Uploaded by domino_512

odpis pelny 750769 1623161208023

advertisement
Strona 1 z 7
Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 08.06.2021 godz. 16:06:47
Numer KRS: 0000750769
Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr wpisu
1
Data dokonania wpisu
28.09.2018
Opis
REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygnatura akt
WR.VI NS-REJ.KRS/33189/18/537
Oznaczenie sądu
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu
2
Data dokonania wpisu
Opis
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt
WR.VI NS-REJ.KRS/33189/18/537/NIP
Oznaczenie sądu
­­­­­­
Nr wpisu
3
Data dokonania wpisu
Opis
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt
WR.VI NS-REJ.KRS/33189/18/537/REGON
Oznaczenie sądu
­­­­­­
Nr wpisu
4
Data dokonania wpisu
28.09.2018
01.10.2018
29.10.2018
Opis
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt
WR.VI NS-REJ.KRS/38871/18/70
Oznaczenie sądu
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu
5
Data dokonania wpisu
04.02.2020
Opis
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt
WR.VI NS-REJ.KRS/35992/19/4
Oznaczenie sądu
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu
6
Data dokonania wpisu
04.02.2020
Opis
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt
WR.VI NS-REJ.KRS/37137/19/417
Oznaczenie sądu
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu
7
Data dokonania wpisu
04.02.2020
Opis
ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt
WR.VI NS-REJ.KRS/1934/20/549
Oznaczenie sądu
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Strona 2 z 7
Dział 1
Rubryka 1 ­ Dane podmiotu
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1.Oznaczenie formy prawnej
1
-
SPÓŁKA JAWNA
2.Numer REGON/NIP
2
3
REGON: ---, NIP: 8943133262
3
-
REGON: 381444322, NIP: 8943133262
1
5
STJ AUTOSERWIS SERWATKA SPÓŁKA JAWNA
5
7
STJ AUTO SERIWS GESULIS SPÓŁKA JAWNA
7
-
M4K GARAGE WROCŁAW, GESULIS SPÓŁKA JAWNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji
-
-
­­­­­­
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?
1
-
NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?
1
-
NIE
3.Firma, pod którą spółka działa
Rubryka 2 ­ Siedziba i adres podmiotu
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1.Siedziba
1
-
kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc.
WROCŁAW
2.Adres
1
-
ul. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, nr 10, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 52-407,
poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej
1
-
­­­­­­
4.Adres strony internetowej
1
-
­­­­­­
Rubryka 3 ­ Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 ­ Informacje o umowie
Numer i nazwa pola
Nr
Nr wpisu
kolejny
wprow. wykr.
w polu
Zawartość
1.Informacje o zawarciu lub zmianie
umowy spółki
1
1
-
11.09.2018R.
2
5
-
31.10.2019 R., UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY.
3
6
-
19.11.2019R., UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY.
4
7
-
06.12.2019 R., UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY.
Rubryka 5
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1.Czas, na jaki została utworzona spółka
1
-
NIEOZNACZONY
Strona 3 z 7
Rubryka 6 ­ Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 ­ Dane wspólników
L.p.
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1
2
3
4
1.Nazwisko / Nazwa lub firma
1
6
GESULIS
2.Imiona
1
6
GRAŻYNA
3.Numer PESEL/REGON
1
6
54033004267
4.Numer KRS
-
-
******
5.Czy wspólnik pozostaje w związku
małżeńskim?
1
6
TAK
6.Czy została zawarta małżeńska
umowa majątkowa?
1
6
NIE
7.Czy powstała rozdzielność majątkowa 1
między małżonkami ?
6
NIE
8.Czy wspólnik ma ograniczoną
zdolność do czynności prawnych?
1
6
NIE
1.Nazwisko / Nazwa lub firma
1
5
SERWATKA
2.Imiona
1
5
JERZY
3.Numer PESEL/REGON
1
5
49100204017
4.Numer KRS
-
-
******
5.Czy wspólnik pozostaje w związku
małżeńskim?
1
5
TAK
6.Czy została zawarta małżeńska
umowa majątkowa?
1
5
NIE
7.Czy powstała rozdzielność majątkowa 1
między małżonkami ?
