Uploaded by omgitsnin

Frazeologia lotnicza

advertisement
Frazeologia lotnicza
Spis treści:
[DEL] DELIVERY ............................................................................ 2
[GND] GROUND.............................................................................. 4
SAMOLOTY ODLATUJĄCE ................................................................. 4
SAMOLOTY PRZYLATUJĄCE ............................................................. 5
INNE FRAZEOLOGIE GND ................................................................ 6
[TWR] TOWER................................................................................ 7
SAMOLOTY ODLATUJĄCE ................................................................. 7
SAMOLOTY PRZYLATUJĄCE ............................................................. 8
IFR ......................................................................................... 8
VFR .......................................................................................10
PRZEJŚCIE NA DRUGIE OKRĄŻENIE .............................................. 11
PO LĄDOWANIU ............................................................................ 12
INNE FRAZEOLOGIE TWR .............................................................. 13
[APP] APPROACH ......................................................................... 15
SAMOLOTY ODLATUJĄCE ............................................................... 15
SID .......................................................................................15
JEŻELI PILOT NIE KORZYSTA Z SID...........................................15
WYPROWADZENIE SAMOLOTU NA TRASĘ PRZELOTOWĄ ............... 16
SAMOLOTY PRZYLATUJĄCE ........................................................... 17
PRZYLOTY WEDŁUG STAR ........................................................17
OCZEKIWANIE ........................................................................17
WEKTOROWANIE .......................................................................... 18
SEPARACJA ................................................................................... 19
MANEWRY ..............................................................................19
OGRANICZENIA SZYBKOŚCI .....................................................19
PODEJŚCIE Z WIDOCZNOŚCIĄ ...................................................... 20
PODEJŚCIE WEDŁUG ILS ............................................................... 21
ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY RADAROWEJ ............................................. 22
INNE FRAZEOLOGIE APP ............................................................... 23
[CTR] CENTER .............................................................................. 24
PRZEJŚCIE Z LOTU VFR DO IFR ..................................................... 24
KIEROWANIE SAMOLOTU .............................................................. 24
INFORMACJE O INNYCH SAMOLOTACH ......................................... 26
INNE FRAZEOLOGIE CTR ............................................................... 27
1
[DEL] Delivery
Główną rolą stanowiska Delivery jest wydawanie zezwoleń na lot IFR. Na dużych
lotniskach jest ono obejmowane przez osobnego kontrolera. Jeżeli jednak go nie będzie,
należy się zgłosić do kontrolera ruchu naziemnego, lub po prostu najbliższego rangą
organu kontroli ruchu lotniczego.
Zezwolenie na lot IFR zawiera:





Nazwę lotniska docelowego
Instrukcje odlotu
Wysokość przelotową
Częstotliwość APP (opcjonalnie)
Kod transpondera (SQUAWK cyfry od 0 do 7)
Nie jest istotne, czy zgoda na lot IFR zostaje wydana przed, czy po rozpoczęciu
kołowania. Zwyczajowo piloci postępują w następującej kolejności:
 kontakt z DEL
 startup i pushback
 kołowanie
Przykład:
Na początku należy sprawdzić, czy kontroler nas w ogóle słyszy. Informacje ATIS oznacza
się alfabetem fonetycznym.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Delivery,
(your
callsign), Kontrola Delivery, (Twój callsign),
information (ATIS designation), informacja (oznaczenie informacji
radio check please.
ATIS), proszę o sprawdzenie radia.
KONTROLER
(Your callsign), read you 5, (ATIS (Twój
callsign),
czytam
Cię
designation) correct.
doskonale,
informacja
ATIS
(oznaczenie
informacji
ATIS)
odebrana prawidłowo.
2
Następnie pora na odebranie informacji o locie IFR:
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Delivery, (your callsign), request Kontrola Delivery, (Twój callsign),
clearance to (destination).
proszę o zgodę na lot IFR do (Twój
punkt docelowy).
KONTROLER
(Your
callsign),
cleared
to (Twój callsign), masz zgodę la lot
(destination) via (SID) departure, IFR do (punkt docelowy), po starcie
runway (number), expect flight wykonaj odlot (nazwa SIDu), start
level (filed altitude), SQUAWK (four z pasa (numer pasa), oczekuj
digits), readback.
poziomu lotu (wysokość złożona w
planie lotu), kod transpondera
(cztery cyfry), powtórz.
PILOT
Cleared to (destination), (SID)
departure,
runway
(number),
expecting
flight
level
(filed
altitude), SQUAWK (four digits),
(your callsign).
Zgoda na lot IFR do (punkt
docelowy), po starcie (oznaczenie
odlotu), start z pasa (numer
podany przez kontrolera), oczekuję
poziomu lotu (poziom złożony w
planie lotu), kod transpondera
(cztery cyfry), (Twój callsign).
KONTROLER
(Your callsign), readback correct, (Twój
callsign),
prawidłowo,
contact ground (frequency).
skontaktuj się z kontrolerem ruchu
naziemnego
na
częstotliwości
(częstotliwość).
PILOT
(Frequency), (Your callsign).
(Częstotliwość), (Twój callsign).
NOTAMy i raporty pilotów powinny być dodane do zezwolenia. Można je podać w
dowolnej chwili, byle by przed startem.
Przykład raportu:
Kto
wersja angielska
KONTROLER
(Your callsign), be advised, there
has been reports of low level
windshear northwest of the airport.
PILOT
Roger, (Your callsign).
wersja polska
(Twój
callsign),
otrzymaliśmy
raporty o niskim poziomie uskoku
wiatru na północny zachód od
lotniska.
Przyjąłem, (Twój callsign).
Po otrzymaniu zgody od kontrolera Delivery, należy połączyć się z GND.
3
[GND] Ground
Kontroler ruchu naziemnego jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo samolotów
kołujących po lotnisku, wyłączając drogi startowe. Kieruje on statki powietrzne do
punktów postojowych lub miejsc oczekiwania przed pasem startowym będącym w użyciu.
SAMOLOTY ODLATUJĄCE
Najwyższa pora na odlot. Pilot jest wypychany do drogi kołowania i uruchamia silniki.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Ground, (your callsign), stand Kontrola naziemna, (Twój callsign),
(number), request pushback and stoję przy miejscu postojowym
startup.
(numer
miejsca
postojowego),
proszę o zgodę na wypychanie i
uruchomienie silników.
KONTROLER
PILOT
(Your callsign),
startup approved.
pushback
and (Twój callsign), masz zgodę na
wypychanie
i
uruchomienie
silników.
Pushback and startup approved, Wypychanie i uruchomienie silników
(your callsign).
zezwolone, (Twój callsign).
Jeżeli niedaleko kołuje inny samolot, możemy otrzymać inną odpowiedź:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), standby, expect (Twój callsign), czekaj, spodziewaj
(number of) minute(s) delay due się (liczba) minut opóźnienia z
(aircraft) taxing behind.
powodu
(nazwa
samolotu
)kołującego za Tobą.
PILOT
Roger, (your callsign).
Przyjąłem, (Twój callsign).
