Uploaded by User3118

program zajęć klasa 3

advertisement
PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KL. III …….
W RAMACH PROJEKTU
„NASZE SZKOŁY – NOWE MOŻLIWOŚCI – WSPARCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CYCÓW”
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Głównym założeniem programu zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych
treści zawartych w programie nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego, jak również w podstawie
programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.), ze szczególnym uwzględnieniem
tych, które sprawiają największe problemy uczniom. Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu
poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: słuchania ze
zrozumieniem, mówienia, czytania i pisania.
W miarę potrzeby program może być modyfikowany co uzależnione będzie potrzebami uczniów.
Celem ogólnym projektu jest diagnoza deficytów i praca nad ich niwelowaniem, jak również wyrównywanie braków w
kompetencjach językowych w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania.
Cele szczegółowe:






Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności rozumienia
poleceń w języku angielskim, słuchania i mówienia, a w drugiej kolejności czytania i pisania poprzez
uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
Metody pracy: metoda TPR ( Metoda Reagowania Całym Ciałem), metoda audiolingwalna, gry i piosenki, zajęcia
plastyczne (arts and crafts), metoda audiowizualna.
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w parach, praca indywidualna.
Treści nauczania:
Uczniowie będą ćwiczyli i utrwalali tylko podstawowe słowa i zwroty.
Grupy leksykalne: hobby, czynności w wolnym czasie, liczebniki 1-100, zwierzęta, przymiotniki opisujące zwierzęta,
zawody, ,miejsca produkty żywnościowe, naczynia i sztućce, różne czasowniki, dni tygodnia, codzienne czynności,
określenia czasu, miesiące, pory roku, pogoda, słownictwo związane z Halloween, świętami Bożego Narodzenia,
Walentynkami.
Kategorie gramatyczne: czas Present Simple, czasownik have got, konstrukcja like (doing), czasownik to be, stopień
najwyższy przymiotników, czas Present Continuous, zaimki pytające (Wh-questions), czasownik can (prośby), zaimki
dzierżawcze, tryb rozkazujący, konstrukcja would like, stopień wyższy przymiotników.
Sytuacje i funkcje komunikacyjne: opowiadanie o hobby, o tym, co lubią robić inni ludzie, nazywanie zajęć w wolnym
czasie; opowiadanie o zwierzętach, ich wyglądzie i zwyczajach, nazywanie dzikich zwierząt; opowiadanie o tym, co
robią ludzie wykonujący wybrane zawody, pytanie o zawód, nazywanie wybranych zawodów i miejsc pracy;
zamawianie dań w restauracji, nazywanie produktów spożywczych, opisywanie, jak przyrządzić niektóre potrawy;
nazywanie dni tygodnia, rozmawianie o planie zajęć, opowiadanie o czynnościach wykonywanych rano i wieczorem;
nazywanie pór roku i miesięcy, porównywanie pogody w różnych porach roku.
Przewidywane efekty:






Uczniowie poprawią swoje wyniki nauczania z języka angielskiego
Zmniejszą niepowodzenia szkolne
Podniosą swoje aspiracje edukacyjne
Wzbogacą swoje słownictwo
Zwiększą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim
Będą bardziej zmotywowani do nauki języka angielskiego.
Ewaluacja:

test wiedzy (na zakończenie zajęć)
Download