Uploaded by User1759

Ewaluacja MDG

advertisement
Raport ewaluacji
wewnętrznej
Wymaganie 8
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy
wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Zespół:
Dominika Kierszkowska
Marta Lezner
Małgorzata Prokop
Wymaganie 8.:
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z
analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i
wewnętrznych
Obszar:
Wymagania wobec szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół
artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego
oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego/wymagania wobec szkół
podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych, placówek kształcenia
ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego raz ośrodków dokształcania i
doskonalenia zawodowego.
Cel ewaluacji wewnętrznej:
Celem badania było stwierdzenie, czy w szkole analizuje się wyniki egzaminów; czy
analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których
nauczyciele planują i podejmują działania oraz czy działania prowadzone przez szkołę
są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.
Sformułowane zostały następujące pytania kluczowe, na które chciano uzyskać
odpowiedź:
1.W jaki sposób w placówce analizuje się wyniki egzaminów oraz innych badań
wewnętrznych i zewnętrznych?
2.W jaki sposób wyniki i wnioski są przedstawiane nauczycielom, rodzicom i uczniom?
3.Czy nauczyciele biorą pod uwagę wyniki analiz w swojej pracy i czy przyczyniają się
do zastosowania zmian w procesie dydaktycznym?
4.W jaki sposób w placówce wprowadzane są zalecenia wynikające z wniosków z
przeprowadzonej analizy?
5. W jakim stopniu wprowadzone działania przyczyniają się na wzrost efektywności
kształcenia?
Dobór próby badawczej:



Dyrektor
Nauczyciele
Rodzice
Metody:



Ankieta dla dyrektora, nauczycieli i rodziców
Wywiad z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami
Analiza dokumentów
Narzędzia:


