Uploaded by User1645

Leki przeciwdepresyjne

advertisement
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE
Dominika Kowalczyk – 3A
Tomasz Tomecki – 3A

Depresja to jedno z najczęściej rozpoznawanych
zaburzeń funkcjonowania psychicznego. Nieleczona
może prowadzić do stanów zagrażających życiu
pacjenta. Problem ten jest powszechny w świecie,
szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Według WHO
na depresję choruje już ok. 350 mln osób na świecie, czyli
ok. 17% populacji ogólnej. Jest ona jedną z głównych
przyczyn niepełnosprawności. Szacuje się, że co trzeci
pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu
podaje jako powód wizyty przyczyny natury psychicznej.
W obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) zaburzenia psychiczne,
w których objawem dominującym są zaburzenia nastroju, określono mianem zaburzeń
afektywnych. Należą do nich omawiane w artykule zaburzenia depresyjne nawracające
(choroba afektywna jednobiegunowa) oraz epizod depresyjny. Depresja może mieć przebieg
jednorazowy, epizodyczny z całkowitym ustąpieniem i remisją objawów, jak i nawracający
z okresami bezobjawowymi pomiędzy kolejnymi epizodami. Zaburzenia depresyjne mogą
przybrać również charakter przewlekły i lekooporny.

Dążenie do jak najszybszego, całkowitego ustąpienia objawów
i utrzymanie stanu remisji to najważniejsze cele leczenia depresji.
Podstawową formą terapii jest leczenie farmakologiczne. Stosowanie
leków przeciwdepresyjnych uznano za standardowe postępowanie
w leczeniu depresji jednobiegunowej, chociaż coraz częściej spotykaną
formą terapii są również oddziaływania psychoterapeutyczne, takie jak
wsparcie, doradztwo czy wreszcie terapia poznawczo-behawioralna
i psychoterapia interpersonalna. Wybór formy terapii jest podyktowany
stanem pacjenta, zalecane jest jednak łączenie farmakoterapii
i psychoterapii, szczególnie u osób z depresją lekooporną.

W wyniku długoletnich badań powiązano depresję ze zmianami dotyczącymi
poziomu pewnych substancji chemicznych oraz aktywności niektórych obszarów
mózgu. W szczególności przyczyną depresji może być ograniczenie dostępności
neuroprzekaźników monoaminowych takich jak serotonina, (5-HT), noradrenalina
(NE) i dopamina (DA). Na podstawie tych odkryć zaczęto leczyć depresję
za pomocą selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).
Farmakologicznemu leczeniu depresji często towarzyszą działania uboczne, takie
jak nudności, pobudzenie, zawroty głowy, uczucie senności, wahania wagi ciała
i bóle głowy. Leki antydepresyjne przeważnie hamują wychwyt serotoniny i/lub
adrenaliny w szczelinie synaptycznej między nerwami. W szczególności poprawia
to mechanizm neurotransmisji w tak kluczowych obszarach, jak ciało migdałowate
i hipokamp, bowiem redukcja serotoniny i noradrenaliny w tych obszarach
odgrywa główną rolę w patogenezie depresji.
Wpływ stresu na objętość hipokampa
Przewlekła depresja i inne
zespoły objawowe
charakteryzujące się
podwyższonym poziomem
glikokortykoidów
(np. zaburzenia lękowe)
wiążą się ze spadkiem
objętości hipokampu,
który jest wprost
proporcjonalny do czasu
trwania choroby,
ale niezależny od wieku
Główne neuroprzekaźniki
Serotonina (5-HT) i noradrenalina (NE)
Układ
limbiczny
Kora
przedczołowa
Jądra szwu
(5-HT)
Miejsce sinawe
(NE)
Neuroprzekażnikowa teoria depresji
• W depresji zaburzona jest
funkcja układu
serotoninergicznego (5HT) i
noradrenergicznego (NE) w
mózgu
• Zaburzenia 5HT i NE w
rdzeniu kręgowym powodują
wzrost percepcji bólu
• Zaburzenia regulacji 5HT i
NE tłumaczą występowanie
psychicznych i fizycznych
objawów depresji
Descending Pathway
Drogi zstępujące
Drogi wstępujące
Ascending
Pathway
Aktywność osi HPA: podwzgórze – przysadka - nadnercza
Choroba niedokrwienna serca,
Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca
Osteoporoza
Próchnica
Kamica moczowa
Astma
Łuszczyca
Migrena
Nowotwory