Następnie pilot otrzymuje zgodę na kołowanie:
Kto
PILOT
KONTROLER
PILOT
wersja angielska
(Your callsign), request taxi.
wersja polska
(Twój callsign), proszę o zgodę na
kołowanie.
(Your callsign), taxi via (taxiways (Twój callsign), kołuj drogami
designations) to holding point kołowania
(oznaczenie
dróg
runway (number).
kołowania) do punktu oczekiwania
przed pasem (numer pasa).
Taxi via (taxiways designation) to Kołowanie przez drogi kołowania
holding point runway (number), (oznaczenie dróg kołowania) do
(your callsign).
punktu oczekiwania przed pasem
(numer pasa), (Twój callsign).
4
Jeżeli droga kołowania wymaga przecięcia pasa startowego w użyciu, otrzymamy
instrukcję:
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
(Your callsign), request taxi.
(Twój callsign), proszę o zgodę na
kołowanie.
KONTROLER
(Your callsign), taxi via (taxiways (Twój callsign), kołuj przez drogi
designations) to holding point kołowania
(oznaczenie
dróg
runway (number), but hold short kołowania) do punktu oczekiwania
runway (number).
przed pasem (numer pasa), ale
zatrzymaj się przed pasem (numer
pasa).
PILOT
Taxi via (taxiways designations) to
holding point runway (number),
holding short runway (number),
(your callsign).
Kołuję
drogami
kołowania
(oznaczenie dróg kołowania) do
punktu oczekiwania przed pasem
(numer pasa), zatrzymuje się przed
pasem
(numer
pasa),
(Twój
callsign).
Gdy już się zatrzymamy przed pasem, przed którym mieliśmy oczekiwać, otrzymamy
następujące instrukcje:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), cleared to cross (Twój callsign), masz zgodę na
runway (number).
przecięcie pasa (numer pasa).
PILOT
Roger, (your callsign).
Przyjąłem, (Twój callsign).
Gdy dojedziemy do punktu oczekiwania przed pasem, z którego mamy wykonać odlot,
dostaniemy od kontrolera częstotliwość wieży kontrolnej:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
Your callsign), contact tower for (Twój callsign), skontaktuj się z
takeoff clearance on (frequency).
wieżą w celu otrzymania zgody na
start
na
częstotliwości
(częstotliwość).
PILOT
(Frequency), (your callsign).
(Częstotliwość), (Twój callsign).
SAMOLOTY PRZYLATUJĄCE
Właśnie wylądowałeś i zwolniłeś pas. Kontaktujesz się z kontrolerem ruchu naziemnego.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Ground, (Your callsign), cleared of Kontrola ruchu naziemnego, (Twój
the active.
callsign), zwolnię pas w użyciu.
KONTROLER
(Your callsign), taxi via (taxiways (Twój callsign), kołuj drogami
designations) to stand (number).
kołowania
(oznaczenie
dróg
kołowania) do miejsca postojowego
(numer miejsca postojowego).
PILOT
Taxi via (taxiways designations) to Kołować
drogami
kołowania
stand (number), (your callsign).
(oznaczenie dróg kołowania) do
miejsca
postojowego
(numer),
(Twój callsign).
5
INNE FRAZEOLOGIE GND
Kto
KONTROLER
wersja angielska
Startup at (time).
KONTROLER
Expect departure (time), startup at Spodziewany odlot o (czas). Możesz
own discretion.
uruchamiać
według
własnego
uznania.
KONTROLER
Are you ready to startup?
Czy jesteś gotowy do uruchomienia
silników?
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
Are you ready for pushback?
Stop pushback.
Taxi via (specific routing to be
followed)* to holding point runway
(number).
Czy jesteś gotowy do wypychania?
Zatrzymaj wypychanie.
Kołuj
przez
(oznaczenie
dróg
kołowania)* do punktu oczekiwania
przed pasem (numer).
KONTROLER
Take (or turn) first (or second) left Kołuj (lub skręć) pierwszą
(or right).
drugą) w lewo (lub w prawo).
KONTROLER
Taxi via runway (number).
KONTROLER
(aircraft location) Request taxi to : (miejsce samolotu) Proszę o
(destination on aerodrome).
zgodę na kołowanie do (miejsce na
lotnisku).
KONTROLER
Taxi with caution due (reason).
KONTROLER
Give way to (description
position of other aircraft).
PILOT
Giving way to (traffic).
Daję pierwszeństwo drogi (określić
ruch).
PILOT
Traffic (or type of aircraft) in sight.
Widzę ruch (lub typ samolotu).
KONTROLER
KONTROLER
Hold position.
Zachowaj swoją obecną pozycję.
Follow (description of other aircraft Kołuj za (opis samolotu lub
or vehicle).
pojazdu).
KONTROLER
Hold (distance) from (position).
Oczekuj
(miejsce).
PILOT
PILOT
Holding.
Request cross runway (number).
Oczekuję.
Proszę o zgodę na przecięcie pasa
(numer).
KONTROLER
Cleared to cross runway (number).
KONTROLER
wersja polska
Możesz uruchamiać silniki o (czas).
(lub
Kołuj po pasie (numer).
Kołuj ostrożnie (powód).
and Daj pierwszeństwo drogi (opis oraz
pozycja samolotu).
(odległość)
przed
Masz zgodę na przecięcie pasa
(numer).
Expedite
crossing
runway Przyspiesz
przecinanie
pasa
(number), traffic (aircraft type) (numer), ruch (typ) (odległość)
(distance) kilometers (or miles) on kilometrów (lub mil) na prostej.
final.
6
[TWR] Tower
Do obowiązków wieży kontrolnej należy głównie wydawanie zgody (lub nie) na start lub
lądowanie. Zasięg kontrolera wieżowego to 10 mil wokół lotniska, poniżej 5000 stóp.
Odlatującym samolotom wydaje się instrukcję kontaktu z Approach, gdy samolot
znajduje się w powietrzu, i jest wolny od jakiegokolwiek ruchu , znajdującego się pod
kontrolą wieży. Za zwyczaj są to 2000 stóp.
SAMOLOTY ODLATUJĄCE
Załóżmy, że stoisz przed punktem oczekiwania przed aktywnym pasem, i czekasz na
zgodę na start. Żadne samolot nie podchodzi do lądowania.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Tower, (your callsign), ready for Wieża, (Twój callsign), gotowy do
departure, runway (number).
odlotu, pas (numer pasa).
KONTROLER
(Your callsign),
(number).
PILOT
Lining up runway (number), (your Zajmuję pas (number pasa), (Twój
callsign).
callsign).
KONTROLER
(Your callsign), cleared for takeoff, (Twój callsign), masz zgodę na
runway (number). Wind (direction) start z pasa (numer pasa). Wiatr z
at (number of knots).
kierunku (kierunek) stopni o sile
(siła) węzłów.
Cleared
for
takeoff,
runway Zgoda na start z pasa (numer
(number), LO728.
pasa), LO728.
PILOT
line
up
runway (Twój callsign), zajmij pas (numer
pasa).
Inna sytuacja: lądujący samolot zgłosił wieży krótka prosta na pas, z którego masz
startować. Możesz wtedy otrzymać dwie instrukcje:
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Tower, (your callsign), ready for Wieża, (Twój callsign), gotowy do
departure, runway (number).
odlotu z pasa( numer pasa).
