Uploaded by User4993

Społeczna historia mediów

advertisement
„Społeczna historia mediów” rozd. 4
1750 r.
- (do 1790 r.) pięciokrotny wzrost długości dróg w Anglii.
1769 r.
- wydanie pierwszego patentu Watta na silnik parowy.
- wzrost liczby patentów do 36 rocznie.
1775 r.
- pierwszy patent na silnik parowy, który otrzymali Boulton i Watt.
1779 r.
- otwarcie żeliwnego mostu na rzece Severn w Coalbrookdale. Dwóchsetlecie tego
wydarzenia świętowano jako pierwszy etap rewolucji przemysłowej, a sam most stał się
narodowym zabytkiem, będącym świadectwem wyjątkowego dziedzictwa czasów
uprzemysłowienia.
1783 r.
- opatentowano 164 wynalazki, wiele z nich dotyczyło urządzeń z niezależnym napędem
wodnym lub parowym.
1789 r.
- Trevithick skonstruował nowy model silnika.
1800 r.
- wygaśnięcie patentu na silnik parowy.
1803 r.
- Trevithick wybudował napędzany parą wodną pojazd, który kilkakrotnie przejechał ulicami
Londynu.
1808 r.
- Trevithick porzucił prace nad budową lokomotywy i przekazał ją firmie złożonej przez
inżynierów i twórców mechanicznych narzędzi z Leeds.
1825 r.
- 27 września sprzedano pierwsze bilety na pociąg.
1829 r.
- Lokomotywa „Rocket” wygrała konkurs Rainhill na nowo wybudowanych torach łączących
Liverpool z Manchesterem.
1865 r.
- w Stanach Zjednoczonych było około 56 tysięcy kilometrów torów, do połowy lat
siedemdziesiątych XIX wieku ich długość zwiększyła się do 320 tysięcy.
1869 r.
- wbicie złotej iglicy w miejsce 10 maja spotkały się dwie lokomotywy: jedna nadjeżdżała ze
wschodu, druga z zachodu- najważniejsze moment w historii kolei amerykańskiej.
Patent Watta obejmował silniki, które niw tylko pompowały wodę, ale również napędzały
maszyny. Watt wprowadził też pierwsze narzędzie kontroli technicznej -regulator- które
zapewniało regularność i płynność pracy motoru.
Termin „rewolucja przemysłowa” po raz pierwszy pojawił się w ponapoleońskiej Francji w
1827 roku, a jego twórcą był jeden z przedstawicieli ówczesnej ekonomii politycznej,
Adolphe Blanqui. Sam termin rozpowszechnił się dzięki Arnoldowi Toynbeemu i jego
opublikowanej pośmiertnie książce Lectures on the Industrial Revolution in England.
Podstawą jednej rewolucji miały być nowe technologię, a drugiej- nowe idee. Obie rewolucje
zaczęto postrzegać jako jedno zjawisko o dwóch obliczach, które doprowadziło do zmian
stosunków międzyludzkich i pojawienia się nowych oczekiwań.
Moc napędu parowego.
Zmiany zaczęły się od silnika parowego. Lardner zauważył, że silnik parowy jest „jedynym
przejawem brytyjskiego geniuszu wspieranym i propagowanym przez angielski kapitał”. W
rzeczywistości jednak napęd parowy sięgał swymi korzeniami antyku. Pewien fabrykant z
Lowell stwierdził, że wraz z coraz szerszym wykorzystaniem energii pary wodnej możliwe
stało się zrealizowanie tego, o czym starożytni tylko marzyli w swoich mitach.
David Landes, amerykański historyk zajmujący się procesem uprzemysłowienia oraz
wykorzystania silników parowych, za prekursora maszyny parowej uważał Thomasa
Newcomena. Uczony skupił się na trzech cechach rewolucji przemysłowej:
(1) Zastąpieniu umiejętności człowieka pracą maszyny
(2) Zastąpieniu napędu opierającego się na sile ludzkich lub zwierzęcych mięśni napędem
parowym lub mechanicznym
(3) Udoskonaleniu sposobów pozyskiwania i wykorzystywania surowców naturalnych.
Harold Perkin, autor książek poświęconych trzem rewolucjom w historii ludzkości:
neolitycznej, przemysłowej oraz rewolucji profesjonalistów. Każda z tych rewolucji miała
bezpośredni wpływ na rolnictwo. Rewolucja przemysłowa, na przykład, uwolniła ludzi od
pracy na roli na rzecz zatrudnienia w produkcji, transporcie i usługach.
Przez trzysta lat wynalazki wychwalano w powstających w tym samym czasie mediach.
Media zazwyczaj, choć rzadko jednogłośnie, koncentrowały się na nich jako na środkach
pomnażania bogactwa, nie podejmowały natomiast kwestii problemów społecznych, które
często towarzyszyły pojawianiu się nowych technologii.
Jedną z instytucji wspierających tworzenie wynalazków w osiemnastowiecznej Anglii było
założone w 1754 r. Society for the Encouragement of Art., Manufactures and Commerce,
które zaczęło dzielić wynalazki na kategorie. Za niezmiernie istotne uznawano dziedziny
związane z transportem, wśród których znalazły się: „żegluga śródlądowa”, „oznaczanie
położenia geograficznego na morzu” oraz „koła, powozy i drogi”.
Wynalazki często pojawiały się niezależnie od siebie, w różnych miejscach i w podobnym
czasie. Wielokrotnie więc dochodziło do procesów sądowych o uprawnienia patentowe.
Spory o prawa do wynalazku dotyczyły zarówno władzy, jak i pieniędzy.
Zdaniem dziewiętnastoletnich krytyków do głównych problemów związanych z rozwojem
przemysłu należały: zanieczyszczenie środowiska, zniszczenie krajobrazu, niskopłatna praca
nieletnich, zły stan zdrowia dzieci i rozpad społeczności lokalnych.
Darwin był członkiem Lunar Society, do którego należeli między innymi Boulton I Watt.
Członkowie koła mieli świadomość swego oddalenia od Londynu, choć czas potrzebny na
dotarcie do stolicy powozem ekspresowym (przy dobrej pogodzie) znacznie się skrócił,
zwłaszcza po wybudowaniu utwardzanych, płatnych dróg.
Transport.
W latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku, dwaj inżynierowie- niewidomy John Metcalf i
Szkot, Thomas Telford- sfinansowali budowę wielu nowych dróg, a także przyczynili się do
zwiększenia drożności traktów komunikacyjnych. Natomiast John McAdam dbał o ich
nawierzchnię.
Ważną role odgrywały mosty, a Wielka Brytania była pierwszym krajem, w którym zaczęto
wykonywać je z żeliwa.
Bez względu na poglądy krytyków przemian społecznych na temat przemysłu czy środków
lokomocji napędzanych parą, rzadko sprzeciwiali się oni tej formie transportu, która
najbardziej interesowała członków Lunar Society- transportowi wodnemu wykorzystującemu
kanały. Ta nowa forma komunikacji w dużej mierze przyczyniła się do zmiany sytuacji
gospodarczej w środkowej i północnej Anglii. Pierwszy etap historii transportu kanałami
osiągnął punkt kulminacyjny w latach 1790-1793, a niewielkie koszty budowy kanałów
doprowadziły do prawdziwej „manii”, której efektem było wydanie przez Parlament 53 ustaw
o kanałach i żegludze. Realizacja jakichkolwiek planów związanych z rozbudową trakcji
kolejowych i systemu kanałów musiała obowiązkowo uzyskać zgodę Parlamentu.
Transport kolejowy.
Wiadomość o zakończeniu budowy linii kolejowej natychmiast rozpowszechniono dzięki
telegrafowi, który podobnie jak aparat fotograficzny, był dziewiętnastowiecznym
wynalazkiem. Drut przyczepiony do złotej iglicy umożliwiał oddalonym o setki mil tłumom
„uczestniczenie” w ceremonii oraz usłyszenie każdego uderzenia młotem.
Dopiero Amerykanin Oliver Evans i Anglik Richard Trevithick udowodnił, że lokomotywy
mogą ciągnąć wagony.
Założyciele z Leeds: James Fenton, Matthew Murray i David Wood. W Leeds powstała linia
przemysłowa służąca tylko do przewodu towarów, natomiast kornwalijskie koleje przewoziły
węgiel, cynę i miedź do lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku.
George Stephenson skonstruował najbardziej znaną lokomotywę- „Rocket”. W zawodach
wzięło udział 5 lokomotyw, między innymi skonstruowane przez George’a i Roberta
Stephensonów „Rocket”, „Novelty” i „Perseverance”. Te dwie pierwsze osiągnęły prędkość
około 50 kilometrów na godzine. Gazety przedstawiały to wydarzenie jako „jeden z
najwspanialszych przykładów technicznego geniuszu i odwagi człowieka”.
Konieczne okazało się skonstruowanie 63 mostów, w tym olbrzymiego wiaduktu, który
wznosił się nad jednym z kanałów.
Otwarcia pierwszej linii kolejowej o ogromnym znaczeniu gospodarczym i politycznym
dokonał książę Wellington. Nazwy lokomotyw bywały nośnikami określonego przekazu:
mogły kryć w sobie pewne informacje lub stać się formą upamiętnienia jakiejś osoby czy
zdarzenia.
