Uploaded by User1519

EUCAST breakpoints tłumaczenie versja 6 2016

advertisement
Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)
Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref
zahamowania wzrostu
Wersja 6.0, obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
Polskie tłumaczenie pod red. prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz
Dokument należy cytować jako:
„European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoints tables for interpretation of MICs and zones diameters. Version 5.0, 2015. http://www.eucast.org.”
Spis treści
Przedmowa do polskiego tłumaczenia wersja 5.0
Wprowadzenie
Przewodnik: „Jak czytać tabele z wartościami granicznymi EUCAST”
Zmiany
Enterobacteriaceae
Pseudomonas spp.
Stenotrophomonas maltophilia
Burkholderia cepacia
Acinetobacter spp.
Staphylococcus spp.
Enterococcus spp.
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp. grupa viridans
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie
Clostridium difficile
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Helicobacter pylori
Listeria monocytogenes
Pasteurella multocida
Campylobacter jejuni i coli
Corynebacterium spp.
Mycobacterium tuberculosis
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem
Dawkowanie
Polskie tłumaczenie „Eksperckie zasady interpretacji – zalecenia EUCAST”
Wykrywanie mechanizmów oporności – zalecenia EUCAST
Wartości graniczne antybiotyków stosowanych miejscowo
Strona
1
2
4
5
8
15
21
22
27
38
47
56
66
73
83
90
95
100
106
108
114
116
118
120
122
124
125
131
-
Informacje dodatkowe – adresy internetowe
http://www.eucast.org/antimicrobial_susceptibility_testing/guidance_documents/
http://www.eucast.org/antimicrobial_susceptibility_testing/guidance_documents/
http://www.korld.edu.pl/pdf/eucast/Expert_rules_v.2.0_2013.pdf
http://www.eucast.org/resistance_mechanisms/
http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/guidance_documents
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
PRZEDMOWA DO POLSKIEGO TŁUMACZENIA
Dokument “Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST). Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń
hamujących (MIC) oraz wielkości stref zahamowania wzrostu. Wersja 6.0, obowiazująca od 1 stycznia 2016 roku” jest polskim tłumaczeniem dokumentu
„European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 6.0, valid from 201601-01”, opublikowanego w dniu 1 stycznia 2016 roku na stonie internetowej EUCAST www.eucast.org. Zawiera on aktualne, obowiązujące w 2016 roku
zalecenia EUCAST interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. W spisie treści do tego dokumentu zawarte są również adresy
internetowe, pod którymi opublikowane zostały inne dokumenty EUCAST, zawierające informacje nt. oznaczania lekowrażliwosci drobnoustrojów i
interpretacji wyników. Niniejszy dokument zastępuje dokument “Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST). Tabele interpretacji
wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref zahamowania wzrostu. Wersja 5.0, obowiązująca od 1 stycznia 2015
roku”, który w polskim tłumaczeniu ukazał się w kwietniu 2015 roku na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości
Drobnoustrojów www.korld.edu.pl.
W opracowaniu polskiego tłumaczenia brali udział członkowie Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST, którym
bardzo dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego dokumentu.
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)
Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref
zahamowania wzrostu
Wersja 5.0, obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku
Wprowadzenie
1. Tabele EUCAST zawierają kliniczne wartości graniczne minimalnych stężeń hamujących MIC (opracowane lub w latach 2002-2015) oraz
odpowiadające im wielkości stref zahamowania wzrostu. W tabelach wartości granicznych EUCAST wersja 5.0 poprawiono błędy w pisowni i
redakcyjne, poprawiono wyjaśnienia i komentarze, wprowadzono wartości graniczne dla nowych grup i gatunków drobnoustrojów, dokonano
przeglądu i skorygowano wartości MIC oraz zaktualizowano wielkości stref zahamowania wzrostu. Wszystkie zmiany zaznaczono kolorem
jasnożółtym, najlepiej widoczne na ekranie lub kolorowym wydruku. Podkreślono nowe lub zmienione komentarze. Komentarze usunięte
zaznaczono przekreśleniem treści komentarza.
2. Wartości graniczne PK/PD (niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów) podano w osobnych tabelach na końcu opracowania.
3. Komentarze oznaczone numerem są to komentarze ogólne oraz/lub odnoszące się do wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących MIC.
Komentarze oznaczone literą odnoszą się do wartości granicznych stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno- krążkowej.
4. W oryginale dokumetu w wersji angielskojęzycznej, dostępnym na stronie internetowej EUCAST www.eucast.org, kolorem niebieskim oznaczono
nazwy antybiotyków, dla których opracowano charakterystykę leku (dokument RD, ang. rational documents). Oznaczone kolorem wartości
graniczne minimalnych stężeń hamujących oraz wartości graniczne stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
mają połączenie do baz EUCAST odpowiednio rozkładów wartości MIC oraz rozkładu wielkości stref zahamowania wzrostu dla poszczególnych
gatunków drobnoustrojów.
5. Na stronie internetowej EUCAST jest dostępna niezabezpieczona wersja dokumentu w formacie arkusza Excel®, odpowiedniej do podglądu i
wprowadzania zmian oraz w formacie pliku Acrobat® PDF odpowiednim do druku. Wszyskie funkcje programu Excel sa aktywne pod warunkiem
uzywania oryginalnych programów MicrosoftTM. W dokumencie w formacie Excel możliwe jest wprowadzenie modyfikacji w zakresie listy
antybiotyków, tak aby odpowiadała ona lokalnym potrzebom. Zawartość pojedynczych komórek w arkuszu nie może być zmieniona. Schowanie
wiersza jest możliwe przez zaznaczenie numeru wiersza klikając na prawy klawisz myszy i wybranie funkcji „ukryj”.
Schowanie kolumny jest możliwe przez zaznaczenie numeru kolumny klikając na prawy klawisz myszy i wybranie funkcji „ukryj”.
6. Wielkość strefy zahamowania wzrostu dla kategorii „wrażliwy” S≥50 mm jest arbitralnie przyjętą wartością graniczną „wykraczającą poza skalę”
odpowiadajacą wartości MIC w przypadkach drobnoustrojów, których szczepy dzikie charakteryzują się wartościami MIC klasyfikującymi je do
kategorii „średniowrażliwy” (tzn. nie są spotykane szczepy w pełni wrażliwe). Uczyniono tak, aby zapewnić, że szczepy dzikie wykazujące wielkość
strefy zahamowania wzrostu wokół krążka w przedziale pomiędzy 50 mm a wartość graniczna dla kategorii „oporny”, będą klasyfikowane jako
„średniowrażliwy”.
2
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
7. W celu uproszczenia tabel z wartościami granicznymi EUCAST, w tabelach nie umieszczono kolumn dla kategorii „średniowrażliwy”. Np. jeśli
wartość graniczna MIC dla kategorii wrażliwy S≤1 mg/L i dla kategorii „oporny” R>8 mg/L, to kategoria „średniowrażliwy” zawiera szczepy o
wartościach MIC w zakresie 2 – 8 mg/L (czyli w zakresie od >1 do ≤8); w przypadku wielkości stref zahamowania wzrostu kategoria „wrażliwy” S≥22
mm, a kategoria „oporny” R<18 mm to kategoria „średniowrażliwy” zawiera się w przedziale 18-21 mm.
8. W przypadku oznaczania wrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową na trimetoprim-sulfametoksazol dla Stenotrophomonas maltophilia, na penicylinę
benzylową dla Staphylococcus aureus oraz na wankomycynę dla enterokoków, do prawidłowej interpretacji wyniku testu niezbędne jest stosowanie
odpowiednich reguł odczytu. W celu ułatwienia interpretacji wyniku, na końcu odpowiednich rozdziałów z tabelami wartości granicznych
zamieszczono zdjęcia prezentujące prawidłowy odczyt wielkości stref zahamowania wzrostu. Ogólne i szczegółowe zasady odczytu wyników w
oznaczaniu lekowrażliwosci metodą dyfuzyjno-krążkową są zamieszczone w dokumencie „EUCAST Reading Guide” (strona internetowa
www.eucast.org ).
9. Dla cefuroksymu i fosfomycyny zamieszczono osobno wartości graniczne dla formy parenteralnej i doustnej leku.
10. Zgodnie z ogólnie przyjętymi, miedzynarodowymi zasadami, zakres rozcieńczeń dla oznaczania wartości MIC obejmuje podwójne rozcieńczenia
leku w górę i w dół od wartości 1 mg/L. Dla rozcieńczeń poniżej 0,25 mg/L otrzymujemy wartości wyrażane w liczbach z wieloma miejscami po
przecinku. W celu uniknięcia stosowania w tabelach i innych dokumentach EUCAST liczb z wieloma miejscami po przecinku zadecydowano o
używaniu następujących skrótów (pogrubioną czcionką): 0,125→0,12; 0,0625→0,06; 0,03125→0,03; 0,15625→0,015; 0,0078125→0,008;
0,00390625→0,004 i 0,001953125→0,002.
Skróty i definicje:
„–‘’ oznacza, iż nie zaleca się oznaczania lekowrażliwości, gdyż lek wykazuje słabą aktywność wobec tej grupy drobnoustrojów. Izolaty mogą być
raportowane jako oporne bez wykonania oznaczenia lekowrażliwości.
„IE” oznacza, że istnieje zbyt mało dowodów potwierdzających, że lek wykazuje aktywność wobec tej grupy drobnoustrojów. W wyniku oznaczania
lekowrażliwości możliwe jest podanie wartości MIC bez interpretacji jako wrażliwy, średniowrażliwy lub oporny.
NA = nie dotyczy
IP = w przygotowaniu
S = wrażliwy
R = oporny
Komentarz do tłumaczenia polskiego:
Wartość graniczną dla kategorii „wrażliwy” i „średniowrażliwy” (S/I) zaproponowano w oparciu o standardowe dawkowanie leku, natomiast wartość
graniczną dla kategorii „średniowrażliwy” i „oporny” (I/R) w oparciu o maksymalną dawkę leku. (Źródło: EUCAST Standard Operating Procedure
Harmonization of breakpoints for existing antimicrobial agents. EUCAST SOP 2.0, 26 September 2010; punkt 8.2).
Umieszczanie na wynikach badań mikrobiologicznych informacji o dawkowaniu leków patrz: „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie
z zaleceniami EUCAST w sprawie informacji o dawkowaniu leków umieszczanych na wynikach badań mikrobiologicznych, 3 marca 2014.”, strona
internetowa Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów KORLD www.korld.edu.pl
3
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Jak czytać tabele z wartościami EUCAST?
Wartość graniczna z
nazwą gatunku
bakterii odnosi się
jedynie do
wymienionego
gatunku ( w tym
przypadku S. aureus)
Antybiotyk
Tabela nie zawiera kolumny dla kategorii „średniowrażliwy” ,
ale wartość ta jest zawarta pomiędzy wartościami granicznymi
dla szczepów wrażiwych S i opornych R. Jeśli wartości graniczne
dla kategorii S i R są takie same, to brak jest kategorii
„średniowrażliwy”.
Antybiotyk A: brak kategorii „średniowrażliwy”
Antybiotyk B: średniowrażliwy: 4 mg/L, 23-25 mm
Antybiotyk G: średniowrażliwy: 1-2 mg/L, 24-29 mm
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
A
R<
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże:
Inokulum:
Wskazówki dla oznaczeń metodą
Hodowla:
dyfuzyjno-krążkową oraz kontroli jakości
Odczyt:
Kontrola jakości:
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Antybiotyk A
1
1
1
1
X
20
20
1. Komentarz dotyczący wartości granicznych MIC
A. Komentarz dotyczący metody dyfuzyjno-krążkowej
Antybiotyk B, S.aureus
2
4
Y
26
23
2. Nowy komentarz
Usunięty komentarz
Antybiotyk C
IE
IE
IE
IE
Antybiotyk D
-
-
-
-
A
Antybiotyk E
IP
IP
IP
IP
Antybiotyk F (badanie
przesiewowe)
NA
NA
Y
25
25
Antybiotyk G
0,5
2
Z
30
24
Nie dotyczy
Wartość graniczna dla
odróżnienia izolatów z
mechanizmem oporności
od izolatów bez
mechanizmu oporności
W przygotowaniu
Istnieje zbyt mało dowodów
potwierdzających, że lek wykazuje
aktywność wobec tej grupy
drobnoustrojów
Kolorem niebieskim oznaczono nazwy antybiotyków, dla których opracowano
charakterystykę leku (dostępne w wersji angielskojęzycznej dokumentu
stronie internetowa EUCAST www.eucast.org,)
Brak wartości granicznych.