Załamanie układu odpornościowego
Zmiany strukturalne w depresji
Kora przedczołowa
objętości kory mózgowej
objętości i wielkości neuronów
gęstości gleju
metabolizmu glukozy
Jądro migdałowate
objętości
metabolizmu glukozy
przepływu krwi
Hipokamp
objętości
zahamowanie
neuroregeneracji
zaburzenia metabolizmu
apoptoza
Leki przeciwdepresyjne są to subst. czynne – powodujące poprawę objawów depresji
W zależności od substancji czynnej wykazują one różnie nasilone działanie w zakresie:
- ustępowanie objawów i poprawa nastroju
- pobudzenie lub hamowanie aktywności psychoruchowej
Mechanizm działania
- większość leków hamuje wychwyt zwrotny (reuptake) noradrenaliny i/lub serotoniny ze
szczeliny synaptycznej do aksoplazmy
- ujawnia się niedługo po podaniu leku
- efekt p/depresyjny ujawnia się dopiero po 2-3 tygodniach
- blokowanie poszczególnych receptorów, gł. α-adrenergicznych, histaminowych,
dopaminergicznych
- hamowanie rec. H1 – działanie uspokajające
- hamowanie rec. 5-HT2 – działanie przeciwlękowe
- hamowanie otwierania kanałów sodowych- np. niektóre trójcykliczne leki
p/depresyjne (amitryptylina)
- blokowanie MAO (↑ stęż. monoamin w pęcherzykach kolbki presynaptycznej kom.
nerwowej)
- zmiana st. monoamin w szczelinie synaptycznej oraz blokada receptorów powoduje
zmianę gęstości różnych receptorów dla poszczególnych neuroprzekaźników
- np. regulacja w dół receptorów β i 5-HT2
- regulacyjny wpływ na ośrodkowe noradrenergiczne i serotoninergiczne przekaźnictwo
nerwowe
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE
Zastosowanie
Epizod depresyjny;
Zaburzenie depresyjne nawracające;
Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, faza depresyjna;
Depresje maskowane;
Dystymia;
Organiczne zaburzenia depresyjne;
Zaburzenie schizoafektywne, faza depresyjna;
Zaburzenie lękowe z napadami lęku;
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne;
Zaburzenia lękowe w postaci fobii;
Zaburzenie lękowe uogolnione;
Zaburzenie stresowe pourazowe;
Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane;
Zaburzenia adaptacyjne;
Bole psychogenne;
Bulimia nervosa;
Anorexia nervosa;
Niektore czynnościowe zaburzenia seksualne.
Dawkowanie:
- zależy od wskazania i od pacjenta
- pacjenci, którzy po co najmniej 4 tygodniach leczenia nie zauważyli
żadnej poprawy lub była ona słabo widoczna, mogą skorzystać z
możliwości zwiększenia dawki
- stopniowo zwiększa się do maksymalnie zalecanej dawki lub do
największej dawki tolerowanej. - niektórzy pacjenci uzyskują korzystne
efekty przy dawkach niższych niż minimalna zalecana dawka
- TCA i inhibitory MAO zwykle wymagają zwiększania dawki do dawki
terapeutycznej
przez okres kilku tygodni
- dawkowanie TCA możne być ustalane na podstawie monitorowania
poziomu TCA we krwi
- niektóre zaburzenia lękowe mogą wymagać wyższych dawek leków
przeciwdepresyjnych niż te, które są stosowane w ciężkim zaburzeniu
depresyjnym
Leki przeciwdepresyjne:
I generacja - Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (TCA) /trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne –
nieselektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny/noradrenaliny dodatkowo blokujące receptory
określonych neuroprzekaźników
Amitryptylina
Imipramina
Dezypramina
Dibenzepina
Klomipramina
Doksepina
Opipramol
Zasady leczenia:
- ostry epizod - psychiatra;
- leczenie podtrzymujące i długoterminowe - lekarz niepsychiatra;
- hospitalizacja - stan depresji o znacznym nasileniu lub depresji opornej na dotychczasowe leczenie,
odmowa przyjmowania posiłków, nadzór z powodu zachowań samobójczych czy stanu somatycznego
- w szpitalu stosuje się duże dawki leków, leczenie skojarzone lub zabiegowe
Wskazania
- leczenie depresji, gdy nieskuteczne są SSRI i SNRI
- gorsza tolerancja w por. z nowymi lekami, trudności w stosowaniu i większe ryzyko zejścia śmiertelnego w
przypadku przedawkowania
