Zestaw zadań

advertisement
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 2003/2004
Witamy Cię w drugim etapie konkursu.
Przed Tobą test składający się z 14 zadań. Obliczenia i odpowiedzi wpisz czytelnie
w wyznaczonych miejscach. Zadania możesz rozwiązywać w dowolnej kolejności. Na udzielenie
wszystkich odpowiedzi masz 90 minut. Nie denerwuj się. W tym konkursie nic nie tracisz,
zdobywasz natomiast nowe doświadczenia.
Życzymy Ci powodzenia!
Zestaw zadań
1. Oblicz długość koła podbiegunowego, jeśli stanowi ono 0,8 długości południka.
2. Wpisz nazwy obiektów geograficznych z regionu śródziemnomorskiego zgodnie z podanymi
cechami.
najgłębsza na świecie depresja
.................................................
obszar ujściowy najdłuższej rzeki świata
.................................................
najbardziej słone jezioro
.................................................
najwyższy czynny wulkan
.................................................
3. Wyjaśnij dlaczego port morski w Murmańsku (69°N, 33°E) jest czynny przez cały rok,
a w Magadanie (60°N, 151°E) tylko w półroczu letnim.
...................................................................................................................................................
4. Podane nazwy jezior polskich wpisz obok odpowiednich nazw pojezierzy.
Drawsko, Wigry, Roś, Gopło, Nidzkie, Wielimie, Jeziorak, Lubie, Niegocin, Mamry.
Pojezierze Mazurskie
.....................................................................................................
Pojezierze Pomorskie
.....................................................................................................
Pojezierze Wielkopolskie .....................................................................................................
1
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 2003/2004
5. Do podanych nazw miast dopisz nazwę surowca mineralnego, który występuje w okolicach
tego miasta.
Bogdanka ............................................
Inowrocław
...........................................
Lubin
............................................
Tarnobrzeg .............................................
Turoszów
.............................................
6. Obszar Azji zajmuje powierzchnię 44 400 000 km2. Zamieszkuje go 3 720 000 000 ludzi.
Oblicz gęstość zaludnienia kontynentu.
7. Poniżej przedstawiono podziałkę liniową pewnej mapy.
0
50
100 150km
a) Podaj skalę liczbową tej mapy.
b) Oblicz długość odcinka, który na mapie w tej skali odpowiada odległości z Sankt
Petersburga (60N, 30E) do Kijowa (50N, 30E).
c) Wpisz nazwy państw, w których położone są te miasta.
Sankt Petersburg .....................................
Kijów
.....................................
2
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 2003/2004
8. Wykonaj rysunek poziomicowy wzniesienia o wysokości względnej 604 m, którego podnóże
jest na wysokości 200 m n. p. m. a północno-wschodni stok jest stromy.
N
9. Wielkie Jeziora w Ameryce Północnej są największym na świecie zbiornikiem wody słodkiej
i jednocześnie ważnym szlakiem komunikacyjnym.
a) Na powyższej mapie podpisz jeziora.
b) Zaznacz drogę wodną z Quebec do Chicago. Oblicz jej długość.
3
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 2003/2004
10.Na mapie konturowej Australii wpisz obiekty geograficzne:
cieśniny – Torresa, Bassa; Wielka Rafa Koralowa;
jezioro Eyre;
półwyspy - York, Ziemia Arnhema;
Góra Kościuszki;
Wielka Pustynia Wiktorii;
miasta – Perth, Sydney.
4
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 2003/2004
11.Wykonaj profil hipsometryczny terenu na odcinku A-B.
12. Oblicz, ile stopni może wynosić temperatura powietrza na szczycie Kilimandżaro, jeżeli na
stoku tej góry na wysokości 895 m n.p.m. temperatura wynosi 15C.
5
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 2003/2004
13. Na mapce wpisz nazwy województw i państw graniczących z województwem podlaskim.
Podpisz miasta wojewódzkie dla województw graniczących z Niemcami.
14. Część tekstu w książce o rzekach Polski uległa zatarciu. Uzupełnij brakujące wyrazy.
Wisła jest rzeką główną należącą do zlewiska ....................................... . W okolicach
Warszawy do Wisły wpadają dwa duże dopływy ..................................brzeżne: Narew
i Bug. Największy sztuczny zbiornik wodny na Wiśle powstał dzięki wybudowaniu
........................... we Włocławku. Kanał Bydgoski przecina ..........................................
między
dorzeczami
Wisły
i
Odry.
