Uploaded by User2333

2abab1cb-b83e-4ce8-a555-8651ec7b23c1

advertisement
Aseptyka -Rys historyczny
Zakażenia szpitalne
• Zwalczanie zakażeń szpitalnych zostało zapoczątkowane w XIX
wieku:
• 1847r. – węgierski lek. położnik, Ignatz Semmelweis wprowadził
obowiązek dokładnego mycia rąk i narzędzi chirurgicznych wodą
chlorowaną w celu zapobiegania gorączki połogowej na oddz.
położniczych;
• 1867r. - brytyjski lek. chirurg, Joseph Lister zainicjował aseptykę w
chirurgii stosując karbol do dezynfekcji ran;
• 1886r. – niemiecki lek. chirurg, Ernst von Bergmann upowszechnił
aseptykę w chirurgii, stosując sterylizację narzędzi para wodną;
• 1894r. – amerykański lek. chirurg, Wiliam Stewart Halsted zalecił
używanie podczas zabiegów gumowych rękawiczek
•
Jan Mikulicz Radecki z Wrocławia (1850 – 1905), jako pierwszy w Europie
zaczął używać do zabiegów operacyjnych sterylnego stroju z maską na
twarz i bawełnianych rękawiczek.
Epidemiologia
• Zakażenia szpitalne należą do głównych
przyczyn współczesnych chorób zakaźnych i
dotyczą wszystkich szpitali na całym świecie, od
tych o najniższym poziomie referencyjnym po
wysoce specjalistyczne kliniki czy instytuty.
• Zakażenia szpitalne są bezpośrednią
przyczyną zgonów 30 000 pacjentów,
a pośrednią przyczyną zgonów 70 000 osób
na całym świecie
• Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ilość zakażeń
szpitalnych w krajach europejskich wynosi między 5 a 10%
wszystkich osób hospitalizowanych.
• Liczba osób hospitalizowanych w Polsce wg Raportu Stanu Zdrowia
z 2012 roku -7 486 820.
• Przyjmując, że w Polsce obowiązują bardzo wysokie standardy
higieny w szpitalach i do zakażeń dochodzi tylko w 5% przypadków
daje to olbrzymią liczbę prawie czterysta tysięcy zakażeń.
• W przypadku 10% zakażeń liczba ta będzie wynosi 748 682
• Która z powyższych liczb jest najbardziej prawdopodobna?
• Najbezpieczniej będzie szacować, że rocznie dochodzi w
Polsce do pół miliona zakażeń szpitalnych,
• Spośród szacunkowych 500 tysięcy zakażeń,
większość stanowią zakażenia miejsca
operowanego (34,1%), szpitalne zapalenia płuc
(27,5%) oraz zakażenia układu moczowego
(18,8%).
• Najwyższa śmiertelność (ok. 25%) jest
związana ze szpitalnym pierwotnym
zakażeniem krwi.
• Najczęściej do stwierdzenia zakażeń
dochodzi na oddziałach anestezjologii i
intensywnej terapii.
Zakażenie szpitalne
• Zakażenie szpitalne jest definiowane jako
zakażenie, które nie występowało, ani nie
znajdowało się w okresie wylegania, gdy
chory był przyjmowany do szpitala.
• Nastąpiło podczas pobytu w szpitalu i
zostało potwierdzone klinicznie i
laboratoryjnie (ustawa z dnia 6 września
2001 r. o chorobach zakaźnych i
zakażeniach, poz. 1384, Art. 2).
• W Polsce dopiero od 1983r istnieje
obowiązek rejestracji zakażeń szpitalnych,
brak danych o rozmiarach tego zjawiska!
•
•
•
•
REJESTRACJI W SZPITALU PODLEGAJĄ:
Wszystkie zakażenia szpitalne wywołane zarówno czynnikami
alarmowymi (MRSA, Enterobacteriacae ESBL, KPC…) jak i
,,niealarmowymi” np. MSSA oraz kolonizacje czynnikami alarmowymi
RAPORTOWANIU DO PIS PODLEGAJĄ:
Wyłącznie objawowe zakażenia wywołane czynnikami alarmowymi z
listy Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23.12.2011r
wykryte przed 72 godzinami i po 72 godzinach od przyjęcia do szpitala.
