:
FIZYCZNY:
• przyjęcie dostawy
• przyjęcie produktów
• przypisanie nośnika
• zamknięcie systemowe dostawy
• zgłoszenie niezgodności
• przeliczenie produktów
• zbadanie stanu technicznego
produktów
• położenie na właściwym nośniku
• oddzielenie dobrych od złych
• odstawienie na strefę odkładczą
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
OBIEG TOWARU PRZEZ MAGAZYN
PRZECHOWYWANIE
SYSTEMOWY:
FIZYCZNY:
• pobranie systemowe ze strefy
odkładczej
• przeniesienie produktów z nośnika
na lokalizację
• wprowadzenie błędów (korekta)
• przenoszenie systemowe
• zabranie fizyczne nośnika z
produktami
• przeliczenie ilości odkładanych na
półkę
• zweryfikowanie stanu technicznego
• odstawienie nośnika do strefy
• przenoszenie fizyczne
------------------------------------• uzupełnianie towaru
------------------------------------------• uzupełnianie towaru
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
OBIEG TOWARU PRZEZ MAGAZYN
KOMPLETOWANIE
SYSTEMOWY:
FIZYCZNY:
• pobranie zlecenia kompletacji
• pobranie nośnika
• odbijanie produktu/lokalizacji
• zamknięcie kompletacji
• przypisanie nośnika z towarem do
strefy odkładczej
• wyjaśnienie niezgodności
• pobranie nośnika
• pobieranie odpowiednich ilości
towarów z półki
• odstawienie zamówienia do
odpowiedniej strefy
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
OBIEG TOWARU PRZEZ MAGAZYN
WYDAWANIE
SYSTEMOWY:
FIZYCZNY:
• pobranie zamówienia ze strefy
odkładczej
• kontrola ilości
• etykietowanie ( list przewozowy)
• przekazanie kurierowi
• wydruk list przewozowych
• podpisanie list przewozowych przez
obie strony procesu
• pobranie nośnika
• przeliczenie ilości
• sprawdzenie jakości
• przygotowanie palety do wysyłki
(foliowanie)
• oklejenie listami przewozowymi
• załadunek palety
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
CHARTFLOW PROCESÓW
DZIAŁY
WSPARCIA
DZIAŁY
OPERACYJNE
STOCK
PRZYJĘCIE
PLANOWANIE
PRZECHOWYWANIE
DZIAŁ
NAPRAWCZY
ROZLICZANIE
FAKTUR
KOMPLETACJA
WYDANIE
DZIAŁY
TECHNICZNE
BHP
UTRZYMANIA
RUCHU
DZIAŁ
OPAKOWAŃ
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
PROCESY MAGAZYNOWE
ĆWICZENIE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
DZIAŁY MAGAZYNU
ĆWICZENIE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
WAŻNE POJĘCIA
Ścieżka pickingu – ścieżka kompletacji
Logika i algorytm systemowy określający kolejności kompletowanych towarów
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
WAŻNE POJĘCIA
SINGLE PICK – kompletacja pojedynczego zamówienia
MULTI PICK - kompletacja kilku zamówień na raz
• prosty - jedno zamówienie jeden nośnik
• złożony - wszystkie zamówienia w jeden nośnik, później podział
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
WAŻNE POJĘCIA
EURO PALETA – paleta standaryzowana wymiarami 120 cm x 80 cm
PALETA PRZEMYSŁOWA – paleta standaryzowana wymiarami 100 cm x
120 cm
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
WAŻNE POJĘCIA
PRZENOSZENIE TOWARÓW Z LOK. DO LOK.