Na początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii „stalowy rumak”, osiągający większą prędkość
niż konie poruszające się wzdłuż torów, stał się równie ważnym symbolem jak biały koń w
przedrzymskiej Brytanii. Szybkość była jedną z tych cech brytyjskich kolei, które budziły
najwięcej emocji.
Zarówno karykatury, jak i pamflety czy powieści były nośnikami określonego przekazu.
Bohater powieści George’a Eliota, Młyn nad Flossą (1860), nie przeczuwając, że pojawi się
elektryczność i silnik spalinowy, stwierdził: „Para, widzisz, mój drogi, dokonała wszystkich
tych zmian: Każde kółko kręci się dwa razy szybciej, a wraz z nim Koło Fortuny”.
Gaz węglowy pali się żółtym, jasnym płomieniem. W 1805 roku William Murdock
zastosował oświetlenie gazowe w swoim warsztacie w Birmingham. Później lampy gazowe
zaczęły oświetlać ulice i sceny teatrów. London and Westminister Gas Company, którą
założono w 1813 roku, wkrótce przekształciła się w Gas Light and Coke Company. Most
Westminsterski należy do pierwszych mostów oświetlanych lampami gazowymi.
W teatrach początkowo oświetlano gazem foyer i schody. Jednak w 1817 roku całkowite
oświetlenie gazowe uzyskały takie teatry jak: Drury Lane, Covent Garden i Lyceum.
Gazowe oświetlenie w domu znacznie ułatwiło czytanie, co było efektem niezamierzonym.
Lampy gazowe zainspirowały Roberta Bunsena do wynalezienia specjalnych palników, które
od 1852 roku wykorzystywał w swoim laboratorium. Palniki te na jego cześć nazwano
później „Palnikami Bunsena”.
Papież Pius XI, a w Wielkiej Brytanii kardynał John Henry Newman uważali łączenie pary i
gazu z postępem cywilizacyjnym za moralnie niewłaściwe. Natomiast elektryczność przez
dłuższy czas traktowano jako dotknięcie boskości i „życiodajną” siłę.
Począwszy od lat czterdziestych XIX wieku, elektryczność zaczęła konkurować z gazem i
parą. W operze paryskiej w latach czterdziestych po raz pierwszy wykorzystano elektryczne
lampy łukowe, a w 1878 roku oświetlono w ten sposób cały paryski Hipodrom. Pierwszym
amerykańskim teatrem, w którym wykorzystano elektryczność, był teatr California w San
Francisco.
Demografia, gospodarka, komunikacja.
Kulturowe konsekwencje wzrostu populacji zauważalne były wszędzie i miały dalekosiężny
charakter. Gazety są podstawowym źródłem do badań poszczególnych miast i tego, co
nazywamy życiem miejskim. Dziennikarze zaczęli docierać do wszystkich sekretnych miejsc
rosnących aglomeracji i do ludzi, którzy je zamieszkiwali.
Klasa.
Wraz z pojawieniem się silnika parowego oraz urbanizacji i uprzemysłowienia walka klasowa
zaczęła toczyć się między burżuazją, a proletariatem. W Anglii słowo „klasa” w dużym
stopniu przynależało do słownictwa związanego z hierarchią, które obejmowało takie pojęcia
jak „ranga, porządek i stopień”.
Rozwój mediów drukowanych.
Gazeta „The Times” powstała w 1785 roku, a jej pierwotny tytuł brzmiał „The Daily
Universal Register”. W 1814 roku John Walter II, zainstalował w siedzibie gazety ogromną
żelazną prasę drukarską napędzaną parą- wynalazek opatentowany w Anglii przez Friedricha
Königa. Pozwoliło to nie tylko ułatwić pracę, ale też umożliwiło druk 1000 egzemplarzy
gazety na godzinę. Pomysł użycia obrotowych cylindrów do druku nie był nowy, ale
rotacyjna prasa Königa była całkowicie innowacyjnym rozwiązaniem. 29 listopada 1814 roku
zaczęto ją wykorzystywać w drukarniach „The Times”. Kiedy König opuścił „The Times”,
wykorzystując specyfikę brytyjskiego prawa patentowego, w 1828 roku w Pringting House
Square zainstalowano pierwszą prasę czterocylindrową. Od tego czasu prasę powszechnie
nazwano „napędem społecznym”.
Zecerzy- robotnicy dostatecznie dobrze zorganizowani i wykwalifikowani, by walczyć o
swoje interesy.
Marks, jak i Engels tworzyli broszury i książki, począwszy od Manifestu komunistycznego, a
skończywszy na Kapitale, którego dwa ostatnie tomy Engels zredagował już po śmierci
przyjaciela.
Dopiero od lat pięćdziesiątych XIX wieku prasę można zacząć traktować jako „czwartą
władzę” - powstanie tego określenia łączy się zazwyczaj z Macaulayem i Carlylem.
Określenia tego po raz pierwszy, w stosunku do całej prasy, użył w 1850 roku angielski
dziennikarz Frederick Knight Hunt. Nowy termin przyjął się szybko nie tylko w Wielkiej
Brytanii, ale i w wielu innych krajach europejskich, a nawet w Stanach Zjednoczonych. W
XX wieku amerykańskie czasopismo „Broadcasting” na okładce wydrukowano dumnie
brzmiące słowa „Piąta władza”.
Dziennik „Sun” (1833) był pierwszą nowojorską gazetą, która odnosiła sukces w konkurencji
z darmowymi ulotkami. W 1838 roku sprzedano 34 tysiące egzemplarzy dziennika.
Większość wiadomości dotyczyła życia zwykłych ludzi oraz spraw kryminalnych.
Książki- maszyny drukarskie.
W świecie, w którym żyli Marks i Engels, przekazywanie informacji odbywało się przede
wszystkim za pośrednictwem różnego typu książek, gazet, kronik oraz katechizmów.
Najbardziej twórczą formą dziewiętnastowiecznej prozy była powieść (roman).
W historii komunikowania można dostrzec zarówno trwałość pewnych zjawisk, jak i
zachodzące zmiany. W XIX stuleciu cały czas pogłębia się przepaść między pisarzami, a
dziennikarzami, podobnie jak między wydawcami i księgarzami. Drukarze, mimo
zainteresowania współczesnych sztuką i rzemiosłem drukarskim oraz organizacją drukarni,
mieli mniejszy wpływ na rynek wydawniczy niż w wiekach XVII i XVIII. W 1816 roku
Colerdige stwierdził: „Jak sieę wydaje, większość parlamentarzystów patrzy z góry na gazety
i pogardza prasą, chociaż zawdzięcza jej większość swoich wpływów, swojej sławy i
reputacji, a także przynajmniej trzy piąte swojej wiedzy i używanego słownictwa”.
Szkocki polityk, Henry Brougham zarazm z angielskim publicystą, Charlesem Knightem
założył on w 1826 roku Society for the Diffusion os Useful Knowledge, potocznie nazwane
Steam Intellect Society. Sześć lat później Knight zaczął wydawać „Penny Magazine”
skierowany do: „wielu osób dysponujących małą ilością czasu i niewielkimi sumami
pieniędzy”. W gazecie oferował ilustracje połączone z tekstem. Publikował reprodukcje
obrazów i innych dzieł sztuki, przede wszystkim rzeźb. W latach największej świetności
„Penny Maganize” osiągał nakład 200 tysięcy egzemplarzy, później jego popularność
gwałtownie spadła, a gazeta ostatecznie zbankrutowała w 1845 roku. W XIX wieku pojawiły
się też tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki.
1859 rok – annus mirabilis- był początkiem kształtowania się „literatury brytyjskiej”. Georg
Willam Reynolds, najpopularniejszy pisarz epoki, w 1846 roku założył Reynolds
Miscellanny. Jego czasopismo wychodziło do 1860 roku i zamieszczało melodramatyczne
historie, tajemnicze opowieści oraz artykuły wyrażające radykalne podglądy polityczne. Z
drugiej strony pojawiło się pierwsze ważne dzieło George’a Eliota Adam Bede, wraz z Idylls
0f the King Tennysona, a także Omar Khayyam Edwarda Fitzgeralda, O wolności Johna
Stuarta Milla i O pochodzeniu gatunków Karola Darwina.
George Smith, zaczął publikować tani „Cornhill Magazine”.
Najważniejszych londyńskich wydawców nazywano przez współczesnych lewiatanami.
Walter Scott w 1814 roku wydał swoją trzytomową powieść Waverly, czyli sześćdziesiąt lat
temu, która zapoczątkowała konwencję, nazwaną później walterskotowską.
W Wielkiej Brytanii pierwszą ustawą o bibliotekach publicznych została wydana w 1850
roku, a dwa lata później w Manchesterze otwarto pierwszą bibliotekę publiczną. Ważnym
przejawem wzrastającego znaczenia książek i czytelnictwa był sukces biblioteki założonej w
Bloomsbury w 1842 roku przez Charlesa Edwarda Mudiego, Circulating Library of Londonnazwaną „wielkim fajerwerkiem Mudiego” przez Anthony’ego Trollope.
