Uploaded by izabella_lecka

Eutanazja jako prawo do godnego odejścia

advertisement
Slajd - Eutanazja, jako prawo do godnego odejścia?
Jako definicję Eutanazji możemy powiedzieć iż jest to powodowane współczuciem
pozbawienie życia osoby nieuleczalnie chorej i cierpiącej, na żądanie jej lub jej
najbliższej rodziny. W niektórych kodeksach karnych eutanazję określa się jako
rodzaj zabójstwa (w tym w polskim jako zabójstwo na żądanie i pod wpływem
współczucia).
Współczesna technika medyczna może niejednokrotnie odsunąć śmierć poza granice,
w których tak przedłużone życie ma jeszcze dla samego pacjenta jakąś wartość, a
nawet w których w ogóle jeszcze jest zdolny on wartościować. Zatem tam, gdzie
zabiegi nie dają nic innego, jak tylko podtrzymywanie funkcji organizmu, nie
polepszając stanu w jakimkolwiek sensie, doradza się śmierć zamiast przedłużania
egzystencji w cierpieniu lub w szczątkowym stanie. Takie stanowisko jest źródłem
walki o prawo do śmierci, które może być poszerzane o eutanazję.
Slajd - Eutanazja w Polce i Europie
Eutanazja w Polsce jest zabroniona. Jednak wg badania przeprowadzonego w
Centrum Badania Opinii społecznej w 2009 r, zdaniem blisko połowy Polaków (48%)
lekarze powinni spełniać wolę cierpiących, nieuleczalnie chorych, którzy domagają
się podania im środków powodujących śmierć. Przeciwną opinię wyraża niespełna
dwie piąte badanych (39%), natomiast co ósmy (13%) nie ma wyrobionego poglądu na
ten temat.
Duży wpływ na legalność eutanazji ma światopogląd społeczeństwa. Żadna z wielkich
religii nie pochwala eutanazji, uznając ją za grzech wobec najwyższego dobra jakim
jest życie ludzkie oraz wobec jego dawcy.
W Europie w większości krajów dozwolona jest eutanazja bierna, nazywana też
pasywną – czyli zaniechanie dalszego sztucznego podtrzymywania życia pacjenta.
W Holandii, Belgii oraz Luksemburgu dozwolona jest czynna forma eutanazji - czyli
działanie, które doprowadzi do śmierci, np. poprzez podanie środków
farmakologicznych na zgodę pacjenta lub jego rodziny.
Slajd - Formy eutanazji
Dyskutujący i spierający się o dopuszczalność eutanazji posługują się różnymi
typologiam. Jedną z typologii eutanazji jest klasyfikacja Fletchera:
 eutanazja czynna, dobrowolna, bezpośrednia - jest to samobójstwo
pacjenta, któremu na prośbę dostarcza się odpowiednich środków do jego
wykonania,
 eutanazja bierna, dobrowolna, bezpośrednia - pacjent nie jest w stanie sam
zadać sobie śmierci, ale wcześniej wyraził chęć jej przyśpieszenia i przekazał
swoją decyzję innym (lekarzom, rodzinie, prawnikom), co mają robić, gdy
znajdzie się w stanie, gdy będzie niesamodzielny,
 eutanazja bierna, dobrowolna, niebezpośrednia - eutanazja dokonywana
jest w imieniu pacjenta, za jego zgodą, za pomocą środków niebezpośrednich.
Jest to wypełnienie testamentu życia, jaki pacjent sporządził. Chodzi tu o
zaprzestanie lub niepodejmowanie terapii.
 eutanazja bierna, niedobrowolna, bezpośrednia - jest to zabójstwo z litości
dokonane bez zgody chorego, ale dla jego dobra (np. podanie śmiertelnej
dawki leków lub niepodjęcie leczenia w wypadku chorego o niskim poziomie
IQ),
 eutanazja bierna, niedobrowolna, niebezpośrednia - jest praktykowana
każdego dnia w wielu szpitalach. Polega na wycofaniu lub niepodjęciu
leczenia przy stosowaniu tylko podstawowej opieki. Robi się to dla dobra
pacjenta, niekoniecznie na jego prośbę - decyzję najczęściej podejmuje
personel szpitala.
Klasyfikacja Fletchera opierała się na jego sytuacjonizmie chrześcijańskim,
krytykującym zasadę świętości życia. Stanowisko Fletchera, świadczy o tym, że
chrześcijański pogląd na eutanazję nie jest jednoznaczny oraz oczywisty, jak
chcieliby reprezentanci tej formacji religijnej i światopoglądowe
Download