KONTROLER
(Your callsign), hold short landing (Twój callsign), przepuść lądujący
traffic.
samolot.
KONTROLER
(Your callsign), behind
(aircraft type) line up
(number) and wait.
PILOT
Roger, (your callsign).
landing (Twój callsign), po lądującym (typ
runway samolotu) zajmij pas (numer pasa)
i czekaj.
Przyjąłem, (Twój callsign).
Po starcie, gdy już schowamy podwozie, możemy poinformować kontrolera, że już
jesteśmy w powietrzu:
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Your callsign), airborne.
(Twój callsign), w powietrzu.
Gdy kontroler zobaczy, że już jesteśmy w powietrzu, lub to od nas usłyszy, wyda
polecenie kontaktu z Approach:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
Your callsign), contact approach on (Twój callsign), skontaktuj się z
(frequency).
kontrola zbliżania na częstotliwości
(częstotliwość).
PILOT
(Frequency), (your callsign).
7
(Częstotliwość), (Twój callsign).
SAMOLOTY PRZYLATUJĄCE
IFR
Jeżeli samolot był wektorowany przez Approach do podejścia ILS, wszystko, co kontroler
musi zrobić, to wydać (lub nie) zgodę na lądowanie, ale nie musi tego robić od razu.
Jeżeli nie usłyszysz od kontrolera pierwszej podanej przeze mnie odpowiedzi, od razu
otrzymasz zgodę na lądowanie (druga część tabeli).
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Tower, (your callsign), ILS runway Wieża, (Twój callsign), podchodzę
(number).
według ILS na pas (numer pasa).
KONTROLER
(Your callsign), continue approach, (Twój
callsign),
report outer marker.
podejście,
zgłoś
marker.
PILOT
(Your callsign),
marker.
KONTROLER
(Your callsign), winds (direction) at (Twój callsign), wiatr z kierunku
(number of knots), cleared to land (kierunek) o sile (liczba węzłów),
runway (number).
masz zgodę na lądowanie na pas
(numer pasa).
PILOT
Cleared to land runway (number), Cleared to land runway (number),
(your callsign).
(your callsign).
passing
kontynuuj
zewnętrzny
outer (Twój callsign), przelatuję
markerem zewnętrznym.
nad
Samolot jest na długiej prostej. Możesz się tak zgłosić, zamiast powyższego sposobu.
Gdy będziemy ok. 4 mil od lotniska, zgłaszamy (krotką) prostą.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
(Your callsign), long final runway (Twój callsign), długa prosta na pas
(number).
(numer pasa).
KONTROLER
(Your callsign), continue approach, Twój callsign), kontynuuj podejście,
winds (direction) at (number of wiatr z kierunku (kierunek) o sile
knots).
(liczba węzłów).
PILOT
Continuing
callsign).
PILOT
(Your callsign), short final runway (Twój callsign), krótka prosta na
(number).
pas (numer pasa).
KONTROLER
(Your callsign), cleared to land (Twój callsign), masz zgodę na
runway (number), winds (direction) lądowanie na pasie (numer pasa).
at (number of knots).
Wiatr z kierunku (kierunek) o sile
(siła w węzłach).
PILOT
Cleared to land runway (number), Zgoda na lądowanie na pasie
(your callsign).
(numer pasa), (Twój callsign).
approach,
(your Kontynuuję
callsign).
8
podejście,
(Twój
Samolot prosi o niskie podejście:
Kto
wersja angielska
PILOT
(Your
callsign),
request
low
approach
runway
(number),
(reason).
wersja polska
(Twój callsign), proszę o niskie
podejście na pas (numer pasa),
(przyczyna).
KONTROLER
(Your
callsign),
cleared
low
approach runway (number), not
below (altitude), winds (direction)
at (number of knots).
(Twój callsign), masz zgodę na
niskie podejście na pas (numer
pasa), nie poniżej (wysokość), wiatr
z kierunku (kierunek) o sile (liczba
węzłów).
PILOT
Cleared low approach runway Zgoda na niskie podejście na pas
(number), not below (altitude), (numer
pasa),
nie
poniżej
(your callsign).
(wysokość), (Twój callsign).
Po zgłoszeniu prostej, pilot czeka na normalne instrukcje lądowania.
9
VFR
Jeżeli samolot wykonuje lot VFR, kontroler wyda pilotowi odpowiednie instrukcje wejścia
w krąg nadlotniskowy.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
(Your callsign), (number of miles) Twój callsign), (liczba mil) mil
miles (direction from the airport), (kierunek od lotniska, np. na
for landing.
północ) od lotniska, zamierzam
lądować.
KONTROLER
(Your callsign), enter right/left
downwind/base runway (number),
QNH (three/four digits), report
downwind/base.
Twój callsign), wejdź w prawa/lewa
pozycje z wiatrem/trzeci zakręt
("bejs"*) na pas (numer pasa),
ciśnienie (trzy/cztery cyfry), zgłoś
pozycje
z
wiatrem/w
trzecim
zakręcie.
PILOT
Will report right/left downwind/base Zgłoszę prawa/lewa pozycje z
runway (number), QNH (three/four wiatrem/w trzecim zakręcie na pas
digits), (your callsign).
(numer pasa), ciśnienie (trzy/cztery
cyfry), (Twój callsign).
PILOT
(Your
callsign),
right/left (Twój callsign), prawa/lewa pozycja
downwind/base runway (number).
z wiatrem/w trzecim zakręcie na
pas (numer pasa).
KONTROLER
Your callsign), report final runway Twój callsign), zgłoś prosta na pas
(number).
(numer pasa).
PILOT
Will report final runway (number), Zgłoszę prostą na pas
(your callsign).
pasa), (Twój callsign).
PILOT
(Your callsign), final runway 33.
KONTROLER
(Your callsign), cleared to land (Twój callsign), masz zgodę na
runway (number), winds (direction) lądowanie na pasie (numer pasa),
at (number of knots).
wiatr z kierunku (kierunek) o sile
(sile w węzłach).
PILOT
Cleared to land runway (number), Zgoda na lądowanie na pasie
(your callsign).
(numer pasa), (Twój callsign).
(numer
(Twój callsign), prosta na pas 33.
* IL-4444
Znajdujesz się w pozycji z wiatrem na pas, który
prostej zameldował się inny samolot:
Kto
wersja angielska
PILOT
(Your callsign), right/left downwind
runway (number).
jest aktualnie w użyciu. Jednak na
KONTROLER
(Your callsign), extend downwind,
number two, traffic to follow is
(type of the aircraft) on short final,
report traffic in sight.
(Twój callsign), przedłuż pozycję z
wiatrem, masz numer 2 za (typ
samolotu) na krótkiej prostej, zgłoś
samolot w polu widzenia.
PILOT
Number two, (type of the aircraft) Mam numer dwa, widzę
in sight, (Your callsign).
samolotu), (Twój callsign),.
10
wersja polska
(Twój callsign), prawa/lewa pozycja
z wiatrem na pas (numer pasa).
