Kalkulacja kosztów produkcji mieszanki zbożowo

advertisement
Kalkulacja kosztów produkcji mieszanki zbożowo-strączkowej (pszenica jara + łubin żółty)
Wyszczególnienie
Produkcja towarowa
Jednolita płatność obszarowa
Płatność za zazielenienie
Dopłata do materiału siewnego
Razem produkcja
Koszty bezpośrednie:
Nasiona:
pszenica jara
Łubin żółty
Nawożenie:
N
P2O5
K2O
Wapno nawozowe (1/4 dawki)
Razem nawozy
Ochrona:
Razem ochrona
Koszty opakowań
Najem siły roboczej- przygotowanie do sprzedaży
Inne koszty bezpośrednie
Razem koszty bezpośrednie
Nadwyżka bezpośrednia
Koszty pośrednie
Razem koszty bezpośrednie i pośrednie
Wartość dodana brutto
Amortyzacja
Wartość dodana netto
Czynsze, odsetki, praca najemna
Koszty ogółem
Dochód netto z 1 ha
Wskaźnik opłacalności
Poziom plonów zapewniający zwrot kosztów prod.
Koszt produkcji 1 dt
Cena Wartość
Ilość
w zł
w zł
28,1
60
1 686 35
462
310
90
28,1
xx
2 548 35
Ilość
Cena
w zł
60
Wartość
Ilość
w zł
2 100 40
462
310
90
xx
2 962 40
Cena
w zł
60
Wartość
w zł
2 400
462
310
90
xx
3 262
1 180,00
1,1 370,00
587
180 1
407 1,1
180,00
370,00
587
180
407
1
1,1
180,00
370,00
587
180
407
40
3,25
50
3,89
60
3,87
1 112,00
130
194
232
112
45
60
70
1
3,25
3,89
3,87
112,00
146
233
271
112
45
70
85
1
3,25
3,89
3,87
112,00
146
272
329
112
xx
xx
669
xx
xx
763
xx
xx
860
xx
0,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
xx
0,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
xx
0,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
xx
xx
xx
xx
xx
39%
xx
28%
25%
8%
30
1 286
1 263
923
2 209
339
824
-485
264
3 297
-749
77%
55
117
xx
xx
xx
xx
xx
39%
xx
28%
25%
8%
30
1 380
1 583
990
2 370
592
884
-292
283
3 537
-575
84%
59
101
xx
xx
xx
xx
xx
39%
xx
28%
25%
8%
30
1 477
1 786
1 060
2 537
726
947
-221
303
3 786
-524
86%
63
95
a. Przyjęte ceny produktu na podstawie notowań ŁODR-Bratoszewice z rynku hurtowego - IGRIT
b. Ceny środków ochrony na podstawie notowań ŁODR-Bratoszewice
c. Ceny nawozów (czysty składnik) na podstawie notowań ŁODR-Bratoszewice.
d. Narzut kosztów pośrednich i innych przyjęto wg wyników rachunkowości rolnej FADN 2013 dla grupy gospodarstw o powierzchni
20-30 ha prowadzących produkcję roślinną polową (bez sadów i warzyw).
e. Poziom plonów przyjęto: wg danych GUS, wg technologii standardowej , wg technologii intensywnej.
ŁODR Bratoszewice
Download