Uploaded by User3989

Magiczna ludolfina i kolo. scenariusz

advertisement
Autor/autorka
Ewa Krukar
1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła podstawowa - klasa VIII
2. Przedmiot
matematyka
3. Temat zajęć:
Magiczna ludolfina i koło.
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat wynika z podstawy programowej matematyki dla szkoły podstawowej oraz z planu realizacji
programu nauczania tego przedmiotu - praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej.
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
Zastosowane elementy TIK: uatrakcyjniają proces lekcyjny; ułatwiają zrozumienie, przyswojenie i
zapamiętanie omawianych zagadnień; zwiększają poziom skupienia uwagi uczniów i ich aktywność na
zajęciach; ułatwiają sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przez uczniów.
7. Cel ogólny zajęć
Zapoznanie uczniów ze sposobem obliczania długości okręgu i liczbą π.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. Uczeń dokonuje pomiarów różnych przedmiotów w kształcie koła.
2. Uczeń posługuje się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń.
3. Uczeń przekształca proste wzory.
4. Uczeń odkrywa liczbę π.
9. Metody i formy pracyb>
Metody pracy:
- eksponująca (film);
- podająca (pogadanka);
- praktyczna (w tym ćwiczenia interaktywne);
Formy pracy:
- praca z całą klasą,
- praca indywidualna.
10. Środki dydaktyczne
1
- materiały z zasobów platformy ZPE epodreczniki.pl,
- materiały z zasobów platformy Szalone Liczby,
- materiały z zasobów platformy YouTube,
- materiały z zasobów platformy Quizizz,
- Interaktywna tablica Linolit,
- ankieta przygotowana przez nauczyciela w Formularzach Google.
11. Wymagania w zakresie technologii
Pracownia komputerowa, laptop, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
12. Przebieg zajęć
Aktywność nr 1
Temat:
Nasze spotkania z kołem.
Czas trwania
Uczniowie wykonują tę pracę w domu
Opis aktywności
Uczniowie:
- oglądają film z zasobów platformy YouTube przypominający podstawowe pojęcia związane
z tematem lekcji: Koła i okręgi,
- piszą krótką notatkę na temat "Jak wyglądałby świat gdyby nie wynaleziono koła?",
- mając do dyspozycji metr krawiecki, nitkę, linijkę, mierzą w domu obwody i średnice trzech różnych
przedmiotów w kształcie koła (różne słoiki, puszki, butelki, nakrętki); na lekcję w szkole przynoszą
zapisane wyniki i kalkulatory.
Aktywność nr 2
Temat
Porozmawiajmy o kole, jego obwodzie i średnicy.
Czas trwania
5 minut
Opis aktywności
Uczniowie obliczają na kalkulatorach stosunek długości obwodu koła do jego średnicy dla różnych
przedmiotów. Zapisują swoje obliczenia na kolorowych kartkach i umieszczają je na interaktywnej
tablicy Lino (Linoit). Krótka dyskusja na temat uzyskanych wyników - uczniowie zauważają, że
otrzymane wyniki dają podobną wartość.
Nauczyciel podaje temat lekcji i cele.
Aktywność nr 3
Temat
2
Odkrywamy liczbę π.
Czas trwania
20 minut
Opis aktywności
1) Uczniowie zapoznają się z wiadomościami na temat długości okręgu oraz liczby π korzystając
materiału zamieszczonego na platformie ZPE epodreczniki.pl: Długość okręgu i liczba π.
2) Uczniowie następnie rozwiązują krótki quiz z zasobów platformy Szalone Liczby: Poćwicz.
Aktywność nr 4
Temat
Praktyka - rozwiązywanie zadań złożonych, utrwalenie wiadomości.
Czas trwania
20 minut
Opis aktywności
1) Uczniowie rozwiązują zadanie z zasobów platformy ZPE epodreczniki.pl: Zadania praktyczne
(uczniowie rozwiązują zadania na komputerach, dokonują samooceny poprzez sprawdzenie swoich
wyników).
2) Na zakończenie uczniowie rozwiązują krótki test sprawdzający stopień opanowania podstawowych
umiejętności, wykonany przez nauczyciela na platformie Quizizz: Rozwiąż test
13. Sposób ewaluacji zajęć
Uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez nauczyciela: Ankieta ewaluacyjna.
14. Licencja
CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji
15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
Scenariusz może być realizowany zarówno w pracy zdalnej jak i stacjonarnej.
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna
3
Download