Praktyka dumpingowa- sprzedaż poniżej kosztów, to znaczy konieczność nakładania
konkurencyjnych cen na swoje publikacje.
Cabinets de lecture, można porównać do współczesnej wypożyczalni kaset.
Walter Besant założył związek pisarzy, którego pierwszym prezesem został Tennyson.
Pierwszy międzynarodowy kongres wydawców odbył się w Paryżu w 1896 roku, drugi w
Brukseli w 1897 roku, trzeci w Londynie w 1898 roku, a czwarty w 1901 roku w Lipsku,
mieście goszczącym ważne targi książki.
W XIX wieku największym uznaniem cieszyła się fikcja odnosząca się do nieznanych
światów. Dużą popularnością cieszyły się także jeszcze tańsze druki zawierające drzeworyty i
ryciny, które poruszały sensacyjne tematy kryminalne.
Wilkie Collins opublikował anonimowo artykuł, w którym zwrócił uwagę na „nieznanych
odbiorców”.
Francuskim słowem feuilleton określano fragmenty powieści, które publikowano w gazetach
zamieszczających zarówno recenzje teatralne, jak i przypisy kulinarne oraz artykuły
skrywające pod płaszczykiem literackim treści polityczne.
Wystawy.
Francuzi w 1834 roku po raz pierwszy zasugerowali, że wystawy powinny mieć charakter
międzynarodowy, jednak to Anglicy pierwsi zrealizowali tę idee. Po wielu przygotowaniach i
przy silnym wsparciu księcia Alberta, w maju 1851 roku w nowo wybudowanym Crystal
Palace zorganizowano Wielką Wystawę Światową. Wystawa miała stać się okazją do
przeprowadzenia bilansu dotychczasowych dokonań. Przyciągnęła 6 milionów
zwiedzających, kładła duży nacisk na informację i edukację, na przykład w jej trakcie
rozpowszechniano wiedzę o najnowszym cudzie techniki, którym był telegraf.
Kanał Sueski otwarto z wielką pompą w 1869 roku, był on realizacją marzeń Ferdinanda de
Lessepsa, który podobnie jak Saint-Simon wierzył, że przemysł i komunikacja mogą zmienić
historię.
W 1875 roku Benjamin Disraeli kupił akcje Kanału Sueskiego, a rok później królowa
Wiktoria ogłosiła się cesarzową Indii, które później uznano za klejnot w koronie.
Podczas wystawy światowej w Paryżu 1900 roku wykorzystano wiele nowości
wprowadzonych w Chicago w 1893 roku, między innymi wielki diabelski młyn, elektryczne
ruchome chodniki, wykorzystano elektryczne światło do stworzenia i atmosfery będącej
połączeniem świata fantazji, kaskad wodnych, szkła i luster.
Wcześniejsza wystawa paryska, zorganizowana w stulecie rewolucji francuskiej w 1889 roku,
pozostawiła po sobie wieżę, którą zaprojektował Gustave Eiffel. Częściowo była ona
produktem ubocznym wykonanej wcześniej przez francuskiego inżyniera Statuy Wolności.
Wieża stała się punktem orientacyjnym w przestrzeni miasta, ponadto zapisała się złotymi
zgłoskami w historii elektryczności i radia, które przyniosły technologiczny przełom, jakiego
nie przewidział sam Thomas Edison, najsławniejszy i najbardziej wszechstronny ze
wszystkich wynalazców.
George Pullman dążył do zapewnienia wygody (czy nawet luksusu) w wagonach kolejowych
i chciał stworzyć wzorcową spółdzielnię. Philip Armour uczestniczył w gorączce złota w
Kalifornii, a w roku Wystawy Stuletniej zbił fortunę na puszkach mięsnych i produkcji
opakowań. Nowojorskie przedsiębiorstwo handlowe Marshalla Fielda zdobyło sławę pod
marką Macy’s- sieci sklepów, które oferowały towary „odpowiednie dla milionerów w cenie
dostępnej dla milionów”.
Konsumpcja.
Domy towarowe przyczyniały się do zaniku sklepów specjalistycznych. Można było w nich
kupić zarówno buty i ubrania, jak i produkty spożywcze. Jak ujął to poradnik dla właścicieli
sklepów, Hints for Country Shopkeepers, wydany w Londynie w 1847 roku, „im bliżej
kościoła znajduje się twój sklep, tym lepiej”. Hints radził również, aby „nie sprzedawać taniej
jednego czy dwóch artykułów, nakładając dodatkową marżę na pozostałe […]. Wybieg tego
typu nie uda się na wsi”.
Pierwszy sklep spółdzielczy powstał w Rochdale w hrabstwie Lancashire z inicjatywy
Roberta Owena.
Joseph Schumpeter w 1943 roku wydał ważną książkę Kapitalizm, socjalizm, demokracja.
Jednakże już przez 1914 rokiem wypracował model systemu ekonomicznego, który
wprowadzały w ruch technologie wykorzystywane przez innowacyjnych przedsiębiorców.
Od pary do elektryczności.
Według Herberta Spencera „postęp” jest „częścią natury”. Uważał, że postęp w przemyśle
osiąga się jedynie przez walkę. To właśnie w Stanach Zjednoczonych biologiczny
ewolucjonizm Darwina doprowadził do powstania poglądu, który można nazwać
„darwinizmem społecznym” - „przeżyją najlepiej przystosowani”. W tym samym czasie w
Niemczech ukształtowały się takie nauki jak geopolityka, geostrategia i ekonomia.
Marks pisał, że „współczesny przemysł nigdy nie uzna istniejącej formy za ostateczną”.
Elektryfikacja opisana przez krytyka angielskiego, Reynera Banhama, jako „największa
rewolucja środowiskowa od czasu opanowania ognia przez człowieka”. Już w 1750 roku
Benjamin Franklin zaprojektował piorunochron. Jednak dopiero pod koniec XIX wieku
Alessandro Volta wprowadził termin „prąd elektryczny”.
Niemiecka firma, Siemens und Holle, o silnych powiązaniach biznesowych z Wielką
Brytanią, regularnie nabywała angielskie patenty na prądnice, a pierwszy z nich zakupiła w
1865 roku. Urządzenie to nazywano dynamem i uważa się, że terminu tego po raz pierwszy
użył Wilhelm Siemens, jeden z dwóch braci prowadzących firmę.
Angielski naukowiec Joseph Swan i Amerykanin Thomas Edison to ludzie, którzy w
największym stopniu przyczynili się do wynalezienia nadającej się do powszechnego użytku
szklanej żarówki.
W 1879 roku Edison otrzymał brytyjski patent na swój wynalazek, numer 4576, kilka
miesięcy wcześniej niż Swan.
Zewnętrzne lampy elektryczne wykorzystywano już w Paryżu, na przykład na dworcu Gare
du Nord. Samo wyprodukowanie żarówki nie wystarczyło do rozpowszechnienia energii
elektrycznej. Konieczna była również droga infrastruktura: generatory i publiczne
elektrownie.
W Stanach Zjednoczonych Edison po otrzymaniu patentu na ogromną prądnicę wybudował
elektrownię na biegnącej przez Dolny Manhattan Pearl Street, czyli w tym rejonie miasta,
gdzie znajdowała się również Wall Street.
Transport był oczywiście jedną z pierwszych form komunikacji, na którą wpłynęła
elektryfikacja. W 1880 roku „SS Columbia”, stalowy statek, opuścił port w Stanach
Zjednoczonych, aby opłynąć przylądek Horn i dotrzeć do Kalifornii.
Niemcy szybko zainteresowali się tym nowych źródłem energii i wprowadzili na ulice
społecznego Berlina pierwszy elektryczny tramwaj. Pojawiły się one w 1885 roku w
amerykańskim Baltimore oraz w angielskim Blackpool. W 1900 roku zakończyła się
elektryfikacja londyńskiego metra.
Energia elektryczna doprowadziła do „całkowitego zrewolucjonizowania przemysłu […] i
wszystkich aspektów życia codziennego”.
„Społeczna historia mediów” rozd. 6
Informacja („inteligencja”), edukacja („zalecenie”), rozrywka („radość” lub „wypoczynek”).
Edukacja i rozrywka są związane z określonymi instytucjami: szkoły, uniwersytety,
akademie, aule, boiska, areny, stadiony, sale koncertowe i teatry.
Początek słowa „informacja” początkowo w językach angielskim i francuskim oznaczał
jednak nie tylko dostarczanie wiedzy na temat weryfikowalnych faktów, ale również
„formowanie umysłów”, stanowiące część edukacji.
Chapman stwierdził: „W ciągu ostatniego wieku niezmiernie wzrosła liczba i dokładność
informacji, które kupcy mają do dyspozycji, co więcej czas dzielący wydarzenie od
rozpowszechnienia się wiedzy o nim znacznie skrócił się w porównaniu do przeszłości’.
Komputeryzacja, której omówieniem zakończy się ten rozdział, dogłębnie wpłynęła na kształt
i charakter informacji, edukacji i rozrywki. Początkowo komputeryzacja wiązała się przede
wszystkim z automatyzacją procesów przemysłowych, między innymi produkcji broni.
