Uploaded by User4016

plan rozwoju zawodowego G. Kwasnicki dyplomowany

advertisement
mgr Grzegorz Kwaśnicki
nauczyciel mianowany fizyki i informatyki
[email protected]
www.grzegorzkwasnicki_fizyk.republika.pl
„ PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego”
zatwierdzony w dniu .........................
przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy
Poniższy plan rozwoju zawodowego (w zgodzie z rozporządzeniem MEN z 1XII 2004 z późniejszymi
zmianami), będzie realizowany w Publicznym Gimnazjum nr.1 im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy, a także Szkole
Podstawowej w Leszczawie Dolnej i innych szkołach jeśli w ciągu trwania stażu będę w nich zatrudniony.
Czas odbywania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2015
1
1§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA DO
WYKONANIA
TERMIN
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
REALIZACJI
Przypomnienie przepisów
prawa oświatowego
regulujących system awansu
Wrzesień 2012
zawodowego, oraz
Pogłębianie wiedzy na
dokumentacji funkcjonowania
temat procedury awansu
szkoły
zawodowego
Napisanie: wniosku o
Sierpień i wrzesień
rozpoczęcie stażu oraz planu
2012
Biblioteczka-notatki
Wniosek, plan rozwoju
rozwoju zawodowego
Udział w Radach
Zgodnie z
Pedagogicznych
harmonogramem
2
Protokoły
posiedzeń Rady
Pedagogicznej
Uaktualnianie wiedzy na
temat awansu zawodowego
(portale internetowe,
Cały staż
Biblioteczka –notatki, zaświadczenia
czasopisma fachowe,
szkolenia)
Udział w szkoleniach
organizowanych przez
Cały staż według
instytucja pozaszkolne
możliwości i
potrzeb
Potwierdzenia, listy obecności,
dyplomy zaświadczenia .
Wstępna ocena własnych
możliwości i
umiejętności
Autorefleksja
Wrzesień 2012
3
Arkusz samooceny
Planowanie pracy
dydaktycznej i
wychowawczej
Udział w różnego rodzaju
Cały staż według
projektach, programach.
możliwości
Prowadzenie społecznie
Cały staż według
kółka, lub konsultacji dla
potrzeby uczniów
uczniów zdolnych
Diagnoza potrzeb
Cały staż
edukacyjnych uczniów.
Przygotowanie uczniów i
Cały staż w miarę
zorganizowanie konkursu
możliwości i chęci
wewnątrzszkolnego z fizyki
uczniów
Podejmowanie
Opieka nad salą lekcyjną
Cały staż
dodatkowych
Aktualizacja własnej strony
wewnątrzszkolnych
internetowej, poświęconej
działań
fizyce.
Zaświadczenia
Dziennik zajęć pozalekcyjnych,
potwierdzenia.
Rozpoznanie problemu edukacyjnego
Regulamin konkursu, zadania,
sprawozdanie z przebiegu konkursu
Gazetki tematyczne i przedmiotowe
Adres strony:
Cały staż
Opracowanie planów
Rok szkolny
wynikowych z fizyki
2012/2013
4
grzegorzkwasnicki_fizyk.republika.pl
Plany wynikowe
zgodnych z nową podstawą
programową
Warsztaty metodyczne
Samodzielne lub przez
udział w różnych
formach kształcenia
ustawicznego pogłębianie
swojej wiedzy i
umiejętności
zawodowych
Cały staż na
Kursy doskonalące
bieżąco
Konferencje metodyczne
Zaświadczenia, potwierdzenia
Samodzielne rozwijanie
umiejętności zawodowych
poprzez studiowanie
Scenariusze zajęć, pomoce
literatury fachowej,
Cały staż
dydaktyczne
publikacji i portali
internetowych dla
nauczycieli
Gromadzenie i stała
aktualizacja materiałów,
Rozbudowa własnego
uzupełnianie zaplecza
warsztatu pracy
samodzielnie
Cały staż
przygotowanych pomocy
dydaktycznych
5
Scenariusze zajęć, pomoce
dydaktyczne
Wykonanie prostych pomocy
dydaktycznych pokazujące
Październik,
podstawowe prawa i zasady
listopad 2012
Zdjęcia pomocy dydaktycznych.
fizyczne.
