Uploaded by bartosz.kownacki

umowa-kupna-sprzedazy-rzeczy

advertisement
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
Umowa zawarta w dniu …………….…………..... r., w..………………….……............, pomiędzy:
Panem(ią)……………………………………………………………………..…………………………..
zam. ………………………………………………………………………………………………………..
legitymującym(cą) się dowodem osobistym
…………………………………………………………………………………….……………………….
(seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej: “Sprzedawcą”
a
Panem(ią)…………………………………………………………………………………………………..
zam. ………………………………………………………………………………………………………..
legitymującym(cą) się dowodem osobistym
……………………………………………………………………………………………….…………….
(seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej: “Kupującym”
o następującej treści:
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące przedmioty / rzeczy:
Lp.
Nazwa /gatunek
Umowa kupna – sprzedaży
Ilość (szt)
Cena (PLN)
Uwagi
Strona 1 z 2
§2
Sprzedawca oświadcza, że w/w rzecz(y) stanowi(ą) jego własność i nie jest(są) obciążona(e)
prawami na rzecz osób trzecich.
§3
Kupujący zapłaci/ł Sprzedawcy cenę w wysokości .................................................................... zł
(słownie:.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................... złotych).
Zapłata nastąpi/ła w formie: ............................................................................................................
§4
Kupujący pobrał zaliczkę w wysokości ....................................................................................... zł
(słownie:..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... złotych).
§5
Sprzedawca dostarczy rzecz ..........................................................................................................
(określenie np. miejsca, sposobu, opakowania)
…………………………………………………………………………………………………………….
Koszty transportu ponosi.................................................................................................................
§6
Sprzedawca udzieli Kupującemu wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i
faktycznych dotyczących Rzeczy. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty
dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.............................................
Sprzedawca
Umowa kupna – sprzedaży
.........................................
Kupujący
Strona 2 z 2
Download