Zwrócił także szczególną uwagę na rozwój instrumentów kontroli, począwszy od zaworu
bezpieczeństwa, wynalezionego pod koniec XVII wieku przez Denisa Papina- a skończywszy
na cyfrowych systemach kontroli.
Norbert Wiener wydał Cybernetykę, w którym opisuje sztukę automatycznego sterowania i
komunikowania w zwierzęciu i maszynie.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku badania nad spędzaniem wolnego
czasu w tak różnych krajach, jak Szwecja, Japonia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania,
pokazały, że ludzie coraz więcej czasu przeznaczali na odbieranie informacji i rozrywkę.
Szczególnie dobrze ilustruje te tendencje sport, który z lokalnego i amatorskiego w XIX
wieku przekształcił się w pełni sprofesjonalizowany w wieku XX. XXI wieku zawodowi
trenerzy, równie sławni jak utalentowani i dobrze opłacani zawodnicy, zatrudniają i zwalniają
sportowców, kierując się nie tylko ich talentem, ale też osiąganymi wynikami.
Dawne określenie „sport widowiskowy”, w XIX wieku często stosowane w znaczeniu
pejoratywnym, wyszło z użycia, ponieważ sytuacja finansowa sportowców w coraz
mniejszym stopniu była uzależniona od liczby widzów, a coraz bardziej wiązała się z
interesami korporacji.
Małe tradycyjne sporty, na przykład angielskie lotki czy snooker, potrafiły przyciągnąć
olbrzymią widownię.
Niektóre imprezy międzynarodowe, przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie, wskrzeszone w
1896 roku w Atenach- ponownie zorganizowane tam w 2004 roku- są obecnie jednym z
najważniejszych wydarzeń medialnych.
W 1912 roku, podczas olimpiady w Sztokholmie, po raz pierwszy wykorzystano elektryczne
urządzenia i służące mierzeniu czasu.
Granica między informacją, a rozrywką coraz bardziej zacierała się w latach pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych, zarówno w gazetach, jak i mediach elektronicznych.
Inforozrywka- hybrydowe, niezgrabne określenie używane do opisania nieznanych
dotychczas produktów medialnych- jest równie brzydkie i równie bogate w znaczenia co
pojęcie „kompunikacja”.
Kiedy Harold Harmsword zaczął wydawać w 1896 roku w Londynie kosztującą pół pensa
gazetę codzienną „Daily Mail”, zamierzał dostarczyć swoim czytelnikom zarówno rozrywki,
jak i informacji.
Rola prasy.
Śledztwo dziennikarskie stało się „najbardziej chwaloną i cenioną formą dziennikarstwa,
usuwając w cień najwyżej cenione w XIX wieku zadanie kształtowania opinii publicznej”.
Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1791 roku mówiła, że „Kongres
nie może stanowić ustaw wprowadzających religię albo zabraniających swobodnego
wykonywania praktyk religijnych, ograniczających wolność słowa lub prasy”.
Audycje radiowe w Stanach Zjednoczonych traktowano inaczej niż prasę, podlegały one
regulacjom prawnym, między innymi ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych
częstotliwości.
We Francji, gdzie centrum informacji, edukacji i rozrywki był Paryż, przełomową datą dla
historii prasy jest rok 1881, kiedy po przedłużającej się i wszechstronnej debacie uchwalono
nowe prawo, zaczynające się od słów: „Prasa jest wolna”.
Natomiast James Gordon Bennett miał większe oczekiwania wobec swojego „New York
Herald”. Ambicją pochodzącego ze Szkocji Bennetta było uczynienie z prasy „ważnego
organu i środka rządowego, społecznego, handlowego, finansowego, religijnego i
dotyczącego całej cywilizacji”.
James G. Bennett Jr. podążał tą samą drogą co ojciec i sfinansował misję Henry’ego M.
Stanleya do Afryki w 1869 roku, mającą na celu odnalezienie Davida Livingstone’a,
misjonarza i badacza. Technologia też stanowiła część wizji Bennetta, podobnie jak wielu
innych wydawców.
Przed końcem okresu, nazywanego przez niektórych komentatorów złotym czasem prasy,
jedna z dziewiętnastowiecznych gazet, „Manchester Guardian”, która w 1855 roku
przekształciła się w „dziennik za pensa”.
Z perspektywy czasu widać, że to, co wydarzyło się w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych XIX wieku, było wstępem do dwudziestowiecznej historii mediów. To
wówczas ideał poinformowanej „publiczności” ustąpił miejsca realiom „rynkowym” w
mediach, nie tylko w książkach, lecz również w periodykach.
Masowe wykształcenie (obejmujące umiejętności czytania i pisania) zaczęto uważać za
niezbędne dla ochrony interesu narodowego, podobne znaczenie pod koniec XX wieku
przypisywano kontynuacji nauki na szczeblach ponadpodstawowych oraz umiejętności
obsługi komputera.
Arnold pierwszy określił, „nowe dziennikarstwo” jako „trzpiotowate”, ponieważ starało się
przyciągnąć czytelników pochodzących z klas, które niedawno otrzymały prawa wyborcze.
Dla Arnolda Stany Zjednoczone były negatywny przykładem, dlaczego rozwoju wypadków.
Żył wystarczająco długo, aby móc oskarżać amerykańskich magnatów prasowych: Williama
Randolpha i Edwarda Willisa Scrippsa, o niekorzystne zmiany.
W 1900 roku plotki i pogłoski były liczniejsze niż w 1800 roku.
Inne czasopismo wydawane przez Bella, „Bell’s Weekly Messenger”, również skupiało się na
przestępstwach, skandalach, seksie, katastrofach, epidemiach i wyścigach konnych. Podobnie
jak założone w 1843 roku „News of the World” i wiele czasopism publikowanych przez
Edwarda Lloyda, które nie dotrwały do naszych czasów.
Jean Charles Sismondi w 1823 roku zauważył bez ogródek, że choć „w Anglii prasa
codzienna jest ogromną siłą”, to jednak stawia sobie za cel „nie dobro publiczne, ale jak
największą liczbę subskrubentów”.
„Quarterly Review” określił „The Times” „najbezczelniejszą z londyńskich gazet i
najbardziej pozbawioną skrupułów we wszystkim poza złośliwościami i intrygami”.
Za czasów Barnesa, „The Times” zyskał opinię „Gromowładnego” i zdobył taką pozycję
wśród dzienników, jak brandy wśród alkoholi.
„The Times” jego zdaniem był jak Jupiter, bóg bogów, ale pracujących dla niego
dziennikarzy nie obdarzał ani szacunkiem, ani poważaniem. Od dawna uważano ich za
pismaków, ale teraz stali się czymś znacznie gorszym- „namolnymi poszukiwaczami
sensacji”.
Na północy, w Nowym Jorku, Columbia University miał stać się ośrodkiem kształcenia
dziennikarzy od 1912 roku, choć proponował tylko studia podyplomowe. Człowiekiem, który
przyczynił się do otwarcia nowego kierunku przez Columbia University, był Joseph Pulitzer,
od którego imienia pochodzi nazwa prestiżowej nagrody (osiem kategorii obejmuje
dziennikarstwo, sześć- literaturę).
Jedną z najbardziej znanych postaci w amerykańskim panteonie dziennikarstwa stał się
Walter Lippmann, felietonista, który dwukrotnie zdobył nagrodę Pulitzera. Lippmann badał to
zjawisko dogłębnej, a jego wpływowa i często wznawiana książką „Public Opinion”, wydana
po raz pierwszy w 1922 roku, nadal jest jednym z najbardziej znanych opracowań na ten
temat.
Często oferuje im się „stereotypy” i „pseudorzeczywistośc” na temat spraw państwowych,
tymczasem potrzebują oni mądrej informacji.
Sfera publiczna w ujęciu Lippmanna, podobnie jak Habermasa (twórca pojęcia), jest trudna
do utrzymania, kiedy media wypaczają przekazywane fakty, a reklama manipuluje nimi. Sfera
publiczna pozostaje więc ideałem, choć większość amerykańskich wydziałów dziennikarstwa,
wierzy w realizację tego ideału w złożonej sytuacji społecznej i kulturowej.
Stead był redaktorem „Gazette” tylko przez pięć lat, wówczas łączył poruszające artykuły
wstępne z sensacyjnymi informacjami, często związanymi z kampaniami społecznymi lub
politycznym. Do najważniejszych należała akcja przeciwko prostytucji nieletnich, którą
nazywał „białym niewolnictwem”. Zapoczątkował również dziennikarstwo śledcze.
W 1890 roku, początkowo z finansową pomocą George’a Newnesa, następnie zaś Cecila
Rhodesa, doprowadził do powstania tytułu, który od początku przynosił zyski „Review of
Reviews”. Czasopismo to jest niezwykle ważne dla historyków prasy światowej.
„Daily Telegraph”, najbardziej poczytna gazeta brytyjska, przewidywała, że w przyszłości
prasę będzie się traktować jako znaczenie „potężniejszy i godny zaufania organ władzy niż
prokurator generalny czy cenzor”.
