Uploaded by User2843

budowa płuc

advertisement
Budowa płuc - Sciaga.pl
1z4
https://sciaga.pl/tekst/43485-44-budowa_pluc
Budowa płuc
BUDOWA PŁUC
Płuca zbudowane są z pęcherzyków płucnych w których zachodzi wymiana gazowa między krwia o powietrzem.Każdy
pęcherzyk otoczony jest gęsta ścianą naczyń krwionośnych włosowatych. Błona okrywajaca płuca zwana jest błona opłucną..
Wyróżniamy dwa płuca prawe i lewe. Prawe zbudowane z 3płatów, lewe mniejsze zbudowane z 2 płatów.
UKŁAD ODDECHOWY
Jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela
Układ oddechowy bierze udział w transporcie tlenu do organizmu.
POJEMNOŚĆ ODDECHOWA PŁUC-ilość powietrza wciagnietego do płuc podczas normalnego wydechu. Wynosi ona
350-500mln.
POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUCTo ilość wydychanego po maksymalnym wypełnieniu płuc powietrza. Wynosi ok.4000mln
Mechanizm wentylacji płuc polega na rytmicznym wdychoniu i wydychaniu powietrza z płuc. Podczas wdechu mięsnie między
że3browe kurcza się, a podczas wydechu rozkurczaja.
Wdech(czynny) wydech(bierny)
Hemoglo0bina- białko złożone zbudowane z części bialkowej- globiny oraz zawierającego żelazo czerwonego barwnika- hemu
OKSYHEMOGLOBINA- to hemoglobina nietrwale połączona z tlenem.
KARBOMINOHEMOGLOBINAPołączenie hemoglobiny z dwutlenkiem węgla.
KABROKSYHEMOGLOBINA-połączenie hemoglobiny z tlenkiem węgla
SMOG FOTOCHEMICZNY-powstaje w upalne dni, gdy jest duża emisja spalin, brak ruchu powietrza. Jest spowodowany
wzrostem stężenie tlenku azotu, węglowodorów i innych zwiazków.
MITOCHONDRIA- to organelle komórkowe, któe śą zazwyczaj kuliste lub wydłzone ich wielkość waha się od2 do8 jednostek.
Jest otoczona podwójna błona( białkowo-lipidową). Zewnętrzna strona jest gładka wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy liczne
wypuklenia tzw. Grzebienie mitochondreioalne. Jej wnetrze wypełnia macierz(matrix) w którym znajduja się liczne
enzymyniezbędne do utleniania substancji pokarmowych.
ODDYCHANIE KOMÓRKOWE- polega na utlenianiu biologicznym czyli odłaczeniu atomów wodoru od substratu organicznego.
Wyróżniamy 3 etapy oddych.kom.
GLIKOLIZA-odbywa się w cytoplaźmie bez tlenu. Polega ona na rozpadzie glukozy na dwie cząsteczki trójwęglowego kwasu
pirogronowego. Proces ten jest ciągiem złażonych reakcji katalizowanych przez enzymy.
-CYKL KREBSA -szereg reakcji w których acetylo-coenzym A jest przekształcanydo dwutlenku węgla i atomów wodoru oraz
powstaja zredukowane nukleotydy NADH2
i FADH2.
ŁAŃCUCH ODDECHOWY-łańcuch przenośników elektronów( związków ulegających utlenieniu i redukcji)znajdujacy się w
wewnętrznej błonie mitochondrium( grzebienie mitochondrialne)
CHOROBY U.ODDECH.
-gruźlica płuc, zapalenie ostrzeli, zapalenie płuc, astma, rak płuca, zawodowa choroba płuca
OZON-trójatomowy tlen
AMNINOKWASY EGZOGENNE-to takie których organizm człowieka nie jest w stanie zsyntezować. Muszą być pobierane z
pożywieniem
AMINOKWASY ENDOGENNE- które mogą być wytwarzane przez organizm człowieka
ENZYMY-biołkowe katalizatory przemian chemicznych.
HIPOWITANINOZA-niewystarczająca ilość witamin w organiźnie.
AWITAMINOZA-całkowity niedobór witamin w organiźmie
HIPERWITAMINOZA- nadmiar witamin w organiźmie człowieka
SKŁADNIKI BUDULCOWE-
22.01.2021, 21:36
Budowa płuc - Sciaga.pl
2z4
https://sciaga.pl/tekst/43485-44-budowa_pluc
Białkapełnią w organiżmie bardzo ważna rolę, wykorzystywane do budowy ko0mórek i tkanek oraz odbudowy złóżytych.
Wchodzą w skład enzymów i przeciwciał.ich podstawowym elementem sa aminokwasy wyrózniamy białka proste(proteiny)
złożone(proteidy)
Kurczliwe.
SKŁ.ENERGETYCZNE
Węglowodany- zbudowane z węgla wodoru i tlenu występuje w postaci cukrów prostych i cukrów złożonych
Tłuszcze-lipidy) zbudowane z glocerolu i łańcuchów wyższych kwasów tłuszczowych.