5
NIE
8.Czy wspólnik ma ograniczoną
zdolność do czynności prawnych?
1
5
NIE
1.Nazwisko / Nazwa lub firma
5
-
TSOURNOS
2.Imiona
5
-
ANASTASIOS
3.Numer PESEL/REGON
5
-
85112316450
4.Numer KRS
-
-
******
5.Czy wspólnik pozostaje w związku
małżeńskim?
5
-
NIE
6.Czy została zawarta małżeńska
umowa majątkowa?
-
-
*****
7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?
-
*****
8.Czy wspólnik ma ograniczoną
zdolność do czynności prawnych?
5
-
NIE
1.Nazwisko / Nazwa lub firma
6
-
GESULIS
2.Imiona
6
-
TOMASZ
Strona 4 z 7
3.Numer PESEL/REGON
6
-
85090716837
4.Numer KRS
-
-
******
5.Czy wspólnik pozostaje w związku
małżeńskim?
6
-
NIE
6.Czy została zawarta małżeńska
umowa majątkowa?
-
-
*****
7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami ?
-
*****
8.Czy wspólnik ma ograniczoną
zdolność do czynności prawnych?
-
NIE
6
Dział 2
Rubryka 1 ­ Uprawnieni do reprezentowania spółki
L.p.
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu
1
-
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji podmiotu
1
-
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
L.p.
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1
2
3
4
1.Nazwisko / Nazwa lub firma
1
6
GESULIS
2.Imiona
1
6
GRAŻYNA
3.Numer PESEL/REGON
1
6
54033004267
4.Numer KRS
-
-
******
1.Nazwisko / Nazwa lub firma
1
5
SERWATKA
2.Imiona
1
5
JERZY
3.Numer PESEL/REGON
1
5
49100204017
4.Numer KRS
-
-
******
1.Nazwisko / Nazwa lub firma
5
-
TSOURNOS
2.Imiona
5
-
ANASTASIOS
3.Numer PESEL/REGON
5
-
85112316450
4.Numer KRS
-
-
******
1.Nazwisko / Nazwa lub firma
6
-
GESULIS
2.Imiona
6
-
TOMASZ
3.Numer PESEL/REGON
6
-
85090716837
4.Numer KRS
-
-
******
Rubryka 2 ­ Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 ­ Prokurenci
Strona 5 z 7
L.p.
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1
2
1.Nazwisko
4
5
TSOURNOS
2.Imiona
4
5
ANASTASIOS
3.Numer PESEL
4
5
85112316450
4.Rodzaj prokury
4
5
PROKURA SAMOISTNA
1.Nazwisko
4
-
GESULIS
2.Imiona
4
-
STANISŁAW
3.Numer PESEL
4
-
60072808294
4.Rodzaj prokury
4
-
PROKURA SAMOISTNA
Dział 3
Rubryka 1 ­ Przedmiot działalności
Numer i nazwa pola
Nr
Nr wpisu
kolejny
wprow. wykr.
w polu
Zawartość
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy
1
1
-
45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z
WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy
1
1
-
46, ---, ---, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI
2
1
-
47, ---, ---, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3
1
-
52, ---, ---, MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT
4
1
-
77, ---, ---, WYNAJEM I DZIERŻAWA
5
1
-
78, ---, ---, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
6
1
-
81, ---, ---, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W
BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
7
1
-
82, ---, ---, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
8
1
-
95, ---, ---, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO
9
1
-
68, ---, ---, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Rubryka 2 ­ Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 ­ Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 ­ Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Strona 6 z 7
Rubryka 5 ­ Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za 1
który należy złożyć sprawozdanie finansowe
-
31.12.2018
Dział 4
Rubryka 1 ­ Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 ­ Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 ­ Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 ­ Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów
Dział 5
Rubryka 1 ­ Kurator
Brak wpisów
Dział 6
Rubryka 1 ­ Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 ­ Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Numer i nazwa pola
Nr wpisu
Zawartość
wprow. wykr.
1.Określenie okoliczności
-
-
­­­­­­
Rubryka 3 ­ Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 ­ Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Strona 7 z 7
Rubryka 5 ­ Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 ­ Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 7 ­ Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów
data sporządzenia wydruku 08.06.2021
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
Download