(typ
Po przepuszczeniu lądującego samolotu, pilot wchodzi w base leg, i czeka na instrukcje
lądowania.
Pilot znajduje się na prostej. Z pasa jeszcze nie zjechał lądujący samolot. Otrzyma wtedy
instrukcje opóźniające przylot:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), make one orbit (Twój callsign), zrób jeden 360 right/left due (reason), report again stopniowy zakręt w prawo/lewo z
on final.
powodu (przyczyna), zgłoś się
ponownie na prostej.
PILOT
One orbit right/left, (your callsign).
Jeden
360-stopniowy
skręt
prawo/lewo, (Twój callsign).
w
PRZEJŚCIE NA DRUGIE OKRĄŻENIE
Gdy kontroler zauważy, że samolot może nie trafić w pas, lub na pasie jest inny statek
powietrzny, może wydać polecenia pójścia na drugi krąg:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your
callsign),
go
around, (Twój callsign), idź na drugie
(reasons).
okrążenie, (przyczyny).
PILOT
Going around, (your callsign).
KONTROLER
(Your callsign),
(altitude).
PILOT
climb
Idę na drugie
callsign).
okrążenie,
(Twój
(heading) (Twój callsign), wznieś się lecąc
kursem
(kurs)
na
wysokość
(wysokość).
Climbing (heading) (altitude), (your Wznoszę się lecąc kursem (kurs) na
callsign).
(wysokość), (Twój callsign).
11
PO LĄDOWANIU
Po ładowaniu pilot może otrzymać kilka instrukcji:
Kto
wersja angielska
KONTROLER
(Your call sign), right/left turn when
able,
contact
ground
on
(frequency).
wersja polska
(Twój
callsign),
skręć
w
prawo/lewo, kiedy będziesz mógł,
skontaktuj
się
z
ziemia
na
częstotliwości (częstotliwość).
PILOT
Will turn right/left when able, Skręcę w prawo/lewo, kiedy będę
ground on
(frequency), (your mógł,
kontrola
naziemna
na
callsign).
częstotliwości (częstotliwość), (Twój
callsign).
KONTROLER
(Your
callsign),
righ/left.
PILOT
Will vacate next right/left, (your Zwolnię pas przez następna drogę
callsign).
kołowania w prawo/lewo, (Twój
callsign).
KONTROLER
(Your
callsign),
take
right/left, when vacated
ground on (frequency).
PILOT
Will vacate second right, ground on Druga droga w prawo, częstotliwość
(frequency), (Your callsign).
(częstotliwość), (Twój callsign).
vacate
next (Twój
callsign),
zwolnij
pas,
skręcając
w
pierwszą
drogę
kołowania w prawo/lewo.
second Twój callsign), zjedź w drugą drogę
contact w prawo/lewo, gdy zwolnisz pas,
skontaktuj się z kontrolą ruchu
naziemnego
na
częstotliwości
(częstotliwość).
12
INNE FRAZEOLOGIE TWR
Kto
KONTROLER
wersja angielska
Show landing lights.
KONTROLER
Acknowledge by flashing landing Potwierdź przez miganie światłami
lights.
lądowania.
KONTROLER
Line up runway. Be
immediate departure.
KONTROLER
(conditions) Line up runway.
(specyficzne warunki) Zajmij pas.
PILOT
(conditions) Lining up.
(specyficzne warunki) Zajmuję pas.
KONTROLER
Take off immediately or vacate Startuj natychmiast lub zwolnij pas.
runway.
Take off immediately or hold short Startuj natychmiast lub oczekuj
of runway.
przed pasem.
KONTROLER
wersja polska
Włącz światła lądowania.
ready
for Zajmij pas. Bądź gotowy
natychmiastowego odlotu.
do
KONTROLER
Hold position, cancel, i say again, Zatrzymaj
się,
unieważniam,
cancel take off.
powtarzam, unieważniam start.
PILOT
KONTROLER
Holding.
After departure turn right (or left)
(heading), climb and maintain
(altitude).
Oczekuję.
Po starcie skręć w prawo (lub w
lewo) na kurs (kurs), wznieś się i
utrzymaj (wysokość).
KONTROLER
Fly runway heading.
Leć kursem pasa.
KONTROLER
Will advice later for right (or left) Podam później co do prawego (lub
turn.
lewego) skrętu.
KONTROLER
Make straight in approach runway Wykonaj podejście z prostej na pas
(number).
(numer).
KONTROLER
KONTROLER
Make short approach.
Make long approach.
KONTROLER
Cleared touch
(number).
KONTROLER
Make full stop.
Wykonaj lądowanie z całkowitym
zatrzymanie.
PILOT
Request low pass (reasons).
Zezwól na niski przelot (przyczyny).
KONTROLER
KONTROLER
Cleared low pass
Circle the aerodrome
Masz zgodę na niski przelot.
Okrąż lotnisko.
KONTROLER
Make another circuit.
Wykonaj ponowne okrążenie.
KONTROLER
Your stand (or gate) (designation).
Twoje stanowisko
(oznaczenie).
and
Wykonaj krótkie podejście
Wykonaj długie podejście.
go
runway Zezwalam
na
natychmiastowy
(numer).
13
przyziemienie
i
odlot
z
pasa
(lub
rękaw)
Kto
KONTROLER
wersja angielska
If going around (instructions).
wersja polska
Jeśli odchodzisz na drugie okrążenie
(instrukcje).
KONTROLER
(distance) From touchdown.
(dystans) Od punktu przyziemienia.
KONTROLER
Check gear down and locked.
Sprawdź
wypuszczenie
zablokowanie podwozia.
KONTROLER
Check decision altitude.
Sprawdź wysokość bezwzględną.
KONTROLER
Report runway (lights) in sight.
Zgłoś widoczność (świateł) pasa.
KONTROLER
Are you going around?
KONTROLER
KONTROLER
i
Czy
odchodzisz
na
dru ie
okrążenie?
Go
around
immediately Odchodź natychmiast na drugie
(instructions) (reason).
okrążenie (instrukcje) (powód).
Report speed.
Podaj prędkość.
14
[APP] Approach
Głównym zadaniem kontroli zbliżania jest zapobieganie kolizji między samolotami,
operującymi pod jej nadzorem, oraz ogólna organizacja i przyspieszenie przepływu
samolotów.
SAMOLOTY ODLATUJĄCE
SID
Kontrolerzy najczęściej używają SIDów. Jeżeli jednak nie masz map, powiedz im.
Dostaniesz wektorowanie przez tekst.
Oto przykład: wystartowałeś i zgłaszasz się kontroli podejścia.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Approach, (your callsign) with you Kontrola podejścia, (Twój callsign)
at (altitude), (name of the SID).
pod wasza kontrola, wysokość
(wysokość), (SID, którym lecę).
KONTROLER
(Your callsign), radar contact, (Twój callsign), mam Cię na
continue (SID), climb and maintain radarze, kontynuuj swój SID,
flight level (three digits).
wznieś się i utrzymaj poziom lotu
(trzy cyfry).
PILOT
Climbing to flight level
digits), (Your callsign).
(three Wznoszę się na poziom lotu (trzy
cyfry), (Twój callsign).