- lek II i III rzutu w MDD (duża depresja)
- zaburzenia bólowe
- klomipraminai wysoce serotoninergiczne TCA – leczenie OCD
- doksepina – lek nasenny, leczenie świądu (działanie antyhistaminowe)
- nortryptylina – leczenie uzależnienia tytoniowego
- klasa 1A leków antyarytmicznych – w dużych dawkach działanie antyarytmiczne
Farmakokinetyka
- wchłaniają się szybko i dobrze
- duży efekt pierwszego przejścia → obniżona biodostępność
- wł. lipofilne → duża objętość dystrybucji
- długi okres półtrwania
- biotransformacja
- hydroksylacja pierścieni i łańcuchów bocznych
- N-demetylacja Mmetylacja K
- N-oksydacja
- wiązanie z kw. glukuronowym
- dezypramina i nortryptylina są pozbawione aktywnych metabolitów oraz posiadają dość liniową kinetykę
- substraty dla CYP2D6 (polimorfizm genetyczny: osłabienie lub nasilenie metabolizmu)
- wydalanie z moczem
Przeciwwskazania
- stany majaczeniowe
- zatrucia alkoholem i lekami nasennymi
- jaskra i problemy z oddawaniem moczu
- ostrożność u pacjentów z wcześniej występującymi objawami uszkodzenia mięśnia sercowego
Interakcje
- nasilenie działania
- alkoholu
- substancji sympatykomimetycznych
- subst. antycholinergicznych
- subst. przeciwhistaminowych K
- leki hipotensyjne mogą doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych TCA, do nasilenia
hipotensji ortostatycznej
Działanie:
- hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny 5-HT i noradrenaliny NA-powoduje to
zwiększenie liczby neuroprzekaźników na synapsach OUN
- działanie na główne objawy depresyjne
- ujawnia się po 2-3 tygodniach
- efekt antycholinergiczne (blokada receptorów muskarynowych)
- hamowanie receptorów α1- adrenergicznych
- efekty antycholinergiczne i antyadrenergiczne ujawniają się na początku leczenia
- hamowanie rec. H1
- zróżnicowane działanie w stosunku do SERT (transporter serotoniny) i NET (transporter
noradrenaliny)
- opipramol – duże powinowactwo do rec. sigma, małe do rec. D2, nie hamuje wychwytu
zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
- imipramina ma silne działanie antycholinergoczne i jest silniejszym inhibitorem wychwytu
zwrotnego serotoniny niż noradrenaliny
- dezypramina ma słabsze działanie antycholinergiczne w por. z imipraminą oraz silniejszy i
bardziej selektywny wpływ na wychwyt zwrotny noradrenaliny
- nornortryptalona ma silniejsze powinowactwo do NET
- klomipramina ma niskie powinowactwo do NET, a silne do SERT
- imipramina wykazuje początkowo większy wpływ na SERT, następnie działanie to jest
równoważona i potem wpływa bardziej na NET
Działania niepożądane:
1. z powodu działania antycholinergicznego:
- suchość w ustach
- zatkany lub suchy nos
- zaparcia
- zaburzenia oddawania moczu
- zaburzenia akomodacji
- dezorientacja
2. zaburzenia sercowo-naczyniowe
- spadek ciś. krwi
- tachykardia
- zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego warunkowane blokadą kanałów sodowych
- przedawkowanie: zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
- hipotensja ortostatyczna (blokada rec. α)
3. zaburzenia dotyczące OUN
- stany pobudzenia i splątania
- bezsenność, nadmierne zmęczenie
- drgawki padaczkowe
- drżenie mięśniowe (tremor)
- mioklonie
- ↑ apetytu → ↑ masy ciała
4. zaburzenia funkcji wątroby
- ↑ poziomu transaminaz
- cholestaza
5. zaburzenia funkcji płciowych (częściej w przypadku TCA posiadających silne wł. serotoninergiczne)
- opóźniony wytrysk
- brak orgazm
6. reakcje alergiczne
7. zespół odstawienny – odbicie cholinergiczne, objawy grypopodobne
Czterocykliczne leki przeciwdepresyjne
Przedstawiciele:
- maprotylina
- mianseryna
- mirtazapina
- amoksapina
Stosowane gdy leczenie innymi lekami jest nieskuteczne.
Na początku stosowania występuje efekt tłumiący, dlatego mogą być
stosowane w depresjach z lękiem i pobudzeniem. Reszta wł. podobnie
jak w lekach trójcyklicznych, ale ich działanie antycholinergiczne jest
mniej nasilone.
