Uploaded by User3727

Podstawy logistyki projekt

advertisement
Rozdział II
PKN Orlen realizuje operacje w ramach logistyki pierwotnej i wtórnej, z uwzględnieniem
transportu morskiego, rurociągowego, kolejowego i drogowego. Zarządzają operacjami w
zakresie magazynowania, transportu ropy oraz paliw w obrębie kilkudziesięciu terminali paliw i
baz magazynowych rozlokowanych na terenie Polski oraz kawern solnych na terenie kopalni soli
IKS "Solino". Odpowiadają także za przygotowywanie i realizacje inwestycji logistycznych.
Prowadzą utrzymanie ruchu dla infrastruktury logistycznej. Wśród nich są logistycy,
inżynierowie, ekonomiści dedykowani procesom rozliczeniowym i księgowym, informatycy
zajmują się automatyzacją procesów logistycznych, planiści, osoby z doświadczeniem i
specjalistyczną wiedzą dotyczącą infrastruktury rurociągowej i kolejowej. W przypadku
stanowisk operatorów terminali paliw i maszynistów kolejowych, kluczowym atutem ORLENU
jest rozproszenie sieci terminali paliw, które daje możliwość pracy blisko zamieszkania
praktycznie w całej Polsce. Firma świadczy usługi z zakresu serwisu taboru kolejowego,
dzierżawy wagonów oraz obsługi bocznic kolejowych. Spółka dysponuje flotą kilkudziesięciu
lokomotyw i kilkuset wagonów cystern, posiada nowoczesny tabor elektryczny oraz
zmodernizowany tabor spalinowy. Firma eksploatuje 12 rodzajów wagonów cystern, przewożąc
produkty rafineryjno-petrochemiczne na poziomie 300 tys. ton/msc - zarówno w Polsce jak i
zagranicą. Nowy magazyn centralny ORLEN OIL, o powierzchni 6 tys m2 i pojemności 12 000
miejsc paletowych został zbudowany na terenie rafinerii Trzebinia. W tej lokalizacji prowadzona
jest produkcja m.in. olejów motoryzacyjnych i przemysłowych. Drugi zakład produkcyjny
ORLEN OIL położony jest w podkarpackiej miejscowości Jedlicze. Produkowane są tam płyny
do spryskiwaczy, płyny chłodnicze, smary oraz oleje przemysłowe. Zlokalizowany na południu
Polski nowo wybudowany obiekt w Trzebini pozwoli zoptymalizować procesy logistyczne i
umożliwi rezygnacje z wykorzystywanych dotychczas magazynów zewnętrznych. W efekcie
spółka będzie generować oszczędności w wysokości ok. 9 mln rocznie. Inwestycja wygeneruje
też ok. 50 nowych miejsc pracy, a także dodatkowe wpływy do lokalnego budżetu. Magazyn w
Trzebini znacząco zredukuje koszty operacyjne. Realizują projekty infrastrukturalne, budują
nowe aplikacje dla produkcji, logistyki, sprzedaży hurtowej i detalicznej, energetyki, finansów,
kadr czy też zakupów. W praktyce wdrażają rozwiązania dla wielu obszarów ich działalności
takich jak detal, przemysł paliwowy, chemiczny, nawozowy, produkcja energii, usługi sprzedaży,
transportowe i serwisowe. Dbają także o bezpieczeństwo teleinformatyczne w całej Grupie
ORLEN. Kluczowym obszarem działalności ORLEN KolTrans jest przewóz towarów koleją.
Głównym celem ich działalności jest realizacja danego zamówienia na najwyższym poziomie
fachowości, za co odpowiadają kompetentni i doświedczenia pracownicy Firmy. Cały proces
przewozów kolejowych odbywa sie zgodnie z zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem,
które bezwzględnie przestrzegają. Usługi jakie świadczy ORLEN KolTrans to nie tylko transport,
ale także wszelkie czynności towarzyszące przewozowi towarów. W ramach usług spedycyjnych
oferują : planowanie i optymalizację dostaw, dobór odpowiedniego środka transportu, awizację
załadunków i rozładunków, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, bezpieczeństwo ładunków,
bieżący monitoring. Spółka oferuje przewozy całopociągowe i drobnicowe zarówno na terenie
całego kraju jak i w układzie europejskim. ORLEN KolTrans z sukcesem realizuje przewozy do
Czech, Niemiec, czy Rumunii. Wieloletnie doświadczenie, znajomość specyfiki polskiego i
europejskiego rynku kolejowego pozwala Spółce na wypracowanie usługi dostosowanej do
indywidualnej potrzeby Klienta. ORLEN KolTrans specjalizuje sie w transporcie towarów
niebezpiecznych (TWR). Działa w oparciu o posiadane certyfikaty i licencje. Priorytetem
świadczonych usług przewozowych jest zawsze bezpieczeństwo i terminowość dostawy.
Dysponują lokomotywami manewrowymi oraz lokomotywami przeznaczonymi do ciężkie pracy
towarowej, elektryczne i spalinowe. PKN ORLEN nabył 100% udziałów spółki transportowej
OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Transakcja umożliwi
dynamiczny rozwój i optymalizację procesów logistycznych. Odbudowa własnych mocy
transportowych w strukturach Koncernu oraz planowana centralizacja zarządzenia logistyką
drogową korzystnie przełożą się również na wynik Grupy Kapitałowej ORLEN. W ten sposób
Koncern zdecydowanie umocni swoją pozycję na rynku przewozów drogowych. Obecnie
wolumen przewozów drogowych w grupie ORLEN wynosi ok. 12 mln ton rocznie. Docelowy
model procesów logistycznych w firmie Orlen zakłada dywersyfikacje mocy transportowych i
osiągnięcie optymalnego poziomu struktury floty własnej w stosunku do floty zewnętrznej.