Kwestionariusz ankiety
Kwestionariusz wywiadu
Przy sporządzaniu raportu wykorzystano technikę wywiadu, ankiety oraz posłużono się
analizą dokumentów. Połączenie tych technik dało możliwość zdobycia większej wiedzy na
temat problemu, którego dotyczy raport.
Wywiad jest jedną z podstawowych, a także często wykorzystywanych, technik
badawczych stosowanych w pedagogice. Polega na bezpośredniej rozmowie badacza z osobą
badaną, zwaną respondentem, według stworzonych uprzednio dyspozycji lub w oparciu o
kwestionariusz wywiadu.1 W niniejszym raporcie posłużono się narzędziem –
kwestionariuszem wywiadu, który skierowano do nauczycieli, rodziców oraz dyrektora.
Kolejną techniką, którą wykorzystano w celu pogłębienia wiedzy na temat problemu
jest ankieta. Zaczyński wyjaśnia pojęcie ankiety następująco: „Ankieta jest metodą pośredniego
zdobywania informacji przez pytania stawiane wybranym osobom za pośrednictwem
drukowanej listy pytań, zwanej kwestionariuszem”.2 Kwestionariusz ankiety skierowano do
nauczycieli, rodziców oraz dyrektora placówki, w której przeprowadzono ewaluacje.
Ostatnią techniką wykorzystaną w raporcie jest analiza dokumentów. Mieczysław
Łobocki zauważa, iż jej zastosowanie ma charakter uzupełniający, nie podstawowy. Analiza
dokumentów polega na uporządkowaniu i interpretacji treści w nich zawartych, ze szczególnym
skupieniem uwagi na celu badawczym. Łobocki podkreśla, iż wykorzystanie analizy
dokumentów jest pomocne w rozwiązywaniu wielu problemów badawczych z zakresu
pedagogiki.3 Przeanalizowano dokumenty takie jak: zaświadczenia z OKE o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty; raporty sporządzone na podstawie wyników egzaminu
ósmoklasisty; plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli; sprawozdania
z realizacji planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli; dzienniki
lekcyjne i dokumentacje wychowawców.
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s. 91–92.
W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995, s. 146.
3
M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007, s. 256-257.
1
2
Harmonogram ewaluacji wewnętrznej
Lp.
Czynności
Termin realizacji
wrzesień 2018
Osoby
odpowiedzialne
Dyrektor
szkoły
1.
Powołanie zespołu ewaluacyjnego,
zaprojektowanie ewaluacji.
2.
Określenie przedmiotu oraz celu
ewaluacji.
3.
Ustalenie źródeł danych – metod i
narzędzi badawczych.
październik 2018
zespół ds.
ewaluacji
4.
Wyodrębnienie grup badawczych.
październik 2018
zespół ds.
ewaluacji
zespół ds.
ewaluacji
zespół ds.
wrzesień/październik ewaluacji
2018
5.
Opracowanie narzędzi badawczych.
październik 2018
6.
Prowadzenie badań.
październik 2018 –
maj 2019
zespół ds.
ewaluacji
zespół ds.
ewaluacji
7.
Opracowanie danych – analiza
wyników.
maj 2019
8.
Opracowanie wyników badań –
projektowanie wniosków.
maj 2019
9.
Przygotowanie raportu z badań.
maj/czerwiec 2019
10.
Przedstawienie raportu z badań na
radzie pedagogicznej.
czerwiec 2019
Dyrektor
szkoły, zespół
ds. ewaluacji
zespół ds.
ewaluacji
czerwiec – sierpień
2019
Dyrektor
szkoły, zespół
ds. ewaluacji
11.
Projektowanie sposobu wdrażania
wyników i wniosków z prowadzonej
ewaluacji wewnętrznej.
Dyrektor
szkoły, zespół
ds. ewaluacji
Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli:
1. Czy szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy
wyników egzaminu ósmoklasisty?
a) Tak
b) Nie
2. W jaki sposób Pan/Pani pozyskuje informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty?
a) Bezpośrednio od dyrektora szkoły
b) Na radzie pedagogicznej
c) Korzystając z wyników opracowanych przez OKE
3. W jaki sposób w szkole analizuje się wyniki egzaminu ósmoklasisty?
a) Porządkuje się wyniki i zestawia je w formie tabeli
b) Analizuje się łatwość i trudność poszczególnych zadań
c) Porównuje się z wynikami z lat poprzednich
d) Analizuje się wyniki pojedynczych uczniów oraz zestawienia zespołów
klasowych
4. Czy Pan/Pani wykorzystuje wnioski z analizy w doskonaleniu swojej pracy?
a) Tak
b) Nie
Jeżeli tak, proszę zaznaczyć w jaki sposób wdraża Pan/Pani do swojej pracy wnioski
z analizy wyników egzaminów ósmoklasisty?
a) Zwiększenie liczby ćwiczeń niwelujących braki wiedzy i umiejętności
uczniów
b) Zmiana stosowanych form i metod pracy
c) Zwiększenie liczby ćwiczeń i zadań rozwijających umiejętności, które
wypadły słabo
d) Dodatkowe lekcje powtórzeniowe i utrwalające treści, które wypadły
najsłabiej
e) Inne, proszę napisać jakie:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. W jaki sposób wprowadzane działania przyczyniają się do wzrostu efektywności
kształcenia?
a) Lepsze wyniki w egzaminach ósmoklasisty
b) Możliwość wyboru przez uczniów szkoły o wyższym poziomie kształcenia
c) Uzupełnienie braków w wiedzy uczniów
d) Lepsze wyniki uczniów w nauce
e) Inne, proszę napisać jakie:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Kwestionariusz ankiety dla rodziców:
1. Czy szkoła , do której uczęszcza Pani/pana dziecko przekazuje informacje o
wynikach egzaminu ósmoklasisty?
a) Tak
b) Nie
2. W jaki sposób szkoła przekazuje Pani/Panu informacje o wynikach egzaminu
ósmoklasisty?
a) Na zebraniach z rodzicami
b) Na konsultacjach indywidualnych
c) Przekazane przez dzieci
3. Czy mają państwo wiedzę o sposobach analizowania wyników egzaminu