Maprotylina
- podobny profil działania i działania niepożądane jak TCA
- hamowanie głównie wychwytu zwrotnego noradrenaliny - inhibitor NET
- działanie antycholinergiczne
Mianseryna
- hamowanie presynaptycznych rec. α2-adrenergicznych -> nasilenie wyrzutu
noradrenaliny i serotoniny
- słabe hamowanie wychwyt zwrotny serotoniny
- bloker 5-HT2, 5-HT3, H1
Mirtazapina
- pochodna mianseryny, piperazynoazepina
- silniej blokuje presynaptyczne rec. α2
- blokuje rec. 5-HT2 i 5-HT3
- brak hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
- antagonizm do H1 (działanie uspokajające)
Amoksapina
- N-metylowy metabolit loksapiny (leku przeciwpsychotycznego)
- struktura i profil działań niepożądanych podobny do TCA
- inhibitor NET
- działanie antycholinergiczne
- silny inhibitor postsynaptycznych rec. D2
II generacja
- selektywne inhibitory wychwytu serotoniny SSRI (korzystne działanie w depresji i
zespołach lękowych)
- selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny/noradrenaliny - SNRI
- (selektywne) inhibitory zwrotnego wychwytu noradrenaliny – NRI
SSRI
- bardzo popularne leki: łatwość w użyciu, bezpieczne podczas przedawkowania, względnie dobra
tolerancja, cena, szerokie spektrum działania
Przedstawiciele:
- citalopram
- escitalopram (enancjomer citalopramu)
- fluoksetyna
- fluwoksamina
- paroksetyna
- sertralina
Działanie:
- hamowanie allosteryczne transportera serotoniny SERT
- w dawkach terapeutycznych dochodzi do hamowania ok. 80% aktywności transportera
- fluoksetyna wykazuje powinowactwo do rec. monoaminowego, ale nie posiada go w stosunku
do rec. histaminowego, acetylocholinowego i α-adrenergicznego
- działanie przeciwdepresyjne
- brak działania uspokajającego
- działanie aktywizujące
- poszczególne leki z różna siłą hamują poszczególne izoenzymy cytochromu P-450
- najsłabsze działanie blokujące mają citalopram i escitalopram
SSRI
Wskazania:
- zaburzenia depresyjne (lek pierwszego rzutu w MDD)
- zaburzenia lękowe (lek pierwszego rzutu)
- OCD
- fobia społeczna
- PTSD
- zaburzenia lękowe z napadami lęku (paroksetyna)
- przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne (sertralina, fluoksetyna)
- bulimia (fluoksetyna)
Działania niepożądane:
Nudności;
Zmniejszenie łaknienia;
Bezsenność lub nadmierna senność;
Niepokój lub nadmierna sedacja, albo uczucie osłabienia;
Zawroty lub bóle głowy;
Drżenie mięśniowe;
Obniżenie popędu płciowego;
Opóźnienie ejakulacji;
Anorgazmia;
Wysychanie błon śluzowych;
Wzmożona potliwość;
Zaparcia lub biegunka.
Przeciwwskazania
- równoczesne stosowanie inhibitorów MAO (toksyczny wzrost st. serotoniny)
SSRI
SNRI
Przedstawiciele:
- wenlafaksyna
- deswenlafaksyna (metabolit wenlafaksyny)
- duloksetyna
- milnacipran
Mechanizm działania
- hamują wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, blokują SERT i NET
- wenlafaksyna jest słabym inhibitorem NET
- deswenlafaksyna, duloksetyna i milnacipran mogą wpływać na hamowanie aktywności
zarówno SERT, jak i NET
- większość SNRI zwykle wykazuje silniejsze powinowactwo do SERT niż do NET
- brak powinowactwa do receptorów adrenergicznych, cholinergicznych i histaminowych