Oznaczanie lekowrażliwości
nie jest zalecane
Pola zawierające zmiany w
stosunku do poprzedniej
wersji oznaczono na żółto
4
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)
Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref
zahamowania wzrostu
Wersja 6.0, obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
Wersja 6.0, 2016-01-01
Zmiany (fragmenty zmienione, usunięte lub dodane) w stosunku do wersji 5.0 zaznaczono kolorem jasnożółtym
Zmienione komentarze zostały podkreślone. Usunięte komentarze zostały przekreślone.
Wszystkie
• Komentarze dotyczące oporności rzadkich lub dotąd nie opisywanych zostały przeniesione z sekcji kometarzy do wartości MIC do
sekcji z nazwami antybiotyków.
• Komentarze dotyczące dawkowania przeniesiono z sekcji kometarzy do wartości MIC do sekcji z nazwami antybiotyków.
• Komentarze odnoszące się do wartości granicznych dla specyficznych gatunków przeniesiono z sekcji kometarzy do wartości MIC
do sekcji z nazwami antybiotyków.
• Dodano rekomendacje kontroli jakości krążków zawierających kombinacje lek β-laktamowy – inhibitor.
• Do tabel dodano nowe leki:ceftolozan-tazobaktam, dalbawancyna, oritawancyna i tedizolid.
• Zmieniono nagłówek „Glikopeptydy” na „Glikopeptydy i lipopeptydy”..
• Oksazylidynony (tedizolid i linezolid) są prezentowane w nowej sekcji (przeniesiono linezolid z tabel z róznymi lekami)
• Zmieniono punkt 3 i 5.
Wprowadzenie
Enterobacteriaceae
Stenotrophomonas maltophilia
• Dodano nowe wartości graniczne: ceftibiprol (wielkość strefy w metodzie dyfuzyjno-krążkowej) oraz ceftolozan-tazobaktam
(wartości MIC i wielkość strefy w metodzie dyfuzyjno-krążkowej)
• Dodano nowy komentarz: Cefalosporyny 3.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: cefalosporyny komentarz 1 i 4 (dodano dawkowanie), karbapenemy komentarz 1,
monobaktamy komentarz 1 oraz różne leki komentarz 1.
• Dodano nowe wartości graniczne: ceftolozan-tazobaktam wartości MIC
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: ceftazydym (wielkośc strefy w metodzie dyfuzyjno-krążkowej)
• Dodano nowy komentarz: Cefalosporyny 3.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: penicyliny komentarz 3, cefalosporyny komentarz 1 i 2 (dodano dawkowanie) i
karbapenemy komentarz 1 i 2 (dodano dawkowanie).
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: różne leki komentarz 2 (dodano dawkowanie).
Acinetobacter spp.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: karbapenemy komentarz 1 i 2 (dodano dawkowanie).
Staphylococcus spp.
• Dodano nowe wartości graniczne: ceftobiprol (wielkość strefy w metodzie dyfuzyjno-krążkowej) oraz dalbawancyna, oritawancyna i
tedizolid (wartości MIC)
• Dodano nowe komentarze: glikopeptydy komentarz 2, 3 i 4 oraz oksazylidynony komentarz 1 i B.
• Dodano przeglądu i zmieniono komentarze: penicyliny komentarz 4, cefalosporyny komentarz 1/A (dodano ceftolozan-tazobaktam),
cefalosporyny komentarz 2 (dodano dawkowanie), cefalosporyny komentarz 3 (dodano mecC), fluorochinolony komentarz 2 i 3
(dodano dawkowanie), aminoglikozydy komentarz 1 i 2 (wielkość strefy do badania przeglądowego z uzyciem krążka z
kanamycyną), tetracykliny komentarz 2 oraz różne leki komentarz 1, 2 i 3.
Pseudomonas spp.
5
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wersja 6.0, 2016-01-01
Zmiany (fragmenty zmienione, usunięte lub dodane) w stosunku do wersji 5.0 zaznaczono kolorem jasnożółtym
Zmienione komentarze zostały podkreślone. Usunięte komentarze zostały przekreślone.
Enterococcus spp.
• Dodano nowe wartości graniczne: ciprofloksacyna i lewofloksacyna (wielkość strefy w metodzie dyfuzyjno-krążkowej).
• Dodano nowy komentarz: różne leki komentarz 1.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: aminoglikozydy komentarz 3/B (zmieniono wielkość strefy w metodzie dyfuzyjnokrążkowej), glikopeptydy komentarz A, tetracykliny komentarz 1 oraz opis do zdjęć przedstawiającyh oznaczanie wrażliwości na
wankomycynę.
Streptococcus spp. grupy A, B,
CiG
• Dodano nowe wartości graniczne: dalbawancyna, oritawancyna i tedizolid (wartości MIC)
• Dodano nowe komentarze: glikopeptydy komentarz 1, 2, 3 i A oraz oksazylidynony komentarz 1 i B.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: penicyliny komentarz 2, makrolidy komentarz 2, tetracykliny komentarz 2 oraz różne
leki komentarz 1 i 2.
• Usunięto komentarz: glikopeptydy komentarz B.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: fluorochinolony komentarz 2 (dodano dawkowanie) oraz glikopeptydy komentarz 1
• Usunięto komentarze: cefalosporyny komentarz 1, karbapenemy komentarz 2 i glikopeptydy komentarz A.
• Dodano informacje o gatunkach zaliczanych do Streptococcus spp. grupy viridans
• Dodano nowe wartości graniczne: dalbawancyna, oritawancyna i tedizolid (wartości MIC)
• Dodano nowe komentarze: glikopeptydy komentarze 1, 2 3 i A oraz oksazylidynony komentarz A.
• Usunieto komentarze: karbapenemy komentarz 1 oraz glikopeptydy komentarz B.
• Wyjaśniono używanie wartości granicznych dla H. influenzae do interpretacji wyników oznaczania wrażliwości H. parainfluenzae.
• Usunięto Haemophilus influenzae ATCC 49766 jako szczep do kontroli jakości.
• Usunieto komentarze: cefalosporyny komentarz 1, karbapenemy komentarz 2 i fluorochinolony komentarz 2.
• Dodonano przeglądu i uaktualniono tabelę uzupełniająca (usunieto cefaklor).
• Usunięto Haemophilus influenzae ATCC 49766 jako szczep do kontroli jakości.
• Dokonano przeglądu i zmieniono wartości graniczne: ciprofloksacyna i lewofloksacyna (wielkości stref w metodzie dyfuzyjnokrążkowej).
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarz: karbapenemy komentarz 1.
• Dodano nowy komentarz: makrolidy komentarz 1.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarz:penicyliny komentarz 1 dodano do wartości granicznej dla kategorii „wrażliwy” dla
penicyliny benzylowej.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarze: cefalosporyny komentarz 1 i karbapenemy komentarz 2.
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp.
grupa viridans
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Beztlenowe bakterie
Gram-dodatnie
Clostridium difficile
Beztlenowe bakterie Gramujemne
Pasteurella multocida
Corynebacterium spp.
• Dokonano przeglądu i zmieniono informacje ogólne z rekomendacjami dotyczącymi inkubacji.
• Dokonano przeglądu i zmieniono komentarz: różne leki komentarz 1.
• Dokonano przeglądu i zmieniono informacje ogólne z rekomendacjami dotyczącymi inkubacji.
• Usunięto Haemophilus influenzae ATCC 49766 jako szczep do kontroli jakości.
• Dokonano przeglądu i zmieniono informacje o gatunkach zawartych w tabeli (włączono do tabeli Corynebacterium diphteriae).
• Poprawiono zakres czasu przedłużonej inkubacji do 40-44 godz. (błąd pisarski).
6
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartości graniczne PK/PD
niezwiązane z określonym
gatunkiem drobnoustrojów
Dawkowanie
• Dokonano przeglądu i zmieniono informacje ogólne.
• Dodano informacje o warunkach wykonania oznaczeń lekowrazliwości.
• Dodano nowe wartości graniczne: ceftolozan-tazobaktam, dalbawancyna, oritawancyna i tedizolid.
• Dodano nową tabelę z dawkowaniem leków z dokumentów opisujących antybiotyki (Rational documents z sekcji 8). Dodano
dawkowanie dla wielu leków.
7
Enterobacteriaceae
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Enterobacteriaceae
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Escherichia coli ATCC 25922. Do kontroli krążków z
połączeniami β-laktam/inhibitor należy stosować szczepy Escherichia
coli ATCC35218 lub Klebsiella pneumoniae ATCC 700603
Penicyliny1
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
R>
-
-
Penicylina benzylowa
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
10
14
A,B
8
10-10
14
A,B
1
8
-
Komentarz
1,3
8
20-10
19
16
1
8
1,2
Ampicylina
8
Ampicylina - sulbaktam
8
Amoksycylina
8
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
(wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu
moczowego)
8
1,3
2
3
3
B
14
14
B
C
C
Komentarz
A,B
19
B
A,B
16
B
32
32
20-10
8
16
30
20
17
Piperacylina – tazobaktam
4
8
4
16
30-6
20
17
Tikarcylina
8
16
75
23
23
3
3
75-10
23
23
-
-
Piperacylina
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
8
16
Fenoksymetylopenicylina
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
1/A Dzikie szczepy Enterobacteriaceae są uznawane za
wrażliwe na aminopenicyliny. W niektórych krajach uważa
się, że dzikie szczepy Escherichia coli i Proteus mirabilis
należy zakwalifikować do kategorii średniowrażliwy na
aminopenicyliny. Należy wówczas stosować następujące
wartości graniczne: wrażliwy MIC ≤0,5 mg/L oraz wielkość
strefy zahamowania wzrostu dookoła krążka ≥50 mm.
2. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
sulbaktamu na 4 mg/L.
3. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
kwasu klawulanowego na 2 mg/L.
4. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
tazobaktamu na 4 mg/L.
5/D. Wartości graniczne dla mecylinamu (pivmecylinamu)
odnoszą się wyłącznie do E. coli, Klebsiella spp. i P.
mirabilis.
B.
Należy ignorować słaby wzrost, który czasami może
wystąpić w strefie zahamowania wzrostu.
C. Wrażliwość przewidywana z oznaczenia wrażliwości na
ampicylinę.
D. W przypadku E. coli należy ignorować pojedyncze kolonie
widoczne wewnątrz strefy zahamowania wzrostu.
8
Enterobacteriaceae
Penicyliny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
R>
Oksacylina
-
Kloksacylina
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
-
-
-
-
-
Dikloksacylina
-
-
-
-
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
E. coli, Klebsiella spp. oraz
P. mirabilis
8
8
15D
15D
10
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
Przypisy do tłumaczenia polskiego:
W Polsce dla izolatów z zakażeń inwazyjnych należy
stosować następujące wartości graniczne ampicyliny,
amoksycyliny, ampicyliny-sulbaktam oraz amoksycyliny-kwas
klawulanowy: wrażliwy MIC ≤0,5 mg/L lub wielkość strefy
zahamowania wzrostu wokół krążka ≥50 mm; oporny MIC >8
mg/L lub wielkość strefy zahamowania wzrostu dookoła krążka
ampicylina, amoksycylina i ampicylina-sulbaktam <14 mm oraz
krążka amoksycylina-kwas klawulanowy <19 mm.
Wartości graniczne amoksycyliny-kwas klawulanowy dla
niepowikłanych zakażeń dróg moczowych mają zastosowanie
dla zakażeń wywołanych przez E.coli i P.mirabilis
W pozostałych przypadkach stosowane są wartości graniczne
zgodnie z zaleceniami EUCAST.
Uwaga: Nie należy oznaczać wrażliwości na ampicylinę,
amoksycylinę, ampicylinę-sulbaktam oraz amoksycylinę-kwas
klawulanowy izolatów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
należących do gatunków naturalnie opornych na te leki, czyli
Klebsiella spp.(naturalna oporność wyłącznie na ampicylinę i
amoksycylinę), Citrobacter spp., Enterobacter spp., Hafnia
alvei, Morganella morganii, Providencia spp., Proteus vulgaris,
Proteus penneri, Serratia marcescens, Yersinia enterocolitica,
a jeśli oznaczano lekowrażliwość, to w raporcie z badania
mikrobiologicznego przy nazwach ww. leków należy podać
wynik „oporny” .
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości
zgodnie z zaleceniami EUCAST w sprawie wartości
granicznych aminopenicylin i aminopenicylin z inhibitorami βlaktamaz dla pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, 3 marca
2014”)
Mecylinam - lek niedostępny w Polsce.