SKŁ>REGULUJĄCE
Witaminy pełnia funkcję wypełniającĄ I wzbogacającą organizm.
Sole mineralne-są materiałem budulcowym oraz regulują czynności życiowe organizmu.
UKŁAD POKARMOWY
Zespół narzadów których zadaniem jest przyjmowanie pokarmów, rozdrobnianie ich i przeróbka chemiczna wchłanianie
substancji.
Układ ten rozpoczyna się w jamie ustnej gdzie pokarm jest rozdrabniany, następnie przechodzi przez gardło których zadaniem
jest przyjmowanie pokarmów, rozdrobnianie ich i przeróbka chemiczna wchłanianie substancji.
Układ ten rozpoczyna się w jamie ustnej gdzie pokarm jest rozdrabniany, następnie przechodzi przez gardło, przez które
pokarm trafia do przełyku forme ochrony w przełyku pełni nagłośnia. Pokarm z przełyku dostaję się do żołądka następnie już w
szczątkach zmierza w kierunku jelita ciekiego i grubego. U
ŻOŁĄDEK-to zbiornik pokarmowy pełniący funkcje trawienną. Max. Pojemnośc wynosi 2,5litra.ponuje w nim środowisko
kwaśne.
KOSMKI JELITOWE-palczaste wyrostli występujace na wew. Pow. Jelita cienkiego zwiększają jego pow. Chlonna.
TRAWIENIE-to ogół procesów chemicznych którym pokarm podlega w przewodzie pokarmowym, mające na celurozłożenie
składników pożywienia.
Trawienie rozpoczyna się już w jamie ustnej gdzie na pokarm zaczyna działać pierwszy enzym znajdujacy się w ślinie-amylaza
ślinowa(rozkłada skrobie na cukry proste)kolejnym enzymem działającym na pokarm jest Pepsyna majaca swoje miejsce w
żołądku(rozkłada bialko na peptydy)
Amylaza trzustkowa działa w dwunastnicy tak jak pozostałe enzymy rozkłada cukry na prostrze
Lipaza-rozkłada tłuszcze
Trypsyna- rozkład peptydów na aminokwasy.
WĄTROBA to największy gruczoł w jamie brzusznej składa się z trzech płatów masa1,5kg
FUNKCJE:
_wydzielnicza-produkcja żółci ułatwiajacej trawienie
-metaboliczna-produkcja niektórych białej osocza
-detokstykacyjna-niszczenie tujących substancji
-magazynująca-magan. Pokarmu w postaci glikogenu
ZRAZIK-najmniejszy element strukturalny wątroby
1kaloria-to ilość ciepła niezbędnego do ogrzania 1grama wody o 1stop.cel.
BILANS ENERGETYCZNY organizmu-to p[orównanie ilości energii dostarczonej w pożywieniu z zapotrzebowania
energetycznym ustroju.
NOMOGRAM-to wykres za którego pomoca można bez obliczen odszukać poszukiwaną wartość prawidłowej masy do wzrostu.
PPM-obejmuje ewszystkie podstwowe funkcje zyciowe organizmu
TERMOGENEZA- wytwarzanie ciepła w celu utrzymania stałej temp. Ciała.
BŁONNIK-węglowodan przyswajany przez człowieka
PIRAMIDA POKARMOWA-podział produktów pokarmowych na grupy, ułatwiajace planowanie dzinnego jadłospisu
Przeczytaj podobny materiał
Budowa i funkcje płuc
22.01.2021, 21:36
Budowa płuc - Sciaga.pl
3z4
https://sciaga.pl/tekst/43485-44-budowa_pluc
1.Położenie.
Płuca znajdują się w klatce piersiowej.W ściśle określonm położeniu utrzymują je dwa oskrzela oraz naczynia
krwionośne.Każde płuco otoczone jest specjalnym workiem łącznotkankwoym,którego ściana jest dwu warstwowa.Warstwa
zewnętrzna ściśle przylega do jam klatki piersiowej.Druga warstwa ściśle przylega do płata płucnego.Błona otaczająca worki
płucne nazywa się opłucną.
Budowa pęcherzyka płucnego:
Jego ściana zbudowana jest z jednej warstwy śródbłonka,w której znajdują się komórki surfaktanu (mieszanina białkowotłuszczowa zapobiegająca zlepieniu pęchezryków płucnych o obniżająca ciśnienie potrzebne do rozprężenia pęcherzyków
płucnych).Na wewnętrznej powierzchni pęchezryka znajdują się komórki pyłowe zjadające wszystkie zanieczszczenia,które z
powietrzem dostają się do pęchezryka płucnego.Na powierzchni pęcherzyków płucnych znajdują się bardzo liczne włosowate
naczynia krwionośne,których ściany zbudowane są również z jednej warstwy śródbłonka.
2.Przebieg wymiany gazowej zachodzącej w pęcherzykach płucnych.