- przy zastosowaniu dużej dawki początkowej ujawnienie działania klinicznego zachodzi
szybciej
niż w trójcyklicznych lekach przeciwdepresyjnych
SNRI
Wskazania:
- ciężkie zaburzenia depresyjne (bardziej preferowane niż TCA; leki I rzutu w MDD)
- zaburzenia bólu (bardziej preferowane niż TCA)
- neuropatia np. deswenlafaksyna
- fibromialgia - milnacipran
- przewlekłe stany bólowe stawów i mięśni - duloksetyna
- zaburzenia lękowe
- wenlafaksyna – fobia społeczna
- wysiłkowe nietrzymanie moczu - duloksetyna
- naczynioruchowe objawy menopauzy
Działania niepożądane:
- nudności
- zawroty głowy
- bezsenność
- drżenie mięśniowe
- nadmierna nerwowość
- zaparcia
- zwiększone pocenie się
- zaburzenia wytrysku
- działanie noradrenergiczne
- wzrost ciśnienia (gł. wenlafaksyna w postaci leku szybko uwalniającego, kardiotoksyczność w dużych dawkach)
- przyspieszenie akcji serca
- aktywacja OUN
- hepatotoksyczność
- zespół odstawienny
Przeciwwskazania:
- równoczesne zażywanie inhibitorów MAO
NRI
przedstawiciel: reboksetyna – pochodna morfoliny
- efekt przeciwdepresyjny odpowiada blokadzie wywołanej przez blok wychwytu zwrotnego
serotoniny i noradrenaliny
- wskazania: depresja z zahamowaniem psychoruchowym
działania niepożądane:
- bezsenność
- zawroty głowy
- suchość w ustach
- nadmierne pocenie się
- tachykardia
- problemy z oddawaniem moczu
- zaburzenia potencji
Przeciwwskazania:
- równoczesne podawanie leków o wąskim zakresie działania terapeutycznego
metabolizowanych
przez CYP3A4 i CYP2D6 (np. przeciwarytmiczne, trójcykliczne antydepresanty)
- stosowanie razem z inhibitorami MAO
INHIBITORY ZWROTNEGO WYCHWYTU SEROTONINY
Zalety
najczęściej bardzo dobra tolerancja;
niewielka ilość i rzadkie występowanie objawów niepożądanych;
niewielka toksyczność, nawet przy znacznym przedawkowaniu;
możliwość stosowania u osób z chorobami somatycznymi;
brak szkodliwych interakcji z alkoholem;
mniejsze upośledzenie koordynacji ruchowej.
Wady
mniejsza „siła” działania niż np. TLPD;
możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego;
długi czas oczekiwania na wystąpienie pełnego działania przeciwdepresyjnego (nawet do 5–6 tygodni).
Powikłania
Zespół serotoninowy
Występuje najczęściej po przedawkowaniu inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub przy
łączeniu ich z innymi lekami (IMAO, lit, tryptofan, tyroksyna).
Zespół serotoninowy związany jest z nadmierną aktywacją receptorów 5-HT1A w pniu mózgu i rdzeniu
kręgowym. Objawy trwają od kilku godzin do kilku dni.
III generacja - Inhibitory monoaminooksydazy (MAOI):
Rzadko stosowane ze względu na znaczną toksyczność, potencjalnie śmiertelne interakcje z lekami
i pokarmem.
MAO jest hamowane w jelitach w wyniku czego w odp. na tyraminę dochodzi do wzrostu ciśnienia krwi.
1. inhibitory MAO typu A:
enzym bierze udział w rozkładzie amin biogennych: serotonina, noradrenalina i dopamina
- moklobemid - Mocloxil,
- tianeptyna - Coaxil (wpływa na układ serotoninergiczny jak i oś stresową czyli układ – LPPN (limbiczny –
podwzgórze – przysadka - nadnercza), nie jest metabolizowana przez cytochrom P-450 w wątrobie co
minimalizuje interakcje z innymi lekami.
