Uploaded by User2403

Wzór umowy sprzedaży

advertisement
UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY Umowa zawarta w dniu …………………....r.,
w..……………………............, pomiędzy:
1. ………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………….……………………………………………...…
(oznaczenie strony sprzedającej)
zwaną dalej Sprzedającym
a
2. ………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………….……………………………………………...…
(oznaczenie strony kupującej)
zwaną dalej Kupującym
o następującej treści:
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy:
Lp.
Nazwa/gatunek
Ilość
(szt)
Numer fabryczny
Cena (PLN)
Uwagi
§2
Kupujący zapłaci/ł Sprzedawcy cenę w wysokości ....................................... zł (słownie:
..................................................................................................................................... złotych).
Zapłata nastąpi/ła w formie: .....................................................................................................
§3
Kupujący pobrał zaliczkę w wysokości ................................................................... zł (słownie:
..................................................................................................................................... złotych).
§4
Sprzedawca dostarczy rzecz ...............................................................................................
(określenie
np.
miejsca,
sposobu,
opakowania)
Koszty transportu ponosi
...................................................................................................................................................
§5
Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych
rzeczy.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§7
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
.............................................
Sprzedawca
.........................................
Kupujący
Download