Dokumentowanie
własnych działań
Gromadzenie dokumentów,
zaświadczeń, programów,
Cały staż
planów, scenariuszy zajęć
Zaświadczenia, programy, plany
wynikowe, scenariusze zajęć
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA DO
WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
Doskonalenie
Korzystanie z własnego
umiejętności
komputera i drukarki
TERMIN REALIZACJI
Na bieżąco
6
SPOSÓB DOUMENTOWANIA
Np. wniosek, plan rozwoju,
sprawozdanie
posługiwania się
Udział w kursach i
komputerem w pracy
szkoleniach
nauczyciela
informatycznych
Na bieżąco
Zaświadczenia
Na bieżąco
Opinia dyrektorów
Wg potrzeb
Prezentacje multimedialne
Opieka nad pracowniami
informatycznymi w
Szkole Podstawowej w
Leszczawie Dolnej i
innych w razie potrzeby
Tworzenie prezentacji
komputerowych, obróbka
plików filmowych i audio.
Wykorzystanie
komputera w pracy
nauczyciela
Przygotowywanie i
gromadzenie materiałów
Cały staż
opracowanych na
Pomoce dydaktyczne, scenariusze
zajęć, symulacje komputerowe.
komputerze
Aktualizacja własnej
Adres strony:
strony internetowej,
Cały staż
poświęconej fizyce.
7
grzegorzkwasnicki_fizyk.republika.pl
Przygotowanie
Publikacje własnych
materiałów do
materiałów na stronach
zamieszczenia na
internetowych
stronach internetowych
Adres strony:
Cały staż
grzegorzkwasnicki_fizyk.republika.pl
Cały staż w miarę
Dziennik zajęć pozalekcyjnych,
potrzeb i chęci uczniów
scenariusz lekcji
Na bieżąco
Wycinki z gazet
portali edukacyjnych
Wykorzystanie
programów
komputerowych do
Przeprowadzenie zajęć
realizacji treści z
koła fizycznego w
programu kółka
pracowni komputerowej
fizycznego i zajęć z
fizyki
Kontakt z lokalnymi
mediami w celu
promowania wizerunku
szkoły
Opracowanie treści
artykułów dotyczących
osiągnięć uczniów z
fizyki i przekazanie ich
do lokalnej prasy
8
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych
zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla
nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA DO
WYKONANIA
SPOSÓB
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOUMENTOWANIA
Przeprowadzenie lekcji
Prowadzenie lekcji
otwartych z
Po jednej w każdym roku
Dziennik lekcyjny,
otwartych
wykorzystaniem programów
szkolnym
scenariusz lekcji
Na bieżąco
Poświadczenia nauczycieli
komputerowych
Udostępnienie innym
Wykorzystywanie
współpracy z nauczycielami
w codziennej praktyce
szkolnej.
nauczycielom wypracowanej
dokumentacji
i zgromadzonych pomocy
dydaktycznych.
Kontakty z nauczycielami w
9
celu wymiany doświadczeń.
Stała współpraca w ramach
Współpraca z innymi
zespołu matematyczno-
nauczycielami w ramach
przyrodniczego.
zespołów przedmiotowych
Aktywne uczestniczenie w
Na bieżąco
Protokoły spotkań
pracach zespołu
Przeprowadzenie szkolenia
Przygotowanie szkolenia w
dla Rady Pedagogicznej nt.
ramach WDN
„Korzystania z arkusza
2012/2013
Zapis w protokole
kalkulacyjnego w PSO”.
Dzielenie się
doświadczeniem poprzez
sieć Internet.
Umieszczenie własnych
publikacji na własnej
stronie internetowej lub
Na bieżąco
portalach edukacyjnych.
10
Strony www
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
ZADANIA DO
WYKONANIA
SPOSÓB
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOUMENTOWANIA
2012/2013 lub 2013/2014
Dziennik zajęć
Opracowanie, wdrożenie,
realizacja i ewaluacja
programu kółka fizycznego.
Opracowanie i wdrożenie
Opracowanie, wdrożenie,
programu autorskiego.
realizacja i ewaluacja
Program
programu kółka
informatycznego w SP w
Leszczawie Dolnej .
