Uploaded by sara.pawlus.sh

Polacy w okresie powstań narodowych test 2 Wersja A odp

advertisement
Klucz do testu A
Polacy w okresie powstań narodowych
Odpowiedzi do zadań i kryteria ich punktowania
Nr
Właściwa odpowiedź
zad.
1. Wielkie Księstwo Poznańskie
2.
3.
4.
1 – uchwalenie przez sejm polski detronizacji
Mikołaja I
5 – wybuch powstania zabajkalskiego
4 – zniesienie pańszczyzny w zaborze austriackim
2 – obrona Woli przez gen. Józefa Sowińskiego
3 – śmierć Edwarda Dembowskiego
Przykładowa odpowiedź:
Podczas rabacji galicyjskiej mordowano
przedstawicieli szlachty oraz niszczono i grabiono
należące do niej mienie. Innym skutkiem tego
wydarzenia była klęska powstania krakowskiego.
P, F, P
Punkta
Kryteria
cja
punktowania
0–1
Podanie właściwej
odpowiedzi – 1 p
Podanie właściwej
0–1
kolejności
chronologicznej – 1 p.
0–1
Podanie właściwej
odpowiedzi – 1 p.
0–1
Podanie trzech
właściwych
odpowiedzi – 1 p.
Właściwe
przyporządkowanie
wszystkich elementów
– 1 p.
Podanie właściwej
odpowiedzi – 1 p.
Podanie dwóch
właściwych nazw
organizacji spiskowych
– 1 p.
Rozpoznanie
właściwego
wydarzenia oraz
podanie lat, w których
się ono rozegrało – 1 p.
Każde właściwe
uzupełnienie wersu
tabeli – 1 p.
1–B
2–A
3–D
4–C
D
0–1
7.
sprzysiężenie podchorążych
Wolnomularstwo Narodowe
0–1
8.
Wydarzenie: powstanie styczniowe.
Lata: 1863–1864.
0–1
9.
1. Hotel Lambert – Adam Jerzy Czartoryski –
Odzyskanie niepodległości przez Polskę przy
pomocy Wielkiej Brytanii i Francji. Odbudowany
kraj miał się stać monarchią konstytucyjną.
Głoszono także potrzebę uwłaszczenia chłopów. –
Francja
2. Towarzystwo Demokratyczne Polskie – Wiktor
Heltman, Tadeusz Krępowiecki, Tomasz
Malinowski – Mały Manifest z 1832 r. dotyczył
odzyskania niepodległości w wyniku
ogólnoeuropejskiej rewolucji, uwłaszczenia
chłopów oraz krytyki szlachty. Wielki Manifest z
0–2
5.
6.
0–1
10.
11.
1836 r. postulował odzyskanie niepodległości,
dzięki wysiłkowi całego narodu oraz ustanowienie
republiki. – Francja
Zaznaczenie na mapie terenu Wielkopolski.
Przykładowa odpowiedź:
Przywołane teksty powstały w różnym czasie.
Hymn Alojzego Felińskiego został napisany tuż po
utworzeniu Królestwa Polskiego, kiedy Polacy
byli wdzięczni Aleksandrowi I za przywrócenie
namiastki państwowości. Natomiast tekst z 1861 r.
sformułowano w sytuacji, gdy w Kongresówce po
powstaniu listopadowym władze carskie stosowały
represje wobec Polaków.
0–1
0–1
Zaznaczenie na mapie
właściwego terenu – 1
p.
Właściwe wyjaśnienie
– 1 p.
Download