9
Enterobacteriaceae
Cefalosporyny1
Cefaklor
Cefadroksyl (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Cefaleksyna (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Cefotaksym
Cefoksytyna (badanie
2
przesiewowe)
Cefpodoksym (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten (wyłącznie
zakażenia układu
moczowego)
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
4
Cefuroksym iv
E. coli, Klebsiella spp. and P.
mirabilis
Cefuroksym forma doustna
(wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu
moczowego)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
16
16
16
16
1
1
4
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
12
12
30
14
14
30
5
24
17
21
17
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
2.
1
NA
2
NA
5
30
20
19
17
19
1
1
10
21
21
0,5
1
1
0,5
4
1
5
10
30
23
22
23
23
19
23
0.25
13
1
3
8
0.25
13
2
8
5
30-10
30
30
23
23
23
18
23
23
20
18
8
8
30
18
18
3.
4.
Wartości graniczne cefalosporyn dla Enterobacteriaceae umożliwiają
wykrycie wszystkich klinicznie istotnych mechanizmów oporności (włącznie
z ESBL i plazmidowym AmpC). Niektóre szczepy wytwarzające β-laktamazy
są wrażliwe lub średniowrażliwe na cefalosporyny trzeciej i czwartej
generacji na podstawie proponowanych wartości granicznych i powinny być
raportowane zgodnie z uzyskanym wynikiem. Oznacza to, że zarówno
wytwarzanie, jak i brak produkcji ESBL nie wpływa na zakwalifikowanie
szczepu do kategorii wrażliwy. Wykrywanie i określanie typu ESBL jest
zalecane dla zdrowia publicznego w kontroli zakażeń ze względów
epidemiologicznych.
Zastosowanie epidemiologicznej wartości granicznej ECOFF cefoksytyny
(8 mg/L) wykazuje wysoką czułość, ale niską specyficzność wykrywania
obecności mechanizmu AmpC u Enterobacteriaceae ze względu na fakt, że
wartość MIC tego antybiotyku jest także zależna od zmian
przepuszczalności osłon komórkowych oraz obecności niektórych
karbapenemaz. Typowe szczepy dzikie nie są producentami AmpC.
Producenci AmpC z genami plazmidowymi lub hiperproducenci AmpC z
genami zlokalizowanymi chromosomalnie, zaliczani są do kategii szczepów
„nie-dzikich”.
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie tazobaktamu na 4
mg/L.
Wartość graniczna odnosi się do wysokiej dawki 1,5 g x 3. oraz wyłącznie
do E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp.
10
Enterobacteriaceae
Karbapenemy1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Doripenem
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
2
Ertapenem
0,5
1
10
25
22
2
8
10
22
16
2
8
10
22
16
Imipenem
2
Meropenem
Monobaktamy
Aztreonam
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
24
21
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
24
21
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania
wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne karbapenemów dla Enterobacteriaceae umożliwiają wykrycie
wszystkich klinicznie istotnych mechanizmów oporności (włącznie z większością
karbapenemaz). Niektóre szczepy produkujące karbapenemazy są kwalifikowane
jako wrażliwe na podstawie proponowanych wartości granicznych i powinny być
raportowane zgodnie z uzyskanym wynikiem. Oznacza to, że zarówno
wytwarzanie, jak i brak produkcji karbapenemazy nie wpływa na zakwalifikowanie
szczepu do kategorii wrażliwy. Wykrywanie i określanie typu karbapenemaz jest
zalecane dla zdrowia publicznego w kontroli zakażeń ze względów
epidemiologicznych.
2. Niski poziom oporności jest powszechnym zjawiskiem u Morganella spp.,
Proteus spp. i Providencia spp.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania
wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne aztreonamu dla Enterobacteriaceae umożliwiają wykrycie
wszystkich klinicznie istotnych mechanizmów oporności (włącznie z ESBL).
Niektóre szczepy wytwarzające β-laktamazy są kwalifikowane jako wrażliwe lub
średniowrażliwe na aztreonam na podstawie proponowanych wartości
granicznych i powinny być raportowane zgodnie z uzyskanym wynikiem. Oznacza
to, że zarówno wytwarzanie, jak i brak produkcji ESBL nie wpływa na
zakwalifikowanie szczepu do kategorii wrażliwy. Wykrywanie i określanie typu
ESBL jest zalecane dla zdrowia publicznego w kontroli zakażeń ze względów
epidemiologicznych..
11
Enterobacteriaceae
Fluorochinolony
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
22
19
S≤
0,5
R>
1
Ciprofloksacyna,
1
Salmonella spp.
Pefloksacyna
(badanie
przesiewowe)
1
Salmonella spp.
Lewofloksacyna
0,06
0,06
NA
NA
5
24
24
1
2
5
22
19
Moksifloksacyna
0,5
1
5
20
17
Kwas nalidyksowy
(badanie
przesiewowe)
Norfloksacyna
NA
NA
NA
NA
0,5
1
10
22
19
Ofloksacyna
0,5
1
5
22
19
Ciprofloksacyna
Aminoglikozydy1
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
A
Komentarz
B
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
B
Amikacyna
S≤
8
R>
16
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
18
15
Gentamycyna
2
4
10
17
14
Netylmycyna
2
4
10
15
12
Tobramycyna
2
4
10
17
14
1. Istnieją dane kliniczne potwierdzające słaby efekt terapeutyczny
leczenia ciprofloksacyną zakażeń układowych wywołanych przez
Salmonella spp, wykazujących niski poziom oporności na
ciprofloksacynę (MIC >0.06 mg/L). Dostępne dane dotyczą przede
wszystkim Salmonella typhi, pojawiają się również doniesienia
kazuistyczne opisujące słaby efekt terapeutyczny w przypadku
innych serotypów z rodzaju Salmonella.
A. W celu wykrycia oporności niskiego stopnia na ciprofloksacynę u
Salmonella spp. należy zastosować krążek z pefloksacyną 5 µg.
Wyniki uzyskiwane z użyciem krążka z ciprofloksacyną 5 µg nie są
wiarygodne.
B. Wrażliwość Salmonella spp. na ciprofloksacynę może być
wnioskowana na podstawie wyniku testu przesiewowego z użyciem
krążka z pefloksacyną 5 µg.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
Wartości stężeń granicznych ustalono dla wysokiej dawki
aminoglikozydów podawanej raz dziennie. Aminoglikozydy
najczęściej stosuje się w terapii skojarzonej z antybiotykami betalaktamowymi.
12
Enterobacteriaceae
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Glikopeptydy i
lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
1
Azytromycyna
Klarytromycyna
1
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
1
Tigecyklina
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
2
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Azytromycynę stosowano w terapii zakażeń wywołanych przez
Salmonella typhi (MIC ≤16 mg/L dla szczepow dzikich) i Shigella spp.
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
-
2
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
A
18
A
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Tigecyklina wykazuje obniżoną aktywność wobec Morganella spp.,
Proteus spp. oraz Providencia spp.
2. Do oznaczania MIC tigecykliny metodą mikrorozcieńczen w bulionie
należy stosować świeże podłoża, przygotowane w dniu wykonania
oznaczeń.
A. Wielkości stref zahamowania wzrostu jedynie dla E. coli. Dla
pozostałych Enterobacteriaceae należy oznaczać MIC tigecykliny.
13
Enterobacteriaceae
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Oksazylidynony
Linezolid
Tedizolid
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
8
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
8
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
17
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
17
A
A
2
2
Komentarz
Komentarz
-
-
-
-
Fosfomycyna iv
32
32
IP
IP
Fosfomycyna forma doustna (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
1
moczowego)
Kwas fusydowy
32
32
IP
IP
-
-
-
-
Metronidazol
-
-
-
-
Mupirocyna
-
Daptomycyna
1
2
2
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
E. coli
Rifampicyna
64
64
-
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
2
(ko-trimoksazol)
100
1.
Do oznaczania MIC fosfomycyny podłoże musi być
uzupełnione glukozo-6-fosforanem (do końcowego
stężenia 25 mg/L zarówno do oznaczen w bulionie jak i
w agarze). W przypadków systemów komercyjnych
należy przestrzegac zalecen producenta
2.
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.Wartości
graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu.
2/B Wartości graniczne odnoszą się jedynie do E. coli
B
B
11
11
-
-
-
-
-
-
-
2
4
5
18
15
2
4
1.25-23.75
16
13
A.
Wyłącznie oznaczanie minimalnego stężenia
hamującego MIC.
14
Pseudomonas spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Pseudomonas spp.
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu
bakterii
Kontrola jakości: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Do
kontroli krążków z połączeniami β-laktam/inhibitor należy
stosować szczepy Escherichia coli ATCC35218 lub Klebsiella
pneumoniae ATCC 700603
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina - sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
1
Piperacylina
1
Piperacylina – tazobaktam
3
Tikarcylina
3
Tikarcylina – kwas klawulanowy
16
2
16
16
4
16
16
2
16
16
4
16
Fenoksymetylopenicylina
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
Mecylinam (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
18
18
18
18
18
18
18
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30-6
75
75-10
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1.
2.
3.
4.
Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (z dodatkiem lub bez tazobaktamu,
4 g x 4).
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono
stężenie tazobaktamu na 4 mg/L.
Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (z dodatkiem lub bez kwasu
klawulanowego, 3 g x 4).
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono
stężenie kwasu klawulanowego na 2 mg/L.
15
Pseudomonas spp.
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan - tazobaktam,
P. aeruginosa
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
8
NA
1
8
IE
43
8
NA
8
IE
43
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
4
2
2
8
8
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
10
30-10
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
10
10
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
19
NA
17
IE
IP
19
NA
17
IE
IP
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
25
20
24
22
17
18
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (2 g x 3)
2.
Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (2 g x 3)
3. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono
stężenie tazobaktamu na 4 mg/L
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (1 g podawany w ciagu 4 godz. x 3)
2. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi
dawkami leku (1 g x 4)
16
Pseudomonas spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Monobaktamy
Aztreonam
1
1
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
30
16
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Fluorochinolony
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
50
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
16
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Ciprofloksacyna
0,5
1
5
25
22
Lewofloksacyna
1
2
5
20
17
Moksifloksacyna
-
-
-
-
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
NA
NA
NA
NA
-
-
-
-
Ofloksacyna
-
-
-
-
Aminoglikozydy1
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
4
4
4
16
4
4
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
10
10
10
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
18
15
12
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
15
15
12
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
Wartości graniczne ustalono dla wysokich dawek aminoglikozydów
podawanych raz dziennie. Aminoglikozydy stosowane są
najczęściej w terapii skojarzonej z antybiotykami β-laktamowymi.
17
Pseudomonas spp.
Glikopeptydy i
lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Zawartość
antybiotyku w
krążku (µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
18
Pseudomonas spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Oksazylidynony
Linezolid
Tedizolid
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
-
-
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
19
Pseudomonas spp.
Różne leki
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
1
Fosfomycyna iv
1
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
4
-
4
-
A
Komentarz
-
A
Komentarz
-
-
-
-
-
Trimetoprim – sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Zakażenia wywoływane przez dzikie szczepy
Pseudomonas spp. (ECOFF 128 mg/L) leczono z
zastosowaniem terapii skojarzonej: fosfomycyna
z innymi lekami.
A. Wyłącznie oznaczanie minimalnego stężenia
hamującego MIC
20
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Stenotrophomonas maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, w świetle odbitym; odczytywać wielkość
całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii ( poniżej zamieszczono dokładną
instrukcję odczytu)
Kontrola jakości: Escherichia coli ATCC 25922
Trimetoprim-sulfametoksazol jest jak dotąd jedynym
lekiem, dla którego zostały opracowane wartości graniczne
EUCAST. Dodatkowe informacje można znaleźć w
dokumencie EUCAST „Stenotrophomonas maltophilia”,
dostępnym na stronie internetowej EUCAST:
http://www.eucast.org/antimicrobial_susceptibility_testing/
guidance_documents/
Antybiotyk
Trimetoprim1
sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
Wartość graniczna
MIC (mg/L)
S≤
2
4
R>
2
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1.25-23.75
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
A
16
16
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Trimetoprim-sulfametoksazol w stosunku 1:19. Wartości graniczne
wyrażono jako stężenie trimetoprimu.
2. Wartości graniczne ustalono dla terapii z zastosowaniem wysokich
dawek leku, co najmniej 240 mg trimetoprimu i 1,2 g sulfametoksazolu
podawanych dwa razy na dobę.
A. Należy ignorować mgławicowy lub delikatny wzrost w strefie
zahamowania wzrostu.