Zakażenia szpitalne można podzielić ze względu na:
• źródła zakażenia:
- zakażenia szpitalne endogenne (flora fizjologiczna
skóry, górnych dróg oddechowych, układu
moczo-płciowego, translokowane z przewodu
pokarmowego)
- zakażenia szpitalne egzogenne (od innego chorego,
od personelu, ze środowiska szpitalnego)
- niesklasyfikowane – np. okołoporodowe,
wewnątrzmaciczne);.
• czas wystąpienia:
• -zakażenia wczesne – rozwijające się w pierwszym
tygodniu pobytu w szpitalu;
• - zakażenia późne – rozwijające się po siedmiu dobach
w szpitalu;
Czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych
• Ryzyko zakażenia zależy od:
-predyspozycji chorego,
-charakteru mikroorganizmu,
-praktyk związanych z procesem diagnostycznym i leczniczym w czasie
hospitalizacji.
Determinanty zakażenia szpitalnego
• Mikroorganizmy w środowisku szpitala
- Flora fizjologiczna człowieka,
- Patogeny szpitalne (bakterie 90%) w tym patogeny alarmowe.
• Obecność podatnych na zakażenie pacjentów
• Łańcuch transmisji
Mikroorganizmy w środowisku szpitala
- flora fizjologiczna człowieka
• Żołądek: 103 /g treści żołądkowej - Bakterie z rodzaju
Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus i Lactobacillus;
• Jelito cienkie: 105-108/g, w części proksymalnej podobnie jak
w żołądku, w dystalnej – gartunki bakterii Gram ujemnych
(Escherichia coli, Bacterioides spp.);
• Jelito grube: 1011/g;
- Beztlenowe (96-99% flory): Bacterioides , Bifidobacterium,
Clostridium, Peptostreptococcus,
- Tlenowe (1-4% flory): E.coli, Enterococcus faecalis;
• Układ moczo-płciowy: 102-104 /ml moczu – S. epidermidis,
E. faecalis, Corynebacrerium spp, Lactobacillus spp.
Flora pacjenta w czasie hospitalizacji ulega wymianie na
szczepy szpitalne, charakteryzujące się lekoopornością.
Mikroorganizmy w środowisku szpitala
- flora fizjologiczna człowieka
Flora fizjologiczna człowieka – 1014 bakterii;
• Skóra o pow. ok. 2m2 jest skolonizowana przez 1012 bakterii:
-Tlenowe ziarenkowce: Staphylococcus (S. epidermitis, S.
hominis, S. saprophyticus); Micrococcus i Streptococcus,
maczugowce: C. jeikeium, C. striatum, C. xerosis;
- Beztlenowce: Propionibacterium (P. acnes, P.avidum, P.
