Uploaded by User3746

pismiennictwo i kaligrafia

advertisement
Płodozmiany
Funkcje płodozmianu:







Podnoszenie potencjału bioenergetycznego i żyzności gleby bilans N i C (nawozowa).
Fitosanitarna ochrona gleb i roślin (pielęgnacyjna, fitosanitarna).
Ochrona gleb przed zmęczeniem (pielęgnacyjna, fitosanitarna).
Regulacja poziomu zachwaszczenia (pielęgnacyjna, fitosanitarna).
Ochrona gleb przed erozją i eutrofizacją (pielęgnacyjna, fitosanitarna).
Usprawnienie organizacji prac polowych – plany zasiewów.
Osiąganie wysokiego plonowania i wierności plonowania.
Płodozmian:
Zboża – udział ograniczony w celu zmniejszenia nasilenia chorób, szkodników i
zachwaszczenia.
Okopowe – przyczyniają się do silnego rozkładu próchnicy.
Choroby płodozmianowe:
Pszenica – zgorzel i łamliwość podstawy źdźbła
Owies – mątwik zbożowy
Ziemniak – zaraza ziemniaczana, rak, mątwik
Rzepak, kapustne – kiła kapusty, gnicie korzeni, zgnilizna łodyg, słodyszek rzepakowy,
chowacz podobnik
Roślina ulepszająca glebę – gatunek, który pozostawia glebę użyźnioną dzięki
wzbogaceniu ją w azot, znaczne i dostępne ilości resztek pożniwnych. Są to okopowe i
kukurydza na oborniku, strączkowe, motylkowate pastewne.
Roślina główna – lub inaczej plon główny, w czystym siewie bądź w mieszankach, zajmuje
pole przez najdłuższą i najkorzystniejszą część okresu wegetacyjnego, zapeniające najlepsze
warunki plonowania.
Roślina ochronna – jako plon główny, wcześnie schodząca z pola (rzepak ozimy
jęczmień), w którą wsiewa się motylkowatą drobnonasienną.
Międzyplony (poplony) – w płodozmianie nie przez cały okres wegetacyjny pole jest
zajęte przez uprawiane rośliny. Często zostaje dużo czasu między zbiorem przedplonu a
siewem rośliny następczej – to miejsce zajmują międzyplony:
 Międzyplony ścierniskowe – wysiewane po wcześnie zbieranych plonach głównych
(zwykle po zbożach) i koszone tego samego roku (rzepa ścierniskowa, gorczyca biała,
seradela, łubin, groch pastewny, facelia, gryka, mieszanki).
 Międzyplony ozime – wysiewane jak rośliny ozime a zbierane wczesną wiosną na
paszę lub przyorywane na nawóz zielony (żyto ozime, wyka ozima, mieszanki
swojecka, gorzowska, poznańska).
 Wsiewki międzyplonowe – wysiewa się je zwykle wczesną wiosną w roślinę główną
(zboża), w której rośnie wolno a po jej zbiorze bujnie. Zbiera je się tego samego roku
przed zimą (jednocześnie jak np. seradela) na paszę lub nawóz zielony.
Monokultura – uprawa ciągła tej samej rośliny (siew -> zbiór, siew -> zbiór, siew -> zbiór)
a) W zależności od czasu trwania:
- monokultura ciągła (trwała, wieloletnia)
- monokultura okresowa (czasowa, okresowa)
b) W zależności od składu:
- monokultura jednogatunkowa
- monokultura wielogatunkowa (np. zbożowa)
Następstwo roślin – występowanie roślin po sobie na danym polu.
Zmianowanie – następstwo roślin, które uwzględnia ich wymagania i warunki
przyrodnicze siedliska oraz jest gospodarczo uzasadnione.
Płodozmian – racjonalne, uwarunkowane kryteriami ekonomicznymi, ekologicznymi,
technicznymi i kulturowymi zmianowanie roślin. Będzie wtedy jeśli zmianowaniem obejmie
się określoną liczbę pól w gospodarstwie i będzie się na każdym z nich kolejno uprawiać
zaplanowane rośliny uzyskując corocznie zbiory wszystkich roślin. Inaczej mówiąc,
płodozmian jest to zmianowanie zaplanowane z góry na szereg lat dla określonego obszaru
gospodarstwa.
Pole płodozmianu – jednostka obszarowa na której stosuje się następstwo roślin
wynikające z rotacji zmianowania.
 Pole ugorowane – ugór – pole nie obsiane ale uprawiane w celu poprawy sprawności
i wydobrzenia.
 Pole odłogowane – odłóg - ziemia pozostawione bez uprawy, lub zapuszczony
użytek zielony.
Rotacja płodozmianu – zamknięty cykl uprawy, w którym na wszystkich polach były
uprawiane kolejno wszystkie zaplanowane rożliny.
Struktura zasiewów – procentowy udział poszczególnych roślin czy ich grup w jednym
płodozmianie (gospodarstwie, kraju).
Przykład całej rotacji płodozmianu:
Burak pastewny ++
Jęczmień jary + wsiewka koniczyny czerwonej
Koniczyna czerwona (K.C)
Pszenica ozima
Zboża