Jako że w SIDzie jest opisany kurs, którym pilot ma lecieć, kontroler nie musi dodatkowo
kierować samolotu. Daje za to wyższy poziom, niż ...
JEŻELI PILOT NIE KORZYSTA Z SID
Jeżeli pilot nie chce używać SIDa, kontroler podaje mu wektory (najczęściej punkt
nawigacyjny i wysokość, na której ma nad nim przelecieć. Może to zrobić na kilka
sposobów. Przykład:
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Approach, (your callsign) with you Kontrola zbliżania, (Twój callsign),
at (altitude).
pod Wasza kontrola na wysokości
(wysokość).
KONTROLER
(Your callsign), radar contact, direct (Twój callsign), mam Cię na
(VOR/FIX), climb nad maintain radarze, skieruj się na (stację
flight level (three digits).
VOR/punkt nawigacyjny), wznieś
się na poziom lotu (trzy cyfry).
PILOT
(Your callsign), radar contact, direct
(VOR/FIX), climb and maintain
flight level (three digits) to be level
fix.
KONTROLER
Direct (VOR/FIX), flight level (three Punkt (nazwa stacji VOR/punktu
digits), (your callsign).
nawigacyjnego), poziom lotu (trzy
cyfry), (Twój callsign).
15
(Twój callsign), mam Cię na
radarze, skieruj się na (stację
VOR/punkt nawigacyjny), wznieś
się na poziom lotu (trzy cyfry), miń
na
tej
wysokości
podany
(VOR/punkt nawigacyjny).
WYPROWADZENIE SAMOLOTU NA TRASĘ PRZELOTOWĄ
Pilot przeleciał nad punktem nawigacyjnym opisanym w SIDzie, lub podanym przez
kontrolera. Zostanie teraz skierowany na właściwą trasę przelotową. Kontroler poda kurs,
którym trzeba lecieć, i wysokość, która jest najbliższa wysokości wskazanej w planie lotu.
Przykład:
Kto
KONTROLER
PILOT
wersja angielska
wersja polska
(Your callsign), direct (VOR/FIX), (Twój callsign), skieruj się na
climb and maintain flight level (nazwa
stacji
VOR/punktu
(three digits), expect flight (flied nawigacyjnego), wznieś się na
flight level).
poziom lotu (trzy cyfry), spodziewaj
się poziomu lotu (poziom, wpisany
w planie lotu).
Direct (VOR/FIX), climbing flight Skierować się na (nazwa stacji
level (three digits), (your callsign). VOR/punktu
nawigacyjnego),
wznoszę się na poziom lotu (trzy
cyfry), (Twój callsign).
Jeżeli poziom lotu, złożony przez pilota w planie lotu jest niedostępny, pilot dostanie
stosowna informację oraz alternatywny, wyższy lub niższy poziom lotu.
Gdy samolot opuszcza strefę kontrolowana przez Approach, zostaje przekazany kontroli
obszaru.
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), contact Radar on Twój callsign), skontaktuj się z
(frequency).
kontrola obszaru na częstotliwości
(częstotliwość).
PILOT
(Frequency), (your callsign).
16
(Częstotliwość), (Twój callsign).
SAMOLOTY PRZYLATUJĄCE
PRZYLOTY WEDŁUG STAR
Kontroler podaje nazwę STARu. Robi to według wzoru - (nazwa STARu) arrival.
Przykład:
Kto
KONTROLER
PILOT
wersja angielska
wersja polska
(Twój callsign), kontynuuj (nazwa (Twój callsign), kontynuuj (nazwa
STARu).
STARu).
(STAR) arrival, (your callsign).
(Nazwa STARu), (Twój callsign).
W STARze pilot ma podane kolejne kursy i wysokości. Nie musi otrzymywać od kontrolera
dodatkowych instrukcji dotyczących kierunków itp.
OCZEKIWANIE
Czasami kontrolerzy w celu właściwego ustawienia samolotów na pozycjach do
lądowania, muszą kilka z nich wysłać na oczekiwanie. W większości przypadków odbywa
się ono nad stacjami VOR lub punktami nawigacyjnymi według zasad opisanych w
STARze.
Przykład:
Pilot otrzymuje skierowanie do punktu oczekiwania opisanego w STARze.
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), cleared to (VOR), to (Twój callsign), skieruj się do
hold as published, maintain flight punktu
(nazwa
stacji
VOR),
level (three digits), estimated oczekuj, jak opisano, utrzymaj
approach time (four digits).
poziom
lotu
(trzy
cyfry),
oczekiwany czas podejścia (cztery
cyfry).
PILOT
(VOR), hold as published, flight (Stacja VOR), oczekiwać tak, jak
level (three digits), (your callsign). wskazano, poziom lotu (trzy cyfry),
(Twój callsign).
W celu wyprowadzenia z kręgu oczekiwania, kontroler wyda pilotowi następujące
instrukcje:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), direct VOR (or (Twój callsign), skieruj się na
FIX)/turn right/left heading (three (nazwa stacji VOR lub punktu
digits).
nawigacyjnego)/skręć w prawo (lub
lewo) na kurs (trzy cyfry).
PILOT
(VOR/FIX)/heading (three digits), (Nazwa
stacji
(Your callsign).
nawigacyjnego)/kurs
(Twój callsign).
17
VOR/punktu
(trzy cyfry),
Jeżeli punkt oczekiwania nie jest opisany, kontroler wyda szczegółowe polecenia.
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), cleared to (VOR), (Twój callsign), skieruj się do
hold west/east of (VOR) on radial (nazwa stacji VOR), oczekuj na
(three digits), (number of minutes) zachód/wschód od stacji na radialu
minute leg, maintain flight level (trzy
cyfry),
lec
podanym
i
(three digits), estimated approach odwrotnym kursem (liczba minut)
time (four digits).
minut, utrzymaj poziom lotu (trzy
cyfry), oczekiwany czas podejścia
(cztery cyfry).
PILOT
(VOR), west/east on radial (three (Nazwa stacji VOR), oczekiwanie na
digits), flight level (three digits), zachód/wschód od stacji na radialu
(your callsign).
(trzy cyfry), poziom lotu (trzy
cyfry), (Twój callsign).
WEKTOROWANIE
Wektory można podzielić na kilka typów.
- Kierunek skrętu i kurs, na który trzeba położyć samolot
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
Turn left (or right) heading (three Skręć w lewo (lub w prawo) na kurs
digits).
(trzy cyfry).
KONTROLER
Fly heading (three degrees).
Leć kursem (trzy cyfry).
KONTROLER
Report (present) heading.
Podaj (obecny) kurs.
- O ile stopni należy wykonać skręt
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
Turn (number of degrees) left (or Skręć o (liczba stopni) w lewo (lub
right).
w prawo).
Gdy kontroler podaje pilotowi nowy wektor, powinien zaznaczyć, w jakim celu to zrobił.
Na przykład:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
Vectors to (fix or airway).
Wektory do punktu nawigacyjnego
lub trasy przelotowej.
KONTROLER
Vectors to intercept (name
navaid) (specified) radial.
Vectors for spacing.