granulosum);
• Jama ustna - 108 bakterii tlenowych i beztlenowych (1:10)
- Paciorkowce jamy ustnej (S. viridans), maczugowce,
beztlenowe ziarenkowce (Veillonella)
- Pałeczki z rodzaju Lactobacillus, Actinomyces, Prevotella,
Fusobacterium
Mikroorganizmy w środowisku szpitala - Patogeny szpitalne
Szerokie stosowanie antybiotyków
selekcja szczepów bakterii opornych
Patogeny szpitalne
Patogeny alarmowe*:
•gronkowce metycylinooporne (MRSA), gronkowce oporne na glikopeptydy (VISA,
VRSA); Enterokoki oporne na wankomycynę (VRE);
•Pałeczki z rodz. Enterobacteriaceae wytwarzające β-klaktamazy o rozległych
profilach substratowych (ESβL, AmpC, CTX-M);
•Pałeczki niefermentujące (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp),
produkujące karbapenemazy (MβL);
•Dwoinki zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) oporne na penicylinę ( PRP);
•Prątki gruźlicy (M. tuberculosis complex);
•Wirusy zapalenia wątroby typ B i C (HBV, HCV)
*Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5
grudnia 2008 r., tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 947),
art.2 pkt 5
czynnik alarmowy -biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości
lub oporności
Obecność podatnych na zakażenie
pacjentów
Łańcuch transmisji
• Przyczyny wrażliwości pacjentów na czynniki zakaźne:
✔ czynniki jatrogenne związane z hospitalizacją: ograniczenie
aktywności, utrudniony kontakt z bliskimi, obecność innych chorych,
zmiana organizacji czasu, zmiana diety;
✔ czynniki jatrogenne związane z procesem leczenia: inwazyjne
metody diagnostyki i terapii, leczenie immunosupresyjne
(farmakoterapia, radioterapia);
✔ czynniki endogenne związane ze stanem biologicznym pacjenta i
jego chorobą podstawową:
- wrodzone niedobory odporności,
- nabyte niedobory odporności w następstwie procesu
chorobowego, wywołane przez wiek, niedożywienie, choroby
nowotworowe, urazy wielonarządowe, oparzenia, choroby
autoimmunologiczne, alkoholizm, cukrzyca, przewlekła
niewydolność nerek, AIDS.
• Drogi szerzenia zakażeń szpitalnych:
• Bezpośrednie:
kontakt bezpośredni personelu medycznego z pacjentem przez
ręce personelu, sprzęt medyczny i niemedyczny, powierzchnie
dotykowe;
• Pośrednie:
droga powietrzno-kropelkowa (wdychanie powietrza
zawierającego rozproszone cząstki pyłu, wody, śliny, śluzu
będące nośnikami drobnoustrojów: zakażenia układu
oddechowego bakterie (Legionella, Bordetella, Neisseria
meningitidis, M. tuberculosis), grzyby, wirusy;
droga wodno-pokarmowa (Klebsiella, Salmonella);
• Krzyżowe:
pacjent ↔ pacjent, pacjent ↔ personel, personel ↔ personel
Łańcuch transmisji – droga pokarmowa
Cechy ustroju predysponujące do utrzymania się
w środowisku szpitala
• Zakażenia drogą pokarmową należą do rzadszych postaci
szpitalnych zakażeń egzogennych.
• Są związane z zanieczyszczonymi patogenami produktami
spożywczymi lub wodą.
• Patogeny zakażeń szpitalnych przewodu pokarmowego:
Salmonella, Shigella, enterotoksyny S. aureus
• W oddz. niemowlęcych i dziecięcych - rotawirusy
• Zdolność przeżycia na powierzchniach -mała wrażliwość
na środki fizyko-chemiczne, tworzenie ochronnej warstwy
śluzowej (glycocalyx), wytwarzanie zarodników, zdolność
adherencji do gładkich powierzchni;
• Zdolność do zachowania wirulencji -właściwości
antyfagocytarne, wytwarzanie toksyn i enzymów, uwalnianie
endotoksyny;
• Zdolność kolonizacji pacjenta – wiązanie się z białkami
surowicy, białkami błony podstawowej, ze swoistymi
receptorami obecnymi w błonach komórek tkankowych; np.
Acinetobacter, Clostridium difficile, MRSA, VRE
• Zdolność kolonizacji rąk personelu
• Przenoszenie przez ręce personelu
• Mała dawka zakażająca – np. Clostridium difficile
Czas przeżycia bakterii w środowisku
szpitalnym
• Mogą przeżyć wiele miesięcy na suchych
powierzchniach:
✔ Gram dodatnie bakterie – np. Enterococcus spp w tym
VRE, S. aureus w tym MRSA, Streptococcus pyogenes
✔ Gram ujemne bakterie – np. Acinetobacter spp, E. coli,
Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginisa, Serratia
marcescens, Shigella spp.