Przykłady wyglądu stref zahamowania wzrostu dla Stenotrophomonas maltophilia, oznaczanie wrażliwości na trimetoprim-sulfametoksazol
a-c) Widoczna zewnętrzna krawędź strefy zahamowania wzrostu. Należy raportować jako „wrażliwy”, jeśli średnica strefy zahamowania wzrostu ≥16 mm.
d) Wzrost bakterii aż do krawędzi krążka oraz brak widocznej krawędzi strefy zahamowania wzrostu. Należy raportować jako „oporny”.
21
Acinetobacter spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Acinetobacter spp.
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, w świetle odbitym; odczytywać
wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Penicyliny1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina - sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Fenoksymetylopenicylina
-
-
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
Oznaczanie wrażliwości Acinetobacter spp. na penicyliny
jest niewiarygodne. W większości przypadków izolaty
Acinetobacter spp. są oporne na penicyliny.
22
Acinetobacter spp.
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
2
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
2
8
8
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
10
10
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
23
23
21
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
20
17
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi dawkami leku
(1 g podawany w ciagu 4 godz. x 3)
2. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi dawkami leku
(1 g x 4)
23
Acinetobacter spp.
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy1
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
NA
1
2
NA
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
4
4
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
16
4
4
4
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
10
10
10
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
21
21
NA
21
18
NA
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
18
17
16
17
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
15
17
16
17
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla wysokich dawek
aminoglikozydów podawanych raz dziennie. W terapii,
aminoglikozydy stosowane są najczęściej w skojarzeniu z
antybiotykami beta-laktamowymi.
24
Acinetobacter spp.
Glikopeptydy i
lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku w
krążku (µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
.
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
25
Acinetobacter spp.
Oksazylidynony
Linezolid
Tedizolid
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Różne leki
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
2
-
2
-
A
Komentarz
-
A
Komentarz
-
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
-
-
-
-
2
4
16
13
1.25-23.75
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1.
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Wartości graniczne wyrażono jako stężenie
trimetoprimu
A. Wyłącznie oznaczanie minimalnego stężenia
hamującego (MIC)
26
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Staphylococcus spp.
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
(z wyjątkiem penicyliny benzylowej i linezolidu, patrz przykłady na
końcu rozdziału)
Kontrola jakości: Staphylococcus aureus ATCC 29213
Penicyliny1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
R>
1
0,12
1,2
1 jednostka
1
0,12
1,2
1 jednostka
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A,B
A,B
Penicylina benzylowa,
S. aureus
Penicylina benzylowa,
S. lugdunensis
Penicylina benzylowa,
gronkowce koagulazoujemne
0,12
Ampicylina,
S. saprophyticus
Ampicylina - sulbaktam
Komentarz
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
Amoksycylina
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Piperacylina
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
Piperacylina – tazobaktam
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
Tikarcylina
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
0,12
-
3
-
1
3
26
26
A
A
26
26
C
Komentarz
1
Komentarz
2
A,D
C
Komentarz
A,D
18
18
A,D
Komentarz
A,D
A,D
Komentarz
A,D
Komentarz
A,D
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
1/A Większość gronkowców wytwarza penicylinazę, co
skutkuje ich opornością na penicylinę benzylową,
fenoksymetylopenicylinę, ampicylinę, amoksycylinę,
piperacylinę i tikarcylinę. Izolaty niewytwarzające
penicylinazy i wrażliwe na metycylinę mogą być
raportowane jako wrażliwe na ww. penicyliny. Izolaty
wytwarzające penicylinazę i wrażliwe na metycylinę są
wrażliwe na połączenia penicylin z inhibitorami βlaktamaz oraz penicyliny izoksazolilowe (oksacylina,
kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina). Izolaty
oporne na metycylinę są oporne na wszystkie, z kilkoma
wyjątkami, antybiotyki β-laktamowe.
A,D
A,D
Komentarz
A,D
A,D
Komentarz
2/C. Żadna z dotychczas stosowanych metod nie pozwala
wykrywać w sposób wiarygodny wytwarzania
penicylinazy przez gronkowce koagulazo-ujemne.
A,D
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
27
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
Penicyliny
S≤
Fenoksymetylo-penicylina
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
R>
Komentarz
1
1,2
Komentarz
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
R<
S≥
A
Komentarz
1,2
Komentarz
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Oksacylina
Komentarz
Kloksacylina
Komentarz
1
Dikloksacylina
Komentarz
Flukloksacylina
Komentarz
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
-
Komentarz
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
A
Komentarz
-
-
A
A
A
3/D. Izolaty S. saprophyticus wrażliwe na ampicylinę nie
posiadaja genu mecA i są wrażliwe na ampicylinę,
amoksycylinę i piperacylinę (same oraz w połączeniu
z inhibitorem β-laktamazy).
4. S. aureus, S. lugdunensis i S. saprophyticus, dla których
wartość MIC oksacyliny wynosi >2 mg/L są w większości
oporne na metycylinę z powodu obecności genu mecA
lub mecC. Odpowiednie wartość MIC oksacyliny dla
gronkowców koagulazo-ujemnych opornych na
metycylinę z gatunków innych niż S. saprophyticus i
S. lugdunensis wynosi >0.25mg/L.
B. Metoda dyfuzyjno-krążkowa jest bardziej wiarygodna niż
oznaczanie MIC do wykrywania szczepów produkujących
penicylinazy, umożliwia bowiem zmierzenie wielkości
strefy zahamowania wzrostu oraz dokładną ocenę granicy
strefy (patrz zdjęcia pod tabelami). Jeśli wielkość strefy
zahamowania wzrostu jest <26 mm, izolaty należy
raportować jako oporne. Jeśli wielkość strefy
zahamowania wzrostu jest ≥26 mm i granica strefy jest
wyraźna, izolaty należy raportować jako oporne. Jeśli
granica strefy jest rozmyta, izolaty należy raportować jako
wrażliwe. Jeśli są wątpliwości co do oceny krawędzi
strefy, izolaty należy raportować jako oporne.Testy
chromogenne z nitrocefiną do wykrywania β-laktamaz nie
wykrywają w sposób wiarygodny penicylinaz
gronkowcowych.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
Izolaty oporne na metycylinę są oporne na wszystkie
antybiotyki β-laktamowe z wyjątkiem ceftaroliny, na którą
wrażliwość tych izolatów należy oznaczać.
28
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
.
Cefalosporyny1
Cefaklor
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
A
A
Cefadroksyl
Komentarz
Cefaleksyna
Komentarz
Cefazolina
Komentarz
Cefepim
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Komentarz
Cefiksym
-
-
-
-
Cefotaksym
Komentarz
Cefoksytyna
(badanie przesiewowe)
S. aureus,
S. lugdunensis
S. saprophyticus
Komentarz
Cefoksytyna (badanie
przesiewowe) gronkowce
koagulazo – ujemne inne
niż S. lugdunensis i
S. saprophyticus
Komentarz
Cefoksytyna (badanie
przesiewowe),
S. pseudointermedius
Komentarz
Cefpodoksym
Komentarz
Ceftarolina,
S. aureus
1
5
1
Komentarz
1
3
Komentarz
4
Komentarz
4
Komentarz
1
Komentarz
A
Komentarz
5
1
A
A
Komentarz
22
A
25
A
35
30
22
4
30
25
4
30
35
A
A
A
A
Komentarz
5
A
A
3
1
A
B
20
A
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A Wrażliwość gronkowców na cefalosporyny można
przewidzieć na podstawie oznaczania wrażliwości na
cefoksytynę, z wyjątkiem ceftadyzymu, cefiksymu,
ceftibutenu oraz caftolazonu-tazobaktam, dla których nie
określono wartości granicznych i których nie należy
stosować w leczeniu zakażeń gronkowcowych.
Niektóre S. aureus oporne na metycylinę są wrażliwe na
ceftarolinę i ceftobiprol, patrz komentarz 5/B i 6/C.
2. W leczeniu zakażeń gronkowcowych niezbędne jest
zastosowanie wysokich dawek leku (500 mg x 2)
3. S. aureus, S. lugdunensis oraz S. saprophyticus, dla
których MIC cefoksytyny wynosi >8 mg/L są w większości
oporne na metycylinę z powodu obecności genu mecA
lub mecC. Wykonanie oznaczenia metodą dyfuzyjnokrążkową pozwala w sposób wiarygodny wykryć
oporność na metycylinę.
4. Dla gronkowców koagulazo-ujemnych należących do
gatunków innych niż S. aureus, S. lugdunensis i
S. saprophyticus wartość MIC cefoksytyny jest słabszym
wskaźnikiem oporności na metycylinę niż oznaczenie
metodą dyfuzyjno-krążkową
5/B. Izolaty wrażliwe na metycylinę mogą być raportowane
jako wrażliwe na ceftarolinę bez wykonywania dalszych
oznaczeń.
6. Izolaty wrażliwe na metycylinę mogą być raportowane
jako wrażliwe na ceftobiprol bez wykonywania dalszych
oznaczeń
B
20
29
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Cefalosporyny1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Ceftazydym
-
Ceftibuten
-
Ceftobiprol,
S. aureus
Ceftolozan-tazobaktam
2
2
-
-
Ceftriakson
Komentarz
Cefuroksym iv
Komentarz
Cefuroksym forma
doustna
Komentarz
Karbapenemy1
6
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
S≥
R<
-
-
-
-
-
-
17C
17C
-
-
6
5
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Doripenem
Komentarz
Ertapenem
Komentarz
Imipenem
Komentarz
Meropenem
Komentarz
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Przypis do tłumaczenia polskiego:
Dla szczepów opornych na metycylinę i w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej wykazujących wokół krążka z ceftaroliną
wielkość strefy 19-21 mm, należy oznaczyć MIC ceftaroliny w
celu potwierdzenia wrażliwości na ten lek.
A
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
A
A
1/A Wrażliwość gronkowców na karbapenemy jest
przewidywana z wyniku oznaczania wrażliwości na
cefoksytynę.
A
30
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Monobaktamy
Aztreonam
-
Fluorochinolony1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
2
1
1
5
20
Lewofloksacyna
1
2
5
22
Moksifloksacyna
0,5
1
5
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
NA
NA
Norfloksacyna
(badanie przesiewowe)
NA
NA
10
17
1
1
5
20
2
Ofloksacyna
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Ciprofloksacyna
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
20
A
19
24
A
21
NA
NA
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
1. Wartości stężeń granicznych dla innych leków z grupy
fluorochinolonów (np. pefloksacyna i enoksacyna) – należy
stosować wartości graniczne ustalone przez krajowe komitety
ustalające wartości graniczne.
2. Wartości graniczne ustalono dla terapii wysokimi dawkami leku.
A
A
B
Komentarz
B
A
20
A
A. Krążek z norfloksacyną może być używany do badania
przesiewowego w celu wykrycia oporności na fluorochinolony.
Patrz komentarz B.
B. Izolaty sklasyfikowane jako wrażliwe na norfloksacynę mogą być
raportowane jako wrażliwe na ciprofloksacynę, lewofloksacynę,
moksifloksacynę i ofloksacynę. Dla izolatów sklasyfikowanych w
teście przesiewowym jako niewrażliwe należy wykonać oznaczenie
wrażliwości na poszczególne leki z tej grupy.
31
Staphylococcus spp.
Aminoglikozydy1
2
Amikacyna S. aureus
2
Amikacyna
gronkowce koagulazo-ujemne
Gentamycyna S. aureus
Gentamycyna
gronkowce koagulazo-ujemne
Netylmycyna S. aureus
Netylmycyna
gronkowce koagulazo-ujemne
Tobramycyna S. aureus
Tobramycyna
gronkowce koagulazo-ujemne
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
8
8
16
16
30
30
18
22
16
19
1
1
1
1
10
10
18
22
18
22
1
1
1
1
10
10
18
22
18
22
1
1
1
1
10
10
18
22
18
22
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Wartości graniczne ustalono dla wysokich dawek aminoglikozydów
podawanych raz dziennie.Najczęściej stosowana jest terapia
skojarzona aminoglikozydów z antybiotykami β-laktamowymi.
2. Najbardziej wiarygodnym sposobem wykrycia oporności na
amikacynę jest zastosowanie krążka z kanamycyną (MIC>8 mg/L).
Dla S. aureus odpowiadająca wielkość strefy zahamowania
wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej wynosi <18 mm.