KONTROLER
of Wektory do przechwycenia (nazwa
pomocy
nawigacyjnej)
(specyficznego) radialu.
Wektory dla powiększenia odstępu.
Vectors to (type of approach and Wektory do (typ podejścia i pas w
runway in use).
użyciu).
18
SEPARACJA
MANEWRY
Kontroler lotu ma za zadanie odpowiednie odseparowanie i ustawienie samolotów.
Czasami pilot dostaje instrukcje wykonania pełnego zakrętu. Manewr taki jest najczęściej
stosowany jako akcja opóźniająca.
Przykład:
Kto
KONTROLER
PILOT
KONTROLER
PILOT
wersja angielska
wersja polska
(Your callsign), make a three sixty (Twój callsign), wykonaj 360turn left/right for delay.
stopniowy zakręt w lewo/prawo dla
opóźnienia.
Left/right
three
sixty,
(your W lewo/prawo o 360 stopni, (Twój
callsign).
callsign).
(Your callsign), make one orbit (Twój callsign), wykonaj jeden 360right/left for sequencing.
stopniowy zakręt w prawo/lewo w
celu ustawiania.
Right/left one orbit, (your callsign). 360
stopni
w
prawo,
(Twój
callsign).
OGRANICZENIA SZYBKOŚCI
Kontroler w celu odpowiedniego ustawienia samolotów może im nakazać zmiany
szybkości. Może zażądać korekty prędkości na kilka sposobów.
Przykład:
Kto
KONTROLER
PILOT
KONTROLER
PILOT
KONTROLER
PILOT
KONTROLER
PILOT
KONTROLER
PILOT
KONTROLER
wersja angielska
(Your
callsign),
report
speed
indicated.
Speed (three digits) knots, (your
callsign).
(Your callsign), maintain present
speed.
Wilco, (your callsign).
Moja prędkość wynosi (trzy cyfry)
węzłów, (Twój callsign).
(Twój callsign), utrzymaj obecną
prędkość.
Wykonam, (Twój callsign).
(Your callsign), maintain (three
digits) knots or more.
(Three digits) knots or more, (your
callsign).
(Your callsign), do not exceed
(speed) knots.
Do not exceed (speed) knots, (your
callsign).
Your callsign), maintain maximum
forward speed.
Maximum forward speed, (your
callsign).
(Your callsign), maintain minimum
safe approach speed.
approach
(Twój callsign), utrzymaj (trzy
cyfry) węzłów lub więcej.
(Trzy cyfry) węzłów lub więcej,
(Twój callsign).
(Twój callsign), nie przekraczaj
(liczba) węzłów.
Nie przekroczyć (liczba) węzłów,
(Twój callsign).
(Twój
callsign),
utrzymaj
największą prędkość poziomą.
Maksymalna prędkość pozioma,
(Twój callsign).
(Twój
callsign),
utrzymaj
najmniejszą bezpieczną prędkość
podejścia.
speed, Minimalna
bezpieczna
prędkość
podejścia, (Twój callsign).
PILOT
Minimum safe
(your callsign).
KONTROLER
(Your callsign), increase speed to
(speed) knots
Increasing speed to (speed) knots,
(your callsign).
PILOT
wersja polska
(Twój callsign), podaj prędkość.
19
(Twój callsign), zwiększ prędkość
do (liczba) węzłów.
Zwiększyć prędkość do (liczba)
węzłów, (Twój callsign).
Kto
KONTROLER
wersja angielska
wersja polska
(Your callsign),, reduce speed to (Twój callsign), zredukuj szybkość
(speed) knots.
do (liczba) węzłów.
PILOT
Reducing to (speed knots, (your Zredukować prędkość do (liczba)
callsign).
węzłów, (Twój callsign).
(Your
callsign),
high
speed (::(Twój callsign), masz zgodę na
approved.
lot z wysoka prędkością.
KONTROLER
PILOT
High
speed
callsign).
approved,
(your Zgoda na lot z wysoka prędkością,
(Twój callsign).
PODEJŚCIE Z WIDOCZNOŚCIĄ
Na podejście z widocznością pilot musi otrzymać zgodę kontrolera.
Przykład:
Jesteś kierowany przez ATC do podejścia z widocznością. Kontroler może wydać kilka
instrukcji.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
(Your callsign), request visual (Twój callsign), proszę o zgodę na
approach runway (number).
podejście z widocznością na pas
(numer pasa).
KONTROLER
(Your callsign) , fly heading (three (Twój callsign), leć kursem (trzy
digits),
descent
and maintain cyfry),
zniż
się
i
utrzymaj
(altitude),
QNH
(four
digits), (wysokość), ciśnienie (cztery cyfry),
vectors for visual approach to wektory
do
podejścia
z
runway (number).
widocznością na pas (numer pasa).
PILOT
Heading (three digits), descending Kurs (trzy cyfry), zniżam się na
to (aititude), QNH (four digits), (wysokość), ciśnienie (cztery cyfry),
(your callsign).
(Twój callsign).
Kiedy pilot znajdzie się na właściwej pozycji do rozpoczęcia podejścia, dostanie na nie
zezwolenie od kontrolera lotu.
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), cleared visual (Twój callsign), masz zgodę na
approach runway (number), contact podejście z widocznością na pas
tower on (frequency).
(numer pasa), skontaktuj się z
wieżą
na
częstotliwości
(częstotliwość).
PILOT
Cleared visual approach runway Zgoda na podejście z widocznością
(number), tower on (frequency), na pas (numer pasa), wieża na
(your callsign).
częstotliwości (częstotliwość), (Twój
callsign).
20
PODEJŚCIE WEDŁUG ILS
Kontroler lotu ustawi pilota do podejścia według systemu ILS w ten sam sposób, jak w
podejściach z widocznością (tzn. użyje tych samych frazeologii).
Przykład:
Kto
KONTROLER
PILOT
wersja angielska
(Your callsign), fly heading (turn
right/left heading) (three digits),
(descent and) maintain (altitude),
QNH (four digits), vectors for ILS
approach runway (number).
wersja polska
(Twój callsign), leć kursem (lub
skręć w prawo/lewo na kurs) (trzy
cyfry),
zniż
się
i
utrzymaj
(wysokość), ciśnienie (cztery cyfry),
wektory do podejścia według ILS na
pas (numer pasa).
Heading (three digits), (altitude), Kurs (trzy cyfry), (wysokość),
QNH
(four
digits),
runway ciśnienie (cztery cyfry), pas (numer
(number), (your callsign).
pasa), (Twój callsign).
Gdy pilot znajdzie się we właściwej pozycji do rozpoczęcia podejścia, może usłyszeć od
kontrolera: instrukcję dotyczącą ostatniego skrętu, zmiany wysokości lub przechwycenia
ścieżki kierunku.
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), turn left/right (Twój callsign), skręć w lewo/prawo
heading (three digits) to intercept na kurs w celu przechwycenia
the localizer runway (number), ścieżki kierunku na pas (numer
cleared ILS
approach
runway pasa), masz zgodę na podejście
(number),
report
established, według ILS na pas (numer pasa),
number (digit), distance (number of zgłoś, kiedy ustabilizujesz się na
miles).