✔ M. tuberculosis i bakterie wytwarzające spory
✔ Grzyby – np. Candida spp.
Czas przeżycia bakterii w środowisku szpitalnym
Type of bacterium
Duration of
persistence (range)
Type of bacterium
Duration of
persistence (range)
Acinetobacter spp.
3 days to 5 months
Helicobacter pylori
≤ 90 minutes
Bordetella pertussis
3 – 5 days
Klebsiella spp.
2 hours to > 30 months
Campylobacter jejuni
up to 6 days
Listeria spp.
1 day – months
5 months
Mycobacterium bovis
> 2 months
Mycobacterium
tuberculosis
1 day – 4 months
Clostridium
difficile (spores)
Chlamydia
pneumoniae, C.
trachomatis
≤ 30 hours
Chlamydia psittaci
15 days
Corynebacterium
diphtheriae
7 days – 6 months
Corynebacterium
pseudotuberculosis
1–8 days
Escherichia coli
1.5 hours – 16 months
Enterococcus spp.
including VRE and VSE
5 days – 4 months
Haemophilus
influenzae
12 days
Neisseria gonorrhoeae 1 – 3 days
Proteus vulgaris
1 – 2 days
Pseudomonas
aeruginosa
6 hours – 16 months;
on dry floor: 5 weeks
Salmonella typhi
6 hours – 4 weeks
Salmonella
typhimurium
10 days – 4.2 years
Salmonella spp.
1 day
Czas przeżycia bakterii w środowisku
szpitalnym
• Mogą przeżyć kilka dni (do tygodnia):
✔ Bordetella pertusis, Haemophilus influenzae, Proteus vulgaris,
Vibrio cholerae
✔ Większość wirusów ukł. oddechowego: corona, coxackie,
influenza, SARS, Rhino virus
✔ Wirusy przenoszone drogą krwi HBV, HIV
✔ Herpes w tym CMV, HSV typ 1i 2
✔ Wirusy przewodu pokarmowego- astrovirus, HAV, polio, rota,
norovirus
Dekontaminacja skóry rak personelu
• Zakażenia szpitalne są przenoszone głównie (w ponad
50%) przez ręce personelu, a mycie rąk jest najprostszą i
najbardziej skuteczną metodą zapobiegania przenoszeniu
drobnoustrojów pomiędzy personelem i pacjentami
• Rękawiczki ochronne nie zwalniają z obowiązku
mycia rąk.
• Liczba bakterii na dłoniach personelu medycznego
waha się od 3,9 x 104 do 4,6 x 106 bakterii/cm2.
2008r. 15 październik – UNICEF,
Światowy Dzień Mycia Rąk
1961 - Pierwsze zalecenia dotyczące techniki i zasad mycia rąk dla
pracowników medycznych;
1985 - Formalne rekomendacje higieny rąk wg CDC (Centers for Disease
Control and Prevention);
1995 - APIC – (Amer. Stow. Profesjonalistów Kontroli Zakażeń) dopuszczenie
w szerszym stopniu alkoholu do dezynfekcji rąk personelu medycznego;
1996 - HICPAC (Komitet Nadzorujący Kontrolę Zakażeń w Ochronie Zdrowia)
– alkoholowy środek antyseptyczny do dezynfekcji rąk przy kontakcie z
pacjentem skolonizowanym VRE lub MRSA;
✔ Flora przejściowa – to mikroorganizmy luźno związane ze skórą, które
nie są zdolne do namnażania się i przebywania przez dłuższy czas na
powierzchni skóry. Pochodzi ze środowiska szpitalnego, często
wykazuje wysoką chorobotwórczość, łatwa do usunięcia za pomocą
środków myjących i antyseptycznych.