Mają duże wymagania, natomiast same są złymi przedplonami.
Dobry przedplon powinien pozostawiać:
Glebę w dobrej kulturze, (nie zachwaszczoną, wolną od patogenów, o dobrych
warunkach powietrzno-wodnych i bogatą w składniki pokarmowe).
Działanie następcze zależy od:
- Ilości resztek pożniwnych rośliny przedplonowej (zboża 4-5t s.m., ziemniak 0,7t s.m.,
motylkowate 10t s.m./ha).
- Jakości resztek pożniwnych określana stosunkiem węgla do azotu C:N (zboża 40100:1, motylkowate wieloletnie 20:1, okopowe 16:1).
Wymagania
Przedplonowe
- Pszenica
- Jęczmień
- Pszenżyto
- Kukurydza
- Owies
- Proso
- Gryka
- Żyto
największe
najmniejsze
Wartość przedplonowa zbóż
dla innych zbóż
- Gryka
- Owies
- Kukurydza
- Proso
- Żyto
- Pszenżyto
- Pszenica
- Jęczmień
Zboża jako międzyplony:

Można uprawiać praktycznie wszystkie zboża (w czystym siewie lub w mieszankach ze
strączkowymi) z przeznaczeniem na zieloną masę, paszę objętościową soczystą lub
nawóz zielony np. żyto + wyka, owies + peluszka.
Pszenica






Ma najwyższe wymagania w płodozmianie i najsilniej reaguje na intensyfikacje
(wyższe nakłady = wyższy plon).
Ważnym czynnikiem w przypadku pszenicy jest to, aby był to przedplon wcześnie
zwalniający stanowisko.
Dobre wczesne przedplony to: rzepak, groch, wieloletnie motylkowate, kukurydza.
W latach suchych działanie stanowisk po zbożach nie odbija się tak niekorzystnie jak
w stanowiskach po motylkowatych wieloletnich.
Ze zbóż najlepszy jest owies, ale wówczas gdy sam będzie uprawiany po dobrym
stanowisku.
Po pszenicy nie należy siać.
Żyto
 Ma niskie wymagania przedplonowe, ale tylko na dobrych glebach, jeśli są słabe
gleby to ma takie same wymagania przedplonowe jak pszenica na dobrych glebach.
 Dobre przedplony to: rzepak, strączkowe (peluszka, łubiny), rośliny pastewne,
ziemniak wczesny (średniowczesny).
 Ze wszystkich zbóż żyto reaguje najmniejszą obniżką plonu jeśli uprawiamy zboże po
zbożu.




Jęczmień ozimy
W płodozmianie konkuruje z pszenicą o najlepsze stanowisko, dobry przedplon
limituje termin jego zbioru.
Dobre przedplony to: rzepak, groch, ziemniak wczesny, rośliny pastewne.
Pozytywny przedplon dla rośliny następczej – gdyż jest to najwcześniej schodzące
zboże, dobre pewne stanowisko po rzepaku.
Nie zaleca się wysiewu po sobie i jęczmieniu jarym (choroby, samosiewy), dość
tolerancyjny na stanowiska po zbożach.
Jęczmień jary