W Anglii dopiero w 1961 roku „Sunday Times”, kierowany przez Evansa, wprowadził
wypełniony reklamami kolorowy magazyn ilustrowany, innowację tę wkrótce przejęły
niedzielne wydania angielskich gazet.
W Stanach Zjednoczonych powstała też prasa brukowa, a wielcy łowcy skandali, tacy jak
Lincoln Steffens, tworzyli swoją reputację, pisząc artykuły do dzienników i czasopism,
zwłaszcza nowego magazynu „McClure’s”, w treści i formie znacznie odróżniających się od
takich pism, jak „Atlantic”, „Harpers” czy „Century”.
Założony przez Cyrila Arthura Pearsona w 1890 roku tygodnik „Pearson’s Weekly”,
posługujący się mottem „ciekawić, uszlachetniać, bawić”, oraz jego gazeta „Daily Express”,
której pierwszy numer ukazał się w 1900 roku, w latach dwudziestych XX wieku przeszły w
ręce Kanadyjczyka, Maxa Aitkena.
BBC (główny brytyjski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny) założono w 1922 roku z
inicjatywy sześciu firm zajmujących się produkcją sprzętu radiowego), pierwszy redaktor
John Reithow. Nie podawało wyników meczów i wyścigów konnych, a zakłady piłkarskie i
obstawienie koni należało do popularnych gier hazardowych. Kiedy BBC zaczęło wydawać
drugie czasopismo, o wyższych ambicjach intelektualnych niż „Radio Time”, zatytułowała je
„Listener” (Słuchacz).
Opinia publiczna (reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne) miała
być kształtowana inaczej niż rozrywka i nauka, które zaczęto od siebie oddzielać. „Life”,
oferujący kolorowe reportaże fotograficzne, które ukazywały wszystkie ważniejsze
wydarzenia, upadł w 1972 roku, gdy podjął otwartą rywalizację z telewizją. Tworzenie się
opinii publicznej we współczesnym znaczeniu przypada na okres Oświecenia, a kształtuje się
do początków dwudziestego wieku.
Po śmierci Luce’a (założyciel magazynu „Life” w 1936 roku) w 1967 roku „Time” i
wytwórnia Warner Brothers stały się zalążkiem przyszłej potężniej spółki medialnej. W 1996
roku dołączył do niej również Ted Turner, który od zera i wbrew wszelkim przewidywaniom
stworzył w Atlancie globalną sień informacyjną CNN. Amerykańska prasa musiała dostawać
się do tej nowej sytuacji, podobnie jak do komputeryzacji.
Wzrost liczby transmisji- najpierw radiowych, potem zaś telewizyjnych- doprowadził do
zmniejszenia liczny reklam zamieszczanych w prasie, z 45% wszystkich ogłoszeń w 1935
roku do 23% w 1995 rok, ale łączny udział reklam telewizyjnych i prasowych pozostał mniej
więcej stały- 46-procentowy w porównaniu do osiąganego wcześniej 45-procentowego.
„Społeczna historia mediów” rozd. 7
1890 r.
- wprowadzenie telefonu
1893 r.
- wprowadzenie telegraf
1924 r.
- powstanie IMB (International Business Machines Company), w wyniku fuzji, w której
wzięła udział firma produkująca cyfrowe karty perforowane- Tabulating Machine Company
(TMC)- założona w 1896 r. przez Hermana Holleritha.
1950 r.
- Alan Turing, jeden z pierwszych specjalistów od komputerów: komputery są to
„uniwersalne maszyny”, które sprawiają, że „nie trzeba projektować nowych urządzeń do
różnego typu procesorów informatycznych”.
- laureaci nobla John Bardeen i Walter Brattain dwa lata wcześniej zaprojektowali urządzenie
z germanu, służące zwiększaniu stanu skupienia i przypominające dwa detektory
kryształkowe.
- pierwsze na świecie komputery przynoszące zyski- Manchester Mark I- w Wielkiej Brytanii
1956 r.
- powstanie rządowej Agencji ds. Nauki i Technologii.
1957 r.
- John Backus z IBM opracował nowy „program wewnętrzny”- język komputerowy
FORTRAN (formula translating system)
1958 r.
- Jack Kilby zanotował w swoim dzienniku: „Można by dokonać wyjątkowej miniaturyzacji
wielu układów scalonych dzięki umieszczeniu oporników, kondensatorów, tranzystorów i
diod na krzemowej płytce”.
1959 r.
- sprzedano więcej tranzystorów niż lamp elektronowych.
- Jack Kilby wystąpił o patent na układ scalony, czyli „zbiór materiałów
półprzewodnikowych […], w które zostały całkowicie zintegrowane wszystkie elementy
układu scalonego”.
1962 r.
- stworzenie „ram pojęciowych” dla sieci komputerowej przez Douglas’a Engelbart’a.
- pierwszy eksperymentalny program telewizyjny.
- ramy kontroli, pierwsza Ustawa o Komunikacji Satelitarnej
1963 r.
- wypuszczenie na rynek minikomputera- PDP8- do najbardziej obiecujących klientów (osoby
związane z edukacją)
- tylko 10% znajdujących się w sprzedaży układów należało do układów scalonych.
- wysłano satelity „Syncoms I” i „Syncoms II” oraz „Syncoms III”, za pośrednictwem której
transmitowano igrzyska olimpijskie w Tokio.
1964 r.
- Gordon Moore, chemik, współtwórca Intelu i jego pierwszy prezes sformułował zasadę,
nazwaną później prawem Moore’a, która zachowała swą aktualność w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych. Prawo Moore’a mówiło, iż liczba tranzystorów w jednym chipie
podwaja się co osiemnaście miesięcy.
- pojawienie się tranzystorów doprowadziło do produkcji telewizorów tranzystorowych przez
nowopowstałe przedsiębiorstwo Sony.
1966 r.
- mistrzostwa świata w piłce nożnej obsługiwało 6 satelitarnych telewizji transatlantyckich.
1968 r.
- patent na miniaturyzacje przyznany Intelu.
- demonstracja Douglas’a Engelbart’a oNLine Systemu (NLS) w San Francisco z
wykorzystaniem „zestawu narzędziowego”.
1969 r.
- wprowadzono taśmę magnetyczną.
1970 r.
- Intel wprowadził RAM, który stopniowo doprowadził do obniżenia kosztów składników
pamięci.
- założenie Xerox Palo Alto Laboratory przez Bob’a Taylor’a, a kierowaną przez Alan’a
Kay’a (to oni stworzyli mysz komputerową- początkowo nazywaną „wskaźnikiem pozycji XY na monitorze”).
- komisja prezydencka donosiła, że „Amerykańska Poczta przeżywa kryzys”.
1971 r.
- Marcian Hoff stworzył mikroprocesor, który zaczął być określany sercem komputera.
1972 r.
- wyszedł suplement do encyklopedii, w którym komunikacja została dokładniej opisana.
- stopniowo zaczęto używać terminu „konwergencja” do opisu organizacji i procesów.
- amerykański niezależny dziennikarz Ralph Lee Smith postrzegał innowacyjną wówczas
telewizję kablową jako sposób zapewnienia „elektronicznej, komunikacyjnej autostrady
wszystkim krajom mającym do niej dostęp” oraz wszelkiego rodzaju usług dostarczanych do
domu, biura lub fabryki.
- technologia cyfrowa będzie panowała przede wszystkim- jeżeli nie jedynie- w komunikacji.
- kasety wideo wprowadzone do sprzedaży.
1974 r.
- Nolan Bushnell zaczął wyposażać w mikroprocesory gry Pong, dzięki czemu możliwe stało
się podłączenie ich do odbiorników telewizyjnych.
- Radio Electronics wprowadził na rynek komputer wraz z podręcznikiem noszącym tytuł
„Your Personal Microcomputer”.
- doszło do porozumienia francusko-niemieckiego dotyczącego stworzenia wielozadaniowego
systemu satelitarnego Symphonie, który miał zapewniać satelitarną łączność radiową i
telefoniczną między Europą a Afryką, a później również Ameryką Łacińską.
1975 r.
- Popular Electronics reklamował swój nowy produkt jako „pierwszy na świecie
mikrokomputer, mogący konkurować z pełnowymiarowymi modelami”.
- zaczęła działać telewizja satelitarna, wykorzystująca satelity NASA i nadawała programy
poruszające kwestie zdrowia, higieny i rolnictwa.
1976 r.
- telewizja stworzyła ogólnokrajową sieć łączącą centralę w Pekinie z 20 prowincjami, które
przekazywały sygnał telewizyjnych do lokalnych stacji.
- All India Radio (AIR) straciło monopol nad radiem i telewizją.
- pierwszy komputer osobisty w sprzedaży, kiedy Steve Wozniak i Steve Jobs wypuścili na
rynek składany fabrycznie model Apple I.
- pierwsze komercyjne połączenie światłowodowe, zapewniające odbiór kolorowych kanałów
telewizyjnych powstało w anielskim Sussex.
1977 r.
- CB-radio (Citizens’ Band) zyskało taką popularność, że niemal milion osób w styczniu
złożyło wniosek do FCC o przyznanie licencji na jego używanie.
1978 r.
- holenderska firma Philips zademonstrowała technologię laserową.