32
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Glikopeptydy i
lipopeptydy1
2
Dalbawancyna
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0.125
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
0.125
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Oritawancyna
0.125
0.125
Teikoplanina,
S. aureus
2
2
Komentarz
Teikoplanina,
gronkowce
koagulazoujemne
Telawancyna,
MRSA
4
4
Komentarz
0,125
2,3
0,125
Komentarz
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
2,3
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
Wankomycyna,
S.aureus
2
2
Komentarz
Wankomycyna,
gronkowce
koagulazoujemne
4
4
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
A
A
A
A
1. Wartości MIC glikopeptydów są zależne od metody oznaczania;
zalecana metoda mikrorozcieńczeń w bulionie (ISO 20776). Izolaty
Staphylococcus aureus o wartości MIC wankomycyny 2 mg/L to
izolaty o wartości MIC granicznej dla szczepów dzikich i z tego
względu możliwa jest gorsza odpowiedź kliniczna w przypadku
terapii zakażeń przez nie wywołanych.
2. Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
dla szczepów wrażliwych występują niezwykle rzadko lub nie były
dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat
przesłać do laboratorium referencyjnego.
3. Do oznaczania MIC podłoże musi być uzupełnione polysorbatem80 do końcowego stężenia 0,002% dla metody rozcieńczen w
bulionie (metoda rozcieńczeń w agarze nie jest walidowana) W
przypadku metod komercyjnych należy stosować sia do zaleceń
producenta..
4. Izolaty MRSA wrażliwe na wankomycynę mogą być raportowane
jako wrażliwe na dalbawancynę i oritawancynę.
5. Izolaty MRSA wrażliwe na wankomycynę mogą być raportowane
jako wrażliwe na telawancynę.
A. Wartość graniczną dla kategorii oporny obniżono do 2 mg/L,
w celu uniknięcia klasyfikowania izolatów GISA (szczepy o
obniżonej wrażliwości na glikopeptydy) jako średniowrażliwych,
ponieważ brak jest możliwości leczenia zwiększonymi dawkami
wankomycyny lub teikoplaniny zakażeń inwazyjnych
wywoływanych przez izolaty o fenotypie GISA.Metoda dyfuzyjnokrążkowa jest niewiarygodna i nie pozwala na rozróżnienie między
szczepami dzikimi a opornymi, u których oporność warunkowana
jest mechanizmem innym niż obecność genu vanA
33
Staphylococcus spp.
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
2
1
2
1
2
1
1
2
Komentarz
IE
IE
IE
Klindamycyna
0,25
0,5
2
22
19
Chinupristyna/dalfopristyna
1
2
15
21
18
Azytromycyna
1
Klarytromycyna
1
Erytromycyna
1
Roksytromycyna
Telitromycyna
2
1
Komentarz
1
Komentarz
1
15
1
A
Komentarz
A
Komentarz
A
B
1/A. Erytromycyna może być stosowana do oznaczania wrażliwości na
azytromycynę, klarytromycynę i roksytromycynę.
6. Indukcyjny mechanizm oporności na klindamycynę może zostać
wykryty w teście badającym antagonizm klindamycyny i
antybiotyku z grupy markolidów. Jeśli nie stwierdza się
antagonizmu, izolat należy raportować jako wrażliwy. Jeśli
stwierdza się antagonizm, izolat należy raportować jako oporny i
rozważyć dodanie do wyniku komentarza: „Klindamycyna może
być stosowana w krótkotrwałej terapii lżejszych postaci zakażeń
skóry i tkanki podskórnej, ponieważ w trakcie takiej terapii jest
małe prawdopodobieństwo rozwoju pełnej oporności.”
C
B.
A
18
A
B
A
A
21
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
IE
C.
W celu wykrycia antagonizmu klindamycyny i antybiotyku z grupy
markolidów należy umieścić krążki z klindamycyną i erytromycyną
w odległości 12-20 mm (od krawędzi do krawędzi krążków).
Antagonizm jest widoczny jako strefa w kształcie litery D,
spłaszczenie od strony krążka z erytromycyną.
Wynik „niewrażliwy” w metodzie dyfuzyjno-krążkowej należy
potwierdzić oznaczeniem MIC.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
W Polsce w przypadku wykrycia antagonizmu izolat należy raportować
jako oporny i wynik uzupełnić komentarzem: „Wykryto mechanizm
MLSB indukcyjny.”
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z
zaleceniami EUCAST w sprawie raportowania mechanizmu oporności
MLSB (oporności na makrolidy, linkozamidy i streptograminy B) u
ziarenkowców Gram-dodatnich, 3 marca 2014.”)
34
Staphylococcus spp.
Tetracykliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Doksycyklina
1
Minocyklina
0,5
1
Tetracyklina
1
1
2
2
0,5
Tigecyklina
Oksazylidynony
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
2
1
2,3
Komentarz
1
30
23
1
30
15
2
0,5
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
4
Tedizolid
0.5
4
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
0.5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
A
Komentarz
A
20
22
A
19
18
18
1/A Szczepy gronkowców wrażliwe na tetracyklinę są również
wrażliwe na doksycyklinę i minocyklinę. Niektóre szczepy
gronkowców oporne na tetracyklinę mogą być wrażliwe na
minocyklinę lub/oraz doksycyklinę. Jeśli jest taka potrzeba
należy oznaczyć MIC doksycykliny dla izolatów opornych na
tetracyklinę.
2. Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
dla szczepów wrażliwych występują niezwykle rzadko lub nie były
dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat
przesłać do laboratorium referencyjnego
3. Do oznaczania MIC tigecykliny metodą mikrorozcieńczen w
bulionie należy stosować świeże podłoża, przygotowane w dniu
wykonania oznaczeń
A
A
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
A
19
19
B
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
B
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Izolaty wrażliwe na linezolid moga być raportowane jako wrażliwe
na tedizolid.
A. Odczyt strefy w pświetle przchodzącym (płytka trzymana w
stronę światła); nalezy zwracać uwagę na krawędzie strefy
zahamowania wzrostu.
B. Izolaty wrażliwe na linezolid moga być raportowane jako wrażliwe
na tedizolid. Dla izolatów niewrażliwych należy oznaczyc wartośc
MIC.
35
Staphylococcus spp.
Różne leki
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Chloramfenikol
8
8
Kolistyna
-
-
Daptomycyna
1
1,2
1
3
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
18
18
-
-
3
1.
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
Fosfomycyna iv
32
32
Komentarz
Komentarz
Fosfomycyna forma doustna
-
-
-
-
Kwas fusydowy
1
1
24
24
Metronidazol
-
-
-
-
Mupirocyna
1
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
S. saprophyticus
Rifampicyna
64
4
10
4
C
18
13
D
13
26
23
-
-
5
17
14
1.25-23.75
17
14
256
200
30
64
5
100
0,06
0,5
5
Spektinomycyna
-
-
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
6
(ko-trimoksazol)
2
4
2
4
5
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
C
D
Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują niezwykle
rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego
izolatu niewrażliwego na daptomycynę należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat taki przesłać do laboratorium
referencyjnego.
2. Do oznaczania MIC daptomycyny podłoże musi być
2+
uzupełnione Ca do końcowego stężenia 50 mg/L dla metody
rozcieńczen w bulionie (metoda rozcieńczeń w agarze nie
była walidowana). W przypadku metod komercyjnych należy
stosować sia do zaleceń producenta
3. Do oznaczania MIC fosfomycyny podłoże musi być
uzupełnione glukozo-6-fosforanem do końcowego stężenia
25 mg/L dla metody rozcieńczen w bulionie (metoda
rozcieńczeń w agarze nie była walidowana).W przypadku
metod komercyjnych należy stosować sia do zaleceń
producenta
4/B. Wartości graniczne ustalono dla dekolonizacji nosa w
przypadku nosicielstwa S. aureus. Zastosowanie mupirocyny
w przypadku nosicielstwa izolatów średniowrażliwych wiąże
się z krótkotrwałą supresją szczepu (przydatne jako
profilaktyka przedoperacyjna), ale w odróżnieniu od izolatów
wrażliwych, odsetek długotrwałych dekolonizacji jest niski.
5/D. Wartości graniczne odnoszą się jedynie do
S. saprophyticus
5. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19. Stężenia
graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
A . Wyłącznie oznaczanie minimalnego stężenia hamującego
(MIC)
B. Odczytać strefę zahamowania wzrostu w świetle
przechodzącym (płytka trzymana pod światło)
36
Staphylococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Przykłady wyglądu stref zahamowania wzrostu dla Staphylococcus aureus, oznaczanie wrażliwości na penicylinę benzylową
a) Rozmyta krawędź strefy zahamowania wzrostu i średnica strefy ≥26 mm, raportować jako „wrażliwy”.
b) Wyraźna krawędź strefy zahamowania wzrostu i średnica strefy ≥26 mm, raportować jako „oporny”.
37
Enteococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0 obowiązująca od 01.01.2016
Enterococcus spp.
Wartości graniczne dla
Enterococcus spp. w
zapaleniu wsierdzia
(endocarditis) – patrz
wytyczne krajowe lub
międzynarodowe dotyczące
leczenia zapalenia wsierdzia
Penicyliny1
Penicylina benzylowa
Ampicylina
2
Ampicylina – sulbaktam
2
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas
2
klawulanowy
2
Piperacylina
2
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
Fenoksymetylopenicylina
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki tlenowe, 35±1 ºC, 18±2 godz.,
(dla glikopeptydów 24 godz)
Odczyt: od spodu płytki, na czarnym tle, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
(wyjątek: wankomycyna; patrz zdjęcia pod tabelami)
Kontrola jakości: Enterococcus faecalis ATCC 29212
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
4
3
4
4
4
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
8
3
8
8
4
8
2
2
2
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
10
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
8
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
Komentarz
2
Komentarz
-
Komentarz
2
Komentarz
-
Komentarz
A
Komentarz
-
Komentarz
A
Komentarz
-
-
-
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1.
Enterococcus faecium oporne na penicyliny uznaje się
również za oporne na inne antybiotyki β-laktamowe,
włącznie z karbapenemami.
2/A. Wrażliwość na ampicylinę, amoksycylinę oraz
piperacylinę w połączeniu lub bez połączenia z
inhibitorem β-laktamazy można przewidywać na
podstawie oznaczenia wrażliwości na ampicylinę
3. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
sulbaktamu na 4 mg/L.
4. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
kwasu klawulanowego na 2 mg/L
Przypis do tłumaczenia polskiego:
W przypadku konieczności zastosowania penicyliny w terapii
należy wykonać oznaczenie lekowrażliwości (oznaczenie MIC
lub metodą dyfuzyjno-krążkową z użyciem krążka z penicyliną
benzylową 10 jednostek ) i wynik interpretować zgodnie z
wartościami granicznymi CLSI (MIC wrażliwy ≤8 mg/L, oporny
≥16 mg/L; metoda dyfuzyjno-krążkowa: wrażliwy ≥15 mm,
oporny ≤14 mm)
(Żródło: „Rekomendacje Zespołu Roboczego ds.
wprowadzania zaleceń Europejskiego Komitetu ds.
Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST, 04.2011.”)
38
Enterococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
-
-
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
4
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
8
-
10
-
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
21
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
18
-
39
Enterococcus spp.
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
(wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu
moczowego)
Lewofloksacyna
(wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu
moczowego)
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
(badanie przesiewowe)
Ofloksacyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
4
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
4
4
4
NA
NA
NA
NA
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
5
10
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
15A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
15A
15A
15A
NA
NA
B
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
B
12
12
-
-
A. Krążek z norfloksacyną może być używany do badania
przesiewowego wykrywającego oporność na fluorochinolony.
Patrz komentarz B.
B. Wrażliwość na ciprofloksacynę i lewofloksacynę może być
wnioskowana z wrażliwości na norfloksacynę w badaniu
przesiewowym.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
Oznaczanie wrażliwości w przypadku braku innych opcji
terapeutycznych
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie
z zaleceniami EUCAST w sprawie oznaczania wrażliwości na
fluorochinolony u Enterococcus spp., 3 marca 2014.”)
40
Enterococcus spp.
Aminoglikozydy1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
Amikacyna
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
R>
2
Komentarz
2
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
1.
2
Komentarz
2
Komentarz
Gentamycyna
(wykrywanie oporności
wysokiego stopnia na
aminoglikozydy)
Komentarz
Netylmycyna
Komentarz
2
2
30
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
Komentarz
A
A
Enterococcus spp. są naturalnie oporne na
aminoglikozydy i leki te w monoterapii są
nieskuteczne w leczeniu zakażeń wywołanych przez
enterokoki. Wobec tej grupy drobnoustrojów
obserwuje się synergizm działania aminoglikozydów
i antybiotyków β-laktamowych lub aminoglikozydów
i glikopeptydów, o ile nie posiadają one nabytych
mechanizmów oporności.wysokiego stopnia. W
związku z tym oznaczanie wrażliwości na
aminoglikozydy jest wykonywane w celu odróżnienia
oporności naturalnej od nabytej oporności
wysokiego stopnia.