✔ Staphylococcus aureus MRSA, VISA
✔ E. coli, ETEC, EPEC, EITEC i VITEC, szczepy ESBL
✔ Pseudomonas, Acinetobacter
✔ Enterococcus faecalis, VRE, HLAR
✔ Streptococcus viridans i paciorkowce niehemolizujące
✔ Dyfteroidy
• Kategorie mikroflory skóry rąk:
✔ Flora stała (fizjologiczna) – to bakterie występujące głównie w
fałdach skóry i mieszkach włosowych człowieka, namnażające
się głównie w gruczołach łojowych i potowych, w związku z tym
są trudne do usunięcia przy zastosowaniu środków
mechanicznych. Są to przede wszystkim ziarniaki Gram
dodatnie, koagulazo-ujemne gronkowce (S. epidermidis),
Micrococcus luteus, Corynebacterium amycolatum, C.
jeikeium), Brevibacterium i Dermatobacter, Propionibacterium
acnes. S. aureus (40% ludzi jest nosicielami), Candida albicans.
Stała mikroflora skóry jest odnawialna.
Błędy i zaniedbania w antyseptyce skóry rąk
• Brak czasu, nadmiar pracy, brak sprzętu i środków
antyseptycznych ( ok. 60% nie myje rąk, 70-80% myje ręce po
kontakcie z pacjentem niż przed);
• Zbyt krótki czas stosowania antyseptyku;
• Uchybienia w standardowej procedurze mycia i dezynfekcji rąk;
• Stosowanie niejałowych alkoholowych antyseptyków;
• Nadwrażliwość skóry na środki antyseptyczne.
strona
grzbietowa
strona
dłoniowa
60-90% personelu szpitalnego przenosi
drobnoustroje przez ręce!!!
najczęściej pomijane
dość często pomijane
zwykle nie pomijane
Mała „dziura“ w rękawiczkach ma wielkość
5000 nm (10-9 metrów) !
Variola virus
120 - 320 nm
Herpes-virus
150 - 250 nm
Mumps-virus
120 - 150 nm
Influenza-virus
120 - 150 nm
HIV-virus
100 - 120 nm
Zakażenia miejsca operowanego
• ZMO (SSI – ang.) to czynnik znamiennie wpływający na
pogorszenie stanu ogólnego chorych, wydłużenie czasu
leczenia ( średnio o 6,5 dnia dłużej), zwiększenie
śmiertelności oraz ogólnych kosztów leczenia (podwojenie).
• Częstość występowania ZMO zależy od rodzaju zabiegu
operacyjnego i stanu pacjenta.
• ZMO stanowią ok. 10-30% wszystkich zakażeń i są jednym z
najczęściej występujących w chirurgii.
• Nawet najlepsze rozwiązania techniczne nie chronią przed
występowaniem ZMO.
Postać kliniczna zakażenia
• związana z rodz. oddziału szpitalnego, na
którym pacjent jest hospitalizowany;
• Najczęstsze: ZMO, zakażenia dróg
moczowych, krwi, ukł. oddechowego, inne.
Zakażenie miejsca operowanego
• ZMO można podzielić ze względu na miejsce występowania:
1. zakażenia powierzchowne,
2. zakażenia głębokie,
3. zakażenia narządu lub jamy ciała w bezpośrednim kontakcie z
miejscem operowanym.
• Powodują znaczący wzrost kosztów hospitalizacji pacjentów
oraz zwiększają odsetek śmiertelności i przedłużają pobyt
chorych w szpitalu.
Indeksy ryzyka występowania
ZMO
• Indeks SENIC
• Według Indeksu SENIC (Study of the Efficacy of Nosocomial
Infection Control) do najważniejszych czynników ryzyka ZMO
należą:
1. Operacje brzuszne,
2. Czas trwania operacji powyżej 2 godzin,
3. Pole operacyjne skażone lub brudne,
4. Stan ogólny chorego oceniony wg skali ASA na powyżej 3
punktów.
Zakażenia układu moczowego – ZUM
Cechy zakażenia:
• Bezobjawowa bakteriuria;
• Objawowe zakażenie;
• Rozpoznanie: mocz badanie ogólne (ropomocz >10 leuk./1ml
moczu), posiew (bakteriuria >105 bakterii/ml), gorączka, parcie
na mocz, dysuria, cewnik moczowy założony na stałe lub
czasowo.