1979 r.
- opublikowany zbiór tekstów From Television to Home Computer pod redakcją Angusa
Robertsona, komputer osobisty (PC) uznano tylko za jeden z elektronicznych gadżetów,
wśród których wyżej uplasował się magnetowid (VCR)
- John Howkins, wówczas redaktor naczelny czasopisma „Intermedia”: „Co kilka dni pojawia
się nowe czasopismo lub wznawiane jest stare, donoszące o nieustannie rozwijającym się
biznesie medialnym”.
- Agencja Badania Przestrzeni Kosmicznej doprowadziła do lotu pierwszej rakiety
kosmicznej, Ariane.
- pierwszy na świecie wideotekstowy system operacyjny- Prestel.
1980 r.
- Apple Macintosh jako spółka publiczna warta 1,2 miliarda dolarów.
- IBM zwraca się do Microsoft, aby stworzyła system operacyjny.
- Wspólnota Europejska wydała oświadczenie o nowej technologii informacyjnej- telematicsw którym nie tylko stwierdzono trwanie rewolucji technologicznej, ale również to, że nie
można jej zatrzymać.
- rząd brytyjski powołał pierwszego Ministra Technologii Informacyjnej, powierzył
telekomunikację sektorowi prywatnemu.
- w Ameryce pierwsze płyty kompaktowe znalazły się w sprzedaży w Boże Narodzenie.
- (do 1995r.) liczba kaset VCR w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 1,8 miliona do 86
milionów.
1982 r.
- nowy amerykański dziennik „USA today”.
- zadeklarowano, że rozpowszechnianie kultury europejskiej przez politykę telewizji
europejskiej stanowi klucz do integracji.
1983 r.
- otwarcie w londyńskim Muzeum Nauki nowego działu poświęconego mediom.
- IBM ogłosił powstanie Virtual Universe Operation System OS/VU, włączając w powstanie
takie słowa jak „system planetarny” i „galaktyki”.
- VPL Research stworzył wiele akcesoriów- czyli „narzędzi”- związanych z wirtualną
rzeczywistością, znacznie różniących się od tych, które opracował IBM.
- Microsoft obsługiwało 40% wszystkich komputerów osobistych.
- Agencja Badania Przestrzeni Kosmicznej umieściła na orbicie pierwszego satelitę.
1984 r.
- wypuszczenie przez Apple Macintosh jedną z niezwykłych reklam telewizyjnych.
- pierwszy oparty na światłowodach system telewizyjny w Stanach Zjednoczonych zaczął
działać w Brimingham.
- rząd brytyjski sprzedał swoje udziały w Cable and Wireless sprywatyzowanemu British
Telecom.
1985 r.
- interesujące badania na temat zaangażowania Japonii w rozwój mikroelektroniki,
doprowadziły do wyróżnienia sześciu okresów w historii japońskiej technologii od
odnowienia cesarstwa w 1868 r.
- Microsoft zmienił się na spółkę publiczną, a Bill Gates został milionerem.
- W Stanach Zjednoczonych było więcej wypożyczalni kaset niż kin.
- zakończenie precedensowej sprawy Stanów Zjednoczonych przeciw AT&T (rozpoczęta
1974r.)
1990 r.
- Konsorcjum umieściło na orbicie własnego satelitę, również zbudowanego przez Hughes
Communications.
1992 r.
- londyński „Financial Times” opublikował raport z badania Computers and Communications,
który zaczynał się od stwierdzenia o „powolnej, ale nieuniknionej konwergencji narzędzi
komputerowych i telekomunikacyjnych”.
1993 r.
- pojawienie się terminów „infostrada” i jego warianty- „infostrada danych”, „infobahn” użyte
w czasopiśmie „Wired”.
1994r.
- założenie czasopisma „Wired”.
1995 r.
- Bill Gates ogłosił, że Microsoft jest w trakcie wprowadzania takich programów jak Internet
Information Server i Internet Explorer, Navigatior Netscape’a był już w fazie produkcji.
1996 r.
- (do 1990r.) możliwości kabla transatlantyckiego wzrosły dziesięciokrotnie.
2008 r.
- rząd brytyjski posłużył się słowem „konwergencja”, tworząc ekspercką grupę Convergence
Think-Tank badającą wpływ rozwoju technologicznego na media i przemysł medialny.
Proces nazwany „kompresją cyfrową”- czyli zmniejszenie objętości danych, również danych
dźwiękowych, w celu oszczędzania miejsca na dysku- miał szczególne znaczenie dla radia i
telewizji.
IMB (International Business Machines Company).
Badania przeprowadzone w Japonii wskazały: „porządek społeczny oparty na równości”,
„wyspecjalizowaną technologię w małych i średnich przedsiębiorstwach”, „tradycję
poszanowania relacji międzyludzkich” oraz „kulturowo uwarunkowany szacunek dla
technologii”.
Podobnie jak wczesne dzieje kolei, historia komputeryzacji obejmuje różne rzeczy:
projektowanie, pamięć, język, obwód logiczny, oprogramowanie oraz różnego rodzaju
urządzenia, na przykład modem (modulator/demodulator) konieczny do przekazywania
danych komputerowych niezależnie od linii telefonicznych czy mysz- urządzenie
umożliwiające kontrolowanie kursora na monitorze komputera.
Początki „pamięci” sięgają lat czterdziestych.
Twórcy oprogramowania komputerowego nadali nowe znaczenie używanemu już wcześniej
słowu software (oprogramowanie), które stało teraz w opozycji do hardware (sprzęt).
Wyrażenie róg obfitości (nadmiar), tradycyjnie wiązane z produktami i zasobami, szybko
zaczęto stosować również w odniesieniu do mediów elektronicznych, które u swych
początków nie mogły się rozwijać z powodu niedostatku częstotliwości radiowych.
W przypadku telewizji ramy instytucjonalne, w których tworzono i dystrybuowano programyczy to przez publiczną telewizję, czy też, jak działało się to w Stanach Zjednoczonych, przez
potężne sieci telewizyjne- nie doświadczały kryzysu, ale oddawane były nieustannemu
nadzorowi.
Myślenie władz brytyjskich w dużym stopniu kształtował raport dotyczący „systemu
kablowego” wydany w 1981 r. przez Information Technology Advisory Panel (żaden członek
tego zespołu nie pracował wcześniej w mediach).
Zbiór Communications for Tommorow wydano dzięki Aspen, a jego redaktorem był Glen O.
Robinson.
W 1976 r. nowa organizacja medialna Door Dashan zarządzała jedynie telewizją.
Robinson: „Najważniejszym zadaniem medialnej polityki jest stworzenie planu społecznej
kontroli nad strukturą i działaniem przemysłu medialnego, do którego zaliczam:
wyspecjalizowanych przewoźników publicznych, sieci o wartości dodanej, usługi i
udogodnienia satelitarne, sprzęt telekomunikacyjny, programy radiowo-telewizyjne, telewizję
kablową, telewizję płatną, CB-radio, itd.”
Niewiele osób przed drugą połową lat siedemdziesiątych dostrzegało „niezwykłe zbliżenie,
jakie wkrótce nastąpi między mediami”. Media wyróżniała właśnie ich mnogość, na co
wskazywał Robinson.
John Black, słynny bibliotekarz dostrzegł rozwój mikroelektroniki, której wynikiem był
„znaczny wzrost mocy komputerów”, umożliwiający większość zmian, jakie się do tego
czasu dokonały.
Dzieci i dorośli stali się miłośnikami gier komputerowych, takich jak na przykład Space War,
którą w latach sześćdziesiątych podobno wymyślił student MIT, czy powstałej w latach
dziewięćdziesiątych pierwszej trójwymiarowej gry Doom.
Jak zwykle pojawiły się- szczególnie burzliwe w Wielkiej Brytanii- dyskusje na temat
domniemanych efektów gier komputerowych, zwłaszcza ich wpływu na dzieci.
W tym samym roku co Apple I wyszedł Apple II o znacznie większej liczbie funkcji. Jednym
ze sponsorów tego przedsięwzięcia był Mike Markkula, wcześniej kierownik do spraw
marketingu w firmie Intel, który w wieku 32 lat opuścił firmę jako milioner.
Reklama Apple zawierała kilka poziomów znaczeń, które -umieszczając ją w centrum
kontekstu kulturowego- błyskotliwie przeanalizował Arthur Asa Berger w Manufacturing
Desire (1996).
Microsoft szybko stał się głównym dostawcą systemów operacyjnych i choć zdominował
rynek, od początku miał rywali, przede wszystkim Netscape’a, którego twórca Marc
Andreessen, w czasach studenckich opracował wyszukiwarkę „Mosaie”.
Pięć japońskich firm znalazło się wśród 10 najlepszych światowych producentów sprzętu
elektronicznego, a drugie i trzecie miejsce na tej liście zajmowały Toshiba i Hitachi. Philips,
uznane za europejskie przedsiębiorstwo, zajął 10 miejsce, natomiast Korea Południowa
dopiero zaczynała się liczyć na rynku.
Wcześniejszych udoskonaleniem była pamięć na płytach kompaktowych, które umożliwiały
przechowywanie i odtwarzanie w domu zawartości całych encyklopedii. Można było również
nagrywać na nie gry wideo.