ścieżce,
masz
numer
(cyfra),
dystans do pasa (liczba mil).
PILOT
Left/right heading (three digits), W lewo/prawo na kurs (trzy cyfry),
cleared ILS
approach
runway zgoda na podejście według ILS na
(number), will report established, pas
(numer
pasa),
zgłoszę
(your callsign).
ustabilizowanie na ścieżce, (Twój
callsign).
PILOT
(Your callsign), established ILS (Twój callsign), ustabilizowany na
runway (number).
ścieżce podejścia na pas (numer
pasa).
KONTROLER
(Your callsign), continue approach, (Twój
callsign),
kontynuuj
contact tower on (frequency).
podejście, skontaktuj się z wieżą na
częstotliwości (częstotliwość).
PILOT
(Frequency), (Your callsign).
(Częstotliwość), (Twój callsign).
Jeżeli przed Tobą ląduje JEDEN samolot, dostaniesz inne instrukcje.
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), continue approach, (Twój
callsign),
kontynuuj
number two, proceeding traffic, podejście,
masz
numer
dwa,
(type of the aircraft), (digit) miles (dystans w milach) przed Tobą (typ
ahead, contact tower (frequecny).
samolotu), skontaktuj się z wieżą
na częstotliwości (częstotliwość).
PILOT
Traffic in sight, (freqnuecy), (Your Widzę ten samolot, (częstotliwość),
callsign).
(Twój callsign).
21
ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY RADAROWEJ
Pilot może otrzymać instrukcję zmiany częstotliwości , gdy:
 podchodzi do lądowania i potrzebuje czasu na odebranie informacji o lotnisku
 opuszcza przestrzeń kontrolowaną przez dany organ ATC
 rezygnuje z dalszego wektorowania radarowego
Przykład:
Kontroler może wydać kilka instrukcji:
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your
callsign),
radar
service (Twój callsign), służba radarowa
terminated, SQUAWK 1200.
zakończona,
kod
transpondera
1200.
PILOT
SQUAWK 1200, (your callsign).
Kod transpondera 1200, (Twój
callsign).
KONTROLER
(Your callsign), contact (frequency (Twój callsign), skontaktuj się z
identification).
(częstotliwość i oznaczenie).
PILOT
(Frequency identification), (your (Częstotliwość i oznaczenie), (Twój
callsign).
callsign).
KONTROLER
(Your callsign), cancel IFR.
PILOT
(Your callsign), SQUAWK 1200, IFR
flight cancelled at (time), descent
and maintain (altitude) feet, QNH
(four digits).
KONTROLER
SQUAWK 1200, (altitude),
(four digits), (your callsign).
22
QNH
(Twój callsign), kasuję twój lot
według przyrządów.
(Twój callsign), kod transpondera
1200, lot IFR skasowany o godzinie
(czas),
zniż
się
i
utrzymaj
(wysokość) stóp, ciśnienie (cztery
cyfry).
Kod
transpondera
1200,
(wysokość) stóp, ciśnienie (cztery
cyfry), (Twój callsign).
INNE FRAZEOLOGIE APP
Kto
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
PILOT
KONTROLER
KONTROLER
wersja angielska
Report heading (and flight level).
Continue heading.
Fly heading (three digits)
Resume own navigation.
Stop turn now.
Vectoring for (position in the
circuit).
(Type) approach not available due
(reason), (alternative instructions).
Request (distance) final.
Report established on ILS localizer
(or glide path).
Closing from left (or right), report
established.
KONTROLER
Maintain altitude until glide path
interception.
KONTROLER
Report established on glide path
KONTROLER
KONTROLER
ILS runway (number) localizer
frequency is (frequency).
Turn
left (or
right) heading
(number) degrees immediately to
avoid
traffic
(deviating
from
adjacent
approach),
climb
to
(altitude).
In case of go around (instructions).
KONTROLER
PILOT
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
(Distance) from touchdown.
Going around.
No delay expected.
Expected approach time (time).
Delay not determined (reasons).
KONTROLER
Turn left (or right) now.
KONTROLER
23
wersja polska
Podaj swój kurs (i poziom lotu).
Kontynuuj aktualnym kursem
Leć kursem (trzy cyfry)
Podejmij własną nawigację.
Przerwij skręt teraz.
Wektorowanie dla (pozycja w
kręgu).
(Typ) podejście nie jest możliwe
(przyczyny), (inne instrukcje).
Proszę o (specyficzna długość)
prostą.
Zgłoś ustabilizowanie na ścieżce
kierunku (lub ścieżce schodzenia).
Zbliżasz się do ścieżki schodzenia z
lewej
(lub
z
prawej),
zgłoś
ustabilizowanie.
Utrzymaj obecną wysokość do
momentu przechwycenia ścieżki
schodzenia.
Zgłoś ustabilizowanie na ścieżce
schodzenia.
Częstotliwość radiolatarni kierunku
pasa (numer) to (częstotliwość).
Skręć w lewo (lub w prawo) na kurs
(liczba) stopni natychmiast dla
ominięcia samolotu (odchylającego
się od sąsiedniego podejścia),
wznieś się na (wysokość).
W przypadku odejścia na drugie
okrążenie (instrukcje).
(Dystans) od punktu przyziemienia.
Odchodzę na drugie okrążenie.
Opóźnienia nie przewiduje się.
Spodziewany czas podejścia (czas).
Opóźnienie
nieokreślone
(przyczyny).
Skręć w lewo (lub w prawo) teraz.
[CTR] Center
Stanowisko Center ma największy zasięg radarowy ze wszystkich. To ono poprowadzi Cię
do lotniska docelowego. Jego główne zadania to:
-
zapewnienie odpowiedniej separacji
kierowanie samolotów do punktów nawigacyjnych
przekazywanie samolotów odpowiednim organom kontroli lotów
sprawdzanie, czy trasa samolotu zgadza się z planem lotu
ogólna koordynacja lotów
PRZEJŚCIE Z LOTU VFR DO IFR
(Twój callsign) wykonuje lot VFR. Zechciał jednak zmienić warunki lotu na IFR. Dialog
między kontrolerem a pilotem nie będzie się różnił, od tego, który ma miejsce na ziemi.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Center, (your callsign), request Kontrola, (Twój callsign), proszę o
clearence to (destination).
zgodę na lot IFR do (punkt
docelowy).
KONTROLER
(Your callsign), you are cleared to (Twój callsign), masz zgodę na lot
(destination), direct
(VOR/FIX), IFR do (punkt docelowy), skieruj się
then flight plan route, climb and do
(nazwa
stacji
VOR/punktu
maintain flight level (three digits), nawigacyjnego), potem leć trasą
SQUAWK (four digits).
wskazaną w planie lotu, wznieś się
na poziom lotu (trzy cyfry), potem
utrzymaj
tą
wysokość,
kod
transpondera (cztery cyfry).
PILOT
Cleared to (destination), direct Zgoda na lot IFR do (punkt
(VOR/FIX, then flight plan route, docelowy), skierować się do (stacja
flight level 120, SQUAWK (four VOR/punkt nawigacyjny), poziom
digits), (your callsign).
lotu 120, kod transpondera (cztery
cyfry), (Twój callsign)..