• PRZELICZ TOWAR KTÓRY MASZ DO PRZENIESIENIA
• ZWERYFIKUJ SYSTEMOWO TĘ ILOŚĆ
• PRZELICZ STAN Z LOKALIZACJI DO KTÓEJ PRZENOSISZ TOWAR
• ZWERYFIKUJ SYSTEMOWO
• PRZENIEŚ TOWAR SYSTEMOWO
• DOPIERO ODŁÓŻ TOWAR DO LOKALIZACJI
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
WAŻNE POJĘCIA
INWENTARYZACJA – to zweryfikowanie stanów fizycznych do systemowych
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
INWENTARYZACJA
ĆWICZENIE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
SYSTEMY SKŁADOWANIA I WYPUSZCZANIA TOWARU
FIFO to metoda wyceny zapasów oraz ich rozchodu. Skrót
oznacza First In First Out, czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło. W
tej metodzie rozchód księguje się od jednostki towaru, która
najwcześniej została przyjęta do magazynu. Przykładem
zastosowania metody może być np. podajnik pieczywa w
supermarkecie. Klient wyciąga produkt, który jako pierwszy trafił
na regał przesuwny, natomiast pracownik sklepu dokłada z drugiej
strony świeże pieczywo przesuwając tym samym pozostałe
produkty w dół regału.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
SYSTEMY SKŁADOWANIA I WYPUSZCZANIA TOWARU
LIFO to również metoda wycena i rozchodu zapasów. Jej znaczenie
to Last In First Out, czyli ostatnie weszło, pierwsze wyszło. Jest to
metoda najpóźniejszej dostawy. Zakłada ona bowiem księgowanie
począwszy od ostatniej jednostki towaru, która została przyjęta na
magazyn. Za przykład metody LIFO może posłużyć układ wózków
zakupowych w supermarketach. Klient, który chce pobrać wózek
wyciąga ostatni z dostępnej kolejki wózków, czyli ten, który trafił
do niej jako ostatni.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
SYSTEMY SKŁADOWANIA I WYPUSZCZANIA TOWARU
FEFO. Metoda ta oznacza First Expired First Out i dotyczy głownie
świeżych produktów i takich, które mają określone terminy
przydatności do spożycia. Zgodnie z tą metodą produktami, które
jako pierwsze wychodzą z magazynu są te, których data kończy się
najwcześniej.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
FIFO A FEFO
ĆWICZENIE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
SYSTEMY ROZMIESZCZANIA TOWARU W LOK
• względem asortymentu
• względem rotacji
• względem kubatury
• względem zmiennych miejsc kompletacji
• względem stałych miejsc kompletacji
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
SYSTEMY MAGAZYNOWE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
WSKAŹNIKI MAGAZYNOWE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
WSKAŹNIKI MAGAZYNOWE
KPI to skrót od angielskiego określenia Key Performance
Indicators, które oznacza kluczowe wskaźniki efektywności.
Można je zdefiniować jako dane, które pozwalają precyzyjnie
określić, czy podjęte działania zbliżają do osiągnięcia
określonego celu.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
WSKAŹNIKI MAGAZYNOWE
• KPI muszą być mierzalne. Dlatego stosuje się wskaźniki ilościowe.
Dzięki temu możliwe jest tworzenie ich zestawień oraz
obserwowanie tendencji – tak, aby łatwiej podejmować decyzje.
• Muszą się odnosić do postawionych uprzednio, konkretnych celów
działania. Tak, aby wskazywały, czy obrany kierunek postępowania
jest właściwy
• Muszą być jasne, przejrzyste i obiektywne – tak, aby w każdej
chwili dało się podać konkretną wartość
• Nie mogą ze sobą kolidować – a to oznacza, że kluczowymi dla
Ciebie wskaźnikami efektywności kampanii nie mogą być w tym
samym czasie np. niski budżet na wszystkie działania promocyjne
oraz wysokie zasięgi dzięki płatnej promocji.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
Jest to planowanie i zarządzanie odpowiednimi
zasobami w celu osiągnięcia danego, określonego i
pożądanego stanu rzeczy
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
ZASOBY MAGAZYNOWE:
• zasoby ludzkie
• zasoby techniczne
• zasoby zadań
• normy i ograniczenia
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
ZASOBY LUDZKIE:
• ilość osób (roboczogodziny)
• kompetencje osób
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZASOBY ZADAŃ:
• ilość zadań
• czas na ich wykonanie
ZARZĄDZANIE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
ZASOBY TECHNICZNE:
• ilość sprzętu
• moce przerobowe sprzętu
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
NORMY I OGRANICZENIA:
• wskaźniki
• czas operacyjny
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
PRIORYTETY ZADAŃ:
1.
Wydanie (wysyłka) !!!!!
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
CEL wg SMARTER
S - SZCZGÓŁOWY
M - MIERZALNY
A - ATRAKCYJNY
R - REALNY
T - TERMINOWY
E - EKSCYTUJĄCY MNIE
R - ETAPY JEGO SPISYWANE
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach POWER na lata 2014-2020
PRACOWNIK
MAGAZYNOWY
ZARZĄDZANIE
ĆWICZENIA
Download