• W 70% przyczyną zakażenia jest cewnikowanie pęcherza
moczowego. Jednorazowe cewnikowanie jest obarczone 6%
ryzykiem zakażenia. Drogą wtargnięcia jest przechodzenie
drobnoustrojów ze skóry krocza wzdłuż zewnętrznej
powierzchni cewnika.
Zakażenie miejsca operowanego – czynniki etiologiczne
Staphylococcus aureus w tym MRSA
Staphylococcus spp., epidermidis
Escherichia coli
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis, faecium
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Klebsiella spp., pneumoniae
Serratia marcescens
Morganella morgani
Bacteroides fragilis
grzyby – Candida glabrata
• Stwierdzono, że S. epidermidis, S. hominis, S. haemoliticus w 89%
odpowiadają za kontaminację biomateriałów stosowanych w medycynie:
cewników, zastawek płynu mózgowo-rdzeniowego, sztucznych zastawek
serca, stymulatorów i defibrylatorów serca, protez naczyniowych i
ortopedycznych, sztucznych soczewek oka, rurek do intubacji
dotchawicznej oraz tracheostomii, aparatów do dializ otrzewnowych i
hemodializ, a nawet całych organów, np. sztucznego serca .
Zakażenia układu moczowego – ZUM
Najczęstsze czynniki zakażeń szpitalnych ZUM
Escherichia coli
Candida
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis, faecium
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Klebsiella spp., pneumoniae
Szpitalne zapalenie płuc
• Czynniki ryzyka;
-wspomagane oddychanie;
-aspiracja soku żołądkowego do płuc;
-rozsiew z krwią z innego ogniska;
-podczas intubacji, tracheotomii.
• Objawy:
gorączka > 38 st.C,
kaszel, zmiany oddechowe,
izolacja drobnoustroju (z aspiratu) lub dodatni test na obecność
antygenu.
• Zapobieganie:
poprawa ogólnego stanu chorego, kontrola jałowości aparatów
wentylacyjnych, higiena pomieszczeń szpitalnych.
Zakażenia krwi
Przyczyny:
• Cewniki naczyniowe - > niż połowa
hospitalizowanych ma zakładane cewniki
naczyniowe, zakażenia odcewnikowe –
40-60% zakażen krwi;
• Rozsiew z innych ognisk tj. z dróg
moczowych, oddechowych, z ran
pooperacjne, z zakażen skóry
Szpitalne zapalenie płuc- czynniki etiologiczne
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella spp., pneumoniae
Serratia marcescens
Escherichia coli
Legionella
grzyby – Candida glabrata
Wirus grypy, RSV
Zakażenia krwi
Czynniki ryzyka:
• Duże zabiegi operacyjne
• Immunosupresja nabyta lub wrodzona
• Hemodializa
• Linie naczyniowe
• Długotrwała hospitalizacja
• Błedy w antybiotykoterapii
• Wiek chorego
Zakażenia krwi
Zakażenia krwi
Postacie:
• Zespół uogólnionej reakcji zapalnej – SIRS
Objawy: temp. >38 st.C lub <36st. C, tętno > 90/min, liczba
oddechów >20/min lub PaCO2 <32mm Hg, leukocytoza >12
000/mm3 lub leukopenia <4000/mm3 z występowaniem form
pałeczkowatych
• Posocznica- układowa odpowiedź na infekcję, rozpoznawana na
podst. tych samych kryteriów co SIRS oraz kliniczne potwierdzenie
zakażenia.
• Wstrząs septyczny – posocznica z towarzyszącym spadkiem
ciśnienia tętniczego, utrzymującym się, mimo właściwej resuscytacji
płynami krwiozastępczymu, w połączeniu z zaburzeniami przepływu,
które mogą charakteryzować się m.in. kwasicą metaboliczną,
oligurią lub nagłymi zaburzeniami świadomości.