KIEROWANIE SAMOLOTU
Samolot, znajdujący się pod kontrolą CTR, będzie kierowany do odpowiednich punktów
nawigacyjnych (FIXów), które zostały wskazane w planie lotu.
Kto
wersja angielska
wersja polska
PILOT
Center, (your callsign) with you at (Twój callsign) pod Wasza kontrola,
(altitude).
(wysokość).
KONTROLER
(Your callsign), radar contact, climb (Twój callsign), mam Cię na
and maintain flight level (three radarze, wznieś się na poziom lotu
digits), direct (VOR/FIX).
(trzy cyfry), skieruj się na (stacja
VOR/punkt nawigacyjny).
PILOT
Direct (VOR/FIX), flight level (three Skierować się na (stacja VOR/punkt
digits), (your callsign).
nawigacyjny), poziom lotu (trzy
cyfry), (Twój callsign).
24
Kontroler CTR może wydawać inne polecenia:
Kto
wersja angielska
KONTROLER
(Your
callsign),
descent
and
maintain flight level (three digits).
PILOT
Flight level (three digits), (your
callsign).
KONTROLER
(Your callsign), direct (VOR/FIX).
PILOT
Direct (VOR/FIX), (your callsign).
KONTROLER
(Your callsign), after (VOR/FIX)
direct (VOR/FIX)/heading (three
digits).
After
(VOR/FIX)
direct
(VOR/FIX)/heading (three digits),
(your callsign).
PILOT
KONTROLER
(Your
callsign),
contact
Approach/Center on (frequency).
PILOT
(Frequency), (your callsign).
wersja polska
(Twój callsign), zniż się i utrzymaj
poziom lotu (trzy cyfry).
Poziom lotu (trzy cyfry), (Twój
callsign).
(Twój callsign), skieruj się do
(VOR/punkt nawigacyjny).
(VOR/punkt nawigacyjny), (Twój
callsign).
(Your callsign), after (VOR/FIX)
direct (VOR/FIX)/heading (three
digits).
Po
minięciu
(VOR/punkt
nawigacyjny), skierować się na
(VOR/punkt
nawigacyjny)/lecieć
kursem (trzy cyfry), (Twój callsign).
(Twój callsign), skontaktuj się z
Kontrolą podejścia/innym radarem
na częstotliwości (częstotliwość).
(Częstotliwość), (Twój callsign).
W ten sposób kontroler może nas kierować do różnych punktów, stacji VOR, itp. Gdy
zechce, żebyśmy zmienili kurs lub wysokość powie odpowiednio
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
(Your callsign), fly heading (three (Twój callsign), leć kursem (trzy
digits).
cyfry).
KONTROLER
Climb (or descent) and maintain Wznieś się (lub zniż) i utrzymaj
(altitude).
(wysokość).
25
INFORMACJE O INNYCH SAMOLOTACH
Piloci latający na VATSIM spotkają na pewno inne samoloty. Gdy dwa statki powietrzne
zbliżą się do siebie, kontroler poinformuje pilotów o towarzystwie. Możliwych odpowiedzi
jest kilka.
Kto
wersja angielska
wersja polska
KONTROLER
Your callsign), traffic is (callsign (Twój callsign), (callsign
oraz
and company), at your (digit) nazwa linii) na (liczba) godzinie,
o’clock, (distance) miles.
odległość (dystans) mil.
PILOT
(Your callsign), traffic in sight.
(Twój callsign), widzę.
PILOT
(Your callsign), negative contact.
(Twój callsign), nie widzę.
PILOT
(Your callsign), looking for traffic.
(Twój callsign), wciąż wypatruję.
PILOT
(Your callsign), looking out.
(Twój callsign), rozglądam się.
PILOT
(Your callsign), no reported traffic.
(Twój callsign), nie ma zgłoszonego
ruchu.
Ogólny wzór informacji o ruchu innych samolotów wygląda tak:
Traffic (number) o’clock, (distance), (direction of flight), (any other pertinent
information);
Ruch (liczba) godzina, (odległość), (kierunek lotu), (inne istotne
informacje);
 unknown - nieznany
 slow moving - wolne przemieszczający się
 fast moving - szybko przemieszczający się
 closing - zbieżny
 opposite (or same) direction - przeciwny (lub ten sam) kierunek
 overtaking - wyprzedzający
 closing left to right (or right to left) - przecinający z lewa na prawo (lub z prawa
na lewo)
 type - typ
 level - poziom
 climbing (and descending) - wchodzący (lub zniżający się)
26
INNE FRAZEOLOGIE CTR
Kto
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
PILOT
PILOT
KONTROLER
wersja angielska
Stop climb (or descent) at (level).
wersja polska
Przerwij wznoszenie (lub zniżanie)
na poziomie (poziom lotu).
Continue climb (or descent) to Kontynuuj
wznoszenie
(lub
(level).
zniżanie) do poziomu lotu (poziom).
When ready climb (or descent) to Gdy będziesz gotowy wznoś się (lub
(level).
zniżaj) do poziomu lotu (poziom).
Expect descent at (time).
Spodziewaj się zniżania o godzinie
(godzina).
Request descent at (time).
Proszę o zniżanie o godzinie
(godzina).
Unable to comply.
Nie mogę wykonać.
KONTROLER
Oczekuj
nad
(nazwa
pomocy
nawigacyjnej), (znak wywoławczy i
częstotliwość,
jeśli
konieczne),
(poziom), kąt drogi odlotu (trzy
cyfry) stopni, zakręty w prawo (lub
w lewo), czas odlotu (liczba) minut,
(dodatkowe
instrukcje,
jeśli
konieczne), spodziewaj się dalszych
zezwoleń o (czas).
Make a three sixty turn left (or Wykonaj
zakręt
o
trzysta
right) (reason).
sześćdziesiąt stopni w lewo (lub w
prawo) (przyczyna).
Resume own navigation.
Podejmij własną nawigację.
KONTROLER
Report speed.
PILOT
KONTROLER
Speed (number) kilometers per Prędkość (numer) kilometrów (lub
hour (or knots).
węzłów) na godzinę.
Maintain (number) kilometers per Utrzymaj (numer) kilometrów na
hour (or knots), until (location).
godzinę (lub węzłów), aż do
(miejsce).
Increase (or reduce) speed to (by) Zwiększ (lub zmniejsz) prędkość do
(number) kilometers per hour (or (o) (liczba) kilometrów na godzinę
knots).
(lub węzłów).
Maintain present speed.
Utrzymaj obecną prędkość.
KONTROLER
Resume normal speed.
Przyjmij normalną prędkość.
KONTROLER
No (ATC) speed restrictions.
Nie
ma
żadnych
ograniczeń
prędkości (ze strony ATC).
KONTROLER
KONTROLER
KONTROLER
Hold at (name of facility) (call sign
and
frequency,
if
necessary),
(level), inbound track (three digits)
degrees, right (or left) hand
pattern, outbound time (number)
minutes, (additional instructions, if
necessary),
expect
further
clearance at (time).
Podaj prędkość.
27
Download