Uploaded by User2744

244926

advertisement
Figury geometryczne
str. 1/4
.......................................................................................
.......................
............................
klasa
imię i nazwisko
data
1. Dłuższa przekątna rombu dzieli go na dwa trójkąty:
A. równoboczne
B. przystające
D. o kątach 40◦, 40◦, 100◦
C. różnoboczne
2. Dany jest prostokąt ABCD . Trójkąty ABD i BCD są:
A. ostrokątne
C. przystające
B. równoramienne
D. równoboczne
3. Proste a i b na rysunku obok są równoległe. Kąt α ma miarę:
A. 72◦
B. 23◦
C. 59◦
D. 49◦
4. W trójkącie ABC kąt ACB ma miarę 63◦, a kąt BAC — 37◦. Z wierzchołka C poprowadzono wysokość CD .
Oblicz miary kątów trójkąta BCD .
5. Oblicz pole czworokąta o wierzchołkach A = (−2, −3), B = (3, −3), C = (3, 3) i D = (−2, 3).
6. Bok kratki ma długość 1. Oblicz pola narysowanych figur. Która z figur ma największe pole?
7. W ciągu 12 minut wskazówka minutowa obróci się o kąt:
A. 72◦
B. 12◦
C. 180◦
D. 144◦
8. Oblicz miary kątów α, β i γ .
9. Jeden metr kwadratowy pewnej wykładziny kosztuje 23 zł. Szerokość tej wykładziny wynosi 2,5 m.
Czy 100 zł wystarczy na kupno 1,9 metra bieżącego tej wykładziny?
10. Narysuj dwa kąty ostre α, β i kąt rozwarty γ . Skonstruuj kąt o mierze β + γ − α.
Wybór zadań: Agata Pasternak
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 2/4
a
11. W trapezie równoramiennym każde z ramion ma 10 cm, a wysokość 6 cm. Pole trapezu jest równe 60 cm2 .
Oblicz obwód trapezu.
12. Całą powierzchnię działki w kształcie trapezu o wymiarach przedstawionych na rysunku należy obsiać trawą. Ile opakowań nasion
trawy trzeba kupić, jeżeli jedno opakowanie wystarcza na obsianie 3 m2 powierzchni?
*13. Dany jest trapez ABCD , w którym AB k CD . Na podstawie AB zaznaczono punkty E i F takie, że EC k AD
i FD k BC . Wykaż, że czworokąty AECD i FBCD mają równe pola.
14. Oblicz miary kątów α, β i γ .
15. Trójkąty narysowane obok są przystające.
Wobec tego:
A. |BC| = |P S|
C. |BC| = |SR|
B. |AC| = |P R|
D. |AB| = |SR|
16. Skonstruuj trójkąt, mając dane dwa boki c i d oraz kąt α między nimi zawarty.
17. Czworokąt JOLA jest równoległobokiem. Uzasadnij, że trójkąty
JAK oraz LOT są przystające.
18. Która z podanych własności wyróżnia romb spośród innych równoległoboków?
A. prostopadłość przekątnych
C. równość przeciwległych kątów
B. przecinanie się przekątnych w połowie
D. równoległość przeciwległych boków
Wybór zadań: Agata Pasternak
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 3/4
a
19. Prostokąt przedstawiono na rysunku:
A. tylko I i IV
C. tylko II
B. tylko II i III
D. tylko I i III
20. Narysowane poniżej czworokąty to trapez i równoległobok. Oblicz miary zaznaczonych kątów.
21. Jaki obwód ma trapez równoramienny narysowany obok?
A. 37 cm
B. 20 cm
C. 40 cm
D. 33 cm
22. Która z podanych powierzchni jest najmniejsza?
A. 1 km2
C. 3000 m2
B. 200 a
D. 0,2 ha
23. Pole trapezu przedstawionego na rysunku obok możemy obliczyć, korzystając
ze wzoru:
1
A. 2 (y + w ) · x
B.
a+b
2
·h
C. t + y + z + w
D.
z+t
2
·x
24. Oblicz pola i obwody narysowanych wielokątów.
a) trapez równoramienny
b) równoległobok
25. Pole rombu jest równe 36 cm2 . Dłuższa przekątna ma 12 cm, a krótsza ma długość:
A. 3 cm
B. 6 cm
C. 18 cm
D. 12 cm
26. Oblicz pola rombu, równoległoboku i trapezu.
a)
Wybór zadań: Agata Pasternak
b)
c)
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
str. 4/4
a
27. Pole trójkąta ABC , gdzie A = (−2, 4), B = (4, 4) i C = (0, 2) jest równe:
A. 12
B. 6
C. 16
D. 8
28. Wszystkie współrzędne wierzchołków pewnego równoległoboku ABCD są liczbami dodatnimi oraz
A = (3, 2), B = (7, 2), D = (6, 9). Wierzchołek C ma współrzędne:
A. (7, 9)
B. (10, 9)
C. (9, 10)
D. (9, 7)
29. Końcami przyprostokątnej trójkąta ABC są punkty A = (−3, −5) i B = (4, −5). Podaj współrzędne punktu
C , wiedząc, że druga przyprostokątna ma długość 8, a punkt C leży w I ćwiartce układu współrzędnych.
30. Odcinek o końcach A = (−4, −3) i B = (2, −3) jest bokiem trójkąta ABC . Wierzchołek C leży na osi y
układu współrzędnych. Pole tego trójkąta jest równe 12. Jakie współrzędne ma punkt C , jeżeli jedna z nich
jest liczbą dodatnią?
Wybór zadań: Agata Pasternak
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Copyright c Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download