• Zespół niewydolności wielonarządowej – MODS –
zespół dysfunkcji wielonarządowej, który rozwija się jako
reakcja gospodrza na zakażenie lub jest późniejszym,
często końcowym etapem SIRS powstałym na innym tle
niż zakażenie (ciężkie oparzenia, rozległe urazy, ostre
zapalnie trzustki, wstrząs hipowelemiczny po dużych
zabiegach chirurgicznych..
Zakażenia krwi
Podział zakażeń krwi:
• Obecność drobnoustrojów we krwi z miernie wyrażonymi
objawami zakażenia np.. Bakteryjne zapalenie wsierdzia,
odcewnikowe zakażenia krwi,
• Bakteriemia (drobnoustrój jest izolowany z krwi), szybko przechodzi
w posocznicę, wstrząs septyczny, MODS, wysoka śmiertelność!
Rodzaje bakteriemii:
• Przejściowa - charakteryzuje się krótkotrwałą obecnością bakterii
we krwi. Jest ona skutkiem przerwania ciągłości skóry lub błon
śluzowych. Najczęściej źródłem takiej bakteriemii są miejsca bogate
w naturalną mikroflorę: śluzówki jamy ustnej, narządów
moczowo-płciowych, skóra. Okres takiej bakteriemii jest
bezobjawowy, bakterie samoistnie znikają z krwi.
• Okresowa - występuje wtedy, gdy bakterie okresowo wydostają się
z ognisk zakażenia: przewlekłych stanów zapalnych skóry, dróg
oddechowych.
• Ciągła bakteriemia - jest związana z nieustannym przebywaniem
bakterii we krwi. Związana jest ona z obecnością cewników
dożylnych, endoprotez, zakażanych skrzeplin.
Zakażenia krwi
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus w tym MRSA
Staphylococcus spp., epidermidis
Klebsiella spp., pneumoniae
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis, faecium
grzyby – Candida glabrata
Związek między zakażeniem pierwotnym
a czynnikiem etiologicznym posocznicy
•
•
•
•
Drobnoustroje wywołujące szpitalne
zakażenia krwi
Staph. aureus – płuca 22,1%,–
46,1%,przewód pokarmowy –
6,0%
Gronkowce CNS- linia naczyniowa
14,9%, płuca 3,4%
Str. pneumoniae – płuca 26,6%
E. coli – płuca – 13,7%, przewód
pokarmowy – 30,0, ukł. Moczowy
-51,9%%
Zakażenie przewodu pokarmowego
Clostridium difficile - Daje zespół choroby
określany jako rzekomobłoniaste zapalenie jelit.
Objawy: wodnista biegunka, zwykle bez śluzu i
krwi. Jest związane z antybiotykoterapią, może
być bezpośrednio po leczeniu albo później
(nawet do 4 tygodni). Antybiotyki niszczą florę
jelitową i dochodzi do kolonizacji bakteriami
patogennymi. Najlepszą metodą diagnostyczną
jest oznaczanie toksyny A w kale.