2/A. Gentamycyna może być używana do badania
przesiewowego wykrywania oporności wysokiego
stopnia na aminoglikozydy (HLAR)
Wynik negatywny: Izolaty o wartości MIC
gentamycyny ≤128 mg/L lub strefie zahamowania
wzrostu wokół krążka ≥8 mm. Są to izolaty typu
dzikiego, o naturalnej oporności niskiego stopnia na
gentamycynę.
W odniesieniu do innych aminoglikozydów może to
nie być izolat typu dzikiego, o naturalnej oporności
niskiego stopnia. Należy oczekiwać synergizmu z
penicylinami lub glikopeptydami, jeśli izolaty są
wrażliwe na te leki.
Wynik pozytywny: Izolaty o wartości MIC
gentamycyny >128 mg/L lub strefie zahamowania
wzrostu wokół krążka <8 mm. Izolaty takie
posiadają nabyte mechanizmy oporności wysokiego
stopnia na aminoglikozydy z wyjątkiem
streptomycyny, dla której należy osobno wykonać
oznaczenie wrażliwości (patrz komentarz 3/B) Nie
występuje synergizm działania aminoglikozydów z
penicylinami lub glikopeptydami.
41
Enterococcus spp.
Aminoglikozydy1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
3
Streptomycyna
(wykrywanie oporności
wysokiego stopnia na
streptomycynę)
Komentarz
Tobramycyna
Komentarz
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
3
Komentarz
2
Komentarz
300
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
B
Komentarz
A
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
B
Komentarz
A
Komentarz
3/B. Izolaty o wysokim poziomie oporności na
gentamycynę mogą nie być wysoce oporne na
streptomycynę.
Wynik negatywny: Izolaty o wartości MIC
streptomycyny ≤512 mg/L lub strefie zahamowania
wzrostu wokół krążka ≥14 mm. Są to izolaty typu
dzikiego, o naturalnej oporności niskiego stopnia na
streptomycynę. Należy oczekiwać synergizmu z
penicylinami lub glikopeptydami, jeśli izolaty są
wrażliwe na te leki.
Wynik pozytywny: Izolaty o wartości MIC
streptomycyny >512 mg/L lub strefie zahamowania
wzrostu wokół krążka <14 mm. Izolaty posiadają
nabyte mechanizmy oporności wysokiego stopnia
na streptomycynę. Nie występuje synergizm
działania aminoglikozydów z penicylinami lub
glikopeptydami.
42
Enterococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Glikopeptydy i
lipopeptydy1
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Dalbawancyna
IE
IE
IE
IE
2
Oritawancyna
IE
IE
IE
IE
Teikoplanina
2
2
16
16
Telawancyna
IE
IE
IE
IE
Wankomycyna
Makrolidy,
linkosamidy i
streptograminy
4
4
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
-
-
Klindamycyna
Chinupristina-dalfopristina,
E. faecium
1
1
1
4
30
5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
15
A
12
A
12
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
A
22
A
20
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A. Szczepy Enterococcus spp. wrażliwe na glikopeptydy dają w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej ostre krawędzie stref zahamowania
wzrostu. Należy oceniać krawędzie strefy zahamowania wzrostu
oglądając płytkę w świetle przechodzącym (płytka trzymana w stronę
światła). Jeśli krawędzie strefy są rozmyte, obserwuje się wzrost
kolonii w obrębie strefy zahamowania wzrostu wokół krążka lub nie
ma pewności co do wyniku należy wykonać test potwierdzający
metodą PCR lub raportować jako „oporny”, nawet wtedy gdy wielkośc
strefy zahamowania wzrostu wynosi ≥ 12 mm. (patrz zdjęcia pod
tabelami). Nie wolno raportować izolatu jako wrażliwy przed
upływem 24 godz. inkubacji.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Wartości graniczne chinupristyny/dalfopristyny wyłącznie dla
E. faecium.
43
Enterococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Tetracykliny
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Oksazylidynony
1,2
0,25
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
4
4
Tedizolid
IE
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
0,5
15
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
10
18
15
19A
19A
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują niezwykle
rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego
izolatu z wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w
przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego.
2. Do oznaczania MIC tigecykliny metodą mikrorozcieńczeń
w bulionie należy stosować świeże podłoża,
przygotowane w dniu wykonania oznaczeń
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
44
Enterococcus spp.
Różne leki
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Metronidazol
Mupirocyna
IE
-
IE
-
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego),
E. faecalis
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
2
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
3
(ko-trimoksazol)
64
64
2
0,03
2
1
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
IE
-
100
15
15
1
5
B
50
21
1
1.25-23.75
50
B
21
1
0,03
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
IE
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1.
Wiecej informacja na stronie internetowej
http://www.eucast.org/guidance_documents/.
2/A. Wartości graniczne nitrofurantoiny odnoszą się tylko do
E. faecalis
2/A Aktywność trimpetoprimu wobec Enterococcus spp. nie
jest pewna, stąd populacja szczepów dzikich
klasyfikowana jest jako średniowrażliwa.
3. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Wartości graniczne wyrażono jako stężenie
trimetoprimu
45
Enterococcus spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Przykłady wyglądu stref zahamowania wzrostu dla Enterococcus spp., oznaczanie wrażliwości na wankomycynę
a) Wyraźna zewnętrzna krawędź strefy zahamowania wzrostu i średnica strefy ≥12 mm. Należy raportować jako „wrażliwy”.
b-d) Rozmyta zewnętrzna krawędź strefy zahamowania wzrostu lub w strefie widoczne kolonie. Należy raportować jako „oporny”, nawet jeśli średnica strefy ≥12 mm.
46
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20
mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Penicyliny1
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
Penicylina benzylowa
0,25
Ampicylina
3
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Komentarz
Komentarz
3
1 jednostka
0,25
1
Komentarz
Ampicylina- sulbaktam
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarz
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
S≥
R<
18
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
18
1
A
Komentarz
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komenarz
A
Komentarz
A
A
A
1/A. Wrażliwość paciorkowców β-hemolizujących grup A, B,
C i G na penicyliny można przewidywać na podstawie
oznaczenia wrażliwości na penicylinę benzylową, z
wyjątkiem wrażliwości paciorkowców grupy B na
fenoksymetylopenicylinę i penicyliny izoksazolilowe.
2. Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują
niezwykle rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane.
Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC należy
powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników,
izolat przesłać do laboratorium referencyjnego.
wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
3. Paciorkowce grup A, B, C i G nie wytwarzają
β-laktamaz. Dodatek inhibitora β-laktamaz nie wpływa
na efekt kliniczny.
4/B. Wartości graniczne fenoksymetylopenicyliny odnoszą
się wyłącznie do Streptococcus spp. grupy A, C i G
47
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Penicyliny1
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg
Komentarz
A
Komentarz
-
-
-
-
-
-
Komentarz
1
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
Fenoksymetylopenicylina
Streptococcus spp.
grupa A, C i G
Oksacylina
Streptococcus spp.
grupa A, C i G
Kloksacylina
Streptococcus spp.
grupa A, C i G
Dikloksacylina
Streptococcus spp.
grupa A, C i G
Flukloksacylina
Streptococcus spp.
grupa A, C i G
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego
1
Komentarz
Komentarz
1
-
Komentarz
3
R<
Komentarz
Komentarz
Piperacylina – tazobaktam
S≥
A
1
Piperacylina
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
1,4
Komentarz
NA
NA
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
Komentarz
Komentarz
-
A,B
Komentarz
NA
1,4
Komentarz
-
1,4
Kometnarz
A
A,B
Komentarz
NA
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
-
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
.
A,B
A,B
A,B
-
48
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Cefalosporyny1
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy1
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
NA
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
IE
IE
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
R<
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
NA
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
IE
IE
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
S≥
A
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
NA
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
IE
IE
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
NA
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
IE
IE
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Wrażliwość paciorkowców grupy A, B, C i G na
cefalosporyny można przewidywać na podstawie
oznaczenia wrażliwości na penicylinę benzylową.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Wrażliwość paciorkowców grupy A, B, C i G na
karbapenemy można przewidywać na podstawie
oznaczenia wrażliwości na penicylinę benzylową.
49
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Monobaktamy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
15
A
A
1
2
5
18
Moksifloksacyna
0.5
1
5
18
15
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
(badanie przesiewowe)
Ofloksacyna
NA
NA
NA
NA
NA
NA
-
-
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Lewofloksacyna
10
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
B
A
B
12
Komentarz
-
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
A. Krążek z norfloksacyną może być używany do badania
przesiewowego w celu wykrycia oporności na fluorochinolony
Patrz komentarz B.
B. Izolaty sklasyfikowane jako wrażliwe na norfloksacynę mogą być
raportowane jako wrażliwe na lewofloksacynę oraz
moksifloksacynę. Dla izolatów sklasyfikowanych jako niewrażliwe
należy wykonać oznaczenie wrażliwości na poszczególne leki z tej
grupy.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
50
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Glikopeptydy i
lipopeptydy
1
Dalbawancyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
3
0.125
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
3
0.125
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
KomentarzA
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
KomentarzA
1.
1
Oritawancyna
3
0.25
3
0.25
KomentarzA
KomentarzA
2.
1
Teikoplanina
2
2
Telawancyna
IE
IE
Wankomycyna
2
30
A
A
15
15
IE
IE
3.
1
2
5
A
13
A
13
A.
B.
Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC
należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości
i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego.
Do oznaczania MIC podłoże musi być uzupełnione
polysorbatem-80 do końcowego stężenia 0,002% dla metody
rozcieńczen w bulionie (metoda rozcieńczeń w agarze nie jest
walidowana) W przypadku metod komercyjnych należy
stosować sia do zaleceń producenta..
Izolaty wrażliwe na wankomycynę mogą być raportowane jako
wrażliwe na dalbawancynę i oritawancynę
Wartości graniczne dla metody dyfuzyjno-krążkowej nie zostały
określone i należy używać metod oznaczania MIC.
Wartości graniczne strefy zahamowania wzrostu oparto na
dystrybucji wielkości stref dla szczepów dzikich, ponieważ jak
dotąd nie stwierdzono szczepów opornych.
51
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,5
1
0,5
A
0,5
1
1
0,5
0,5
Azytromycyna
0,25
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
2
Klindamycyna
0,25
A
0,25
1
0,5
0,25
0,5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
Komentarz
A
21
A
Komentarz
20
B
17
15
15
2
A
Komentarz
A
Komentarz
A
18
A
Komentarz
17
B
17
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
A
1/A. Erytromycyna może być stosowana do oznaczania wrażliwości
na azytromycynę, klarytromycynę i roksytromycynę.
2. Indukcyjny mechanizm oporności na klindamycynę może
zostać wykryty w teście badającym antagonizm klindamycyny i
antybiotyku z grupy markolidów. Jeśli nie stwierdza się
antagonizmu, izolat należy raportowac jako wrażliwy. Jeśli
stwierdza się antagonizm, izolat należy raportować jako oporny
i rozważyć dodanie do wyniku komentarza: „Klindamycyna
może nadla być używana w krótkotrwałej terapii lżejszych
zakażeń skóry i tkanki podskórnej, ponieważ konstytutywna
oporność na klindamycynę nie powinna rozwinąć się w trakcie
takiej terapii. Znaczenie kliniczne indukcyjnego mechanizmu
oporności na klindamycyne w leczeniu poważnychc h zakaźeń
wywoływanych przez S. pyogenes nie jest znane.
B.
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
-
-
W celu wykrycia antagonizmu klindamycyny i antybiotyku z
grupy markolidów należy umieścić krążki z klindamycyną i
erytromycyną w odległości 12-16 mm (od krawędzi do krawędzi
krążków).Antagonizm jest widoczny jako strefa w kształcie litery
D, spłaszczenie od strony krążka z erytromycyną.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
W Polsce w przypadku wykrycia antagonizmu izolat należy
raportować jako oporny i wynik opatrzyć komentarzem „Wykryto
mechanizm MLSB indukcyjny.”
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości
zgodnie z zaleceniami EUCAST w sprawie raportowania
mechanizmu oporności MLSB (oporności na makrolidy, linkozamidy i
streptograminy B) u ziarenkowców Gram-dodatnich, 3 marca 2014.”)
