Uploaded by k.kuzara

zmiany klimatu quiz

advertisement
1. Do skutków globalnego ocieplenia należą:
a). długotrwałe susze i pustynnienie prowadzące do zmiany granic stref roślinnych
b). wzrastająca emisja gazów cieplarnianych
c). prowadzenie działalności przemysłowej przez człowieka
d). podwyższenie się granicy wiecznego śniegu i związane z nim topnienie lodowców górskich i
lądolodów
2. O ile stopni Celsjusza wzrosła temperatura powietrza na Ziemi w ciągu ostatnich 150 lat?
a). 3oC
b). 0,8 oC
c). 1,5oC
d). 5oC
3. Do gazów cieplarnianych należą:
a). dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O),
b). dwutlenek węgla (CO2), chlorowodór (HCl), siarkowodór (H2S)
c). fluorowęglowodory (HFCs), podtlenek azotu (N2O), tlenek węgla (CO)
d). dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), chlorowodór (HCl)
4. Do antropogenicznych przyczyn zanieczyszczenia powietrza należą:
a). wybuchy wulkanów i pożary lasów
b). pyły kosmiczne i burze pyłowe
c). wybuchy wulkanów i działalność przemysłowa
d). działalność przemysłowa i transport
5. Zaznacz nazwy gazów cieplarnianych, które dostają się do atmosfery w sposób naturalny:
a). para wodna, dwutlenek węgla
b). para wodna, freon
c). dwutlenek węgla, neon
d). dwutlenek węgla, freon
6. Gaz cieplarniany wchodzący w reakcje fotochemiczne dopiero w stratosferze i niszczący warstwę
ozonową to:
a). dwutlenek węgla
b). neon
c). freon
d). para wodna
7. Na jakich obszarach występują współcześnie lądolody?:
a). Grenlandia i Antarktyda
b). Antarktyda i Australia
c). Grenlandia i Ameryka Południowa
d). Australia i Afryka
8. O ile stopni Celsjusza, według aktualnych szacunków naukowców, podniesie się temperatura do 2100
roku w stosunku do lat 1961-1990?
a). 1,2oC
b). 10,5oC
c). 3,3oC
d). 3,5oC
9. Jaki obszar zagrożony jest zalaniem przez powodzie morskie w Polsce?
2
a) 14000 km
2
b) 5000 km
2
c) 2200 km
2
d) 340 km
10. Wysokie temperatury nie sprzyjają dobrej kondycji osób cierpiących z powodu chorób układu sercowonaczyniowego. Wiosenne fale upałów mogą spowodować w Polsce wzrost śmiertelności z powodu
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
chorób układu sercowo-naczyniowego o:
a). 2%
b). 18%
c). 7%
d). 12%
O ile w stosunku do roku 2010 może być mniejsza liczba dni ze śniegiem w Suwałkach w roku 2030?
a). 10
b). 17
c). 11
d). 15
O ile procent średnio wzrasta w sezonie letnim zużycie paliwa ze względu na intensywność korzystania z
klimatyzacji samochodowej?
a) 10%
b) 20%
c) 50%
d) 5%
Obserwowane zmiany opadów w Polsce to:
a). wzrost liczby dni z opadem dobowym o dużym natężeniu
b). zmniejszenie się opadów śniegu
c). występowanie zjawisk ekstremalnych np. gwałtownych ulew, burz, silnych wiatrów, susz
d). wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wyższe temperatury i wilgotność w okresie wiosenno-letnim ułatwiają rozprzestrzenianie się chorób
zakaźnych przenoszonych przez:
a). pająki
b). pszczoły i osy
c). komary i kleszcze
d). biedronki
Umowna nazwą międzynarodowego porozumienia przeciwdziałającego globalnemu ociepleniu jest:
a). Protokół z Kioto
b). Traktat z Maastricht
c). Konwencja wiedeńska
d). Konwencja genewska
Który kraj emituje obecnie najwięcej gazów cieplarnianych?
a). Polska
b). Chiny
c). Indie
d). Stany Zjednoczone
Ile % arktycznego lodu morskiego topi się w ciągu dekady?
a). 1%
b). 9%
c) 15%
d). 20%
Jaka była najwyższa temperatura powietrza na Antarktydzie (rekord z 2015 roku)?
a). 5,5oC
b). 10,5oC
c). 17,5oC
d). 22,5oC
Panele fotowoltaiczne produkują energię:
a). tylko w słoneczne dni
b). w dni słoneczne i pochmurne
c). tylko w pochmurne dni
d). w nocy
20. Największy wpływ na globalne ocieplenie, czyli wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi, ma obecnie
zwiększanie się:
a). liczby plam na Słońcu
b).dziury ozonowej
c). liczby pożarów lasów
d). zawartości CO2 w atmosferze
21. Hydrolodzy ostrzegają, że Polsce grozi pustynnienie. Które zwierzę może być naszym sprzymierzeńcem w
przeciwdziałaniu temu procesowi?
a). bóbr
b). żubr
c). ryś
d). lis
22. Przed szkodliwym promieniowaniem UV ze Słońca, wywołującym m.in. raka skóry i zaćmę, chroni
organizmy ziemskie:
a). warstwa ozonowa a stratosferze
b). warstwa ozonowa w troposferze
c). dziura ozonowa
d). dziura ozonowa w troposferze
23. Budowanie i użytkowanie jakiego typu elektrowni jest najkorzystniejsze dla klimatu, bo wiąże się z
najmniejszą emisją CO2 do atmosfery?
a). cieplnych
b). konwencjonalnych
c). jądrowych
d). geotermalnych
24. Środek transportu, który pozostawia po sobie najmniejszy ślad węglowy to...
a). samolot
b). rower
c). samochód osobowy
d). pociąg
25. Liczba niebezpiecznych zjawisk związanych z pogodą (powodzie, pożary, silne burze) w ostatnich 20 latach:
a). wzrosła
b). zmalała
c). nie zmieniła się
d). nie zmieniła się, ale w przyszłości będzie wzrastać
26. Który kraj w 2017 roku wycofał się z paryskiego paktu klimatycznego?
a). Polska
b). Australia
c). Stany Zjednoczone
d). Chiny
27. Jaki ważny cel z zakresu ekologii ustalono podczas konferencji 165 państw w Paryżu w 2015 r.?
a). Ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 0,5 C rocznie.
b). Przywrócenie poziomu globalnej temperatury do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej.
c). Ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 C rocznie.
d). Całkowite ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Download