Wirusy: Rota, Adeno – głównie u dzieci
Zakażenia przenoszone drogą krwi związane z
naruszeniem ciągłości tkanek
•
•
•
Wirus zapalenia wątroby typu B – HBV
Wirus zapalenia wątroby typu C – HCV
Wirus HIV – AIDS
•
Monitorowanie zakażeń szpitalnych
Sierocka A, Cianciara M. Prob. High
Epidemiol 2010,91 (2), 323-328
Walka z zakażeniami szpitalnymi
•
•
•
•
•
Rejestracja zakażeń
Właściwa polityka antybiotykowa
Współpraca z mikrobiologiem szpitalnym
Szczepienia przed przyjęciem do szpitala
Wysoki poziom higieny szpitalnej
Rejestracja zakażeń szpitalnych
• Rejestracja zakażeń szpitalnych bierna
tzw.Retrospektywna,w oparciu o raporty pielęgniarek i
lekarzy;
Mało efektywna, o niskiej czułości
• Rejestracja zakażeń szpitalnych czynna
tzw. Prospektywna
Ciągła obserwacja nakierowana na zdefiniowane zakażenia
szpitalne
Wymaga rozwiązań systemowych
Wysoka skuteczność i czułość
Zadania mikrobiologia szpitalnego
• Opracowanie szczegółowych zasad pobierania
próbek i dostarczania materiału do pracowni
mikrobiologicznej
• Dozór nad badaniem materiału
mikrobiologicznego
• Szkolenie personelu dotyczące zakażeń
szpitalnych
• Gromadzenie danych o czynnikach
etiologicznych i ich interpretacja
• Konsultacje w zakresie doboru antybiotyku
Właściwa polityka antybiotykami
• Ścisła kontrola racjonalności antybiotykoterapii poprzez
stworzenie tzw. zespołów terapeutycznych działających
w porozumieniu z mikrobiologiem i apteką.
• Stworzenie podstawowej listy ok. 20 antybiotyków. Ich
dostępność użytkową powinno się określić na trzy
poziomy: I dostępny dla wszystkich lekarzy oddziału,
II stosowany po konsultacji z ordynatorem,
III stosowany po konsultacji z mikrobiologiem.
• W Polsce wydatki na antybiotyki stanowią ogromną
pozycję w budżecie ochrony zdrowia, gdyż wynoszą
22% udziału wartościowego!
Elementy higieny szpitalnej
Aseptyka -To model postępowania polegający na niedopuszczeniu do kontaktu
z drobnoustrojami, a przez to ogranicza rozprzestrzenianie się zakażeń
szpitalnych
Antyseptyka - Niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych i
ranach przy użyciu środków chemicznych.
Dezynfekcja - Niszczenie obecnych w środowisku drobnoustrojów w celu
zapobieżenia zakażeniom egzogennym ze sprzętu i otoczenia.
Rodzaje: chemiczna, termiczna promieniowanie nadfioletowe
Sterylizacja - Niszczenie zarówno form wegetatywnych, jak i
przetrwalnikowych drobnoustrojów. Rodzaje sterylizacji: Chemiczna
Termiczna Promieniowaniem jonizującym
Sprzątanie - Gruntowne czyszczenie pomieszczeń personelu, kuchni, toalet i
sal chorych 1x dziennie. Sale operacyjne i zabiegowe muszą być
czyszczone po każdym zabiegu.Do dezynfekcji nie wolno używać środków
antyseptycznych! Ograniczyć do minimum zastosowanie odkurzaczy (w
przypadku użycia musi on posiadać filtr) Sprzęt do mycia musi być po
każdym zastosowaniu umyty, zdezynfekowany i wysuszony przed kolejnym
użyciem. Osobny sprzęt do czyszczenia kuchni, toalet, sal chorych i sal
zabiegowych.
Postępowanie z brudną bielizną
Usuwanie i utylizacja odpadów medycznych
Podsumowanie
• Biorąc pod uwagę częstość zakażeń szpitalnych oraz poważne
skutki zdrowotne pacjentów prowadzi się ocenę ryzyka zakażenia
rozpatrując głównie czynniki modyfikowalne.
• Ryzyko zakażenia wiąże się ze stanem klinicznym pacjenta,
warunkami środowiskowymi a przede wszystkim istotne jest źródło
zakażenia.
• Jak wykazano, częste źródło zakażenia stanowią patogeny szpitalne
oraz flora fizjologiczna pacjenta.
• Działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka zakażenia obejmują
skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu, profilaktyczną eradykację
MRSA z błony śluzowej przedsionków nosa oraz szereg zabiegów
higienicznych.
• Obszar higieny szpitalnej jest miejscem, gdzie wysoka skuteczność
działania metod ochrony przed zakażeniami musi iść w parze z
podejściem ekonomicznym odpowiednim dla menedżerów służby
zdrowia.
Download