52
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Tetracykliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Doksycyklina
1
Minocyklina
0,5
1
Tetracyklina
1
1
2
2
Tigecyklina
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
2
1
2,3
0,25
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarz
1
30
23
1
30
15
2
0,5
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
A
20
A
23
A
20
19
16
A
1/A. Szczepy wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na
doksycyklinę i minocyklinę. Niektóre szczepy paciorkowców
oporne na tetracyklinę mogą być wrażliwe na minocyklinę
lub/oraz doksycyklinę. Jeśli jest taka potrzeba należy oznaczyć
MIC doksycykliny u izolatów opornych na tetracyklinę.
2. Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną dla szczepów wrażliwych występują niezwykle
rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego
izolatu niewrażliwego na tigecyklinę należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat taki przesłać do laboratorium
referencyjnego.
3. Do oznaczania MIC tigecykliny metodą mikrorozcieńczen w
bulionie należy stosować świeże podłoża, przygotowane w dniu
wykonania oznaczeń
53
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Oksazylidynony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
2
1
0.5
Linezolid
Tedizolid
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
4
2
0.5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
19
16
KomentarzA
KomentarzA
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
dla szczepów wrażliwych występują niezwykle rzadko lub nie były
dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu niewrażliwego na
tigecyklinę należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat taki
przesłać do laboratorium referencyjnego.
2. Izolaty wrażliwe na linezolid mogą być raportowane jako wrażliwe
na tedizolid.
A.
Izolaty wrażliwe na linezolid moga być raportowane jako wrażliwe
na tedizolid. Dla izolatów niewrażliwych należy oznaczyc wartość
MIC.
54
Streptococcus spp. grupy A, B, C i G
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
1,2
1
8
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
19
A
Komentarz
19
A
Komentarz
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
2.
3.
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego),
S. agalactiae
(paciorkowce groupy B)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego),
S. agalactiae
(paciorkowce groupy B)
Trimetoprim – sulfametoksazol
2
(ko-trimoksazol)
IE
3
64
IE
3
64
0,06
4
2
0,5
4
2
1
2
IE
B
15
IE
B
15
5
21
IP
15
IP
1.25-23.75
18
15
100
Izolaty, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
dla szczepów wrażliwych występują niezwykle rzadko lub nie były
dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu niewrażliwego na
daptomycynę należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat taki
przesłać do laboratorium referencyjnego.
Do oznaczania MIC daptomycyny podłoże musi być uzupełnione
2+
Ca do końcowego stężenia 50 mg/L dla metody rozcieńczen w
bulionie (metoda rozcieńczeń w agarze nie jest walidowana) W
przypadku metod komercyjnych należy stosować sia do zaleceń
producenta..
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19. Wartości
graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu.
3/B. Wartości graniczne nitrofurantoiny odnoszą się wyłącznie do
S. agalactiae (paciorkowiec grupy B)
4. Wartości graniczne trimetoprimu odnoszą się wyłącznie do
S. agalactiae (paciorkowiec grupy B)
A.
Wyłącznie oznaczanie MIC
55
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i
20 mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda z hodowli na
podłożu agarowym z krwią lub 1,0 McFarlanda z hodowli na
podłożu czekoladowym
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu
bakterii.
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Penicyliny1
Penicylina benzylowa
(zakażenia inne niż
zapalenie opon mózgowordzeniowych)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1,2
0,06
1,2
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarz
1. Wartości graniczne penicylin innych niż penicylina
benzylowa odnoszą się jedynie do izolatów z zakażeń
innych niż zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Izolaty całkowicie wrażliwe na penicylinę benzylową
(MIC ≤0,06 mg/L oraz/lub wrażliwe w teście
przesiewowym z krążkiem z oksacyliną, patrz
komentarz C) mogą być raportowane jako wrażliwe na
antybiotyki β-laktamowe, dla których ustalono wartości
graniczne, włączając antybiotyki, dla których
interpretację wyniku podano w komentarzach.
2. W zapaleniu płuc, przy zastosowaniu dawki 1,2 g x 4
(2 000 000 j.m. x 4 ) za wrażliwe na penicylinę
benzylową należy uznać izolaty, dla których wartość
MIC wynosi ≤0,5 mg/L.
W zapaleniu płuc, przy zastosowaniu dawki 2,4 g x 4
(4 000 000 j.m. x 4) lub 1,2 g x 6 (2 000 000 j.m. x 6),
za wrażliwe na penicylinę benzylową należy uznać
izolaty, dla których wartość MIC wynosi ≤1,0 mg/L.
W zapaleniu płuc, przy zastosowaniu dawki 2,4 g x 6
(4 000 000 j.m. x 6), za wrażliwe na penicylinę
benzylową należy uznać izolaty, dla których wartość
MIC wynosi ≤2,0 mg/L.
56
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Penicyliny1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Penicylina benzylowa
(zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych
Ampicylina
0,06
Ampicylina- sulbaktam
Komentarz
Amoksycylina
Komentarz
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Piperacylina
Komentarz
Piperacylina – tazobaktam
Komentarz
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
A
0,06
Komentarz
A
Komentarz
W przypadku izolatów klasyfikowanych jak
średniowrażliwe na ampicylinę należy unikać
stosowania terapii doustnej ampicyliną, amoksycyliną
lub amoksycyliną-kwas klawulanowy
4/B Wrażliwość wnioskowana na podstawie wyniku
oznaczania MIC ampicyliny
3.
1,3
1,3
0,5
2
1,3
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
1,3
Komentarz
1,3,4
Komentarz
1,3,4
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
Komentarz
1,3,4
Komentarz
1,3,4
Komentarz
1,4
Komentarz
1,4
Komentarz
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
A,B
A,B
A,B
A,B
-
-
-
-
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
-
-
-
-
1
Komentarz
A
1
Komentarz
Komentarz
Oksacylina
(badanie przesiewowe)
Kloksacylina
NA
NA
-
Dikloksacylina
1
C
A.
A,B
Tikarcylina
Fenoksymetylopenicylina
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
C.
Badanie przesiewowe z użyciem krążka z oksacyliną
1 µg, umożliwiające wykrycie oporności na antybiotyki
β-laktamowe, patrz komentarz C.
Interpretacja wyniku badania przesiewowego z
użyciem krążka z oksacyliną 1 µg, patrz tabela
uzupełniająca na końcu rozdziału.
Dla szczepów niewrażliwych w badaniu
przesiewowym należy zawsze oznaczyć MIC
penicyliny benzylowej
A
Komentarz
C
20
Komentarz
-
-
-
-
-
-
-
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
-
-
-
-
57
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Cefalosporyny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
50
28
Cefaklor
0,03
0,5
Cefadroksyl
-
-
-
-
Cefaleksyna
-
-
-
-
Cefazolina
-
-
-
-
Cefepim
1
2
Komentarz
Komentarz
Cefiksym
-
-
-
-
Cefotaksym
0,5
2
Komentarz
Komentarz
Cefoksytyna
NA
NA
NA
NA
1
1
A
A
A
A
A
Komentarz
A
A
Cefpodoksym
0,25
0,5
Komentarz
Ceftarolina
0,25
0,25
Komentarz
Komentarz
Ceftazydym
-
-
-
-
Ceftibuten
-
-
-
1. Szczepy dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz
oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat przesłać do laboratorium
referencyjnego. Do czasu pojawienia się dowodów
potwierdzających skuteczność kliniczną wobec
izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku
przekracza ustalone wartości graniczne dla szczepów
wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
A
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A. Badanie przesiewowe z użyciem krążka z oksacyliną
1 µg. Interpretacja wyniku, patrz komentarz C w tabeli
uzupełniającej na końcu rozdziału.
A
Ceftobiprol
0,5
0,5
Komentarz
Komentarz
Ceftolozan -tazobaktam
-
-
-
-
Ceftriakson
0,5
1
2
Komentarz
Cefuroksym iv
0,5
1
Komentarz
Cefuroksym forma doustna
0,25
0,5
Komentarz
A
Komentarz
A
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
58
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Karbapenemy
Doripenem
1
Ertapenem
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
1
1
2
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu (mm)
S≥
R<
A
Komentarz
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Komentarz
2
2
2
Komentarz
Meropenem
(zakażenia inne niż
zapalenie opon mózgowo3
rdzeniowych)
2
2
Komentarz
Meropenem
(zapalenie opon mózgowo3
rdzeniowych)
0,25
1
1
A,B
Komentarz
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarz
A
0,5
Imipenem
0,5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
A
A
A,B
Komentarz
1. Nie stosować do leczenia zapalenia opon mózgowordzeniowych (meropenem jest jedynym karbapenemem
stosowanym w terapii zapalenia opon mózgowordzeniowych).
2. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają
wartość graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako
wrażliwe występują niezwykle rzadko lub nie były
dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z
wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i
w
przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się
dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną
wobec izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku
przekracza ustalone wartości graniczne dla szczepów
wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
3. Meropenem jest jedynym karbapenemem
stosowanym w leczeniu zapalenia opon mózgowordzeniowych.
A. Badanie przesiewowe z użyciem krążka z oksacyliną 1
µg. Interpretacja wyniku, patrz tabela uzupełniająca
na końcu rozdziału.
B. Oznaczyć MIC meropenemu w przypadku stosowania
w terapii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
59
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Monobaktamy
Aztreonam
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Fluorochinolony
1
Ciprofloksacyna
2
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,12
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
2
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
50
22
A
22
NA
NA
2
5
17
Moksifloksacyna
0,5
0,5
5
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
NA
NA
Norfloksacyna
(badanie przesiewowe)
NA
NA
10
12
0,12
4
5
50
3
A
17
2
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
16
A
Lewofloksacyna
Ofloksacyna
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Dzikie szczepy S. pneumoniae nie są uznawane za wrażliwe na
ciprofloksacynę i z tego względu są klasyfikowane jako
średniowrażliwe.
2. Wartości graniczne lewofloksacyny odnoszą się do terapii wysokimi
dawkami leku (500 mg x 2)
3. Dzikie szczepy S. pneumoniae nie są uznawane za wrażliwe na
ofloksacynę i z tego względu są klasyfikowane jako średniowrażliwe
A
A
B
Komentarz
B
A
13
A
A. Krążek z norfloksacyną może być używany w badaniu
przesiewowym w celu wykrycia oporności na fluorochinolony.
Patrz komentarz B.
B. Izolaty sklasyfikowane jako wrażliwe na norfloksacynę można
raportować jako wrażliwe na lewofloksacynę oraz moksifloksacynę i
jako średniowrażliwe na ciprofloksacynę oraz ofloksacynę. Dla
izolatów sklasyfikowanych w teście przesiewowym jako niewrażliwe
należy wykonać oznaczenie wrażliwości na poszczególne leki z tej
grupy.
60
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Glikopeptydy i
lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
1
Teikoplanina
Telawancyna
1
Wankomycyna
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
IE
IE
IE
IE
2
IE
1
2
IE
30
17
IE
1
2
5
16
2
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
IE
IE
IE
A
17
IE
A
A
16
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe występują
niezwykle rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla
każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat przesłać do laboratorium
referencyjnego.
A. Wartości graniczne strefy zahamowania wzrostu oparto na
dystrybucji wartości dla szczepów dzikich, ponieważ dotychczas
nie stwierdzono szczepów opornych.
61
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Makrolidy,
linkozamidy
i streptograminy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,5
1
0,5
1
0,5
Komentarz
0,25
Erytromycyna
0,25
Roksytromycyna
0,5
1
Telitromycyna
0,25
0,5
0.5
1
15
1
0.5
A
Komentarz
A
Komentarz
A
2
A
A
A
22
19
A
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
R<
1
Klarytromycyna
Klindamycyna
S≥
Komentarz
0,25
2
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
1
Azytromycyna
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
Komentarz
Komentarz
23
20
B
19
B
19
1/A. Erytromycyna może być stosowana do oznaczania wrażliwości
na azytromycynę, klarytromycynę i roksytromycynę.
2. Indukcyjny mechanizm oporności na klindamycynę może zostać
wykryty w teście badającym antagonizm klindamycyny i
antybiotyku z grupy markolidów. Jeśli nie stwierdza się
antagonizmu, izolat należy raportowac jako oporny.
B. W celu wykrycia antagonizmu klindamycyny i antybiotyku z
grupy markolidów należy umieścić krążki z klindamycyną i
erytromycyną w odległości 12-16 mm (od krawędzi do krawędzi
krążków).Antagonizm jest widoczny jako strefa w kształcie litery
D, spłaszczenie od strony krążka z erytromycyną.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
W Polsce w przypadku wykrycia antagonizmu izolat należy
raportować jako oporny i wynik opatrzyć komentarzem „Wykryto
mechanizm MLSB indukcyjny.”