Rzeka
główna
wpada
bezpośrednio
do ....................................... . Obszar, z którego wszystkie wody wpadają do Odry,
to .................................... .Najdłuższa rzeka w Polsce wypływa z pasma górskiego
..........................................
i
posiada
6
typ
ujścia
....................................
.
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 2003/2004
Brudnopis
7
KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 2003/2004
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania
Numer
zad. czyn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zasady przyznawania punktów
Etap rozwiązania
Prawidłowa odpowiedź
podanie długości południka – 1 p.
obliczenie długości koła podbiegunowego – 1 p.
podanie poprawnej odpowiedzi - po 1 p za
każdy prawidłowy wpis
7 Gdyż ciepły Prąd Norweski (lub Prąd Zatokowy podanie poprawnej odpowiedzi
Golfsztrom) dociera do Morza Barentsa, nad którym
leży Murmańsk.
8-12 Poj. Mazurskie – Wigry, Nidzkie, Roś, Jeziorak,
podanie poprawnej odpowiedzi - po 1 p za
Niegocin, Mamry
każde dwa prawidłowo wpisane jeziora
Poj. Pomorskie – Drawsko, Wielimie, Lubie,
Poj. Wielkopolskie – Gopło
13-17 Bogdanka - .węgiel kamienny
podanie poprawnej odpowiedzi - po 1 p za
Inowrocław - sól kamienna
każdy prawidłowy wpis
Lubin
- ruda miedzi
Tarnobrzeg - siarka
Turoszów - węgiel brunatny
18 3 720 000 000 : 44 400 000 km2 = 83,8 os/km2
podanie poprawnej odpowiedzi - 1 p
19 a) 1: 5 000 000
a) podanie podziałki – 1 p.
20 b) 60 – 50 = 10
b) obliczenie stopni - 1 p.
21
1 = 111,1 km to 10 x 111,1 km = 1111 km
podanie wartości 1 stopnia – 1 p.
22
1 cm to 50 km, zatem 1111 km to 22,2 cm
przeliczenie odległości – 1 p.
23-24 c) Sankt Petersburg – Rosja, Kijów - Ukraina
c) wpisanie państw - każde państwo po 1 p.
25
prawidłowe wrysowanie poziomic (poziomice np.
nie mogą mieć punktów wspólnych) – 1 p.
26
opis poziomic – 1 p.
+
1
0,8x 20 000 km = 16 000 km
2
3-6
M. Martwe, Delta Nilu, M. Martwe, Etna
604
Pkt
2
4
1
5
5
1
6
2
500
400
300
200
27-28
29
30
31
10. 32-36
11. 37
38
39
12. 40
41
42
a) podpisanie wszystkich jezior - 2 p. Uwaga: 1 p. za podpisanie 3 - 4 jezior.
b) pomiar długości narysowanej drogi – 1 p.
podanie skali – 1 p.
obliczenie odległości z odpowiednią jednostką – 1 p.
podanie poprawnej odpowiedzi - po 1 p za każde dwa prawidłowe wpisy
wpis wartości na osi – 1 p.
przeniesienie każdego punktu przecięcia – 1 p.
prawidłowe wrysowanie linii profilu – 1 p.
5895 m n.p.m.
podanie wysokości Kilimandżaro – 1 p.
5895 – 895=5000 m
obliczenie różnicy wysokości – 1 p.
przeliczenie różnicy temperatury – 1 p.
5000:100=50; spadek 0,6C na 100 m, to
0,6Cx50=30C
43 15C - 30C = - 15C
wyliczenie temperatury na szczycie – 1 p.
Uwaga: Należy uznać obliczenia, jeżeli uczeń
przyjmie spadek 0,5C/100 m.
13. 44 podpisanie województw – 1 p.
45 podpisanie państw – 1 p.
46 podpisanie miast wojewódzkich – 1 p.
14. 47-50 M. Bałtyckiego, prawo, zapory wodnej (lub stopnia
podanie poprawnej odpowiedzi - po 1 p za każde
wodnego), dział wodny, morza, dorzecze, Karpaty
dwa prawidłowe wpisy
(Beskidy Zachodnie lub Beskid Śląski), deltowy
Razem
9.
8
5
5
3
4
3
4
50
Download