Zboża jare mają większy wybór przedplonów, (nie ogranicza ich termin zbioru
przedplonu).
Jęczmień ma szerszy zasięg gleby niż pszenica.
W wyborze przedplonu odgrywa rolę przeznaczenie (browarny czy pastewny)
Pastewny może być uprawiany wszędzie tam gdzie jest to tylko możliwe, natomiast
browarny na stanowisku o stałej sile nawozowej (ziemniak, burak cukrowy, kukurydza
na oborniku), nie pożądane są stanowiska bogate w azot.
Na glebach o wyższej urodzajności może być uprawiany po sobie, na słabych raczej
nie wskazane po zbożach, jeśli już to po owsie.
Kukurydza
Na ziarno i CCM oraz na kiszonkę uprawiamy ją w plonie głównym.
 Na kiszonkę również w plonie wtórym (tylko w najcieplejszych rejonach kraju).
 Po międzyplonach ozimych – warunek muszą być zebrane nie później niż do
15 maja.
 Wymaga starannej uprawy, zapewniającej pulchność, uregulowanie
stosunków powietrznych i wodnych gleby oraz korzystnych warunków
cieplnych.
 Najlepsze przedplony to: okopowe na oborniku, strączkowe i motylkowate
drobnonasienne oraz mieszanki zbożowo-strączkowe, jednak najczęściej
uprawia się ją po zbożach, uprawa po sobie nie powinna trwac dłużej niż 3-4
lata (spadek plonu i wzrost zachwaszczenia).
Proso



Udaje się na glebach lekkich ale jeśli przychodzi po dobrych przedplonach.
Bardzo wrażliwe na zachwaszczenie, gdyż w ciągu pierwszych 30dni rośnie bardzo
powoli
Najodpowiedniejsze przedplony to okopowe (ziemniak) lub strączkowe.
Gryka

Dobre przedplony: zboża ozime i jare


Można siać po międzyplonach ozimych, zbieranych w połowie maja, a także po
ścierniskowych.
Jest bardzo dobrym przedplonem dla innych roślin, odchwaszcza glebę, szybko rośnie
i uruchamia trudno dostępny fosfor.
Ziemniak





Uważany jest za roślinę mało wymagającą w stosunku do przedplonu (ze względu na
uprawę na oborniku, z intensywną uprawą).
Po sobie nie można uprawiać częściej jak co 4-5 lat.
Dobre przedplony to: motylkowate drobnonasienne (uwaga na pędraki i drutowce),
strączkowe z wyjątkiem łubinu żółtego (czarna nóżka).
Najczęściej uprawia się po zbożach ozimych (żyto ozime).
Można go uprawiać w plonie wtórym – nie polecany gdyż zbyt późny termin sadzenia
oraz przesuszające działanie upraw wiosennych.
Płodozmian wzorcowy:
Struktura zasiewów:
25-30% - motylkowe
40-50% - zbożowe
20-25% - okopowe
- międzyplony
Burak







Burak rozpoczyna rotację (płodozmian), czyli wchodzi generalnie po roślinach
kończących rotację (zbożach).
Dlatego mamy dużo czasu na poprawną uprawę roli.
Po sobie można uprawiać nie częściej jak co 4-5lat, ze względu na nicienie, a także
wyczerpanie z gleby składników pokarmowych, itd. (zjawisko to nazywa się
wyburaczeniem).
Trójpolówka jest do przyjęcia, ale tylko jeśli wprowadzimy roślinę fitosanitarną
(gorczycę).
Dobre przedplony to: zboża (pszenica, jęczmień).
Po motylkowatych drobnonasiennych gorsza wartość technologiczna (drutowce).
Po ziemniaku niezbyt dobrze bo gleba rozpylona i dużo drutowców, które uszkadzają
młode siewki.
Motylkowate grubonasienne (strączkowe) – Dużo gorsze w płodozmianie niż
motylkowate drobnonasienne (minusy).
Pełnią swoistą rolę w zmianowaniu:
 Fitosanitarną – ograniczają występowanie patogenów.
 Nawozową – wzbogacają glebę w składniki pokarmowe, głównie azot (wiązanie
wolnego azotu z powietrza przez bakterie korzeniowe).
 Strukturotwórczą (średnio) – poprawiają właściwości fizyczne gleby.
Strączkowe jako przedplon:
Rośliny strączkowe są doskonałym ogniwem w zmianowaniu, poprawiają wartość
płodozmianową gleb.
Z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia uzasadniona jest uprawa strączkowych
na nasiona po zbożach, w 3-4 roku po oborniku.
Nie należy uprawiać strączkowych bezpośrednio po sobie, zachowując odstępstwo czasowe
4-5 lat, ze względu na możliwość wystąpienia chorób płodozmianowych.
Uprawiane na nasiona i na zielonkę stanowią bardzo dobry przedplon dla zbóż ozimych i
jarych oraz przemysłowych.
Wartość przedplonów:
Rośliny
Groch, bobik, wyka jara
Łubin biały, peluszka
Łubin żółty, wyka ozima
Przedplony bardzo dobre
 Zboża uprawiane po okopowych i
przemysłowych
 Okopowe
 Zboża, len
 Zboża
Przedplony złe to: inne strączkowe, motylkowate drobnonasienne.
Przykłady dobrych przedplonów dla strączkowych uprawianych na nasiona:
1. Ziemniaki++
1. Owies
1. Buraki++
2. Jęczmień jary
2. Żyto
2. Jęczmień jary
3. Peluszka
3. Wyka ozima
3. Bobik
Przykłady dobrych następstw dla roślin uprawianych po strączkowych:
1. Bobik
1. Peluszka
1. Groch
2. Pszenica ozima
2. Żyto
2. Rzepak ozimy
Pod rośliny uprawiane na zielonkę w plonie głównym przeznaczamy stanowiska gorsze –
najczęściej uprawiamy je po zbożowych.
W plonie głównym, wtórym oraz międzyplonach ścierniskowych można uprawiać
wszystkie gatunki, w międzyplonie ozimym tylko wykę kosmatą.
1. Ziemniak wczesny++
2. Żyto
3. Owies
4. Łubin żółty
5. Pszenżyto ozime
1. Burak pastewny++
2. Jęczmień jary
3. Żyto
4. Peluszka
5. Rzepak ozimy
Mieszanki strączkowych z innymi gatunkami:
Korzyści z uprawy w mieszankach:
 Lepsze wykorzystanie energii
 Zmniejszenie występowania chorób
 Większa wierność plonowania
 Większy plon
 Korzystniejszy stosunek białka do węglowodanów
 Dobry wpływ na środowisko gleby

Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.
Typowe mieszanki:
- Owies + peluszka
- Owies + łubin żółty
- Wyka kosmata + żyto
- Owies + wyka jara
- Owies + soczewica
- Gryka + soczewica
Inne:
 Mieszanka poznańska
 Mieszanka gorzowska
 Mieszanka swojecka
Mieszanka Gorzowska:
Wyka ozima + Koniczyna inkarnatka + życica wielokwiatowa (rajgras włoski)
Mieszanka swojecka:
Wyka ozima + Koniczyna inkarnatka + Żyto ozime
Motylkowate drobnonasienne:







Wzbogacenie gleby w azot – dzięki symbiozie roślin motylkowych z bakteriami
brodawkowymi, wiążącymi wolny azot z powietrza ok. 80 – 200kg N/ha.
Są czynnikiem strukturotwórczym gleby.
Pozostawiają w glebie duże ilości masy organicznej (najwięcej z roślin uprawnych) 410t/ha p.s.m.
Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu i jego właściwościom rośliny motylkowe
drobnonasienne mogą pobierać składniki z głębszych warstw gleby uruchamiając
wapń i fosfor ze związków dostępnych dla innych roślin.
Zaleca się uprawę roślin motylkowych w ekologicznym systemie rolnictwa do 50% w
płodozmianie.
Możliwość wykorzystania ich w ochronie wód i w przeciwdziałaniu stratom azotu.
W zagospodarowaniu terenów trudnych (zwarta ruń przeciwdziała erozji) i
rekultywacji gleb.
Gleby wyłączone z uprawy, aby uniknąć ich degradacji można obsiewać wieloletnimi
roślinami motylkowatymi, np. komonicą zwyczajną, rutwicą wschodnią.
Wady uprawy motylkowatych drobnonasiennych:
 Wolne tempo wzrostu
 Mała konkurencyjność w stosunku do chwastów.
 Słabym punktem uprawy motylkowych drobnonasiennych jest nasiennictwo.
 W ostatnich latach odczuwa się niedobór ich nasion na rynku krajowym, a jeszcze w
latach siedemdziesiątych Polska była poważnym eksporterem materiału siewnego
koniczyny czerwonej do wielu państw.
Rzepak:




Najistotniejszym wymogiem w stosunku do przedplonu jest jego odpowiednio
wczesne zejście z pola.
Dobrymi przedplonami są:
Okopowe – ziemniaki wczesne
Strączkowe – groch, mieszanki zbożowo – strączkowe
Motylkowe drobnonasienne – lucerna, koniczyna czerwona
Zboża ozime i jare – jęczmień, pszenica (najczęściej).
Po rzepaku można lecz ryzyko chorób
Niekorzystne: len, mak, gorczyca.
Kapusta pastewna:
Kapustę pastewną można uprawiać:
 W plonie głównym – wysiew jak najwcześniej wiosną
 W plonie wtórym po międzyplonie ozimym – 1-2/V
 W międzyplonie ścierniskowym – 1-3/VII
Najlepszy przedplon: okopowe uprawiane na oborniku
- po zbożach (ale wtedy stosujemy obornik w okresie jesiennym).
Należy unikać:
- Stanowisk po roślinach krzyżowych, jak i po sobie (choroby i szkodniki jak w rzepaku).
- Ze szkodników najgroźniejsze są pchełki i gąsienice bielinka kapustnika.
Planowanie płodozmianu – etapy:




Ustalenie struktury zasiewów
Ustalenie powierzchni pól płodozmianowych
Określenie powierzchni uprawy roślin pastewnych
Wyeliminowanie z uprawy rośliny, których nie da się sprzedać np. burak cukrowy
(cukrownia oddalona o 300km).
Kolebka systemu płodozmianowego – Anglia – 2 połowa XVII wieku opracowano w hrabstwie
Norfolk system płodozmianowy – stąd płodozmian norfolski.
Płodozmian norfolski = płodozmian wzorcowy
1. Burak pastewny
2. Jęczmień jary + wsiewka koniczyny czerwonej
3. Koniczyna czerwona
4. Pszenica ozima
Ogniwo zmianowania – To trzyletni fragment zmianowania obejmujący.
Przedprzedplon – przedplon – roślina następcza
Właściwie dobrane ogniwa decydują o liczbie dobrych stanowisk w płodozmianie.
Przedprzedplon – roślina występująca 2 lata wcześniej na polu.
Przedplon – roślina wcześniej występująca na polu, poprzedzająca roślinę aktualnie
uprawianą.
Roślina następcza – Roślina przychodząca na to pole po aktualnie uprawianej roślinie.
Przykład: Proszę ułożyć ogniwo zmianowania z rzepakiem ozimym gdzie jest on
przedprzedplonem dla buraka cukrowego.
1. Rzepak ozimy
2. Jęczmień jary
3. Burak cukrowy
Podział płodozmianów:
Płodozmiany towarowe:
1. Zbożowe – Zboża >50% a inne elementy nie przekraczają limitów
2. Okopowe – Rośliny okopowe >25%, a inne elementy nie przekraczają limitów.
3. Przemysłowe – Rośliny przemysłowe >25%, a inne elementy nie przekraczają limitów.
4. Zbożowo-okopowe – Zboża>50%, rośliny okopowe >25%, bez przemysłowych.
5. Zbożowo-przemysłowe – Zboża >50%, rośliny przemysłowe>25%, bez okopowych.
6. Okopowo-przemysłowe – Rośliny okopowe + rośliny przemysłowe powyżej 33%.
7. Wszechstronny – Wszystkie elementy poniżej limitów.
Płodozmiany specjalne:
1. Szkółkarskie
2. Hodowlane
3. Przeciwerozyjne – rośliny dobrze i bardzo dobrze chroniące przed zmywami >75%.
Płodozmiany specjalistyczne:
 O dużym udziale dowolnej uprawy w strukturze zasiewów np. buraczany – burak >
25%.
Płodozmian towarowo-okopowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Burak pastewny/lub ziemniak
Pszenica jara + wsiewka koniczyny czerwonej
Koniczyna czerwona
Burak pastewny/lub ziemniak
Owies
Pszenica ozima
Struktura zasiewów:
Zboża – 50%
Okopowe – 33,3%
Pastewne – 16,7%
Razem – 100%
(Płodozmian umiarkowanie buraczany)
Płodozmiany towarowe:
Gleba lepsza/słabsza:
1. Burak pastewny/ziemniak++
2. Pszenica ozima/żyto ozime
3. Groch/peluszka
4. Rzepak ozimy/żyto ozime
5. Jęczmień ozimy/jęczmień jary
6. Bobik/Łubin żółty, wąskolistny
7. Pszenica/pszenżyto ozime
Gleba lepsza:
1. Burak pastewny/kapusta
2. Pszenica ozima
3. Groch
4. Rzepak ozimy
5. Jęczmień ozimy
6. Bobik
7. Pszenica
Gleba słabsza
1. Ziemniak++
2. Zyto ozime
3. Peluszka
4. Żyto ozime
5. Jęczmień jary
6. Łubin żółty, wąskolistny
7. Pszenżyto ozime
Download