Najnowsze propozycje przemysłu farmaceutycznego - wenlafaksyna Efektin ER, mitrazapina – Remeron
- lokalizacja: w neuronach dopaminergicznych, noradrenergicznych, gł. mózg, jelito, łożysko
i wątroba
- podstawowym substratem dla enzymu jest noradrenalina, adrenalina i serotonina
- metabolizuje tryptofan i dopaminę
2. MAO-B
- gł. w neuronach serotoninergicznych i histaminowych rozmieszczonych w mózgu, wątrobie
i płytkach krwi
- działa przede wszystkim na tyraminę, fenylefrynę i benzylaminę
- metabolizuje tryptofan i dopaminę
Wskazania
- depresje z zahamowaniem (lek II i III rzutu w MDD)
- fobie społeczne
- depresja oporna na inne antydepresanty (oporność na leczenie trójcyklicznymi
antydepresantami)
- ch. Parkinsona (selegilina)
Działania niepożądane
- hipotensja ortostatyczna
-> często prowadzą
- przyrost masy ciała
-> do odstawienia leku
- największy ryzyko wystąpienia zaburzeń seksualnych
- bezsenności i zdenerwowania (wł. aktywujące podobne do amfetaminy)
- fenelzyna ma największe działanie uspokajające
- zespół odstawienny: stany majaczenia, pobudzenie i stany dezorientacji
Przeciwwskazania
- zagrożenie próbą samobójczą
- ostre stany splątaniowe
- guz chromochłonny
- tyreotoksykoza
- stosowanie petydyny
- stosowanie klonipraminy
Nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy:
Przedstawiciele:
- tranylcypromina
- fenelzyna
-> pochodne
- izokarboksazyd
-> hydrazyny
- hamują nieodwracalnie MAO typu A i B
- tranylcypromina pod względem chemicznym przypomina amfetaminę (stymulacja OUN)
Działania niepożądane:
- zaburzenia snu
- nudności
- bóle głowy
(- skrajnie: omamy, drgawki, zapalenie wątroby, zaburzenia obrazu krwi, zaburzenia
żołądkowo-jelitowe)
Selektywne inhibitory monoaminooksydazy:
Moklobemid:
- jest selektywnym odwracalnym inhibitorem MAO A
- spożycie tyraminy nie prowadzi do interakcji (degradacja tyraminy przez MAO
B; moklobemid jest wypierany przez tyraminę z MAO A)
- może zostać wyparty z wiązania z monoaminooksydazą poprzez wysokie
stężenie tyraminy
- terapia nie wymaga specjalnej diety
Działania niepożądane:
- zaburzenia snu
- nudności
- bóle głowy
- suchość w ustach
Selegilina:
- selektywnie (w małych dawkach) i odwracalnie hamuje MAO B
- w dużych dawkach działa nieselektywnie
- jej metabolity są podobne do amfetaminy (stymulacja OUN)
Wskazanie: leczenie ch. Parkinsona
Antagoniści 5-HT2
Nefazodon:
- chemicznie spokrewnionyt z trazodonem
- pierwotne metabolity: hydroksynefazodon i m-cpp działają hamująco na rec. 5-HT2
- słaby inhibitor SERT i NET
- silny antagonista postsynaptycznych receptorów serotoninowych 5-HT2A, takie same właściwości wykazują
także jego metabolity
Wskazania:
- opanowywanie pierwszych epizodów dużej depresji, także u pacjentów z nawracającą depresją czy
depresją z cechami melancholii
- leczenie zaburzeń lękowych
- u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego
- nasila sen z szybkimi ruchami gałek ocznych
- działania niepożądane
- hepatotoksyczność
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zależne od dawki, mniejsze niż w przypadki SSRI i SNRI)
- dysfunkcja seksualna (rzadko)
- zaburzenia ortostatyczne
Trazodon - silne działanie przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne
- selektywny, słaby inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (działa bardziej na SERT niż NET)
- blokuje rec. 5-HT2 działanie uspokajające
- umiarkowanie blokuje rec. α- adrenergiczne
- silnie blokuje rec. H1
Wskazania:
- zespoły lękowo-depresyjne
- lek nasenny (nie wiąże się z ryzykiem przyzwyczajenia i uzależnienia)
- średnia dawka dzienna: 200-400 mg, mniejsze dawki w przypadku stosowania jako lek nasenny
Objawy niepożądane:
- zmęczenie
- bóle głowy
- zawroty głowy
- zaburzenia ortostatyczne (blok rec. α)
- drgawki (rzadko)
- dysfunkcje seksualne, priapizm (rzadko)
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zależne od dawki, mniejsze niż w przypadki SSRI i SNRI)
- przeciwwskazania
- ostre zatrucia alkoholem, lekami przeciwbólowymi i psychotropowymi
- zespół rakowiaka
- zdekompensowana niewydolność serca
Pozostałe leki przeciwdepresyjne
Bupropion
- posiada niecykliczną, aminoketonową strukturę
- chemicznie przypomina amfetaminę –właściwości aktywujące OUN
- wybiórczy inhibitor zwrotnego wychwytu neuronalnego katecholamin (noradrenaliny i dopaminy) – mały związek z
działaniem antydepresyjnym
- powoduje presynaptyczne uwalnianie katecholamin: gł. noradrenalina, w mniejszym stopniu dopamina – wł.