Płyta DVD wkrótce miała pojemność sześciokrotnie przewyższającą pojemność CD-Romu.
Pojawienie się gospodarczych fal odkrył rosyjski ekonomista, Nikołaj Kondratjew.
Prestel mógłby używać nazwy „wideotekst”, gdyby Poczta miała prawa do tej nazwy, nie był
to jednak jedyny tego rodzaju system operacyjny. Brytyjska IBM opracowała system Oracle,
we Francji istniał Teletel.
Społeczne skutki rozpowszechnienia się kaset VCR budziły mniejsze zainteresowanie
niż technologiczne- na przykład bitwa o standardy- czy gospodarcze, które wiązały się z
poważnymi inwestycjami w badania. Ponieważ w wielu krajach kasety wideo można było
zarówno kupić, jak i wypożyczyć, wypożyczalnie filmów stały się bardziej widoczne i
wszechobecne w krajobrazie miejskim niż księgarnie.
Prezentacja- prasa.
1.Podział prasy ze względu na:
- częstotliwość ukazywania się: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki,
dwumiesięczni, kwartalniki, roczniki
- tematykę
- zasięg
- adresata
- wydawcę-dysponenta
- ideologie
- poziom
- funkcje społeczna
2. Kto wydaje gazety?
- Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o.
- Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o., Sp.k.
- Polska Press Sp. z o. o.
- Burda Media Polska Sp. z o. o.
3. Reklama w prasie. Najbardziej godne zaufania i wiarygodne są reklamy w:
- gazetach 40%
- czasopismach 30%
- telewizji 23%
- radio 18%
- internecie 16%
Nachalny charakter:
- gazeta 19%
- internet 41%
- telewizja 38%
- radio 25%
- czasopisma 21%
PBC- Polskie Badania Czytelnictwa.
Dostarcza dane niezbędne przy planowaniu kampanii reklamowych, które dostępne są na
platformie PBC Planner. Program ten prezentuje zasięg czytelnictwa dla ponad 150 tytułów
prasowych, ułatwia określenie grupy docelowej danego pisma, udostępnia cenniki reklam
oraz sprzedaż prasy. PBC wiedzą wspiera rynek wydawców przy opracowywaniu strategii
rozwoju pism. Dzięki wynikom spółki powstaje ranking polskich dzienników i czasopism
oraz opracowywane są profile ich czytelników. Z danych PBC korzystają przedstawiciele
domów mediowych, wydawców, agencji reklamowych, a także instytucji publicznych.
Polskie Badania Czytelnictwa przyczyniają się do rozwoju rynku reklamy, a także kształtują
decyzje biznesowe, które wpływają na działania konsumentów.
Misją spółki jest zagwarantowanie pełnego obiektywizmu, niezależności i zgodności z
najwyższej klasy standardami międzynarodowymi badań czytelnictwa prasy w Polsce.
Metodologia badania.
Zbudowana jest przez zespół ekspertów PBC w oparciu o międzynarodowe standardy
wypracowane przez National Readership Survey w Wielkiej Brytanii, EMNID Institut GmbH
w Niemczech oraz Centre d’Etudes des Supports de Publicite we Francji. Uwzględnia
doświadczenia wydawców prasy w Polsce oraz wykonawcy badania – Kantar Polska S.A. W
ciągu roku badaniom zostaje poddanych 20 tys. respondentów w zakresie ok. 180 tytułów
prasowych.
Wielkość próby.
Próba badawcza dobierana jest w sposób losowy z operatu GUS. Schemat badawczy PBC
opracowuje pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich,
regionalnych i lokalnych oraz różnych periodyczności. Dobór respondentów w adresach
mieszkalnych wylosowanych z Próby PBC. PBC przekazuje próbę adresów wykonawcy
badań. Na tej podstawie zatrudnieni przez wykonawcę ankieterzy dobierają respondentów w
wieloosobowych gospodarstwach domowych. Odbywa się to według procedur- siatki Kisha.
Metoda realizacji badania.
Badanie realizowane jest metodą standaryzowanego wywiadu indywidualnego
wspomaganego komputerowo, prowadzonego przez ankieterów zatrudnionych przez
wykonawcę – z użyciem należących do niego komputerów przenośnych (metoda CAPI). Do
tego celu wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie firmy oraz Skrypt Czytelnictwa
Tytułów tj. program komputerowy służący do realizacji części „czytelnictwo tytułów”, który
zapewnia rotację i prezentację winiet. Program ten jest opracowany przez PBC.
Pomiar prowadzony jest w sposób ciągły, we wszystkie dni tygodnia przez cały rok z
wyjątkiem nielicznych świąt.
Populacja.
Badanie dostarcza informacji o czytelnictwie prasy mieszkańców Polski mających w dniu
wywiadu od 15 do 75 lat.
Top 5 polskich dzienników.
(1) Fakt
(2) Gazeta Wyborcza
(3) Przegląd sportowy
(4) Super Express
(5) Dziennik Gazeta Prawna
Prezentacja- radio.
1. Funkcjonalność radia
- do komunikacji w wojsku
- dla żeglugi jako system łączności
- transmitowanie publicznych debat
- medium reklamowe, początek płatnych reklam- od 1923
- pierwszy radiowy odbiornik na baterie, 1923
- pierwsze komercyjne radio samochodowe, 1930
- pierwsze walkie-talkie, 1940 (ikona sprzętu radiowego II wojny światowej)
- pierwsze radiostacje internetowe, 1994
- szybkość transferu informacji, bezpośredni przekaz, większa siła perswazji i przede
wszystkim magia słowa uczyniły radiofonie niekonwencjonalna królową kolejnych
dziesięcioleci.
- jako medium reklamowe- czwarta władza
- środek komunikacji na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, gdzie stacje radiowe
wykorzystują nowe technologie jak i w krajach rozwijających się, gdzie radio stymuluje
rozwój społeczeństwa
2. Cyfryzacja radia
- analogowe FM, UKF- powszechne radio z zintegrowanym tuner FM, z możliwością
zapisywania stacji, gdzie jego sygnał jest ograniczony
- cyfrowe DAB- odpowiedz na analogowe FM, wybór także po nazwie stacji, nie ulega
zakłóceniom, także w ruchu, pozwala na zaprogramowanie odsłuchu lub nagrania audycji na
tydzień przed emisja. Wysokie koszty.
3. Radio internetowe.
- łącze internetowe + komputer lub urządzenie przypominające zwykły radioodbiornik
- jakość sygnału jest zależna od szybkości transmisji w łączu internetowym i obciążeniach
serwerów radiowych
- zaleta jest czysty i dobrze zrozumiały nasłuch dalekich i bliskich stacji
4. Co oferuje radio?
- muzykę
- informacje o bieżących wydarzeniach, a także nowiny ze świata polityki, biznesu, kultury
oraz społeczności lokalnych
- programy dla różnych grup słuchaczy, np programy dla młodzieży, informacyjne,
zainteresowań, biznesowy, kulturalny
13 luty światowy dzień radia
Wynalazcą radia byli inżynier Nikola Tesla oraz Guglielmo Marconi, który w 1894 roku
rozpoczął doświadczenie z przesyłaniem i odbiorem fal radiowych. Radio służyło
początkowo do przekazywania znaków alfabetu Morse’a, a następnie dźwięku. W roku 1993
rozpoczęło działalność pierwsze radio internetowe.
Polskie radio- jednoosobowa spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, której celem
działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce. Pierwsza audycja nadana
w 1925 roku z rozgłośni Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Regularną emisję
Polskiego Radio rozpoczęło 1926 roku. Pierwszą audycję poświęcono muzyce Fryderyka
Chopina.
KBR- Komitet Badań Radiowych. Radio Track- największe badanie realizowane na polskim
rynku. Powstaniu Komitetu Badań Radiowych (KBR) towarzyszyła idea integracji branży
radiowej i stworzenia odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce.
Wyniki słuchalności stacji ogólnopolskich:
(1) Radio RMF FM - 29.2%
(2) Radio ZET - 12.3%
(3) Jedynka – Program 1 Polskiego Radia - 5.7%
(4) Trójka – Program 3 Polskiego Radia - 4.8%
(5) VOX - 3.3%
Metoda badawcza.
Badanie jest realizowane na ogólnopolskiej próbie Polaków. Populację badaną stanowi
ludność Polski w wieku 15-75 lat. Próba liczy 84 000 osób rocznie.
Metodą badawczą jest DAR, polegający na odtworzeniu w trakcie wywiadu wydarzeń dnia
poprzedniego i umożliwiający szczegółowe zarejestrowanie faktu słuchania stacji radiowych.
Dane w części DAR są zbierane techniką CATI.
II wojna światowa.
6 września 1939 roku została zrujnowała stacja nadawcza w Raszynie, ale 7 września zaczęła
nadawać Warszawa II, utworzona na dyspozycję dowódcy obrony Warszawy. Stacją kierował
dyrektor muzyczny Polskiego Radia Edmund Rudnicki. Warszawa II nadawała przemowy
Stefana Starzyńskiego, dostarczała wiadomości ze świata, aktualizowała wiedzę słuchaczy na
temat wydarzeń stoicy i ogłaszała alarmy lotnicze. 30 września władze nazistowskie przejęły
rozgłośnię, skonfiskowały odbiorniki i zakazały Polakom słuchania radia. 1 października
1939 Polskie Radio przeszło do działalności tajnej.
Prezentacja- telewizja.