Wymiana gazowa występuje pomiędzy pęcherzykiem płucnym i naczyniem krwionośnm oplatającm pęcherzyk.Polega na
wyrównaniu stężeń tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy pęcherzykiem płucnym i oplatającym go naczyniem krwionośnym.
3.Tlen - jest w 100 % rozprowadzany po całm organizmie przez czerwone ciałka krwi w formie OKSYHEMOGLOBINY
(hemoglobina tlen).Dwutlenek węgla jest transportowany przez czerwone ciała krwi,tylko w 20% w postaci
KARMINOHEMOGLOBINY (hemoglobina dwutlenek węgla).Pozostałe 80 % dwutlenku węgla jest transportowane przez osocze
krwi.
4.Wentylacja płuc - podczas wdechu mięśnie międzyżebrowe oraz mięśnie przepony brzusznej kurczą się powodując
rozruszenie klatki piersiowej i automatycznie wciągnięcie powietrza.Przy wydechu mięśnie międzyzebrowe i mięśnie przepony
brzusznej rozciągają się co powoduje zmniejszenie objętości klatki piersiowej i wyciskane powietrze z płuc.
5.Skład chemiczny powietrza wdychanego i wydychanego:
a)powietrze wdychane:
- azot 78 %
- tlen 21%
- CO2 0,03%
-para wodna i inne gazy 1%
b)powietrze wdchane
- azot 78%
- tlen 17%
- CO2 4%
-para wodna i inne gazy 1%
pojemność życiowa płuc - ilość powietrza pobrana przy najgłębszym wdechu i wydalone z płuc przy najgłębszym
wydechu,wynosi ona ok.4200 cm sześciennych
powietrze zalegające - powietrze,które nigd nie spuszcza pęcherzyków płucnch.Jego ilość to 1200 cm sześciennych
całkowita pojemność płuc - wynosi 54000 cm sześciennych i zależ od wzrostu i trybu życia
Przeczytaj podobny materiał
22.01.2021, 21:36
Budowa płuc - Sciaga.pl
4z4
https://sciaga.pl/tekst/43485-44-budowa_pluc
Układ oddechowy (nowa era) klasa 2 gimnazjum
Układ oddechowy umożliwia dostarczanie tlenu do organizmu tlenu i usuwanie z niego d.w. Drogi oddechowe służą do
oczyszczania , ogrzewania i nawilżania powietrza , zanim dotrze ono do płuc-jama nosowa ,gardło, krtań ,tchawica , oskrzela.
Drogi oddechowe pokrywa nabłonek wyposażony w rzęski w których osadzają się zanieczyszczenia .Krtań- zbudowana z
chrząstek . Podczas połykania pokarmów , wejście do krtani zamyka chrząstka zwana nagłośnią. Wewnątrz krtani znajduja się
struny głosowe . Szczelina pomiędzy nimi nosi nazwę szpary głośni. Powietrze które przez nie przepływa wywołuje drgania
strun głosowych i powstawanie dźwięku. Płuca(pęcherzykowate). Pęcherzyki są oplecione naczyniami włosowatymi .
Pęcherzyki płucne (wymiana gazowa). Prawe płuco (3 płaty) lewe(2płaty)Płuca otoczone są opłucną . Wentylacja płuc- to
wymiana powietrza znajdującego się w płucach .Polega na nieustannym wykonywaniu wdechów i wydechów .Wentylacja płuc
zachodzi na skutek pracy mięśni oddechowych . Są to mięśnie między żebrowe oraz przepona .Skórcz tych mięśni powoduje,
że płuca zwiększają objętość . Wtedy zasysane jest do nich powietrze. Podczas rozkurczu mięśni oddechowych klatka
piersiowa zmniejsza rozmiary , przez co maleje objętość płuc. Wtedy powietrze jest z nich wypychane . Wentylacja zachodzi
niezależnie od nas . Człowiek tylko w niewielkim stopniu wpływa na szybkość tego procesu . Dzięki wentylacji płuc możliwa jest
wymiana gazowa .Przenikanie gazów następuje na zasadzie dyfuzji . Oddychanie wewnątrzkomórkowe(utlenianie) zachodzi w
mitochondriach każdej komórki. W procesie utleniania najczęściej bierze udział glukoza. W wyniku oddychania
wewnątrzkomórkowego powstają :d.w. woda i energia. Energia uwalniana jest w procesie oddychania magazynowana w ATPzwiązku który posiada wiązania wysokoenergetyczne. Choroby bakteryjne – angina, gruźlica, zapalenie płuc. Wirusowe –
zapalenie druk oddechowych i grypa . Zanieczyszczenia środowiska – alergia-katar sienny i astma , inne choroby związane z
zanieczyszczeniami pylica oraz nowotwory. Wydalanie to proces usuwania z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów
przemiany materii .Defekacja to usuwanie przez układ pokarmowy niestrawionych resztek pokarmu .Nerki służą do
oczyszczania krwi ze zbędnych substancji. Zbudowany z licznych nefronów . W każdym z nich można wydzielić 2grupy
Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w polityce
prywatności.
22.01.2021, 21:36
Download