Zgodnie z przyjętą strategią, przewozy ok. 7 mln ton produktów, w tym benzyny, diesla, paliw
JET i LPG będą realizowane z wykorzystaniem własnych zasobów. Pozostałe 5 mln ton będzie
obsługiwane przez przewoźników zewnętrznych. Będą to głównie przewozy produktów
chemicznych i petrochemicznych, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Transport tych
produktów ma inną specyfikację niż transport paliw, dlatego w tym segmencie, PKN ORLEN
będzie współpracował z podmiotami zewnętrznymi. Rozbudowa własnych zasobów
transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu
logistycznym. Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność operacyjną w zależności od sytuacji
podażowo-popytowej na rynku. Uzyskany efekt skali umożliwi zwiększenie synergii w
segmencie transportu drogowego pomiędzy spółkami z Grupy Orlen. Ograniczone zostaną także
koszty transportu poprzez wzrost utylzacji floty, a marża na przewozach drogowych zatrzymana
zostanie w grupie. Dodatkowym potencjałem dla rozwoju transportu drogfowego w koncernie są
procesy akwizycyjne szczególnie przejęcie Grupy Lotos oraz nowe wolumeny związane z
projektami rozwojowymi PKN ORLEN. Połączona baza logistyczna w przypadku realizacji
procesu będzie wymagała dużo większej elastyczności po stronie Grupy ORLEN, którą może
zapewnić właśnie własna flota. Docelowo PKN ORLEN planuje konsolidacje transportu
drogowego w ramach jednego wyspecjalizowanego podmiotu. Przejęcie spółki OTP, jest
pierwszym elementem długoterminowej strategii dla logistyki drogowej. Grupy Kapitałowej
ORLEN. Kolejnym krokiem będzie centralizacja procesów logistycznych w ramach Koncernu,
która rozpocznie sie w czerwcu 2021 r. Posiadanie własnej flory oraz centralizacja procesów
logistycznych, oprócz optymalizacje kosztów, znacznie ułatwi realizację strategii GK ORLEN w
zakresie digatalizacji procesów. PKN ORLEN zakłada rozwój narzędzi IT oraz systemów
związanych z obsługą procesów transportowych - digatalizację komunikcji poprzez
wprowadzenie komputerów pokładowych, zabezpieczenie ładunków systemem elektronicznego
plombowania oraz systemem wideo monitoringu. System digitalizacji pozwoli także na
zwiększenie kontroli nad procesami i ich automatyzację, co przełożuy się na ograniczenie udziału
pracowników stacji paliw w procesie dostaw. PERN zobowiązwał się do budowy nowego
odcinka rurociągu paliwowego pomiędzy Boronowem a Trzebinią oraz zwiększenia możliwości
dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy. Równocześnie firmy uzgodniły
modernizację i rozbudoe infraktruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy Podziemnym
Magazynem Ropy i Paliw w Górze, a rafinerią w Płocku. Realizacja inwestycji przyczyni się do
wzmocznienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Prozumienie przewiduje realizację przez
PERN inwestycji polegającej na budowie ok. 100 km odcinka rurociągu produktowego pomiędzy
Bazą PERN w Boronowie, a terminalem paliw PKN ORLEN w Trzebini. Wybudowana
infrastruktura pozwoli na połączenie rurociągiem Rafinerii w Płocku z aglomeracją śląską regionem charakteryzującym się wysoką konsumpcją paliw. Jednocześnie Płocki koncern złożył
gwarancje przesyłu paliw na okres 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku BoronówTrzebinia, które planowane są na koniec roku 2021. Ponadto porozumienie pomiędzy PKN
ORLEN i Pern zakłada inwestycje w zwiększenie przepustowości rurociągu produktowego,
łączącego płocką rafinerię z terminalem paliw PKN ORLEN w Mościskach, obejmującego m.in.
Warszawę i Mazowsze.Obiekt w Górze jest największym magazynem na węglowodory ciekłe w
kraju, obejmującym 12 kawern (podziemnych, bezzbiornikowych instalacji magazynowych), z
których w siedmiu, o łącznej pojemności 4 250 tys. m³, magazynowana jest ropa naftowa, a w
pięciu, o pojemności 1 880 tys. m³, paliwa. Pojemności magazynu stanowią ok. 51% krajowych
pojemności na ropę naftową i 34% pojemności na paliwa ciekłe. W większości, pojemności
magazynowe są wykorzystywane na zapasy obowiązkowe. W ramach zawartego porozumienia,
do końca 2032 roku PERN deklaruje gotowość do świadczenia usługi przesyłu interwencyjnego
zapasów z podziemnych magazynów, co gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do
rafinerii.PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i
jednym z największych tego typu w Europie. Grupa płockiego koncernu zarządza w sumie
sześcioma rafineriami o łącznych mocach przerobowych ropy naftowej wynoszących 35,2 mln
ton w ciągu roku. Są to rafinerie w Płocku, Trzebini i Jedliczu na terenie Polski, a także w
Czechach - w Litvinowie i Kralupach oraz w Możejkach na Litwie, gdzie działa spółka Orlen
Lietuva - to jedyna rafineria w krajach bałtyckich.
Download