ósmoklasisty?
a) Tak
b) Nie
4. Czy szkoła wdraża wnioski z analizy wyników egzaminów ósmoklasisty?
a) Tak
b) Nie
Jeżeli tak, proszę zaznaczyć jak:
a) Zwiększa liczbę ćwiczeń niwelujących braki wiedzy i umiejętności uczniów
b) Zmienia stosowane formy i metody pracy z uczniami
c) Zwiększa liczbę ćwiczeń i zadań rozwijających umiejętności uczniów, które
wypadły słabo
d) Organizuje dodatkowe lekcje powtórzeniowe i utrwalające treści, które u
uczniów wypadły najsłabiej
e) Inne, proszę napisać jakie:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. W jaki sposób wprowadzane działania przyczyniają się do wzrostu efektywności
kształcenia?
a) Lepsze wyniki w egzaminach ósmoklasisty
b) Możliwość wyboru przez uczniów szkoły o wyższym poziomie kształcenia
c) Uzupełnienie braków w wiedzy uczniów
d) Lepsze wyniki uczniów w nauce
e) Inne, proszę napisać jakie:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Kwestionariusz ankiety dla dyrektora:
1. Czy szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy
wyników egzaminu ósmoklasisty?
c) Tak
d) Nie
2. W jaki sposób w szkole analizuje się wyniki egzaminu ósmoklasisty?
e) Porządkuje się wyniki i zestawia je w formie tabeli
f) Analizuje się łatwość i trudność poszczególnych zadań
g) Porównuje się z wynikami z lat poprzednich
h) Analizuje się wyniki pojedynczych uczniów oraz zestawienia zespołów
klasowych
3. Czy szkoła wykorzystuje wnioski z analizy w pracy z uczniami?
a) Tak
b) Nie
Jeżeli tak, proszę zaznaczyć w jaki sposób wdrażane są wnioski z analizy wyników
egzaminów ósmoklasisty w pracy z uczniami:
a) Zwiększenie liczby ćwiczeń niwelujących braki wiedzy i umiejętności
uczniów
b) Zmiana stosowanych form i metod pracy z uczniami
c) Zwiększenie liczby ćwiczeń i zadań rozwijających umiejętności, które
wypadły słabo podczas egzaminów ósmoklasisty
d) Dodatkowe lekcje powtórzeniowe i utrwalające treści, które wypadły
najsłabiej podczas egzaminów ósmoklasisty
e) Inne, proszę napisać jakie:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. W jaki sposób wprowadzane działania przyczyniają się do wzrostu efektywności
kształcenia uczniów?
f) Lepsze wyniki w egzaminach ósmoklasisty
g) Możliwość wyboru przez uczniów szkoły o wyższym poziomie kształcenia
h) Uzupełnienie braków w wiedzy uczniów
i) Lepsze wyniki uczniów w nauce
j) Inne, proszę napisać jakie:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Kwestionariusz wywiadu z nauczycielami:
1. Czy szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy
wyników egzaminu ósmoklasisty?
2. W jaki sposób Pan/Pani pozyskuje informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty?
3. W jaki sposób w szkole analizuje się wyniki egzaminu ósmoklasisty?
4. Czy Pan/Pani wykorzystuje wnioski z analizy w doskonaleniu swojej pracy?
5. W jaki sposób wykorzystywane są wnioski z analizy egzaminów ósmoklasistów w
pracy z uczniami?
6. W jaki sposób wprowadzane działania przyczyniają się do wzrostu efektywności
kształcenia?
Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem:
1. Czy szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy
wyników egzaminu ósmoklasisty?
2. W jaki sposób prezentowane są dane wyników egzaminów ósmoklasisty
nauczycielom oraz rodzicom?
3. Czy po przeprowadzeniu analizy wyników egzaminów ósmoklasisty nauczyciele
wprowadzają plany naprawcze?
4. Jakie kroki zostały poczynione w celu podniesienia wyników egzaminów
ósmoklasisty?
5. Czy Pani/Pan współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie podnoszenia wyników
egzaminów ósmoklasisty, jeżeli tak to w jaki sposób?
6. Jak sprawdzane jest wprowadzanie planów naprawczych w szkole?
7. Czy uważa Pani/Pan, że analiza danych i wniosków realizowanych przez
nauczycieli jest zadawalająca?
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami:
1. Czy szkoła , do której uczęszcza Pani/Pana dziecko przekazuje informacje o
wynikach egzaminu ósmoklasisty?
2. W jaki sposób szkoła przekazuje Pani/Panu informacje o wynikach egzaminu
ósmoklasisty?
3. Czy mają państwo wiedzę o sposobach analizowania wyników egzaminu
ósmoklasisty?
4. Czy szkoła wdraża wnioski z analizy wyników egzaminów ósmoklasisty w pracy z
uczniami? Jeżeli tak, proszę wymienić jak.
5. W jaki sposób wprowadzane działania przyczyniają się do wzrostu efektywności
kształcenia Pani/Pana dziecka?
Analiza dokumentów:
Analiza dokumentów ma na celu sprawdzenie, czy:






analizowane są wyniki egzaminu ósmoklasisty,
wyciągane są wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty,
szkoła uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty,
członkowie RP są zapoznawani z wnioskami z przeprowadzonych analiz,
nauczyciele biorą pod uwagę wyniki analiz w swojej pracy i czy przyczyniają się
do zastosowania zmian w procesie dydaktycznym
rodzice są informowani o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Wykaz badanych dokumentów:
Zaświadczenia z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
Raporty sporządzone na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty
Plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli
Sprawozdania z realizacji planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
nauczycieli.
5. Dzienniki lekcyjne i dokumentacje wychowawców
1.
2.
3.
4.
Download