przeciwdepresyjne
- nie wpływa na układ serotoninowy
Wskazania:
- ciężkie zaburzenie depresyjne, dotyczy to również depresji sezonowej
- leczenie uzależnienia od nikotyny
- nieznany mechanizm działania: naśladowanie nikotyny poprzez wpływ na dopaminę
lub adrenalinę lub blokowanie rec. nikotynowych
- leczenie ADHD (niezarejestrowane wskazanie)
- stosowany jest też w terapii kombinacyjnej z innymi antydepresantami w celu rozszerzenia odpowiedzi terapeutycznej
- leczenie otyłości (mała utrata masy ciała, istnienie skuteczniejszych metod)
- leczenie niekorzystnych zmian powstałych na skutek stosowania SSRI
- nie jest skuteczny w leczeniu zaburzeń lękowych
Działania niepożądane:
- niepokój
- bezsenność
- brak łaknienia
- przedawkowanie: drgawki
- interakcje: należy unikać stosowana u pacjentów leczonych MAOI
Dziurawiec
- nie wiadomo która z substancji zawartych w wyciągu z dziurawca odpowiada za efekt przeciwdepresyjny, a zawiera:
- hiperycyna
- hiperforyna - nieselektywne hamowanie zwrotnego wychwytu serotoniny, dopaminy, adrenaliny, noradrenaliny, GABA,
kw.glutaminowego
- oraz inne niezidentyfikowane związki
Wskazania:
- lekkie do średnio nasilonych depresji
- samodzielne leczenie: dolegliwości psychowegetatywnych, nerwowego niepokoju, lęku
Przeciwwskazania:
- ciężkie depresje
Działania niepożądane:
- uczulenie na światło
- alergiczne reakcje skórne
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe
Interakcje (jednoczesne stosowanie z poniższymi lekami prowadzi do osłabienia działania tych preparatów):
- leki przeciwzakrzepowe
- inne leki przeciwdepresyjne
- amitryptylina
- nefazodon
- nortryptylina
- paroksetyna
- sertralina
- cyklosporyna
- digoksyna
- indinawir i inne inh. proteaz
- doustne środki antykoncepcyjne
Zalecenia dotyczące kryteriów stosowania leków przeciwdepresyjnych:
Celem terapii przeciwdepresyjnej jest osiągnięcie zadowalającego efektu:
- opanowanie lub zmniejszenie depresji
- poprawianie umiejętności pacjenta w pokonywaniu codziennych zadań
- zapobieganie nawrotom
Oprócz farmakoterapii można stosować metody fizykalne (np. terapia światłem, elektrowstrząsy) i deprywację snu.
Inne stosowane leki:
- opanowanie lęku - leki uspokajające z benzodiazepin lub neuroleptyki o słabej mocy działania (na krótki okres)
- zaburzenia depresyjne z objawami psychotycznymi - neuroleptyk
Zalecenia
- stosowanie leków p/depresyjnych przez wystarczająco długi okres aż do całkowitego ustąpienia objawów
chorobowych (remisji)
- w przypadku oporności na leczenie zalecane jest sprawdzenie poziomu leku w osoczu lub zmiana rodzaju stosowanego
leku
- terapia podtrzymująca stan remisji powinna być prowadzona przez 6-12 m-cy
- profilaktyka nawrotu w przypadku powtarzających się faz depresyjnych powinna być kontynuowana przez co najmniej 5
lat.
- ważne jest stosowanie przez wystarczająco długi okres
- ludzie starsi są szczególnie wrażliwi na wł. antycholinergiczne TCA
- u ludzi starszych problematyczne mogą być leki z grupy SSRI z powodu inhibicyjnego wpływu na CYP3A4 i wynikających
z tego interakcji z innymi lekami
- kobiety mogą lepiej reagować i lepiej tolerować antydepresanty serotoninergiczne niż noradrenergiczne oraz leki z
grupy TCA (niepotwierdzone)
- antydepresanty noradrenergiczne u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania mogą zaostrzyć objawy
- bupropion i inne antydepresanty obniżają próg pobudliwości drgawkowej u chorych na padaczkę
W tabeli przedstawiono dostępne w Polsce podstawowe
grupy leków przeciwdepresyjnych i ich krótką
charakterystykę.
Leki z grupy SSRI, ale także SNRI, SARI bądź nowsze, czyli
wortioksetynę, powinno się rozważyć jako terapię pierwszego
rzutu w depresji, przede wszystkim ze względu na lepszą
tolerancję i bezpieczeństwo w porównaniu ze starszymi lekami
(TLPD czy inhibitorami monoaminooksydazy). Bezpieczniejsze
ze względu na możliwe skutki uboczne jest stosowanie leków
z grupy SSRI niż TLPD. Dodatkowo leki z grupy SSRI
ze względu na ich niską toksyczność wiążą się z mniejszym
ryzykiem zgonu z powodu ich przedawkowania w porównaniu
z lekami z grupy TLPD.