11
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.
ZADANIA DO
SPOSÓB
WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
Aktywne uczestnictwo
Organizacja szkolnego
w organizacji konkursów.
konkursu z fizyki
TERMIN REALIZACJI
Raz na rok szkolny
DOUMENTOWANIA
Zestawy zadań.
Lista obecności
Organizacja wyjazdów na
pokazy doświadczeń
Propagowanie uczestnictwa
uczniów w różnych formach
życia kulturalnego
fizycznych do UR w
Według możliwości i ofert
Rzeszowie lub PR w
Wpisy w dzienniku,
poświadczenia dyrektora
Rzeszowie
12
Organizacja lub
współorganizacja imprez
szkolnych
Cały staż według
i środowiskowych
zaplanowanego kalendarza
Dnia Matki, Dnia Dziecka,
Jasełek itp.
Prowadzenie zajęć
Prowadzenia zajęć
dydaktyczno –
pozalekcyjnych
wyrównawczych z fizyki
Według potrzeb uczniów
Dzienniki zajęć
pozalekcyjnych
13
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we
współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIA DO
WYKONANIA
SPOSÓB
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOUMENTOWANIA
Dbałość o zapewnienie
fachowej opieki
Współpraca z Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną.
diagnozującej niedobory
Bieżąca dokumentacja
rozwojowe uczniów.
Cały staż w miarę potrzeb
Redagowanie opinii na
Własne opinie zgłaszane do
wychowawców i dyrektora
temat funkcjonowania
ucznia w szkole.
Korzystanie z wiedzy i
Współpraca z pedagogiem
doświadczenia pedagoga,
szkolnym
wspólne rozwiązywanie
Rozmowy indywidualne,
Cały staż w miarę potrzeb
sprawozdanie, karta
spotkań z pedagogiem
problemów
14
Współpraca z kuratorami
społecznymi.
Kontakt osobisty lub
telefoniczny
Współpraca z GOK w
Kontakt osobisty, lub
Birczy
telefoniczny
Współpraca ze
Rozmowy spotkania,
stowarzyszeniem „Szansa”
wspólne ustalenia
Współpraca ze fundacją
„Caritas”
Cały staż w miarę potrzeb
Rozmowy indywidualne,
sprawozdanie, karta
spotkań z pedagogiem
Cały staż
Cały staż
Pomoc w realizacji zbiórki
Potwierdzenie dyrektora
GOK
Potwierdzenia prezesa
stowarzyszenia
Cały staż
pieniędzy i organizacji
Wg potrzeb
„Szlachetnej paczki”
Protokoły, poświadczenia
Udział w pokazie
Współpraca z
doświadczeń, wykładach,
Uniwersytetem
udział w ewentualnych
Rzeszowskim i innymi
projektach
uczelniami
zorganizowanych przez UR
Cały staż według możliwości
lub inne uczelnie
15
Adnotacje w dziennikach
protokoły, dyplomy
§8 ust 2 pkt 4 f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
ZADANIA DO
WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOUMENTOWANIA
REALIZACJI
Opublikowanie na
własnej stronie, lub
wydanie zbioru zadań z
fizyki własnego
Cały staż w miarę
możliwości
autorstwa.
Inne ważne
nieprzewidziane
osiągnięcia
Cały staż w miarę
możliwości
16
Własna strona
www.grzegorzkwasnicki_fizyk.republika.pl
lub książka
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z
uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA DO
WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
SPOSÓB
DOUMENTOWANIA
Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego
środowiska rodzinnego
Obserwacja i analiza
trudności
edukacyjnych i
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami
w celu zdiagnozowania problemu.
wychowawczych
w pracy z uczniami.
Współpraca z nauczycielami i, pedagogiem, w
celu ustalenia form pomocy uczniom
w zależności od napotkanych trudności.
17
Cały staż według
opis i analiza dwóch
potrzeb.
przypadków
Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu
rozwiązywania problemów edukacyjnych lub
wychowawczych
Zatwierdzam do realizacji:
…………………………………………
……………………………………...
data i podpis Dyrektora
podpis nauczyciela
18
Download