Ikoniczne wydarzenia:
(1) Pierwsza polityczna debata telewizyjna pomiędzy Richardem Nixonem i Johnem
Kennedy. Był to przełomowy moment dla rozwoju popularności telewizji. Specjaliści
od PR dobrze wiedzieli jak manipulować odbiorcami- Kennedy w trakcie wystąpienia
wyglądał był wypoczęty i opalony, podczas gdy Nixon wyglądał na zmęczonego, po
dwóch tygodniach spędzonych w szpitalu. Widzowie opowiadali się za Kennedym,
słuchacze radia skłonni byli poprzeć Nixona.
(2) Pierwsze wystąpienie The Beatles w USA. Ich występ w show Sullivana obejrzało ok.
73 miliony widzów.
(3) Lądowanie Apollo 11 na Księżycu. W 1969 roku setki milionów ludzi wpatrywało się,
jak Neil Armstrong stawia pierwszy krok na Księżycu i wymawia słowa: „To mały
krok człowieka, ale ogromny dla ludzkości”.
Telemetria- system siedmiu kroków stosowany w krajach Nielsen Audience Measurement
(międzynarodowa firma badawca specjalizująca się w telemetrycznych badaniach
oglądalności telewizji), gwarantuje wiarygodność, przejrzystość i niezależność danych:
(1) Analiza struktury społeczeństwa (tzw. Sondaż założycielski- Establishment Survey)
(2) Wybór grupy rodzin, która pozwoli odtworzyć strukturę demograficzną Polski w
mniejszej skali (budowa panelu telemetrycznego)
(3) Instalacja mierników telemetrycznych, dzięki którym gromadzone są informacje
(4) Codzienna transmisja danych od rodzin do
komputerowej „biblioteki” Nielsen Audience
Measurement
(5) Obróbka danych i stworzenie z tysięcy
elementów jednej spójnej bazy danych
(6) Opisane sekunda po sekundzie, jakie programy
były nadawane przez poszczególne stacje
(7) Przekazanie klientom Nielsen Audience
Measurement plików, które po umieszczeniu w
oprogramowaniu dają pełny obraz widowni
telewizyjnej.
PBI- Polskie Badanie Internetu
Wspiera rynek wiedzą pozwalającą podejmować decyzje biznesowe w środowisku cyfrowym.
W tym celu organizacja prowadzi i udostępnia wyniki badań internetu – standardu pomiaru
widowni internetowej Gemius/PBI. Z danych PBI korzystają przedstawiciele wydawców,
domów mediowych, działów badawczych dużych firm oraz agencje interaktywne. PBI
przyczynia się do rozwoju cyfrowego rynku, dzieli się także wiedzą ekspercką i nawiązuje
współpracę z organizacjami partnerskimi o zbliżonym profilu działalności.
Prezentacja- internet.
IAB- Związek Pracodawców Branży Internetowej. Misją
IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku
komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja internetu
jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne,
badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.
Początek sieci.
Przyjmuje się, że historia powstania Internetu wiąże swój początek z powstaniem pierwszych
węzłów sieci nazywanych ARPANET. Ich powstanie datowane jest na 29 października 1969
roku. Dotychczasowe działanie sieci ARPANET dotyczyło zamkniętej struktury komputerów
rządowych. Na początku lat 70-tych powstał protokół internetowy o nazwie TCP/IP.
Zadaniem TCP była kontrola transmisji danych przesyłanych w Internecie, które miały odtąd
trafiać bezpośrednio z punktu A do punktu B (pomiędzy wybranym nadawcą a odbiorcą w
obrębie sieci). Z kolei IP odpowiedzialny był za sposób adresowania, co oznacza, że każdy
komputer miał teraz przypisany konkretny adres – element ten umożliwił precyzyjne
przekazywanie informacji do konkretnego komputera lub sieci komputerów.
Internet – był to skrót od słów "inter" i "network", czyli "międzysieć", co oznaczało niemal
nieograniczone możliwości tworzenia kolejnych sieci służących do wymiany informacji –
zmniejszając przy tym udziały ARPANETu.
W 1991 roku zniesiono wydany przez National Science Foundation zakaz wykorzystywania
Internetu do celów komercyjnych. Od tej pory Internet zaczął być wykorzystywany do celów
prywatnych, a także komercyjnych, poprzez wyświetlanie pierwszych reklam internetowych
czy sprzedaż produktów/usług.
W roku 1989 Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau stworzyli pierwszą sieci dokumentów
hipertekstowych, kryjącej się pod nazwą World Wide Web. Już rok później Tim Berners-Lee
stworzył pierwszy HTML – czyli hipertekstowy język znaczników, a wraz z nim pierwszą
stronę internetową. Na pierwszą trzeba było czekać aż do 1994 roku, kiedy to Marc
Andreessen (późniejszy założyciel firmy Netscape) stworzył pierwszą przeglądarkę
internetową o nazwie Mosaic. Niedługo później Netscape stworzyła pierwszą zaawansowaną
przeglądarkę o nazwie Netscape Commerce S, która stanowiła wzór do naśladowania dla
kolejnych produktów, mających przejąć rynek w przyszłości – walka o miano lidera
przeglądarek pomiędzy Netscape a Microsoftem trwała zresztą przez długie lata, zaś
ostatecznym zwycięzcą okazała się firma prowadzona przez Billa Gatesa.
Wozniak, Jobs.
Od początku lat 70. obaj przyjaciele praktycznie wszystkimi swoimi przedsięwzięciami
zajmowali się wspólnie. Gdy się poznali, Jobs miał 16 lat, a Wozniak 21.
W połowie lat 80. Wozniak zaprojektował Apple Desktop Bus. Ta magistrala używana była w
wielu modelach Maców, nawet po jego odejściu. Bo wkrótce po tym Woz poczuł, że nie
spełnia się w firmie, której był współzałożycielem i brakuje mu radości z tworzenia czegoś
nowego. Wolał zawsze być twórcą i inżynierem niż menadżerem. Czarę goryczy przelała
jeszcze jedna kropla – fakt, iż w trakcie zebrania udziałowców w 1985 nie wspomniano o
jego dziale zajmującym się Apple II, ani o jego pracownikach.
Bill Gates
Steve Wozniak
Steve Jobs
Koncepcja konwergencji mediów.
Kłopoty konwergencji.
Kluczowymi, ale mało rozpoznanymi przeszkodami postępów konwergencji są na rynku
mediów problemy z pomiarem oraz opór kulturowy dziennikarzy.
Opór kulturowy wobec konwergencji.
W kontekście występowania mediów na rynku konwergencja jest uzasadnionym i pożądanym
elementem strategii firm medialnych. Wpływa na nią i napędza ją szereg sił, do których
należą:
(1) Innowacje technologiczne, włączając rozwój internetu i rewolucję cyfrowa,
(2) Deregulacja/liberalizacja i globalizacja oraz prywatyzacja telekomunikacji,
(3) Standaryzacja technologii,
(4) Poszukiwanie synergii,
(5) Obawa przez pozostawieniem poza głównym nurtem wydarzeń (wpływającą na dużą
liczbę i skalę fuzji i akwizycji pośród mediów i firm telekomunikacyjnych),
(6) Przygotowanie przez stare media materiału do dystrybucji przez nowe media.
Kulturowy opór w ramach konwergencji towarzyszy ograniczonemu nadal korzystaniu z
pełnych możliwości multimediów. Konwergencja w medialnej, zwłaszcza dziennikarskiej
praktyce ogranicza się bowiem często, jak wskazują badania amerykańskie, do krzyżowej
promocji, a podziały na dziennikarzy prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych
pozostają trwałe mimo technologicznych zmian pozwalających na ich zniesienie.
Typy konwergencji.
(1) Ekonomiczna- rynkowa i regulacyjna. Hipoteza, że w krajach biedniejszych dochody
na mieszkańca (mierzone np. PKB/osobę) rosną szybciej niż w krajach bogatych. W
rezultacie, w długiej perspektywie wszystkie społeczeństwa powinny żyć na podobnym,
wysokim poziomie.
(2) Technologiczna- wynika z cyfryzacji całej zawartości mediów. Zachodzi na
płaszczyźnie infrastruktury i transportowania, czemu odpowiada konwergencja
urządzeń (mit czarnej skrzynki) i konwergencja sieci. Jedno urządzenie pełni wiele
funkcji, powstanie inteligentnej sieci cyfrowej.
(3) Zawartości- szereg procesów zbieżności, integracji i krzyżowania się mediów w
odrębie ich zawartości podczas całego procesu jej kreacji. Łączenie się gatunków,
transformacja gatunkowa.
2 strony podziału.
(1) Konwergencja mediów dzięki sieci komputerowej (internet: portale informacyjne)
(2) Konwergencja przekazów, które się scalają, uzależniają od siebie.
Download