Skuteczność leków przeciwdepresyjnych jest wysoka. Pozwala
uzyskać znaczną poprawę stanu zdrowia u 60-70% pacjentów
w okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia terapii. Ważnym elementem
uzyskania odpowiedzi terapeutycznej jest przestrzeganie zaleceń
lekarskich. Systematyczne przyjmowanie ma kluczowe
znaczenie, dlatego tak istotne jest poinformowanie pacjenta
o ewentualnych polekowych działaniach niepożądanych oraz
odroczonym czasie działania leków. Zmniejsza to odsetek
rezygnacji z farmakoterapii.
Wybierając lek przeciwdepresyjny, należy kierować się
obrazem klinicznym, objawami dominującymi
w depresji oraz współchorobowością – somatyczną
i psychiatryczną. W tabeli 7 przedstawiono wybór
leków ze względu na objawy depresji. Należy jednak
pamiętać, że leki różnią się działaniami niepożądanymi
i jest to jedna ze składowych determinujących wybór
terapii. Trzeba skoncentrować się na objawach
u danego pacjenta, ponieważ nie zawsze ten sam lek
jest odpowiedni dla każdej osoby.
Na podstawie metaanaliz porównujących działanie
leków przeciwdepresyjnych można wysnuć wnioski, że
do najskuteczniejszych leków należą sertralina,
escitalopram, wenlafaksyna i mirtazapina. Dwa
pierwsze są najlepiej tolerowane.
Szczególnej uwadze podlegają osoby w podeszłym
wieku ze względu na współchorobowość somatyczną
i psychiczną. Leczenie w tej grupie wiekowej powinno
się rozpocząć od mniejszych dawek (zwykle 50%).
Zaleca się przepisywanie leków z grupy SSRI i SNRI,
głównie escitalopramu i sertraliny.
Na rycinie przedstawiono algorytm postępowania
w przypadku depresji jednobiegunowej.
Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej możliwej dawki
i w razie potrzeby stopniowo ją zwiększać. Po 2-3
tygodniach, a następnie po 6 tygodniach powinno się
przeprowadzić kontrolę w warunkach ambulatoryjnych
u pacjentów z depresją (po włączeniu odpowiedniego leku
z uwzględnieniem skuteczności, tolerancji i działań
niepożądanych). Utrzymywanie się wyraźnych działań
niepożądanych po 3 tygodniach od momentu włączenia
leczenia przy braku odpowiedzi terapeutycznej bądź brak
poprawy stanu klinicznego po 6 tygodniach leczenia, mimo
zwiększania dawki leku, zobowiązuje lekarza do zmiany
na lek z innej grupy bądź połączenie dwóch leków z różnych
grup lub z innym czynnikiem np. z neuroleptykiem II
generacji, litem lub hormonem tarczycy albo łączenie
farmakoterapii z psychoterapią. Na tym etapie można
również skierować pacjenta do psychiatry, by
zaproponował on właściwe leczenie. Postępowanie
lecznicze przy pierwszym epizodzie depresyjnym powinno
trwać minimum sześć miesięcy. Dawka leku powinna zostać
stopniowo redukowana po konsultacji z lekarzem. Po
zmniejszeniu dawki leku do tzw. podtrzymującej, czyli ok.
połowy dawki maksymalnej, można kontynuować leczenie
przez kilka lat. Pacjenci po drugim epizodzie depresji
powinni być leczeni minimum dwa lata.
Źródła:
1. WHO. World Health Organisation - mental health - depression. 2012.
2. World Health Organization, Mental Health Action Plan, World Health Organization
2013.
3. Roca M, Gill M, Garcia-Garcia M.; Prevalence and comorbidity of common mental
disorders in primary care. J Affect Dis 2009
4. Samochowiec J, Bieńkowski P.; Diagnoza leczenie organizacja. Wybrane wytyczne
Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). Biblioteka Psychiatrii Polskiej 2016
5. Pużyński S.; Depresje i zaburzenia afektywne Wyd. III Warszawa Wydawnictwo
Lekarskie PZWL 2002
6. Kandel E.; The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialog between Genes and
Synapses Nobel Lecture www.nobelprize.org, 2000
7. Sheline Y.; Neuroimaging studies of mood disorder effects on the brain, Biological
Psychiatry 2003
8. Matulewicz-Gilewicz J.; Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń depresyjnych
9. wikipedia.pl, umlub.pl, a.umed.pl, poradnikzdrowie.pl
Download