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie
z zaleceniami EUCAST w sprawie raportowania mechanizmu
oporności MLSB (oporności na makrolidy, linkozamidy i
streptograminy B) u ziarenkowców Gram-dodatnich, 3 marca 2014.”)
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
-
-
62
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Doksycyklina
1
Minocyklina
0,5
1
Tetracyklina
1
2
Tigecyklina
IE
IE
Oksazylidynony
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
2
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
2
4
Tedizolid
IE
IE
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Komentarz
1
30
24
1
30
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
A
21
A
25
A
22
IE
IE
A
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
22
19
IE
IE
1/A. Szczepy wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na
doksycyklinę i minocyklinę. Niektóre szczepy gronkowców
oporne na tetracyklinę mogą być wrażliwe na minocyklinę
lub/oraz doksycyklinę. Jeśli jest taka potrzeba należy oznaczyć
MIC doksycykliny u izolatów opornych na tetracyklinę.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
63
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
8
IE
IE
-
8
IE
IE
-
30
21
IE
IE
-
21
IE
IE
-
0,06
-
0,5
-
5
22
-
17
-
1
2
1.25-23.75
18
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku
1:19. Stężenia graniczne wyrażono jako
stężenie trimetoprimu
64
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus pneumoniae
Wykrywanie oporności na antybiotyki beta-laktamowe u S. pneumoniae
Tabela uzupełniająca
Krążek z oksacyliną 1 µg
Średnica strefy
zahamowania wzrostu
≥ 20 mm
< 20* mm
Antybiotyki
Dodatkowe badania i/lub interpretacja
Wszystkie antybiotyki β-laktamowe, dla których
zaproponowano wartości graniczne, włączając
antybiotyki, dla których interpretację wyniku
podano w komentarzach
Raportować „wrażliwy”, bez względu na postać kliniczną zakażenia, z wyjątkiem
cefakloru, który jeśli podawany na wyniku należy raportować jako „średniowrażliwy”.
Penicylina benzylowa (zapalenie opon mózgowordzeniowych) i fenoksymetylopenicylina
(wszystkie postacie kliniczne zakażenia)
Raportować „oporny”
Penicylina benzylowa (wszystkie zakażenia z
wyjątkiem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
Oznaczyć MIC i i wynik interpretować zgodnie z klinicznymi wartościami granicznymi
Ampicylina, amoksycylina i piperacylina (bez lub z
inhibitorami β-laktamaz), cefepim, cefotaksym,
ceftarolina, ceftobiprol i ceftriakson
Pozostałe antybiotyki β-laktamowe
Średnica zahamowania wzrostu wokół krążka z oksacyliną ≥8 mm: raportować
„wrażliwy”.
W zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych potwierdzić poprzez oznaczenie MIC
antybiotyku β-laktamowego planowanego do terapii
Średnica zahamowania wzrostu wokół krążka z oksacyliną <8 mm: oznaczyć MIC
antybiotyku beta-laktamowego planowanego do terapii, ale dla ampicyliny,
amoksycyliny i piperacyliny (bez lub z inhibitoram β-laktamazy) wnioskować o
wrażliwości na podstawie wyniku oznaczania MIC ampicyliny.
Oznaczyć MIC antybiotyku planowanego do terapii i wynik interpretować zgodnie z
odpowiednimi wartościami granicznymi.
*Oksacylina 1 µg < 20 mm: Należy zawsze oznaczyć MIC penicyliny benzylowej, ale nie powinno się opóźniać raportowania wyniku
interpretowanego zgodnie z wyżej wymienionymi zaleceniami
65
Streptococcus spp. grupa viridans
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0 obowiązująca od 01.01.2016
Streptococcus sp. grupa viridans
Wartości graniczne dla Streptococcus
spp. grupa viridans w zapaleniu
wsierdzia (endocarditis) – patrz
wytyczne krajowe lub
międzynarodowe dotyczące leczenia
zapalenia wsierdzia
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew
końska i 20 mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle
odbitym; odczytywać wielkość całkowitej strefy
zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC
49619
Ta grupa bakterii zawiera wiele gatuknów, które mozna pogrupowac następujaco:
grupa S. anginosus: S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius
grupa S. mitis: S. australis, S. cristatus, S. infantis, S. mitis, S. oligofermentans, S. oralis,S. peroris, S. pseudopneumoniae, S. sinensis
grupa S. sanguinis: S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii
grupa S. bovis: S. equinus, S. gallolyticus (S. bovis), S. infantarius
grupa S. salivarius: S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophilus
grupa S. mutans: S. mutans, S. sobrinus
66
Streptococcus spp. grupa viridans
Penicyliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Penicylina benzylowa
Penicylina benzylowa
(badanie przesiewowe)
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
0,25
NA
2
NA
1 jednostka
1 jednostka
18
A
18
12
A
Komentarz
0,5
1
Komentarz
0,5
1
Komentarz
2
1
Komentarz
2
1
Komentarz
2
21
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
15
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
Komentarz
1
Komentarz
IE
IE
1
Komentarz
1
Komentarz
IE
IE
Komentarz
A,B
Komentarz
IE
IE
A,B
Komentarz
A,B
Komentarz
IE
IE
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
-
-
-
-
1
A,B
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/B Dla izolatów wrażliwych na penicylinę
benzylową, wrażliwość wnioskowana na
podstawie wyniku oznaczania wrażliwości na
penicylinę benzylową lub ampicylinę. Dla
izolatów opornych na penicylinę benzylową,
wrażliwość wnioskowana na podstawie wyniku
oznaczania wrażliwości na ampicylinę.
A.
Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka
może być stosowany w badaniu przesiewowym
w celu wykrycia oporności na antybiotyki βlaktamowe u Streptococcus spp. grupy
viridans. Izolaty klasyfikowane jako wrażliwe
należy raportować jako wrażliwe na antybiotyki
β-laktamowe, dla których ustalono wartości
graniczne, włączając antybiotyki, dla których
interpretację wyniku podano w komentarzach.
Dla izolatów klasyfikowanych jako niewrażliwe
należy oznaczyć wrażliwość na poszczególne
antybiotyki.
67
Streptococcus spp. grupa viridans
Cefalosporyny1
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam,
grupa S. anginosus
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,5
0,5
0,5
NA
IE
0,5
0,5
0,5
NA
IE
0,5
0,5
-
0,5
0,5
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
30
5
30
30
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
IP
A
25
A
23
NA
IE
IP
A
25
A
23
NA
IE
A
27
A
26
-
27
A
26
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A. Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka
może być stosowany w badaniu
przesiewowym w celu wykrycia oporności na
antybiotyki β-laktamowe u Streptococcus spp.
grupy viridans; patrz komentarz A w tabeli
„Penicyliny
A
68
Streptococcus spp. grupa viridans
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Monobaktamy
Aztreonam
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
Komentarz
A
0,5
2
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
1
0,5
1
2
1
2
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
A
Komentarz
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe występują niezwykle
rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z
wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz
oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników,
izolat przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia
się dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów,
dla których wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone wartości
graniczne dla szczepów wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
A. Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być stosowany w
badaniu przesiewowym w celu wykrycia oporności na antybiotyki βlaktamowe u Streptococcus spp. grupy viridans; patrz komentarz A w
tabeli „Penicyliny”
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
-
69
Streptococcus spp. grupa viridans
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
Fluorochinolony
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
S≤
R>
Ciprofloksacyna
-
-
Lewofloksacyna
-
Moksifloksacyna
-
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
NA
NA
NA
NA
-
-
-
-
Ofloksacyna
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
70
Streptococcus spp. grupa viridans
Aminoglikozydy
Amikacyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
2
Komentarz
Komentarz
2
Komentarz
2
Komentarz
2
Komentarz
Gentamycyna
(wykrywanie oporności
wysokiego stopnia)
Netylmycyna
Komentarz
Tobramycyna
Komentarz
Komentarz
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
2
-
-
2
-
-
2
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Streptococcus spp. grupa viridans są naturalnie oporne na
aminoglikozydy i leki te w monoterapii są nieskuteczne w leczeniu
zakażeń wywołanych przez te drobnoustroje. Wobec Streptococcus
spp. grupy viridans obserwuje się syngergizm działania
aminoglikozydów i penicylin lub aminoglikozydów i glikopeptydów, o
ile nie posiadają one nabytych mechanizmów oporności wysokiego
stopnia. W związku z tym oznaczanie wrażliwości na
aminoglikozydy jest wykonywane w celu odróżnienia oporności
naturalnej od nabytej oporności wysokiego stopnia.
2. Wynik negatywny: Izolaty o wartości MIC gentamycyny ≤128 mg/L.
Są to izolaty typu dzikiego, o naturalnej oporności niskiego stopnia
na gentamycynę. Wynik nie oznacza, że jest to izolat typu dzikiego
w odniesieniu do pozostałych aminoglikozydów. Należy oczekiwać
synergizmu aminoglikozydów z penicylinami lub glikopeptydami,
jeśli izolaty są wrażliwe na te leki.
Wynik pozytywny: Izolaty o wartości MIC gentamycyny >128
mg/L. Są to Iiolaty posiadające nabyte mechanizmy oporności
wysokiego stopnia na aminoglikozydy, z wyjątkiem streptomycyny.
Wobec tej grupy drobnoustrojów nie występuje synergizm działania
aminoglikozydów z penicylinami lub glikopeptydami
Przypis do tłumaczenia polskiego:
Szczepy o naturalnym niskim poziomie oporności na gentamycynę
mogą się charakteryzować nabytą opornością wysokiego stopnia na
amikacynę i kanamycynę.
W przypadku konieczności zastosowania w terapii amikacyny należy
oznaczyć MIC kanamycyny. Szczepy o wartościach MIC kanamycyny
≤250 mg/L są uważane za szczepy o naturalnej oporności niskiego
stopnia na kanamycynę i amikacynę.
(Żródło „Stanowisku Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z
zaleceniami EUCAST w sprawie oznaczania wrażliwości na
aminoglikozydy u Streptococcus spp. grupa viridans. 3 marca 2014.”)
71
Streptococcus spp. grupa viridans
Glikopeptydy
i lipopeptydy
Dalbawancyna
grupa
1
S. anginosus
Oritawancyna
grupa
1
S. anginosus
Teikoplanina
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2,3
2
0.125
0.125
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
KomentarzA KomentarzA
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
2,3
0.25
1
2
2
0.25
2
KomentarzA
30
A
16
KomentarzA
A
16
2.
Telawancyna
Wankomycyna
IE
1
2
IE
2
5
IE
A
15
IE
A
15
3.
A.
B.
Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe występują niezwykle rzadko lub
nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami
MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w
przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do laboratorium
referencyjnego.
Do oznaczania MIC podłoże musi być uzupełnione polysorbatem-80 do
końcowego stężenia 0,002% dla metody rozcieńczen w bulionie (metoda
rozcieńczeń w agarze nie jest walidowana) W przypadku metod
komercyjnych należy stosować sia do zaleceń producenta.
Izolaty wrażliwe na wankomycynę mogą być raportowane jako wrażliwe na
dalbawancynę i oritawancynę
Wartości graniczne dla metody dyfuzyjno-krążkowej nie zostały określone i
należy używać metod oznaczania MIC.
Wartości graniczne strefy zahamowania wzrostu oparto na dystrybucji
wartości dla szczepów dzikich, ponieważ dotychczas nie stwierdzono
szczepów opornych.
72
Streptococcus spp. grupa viridans
Makrolidy,
linkozamidy i
streptograminy
Azytromycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Klarytromycyna
IE
IE
Erytromycyna
IE
IE
Roksytromycyna
IE
Telitromycyna
1
Klindamycyna
Chinupristyna/
dalfopristyna
Tetracykliny
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
0,5
0,5
IE
15
2
IE
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
A
19
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
A
19
IE
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Doksycyklina
-
-
-
-
Minocyklina
-
-
-
-
Tetracyklina
-
-
-
-
Tigecyklina
IE
IE
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Indukcyjny mechanizm oporności na klindamycynę może zostać wykryty w
teście badającym antagonizm klindamycyny i antybiotyku z grupy makrolidów.
Jeśli nie stwierdza się antagonizmu, izolat należy raportowac jako wrażliwy.
Jeśli stwierdza się antagonizm, izolat należy raportować jako oporny.
A.
W celu wykrycia antagonizmu klindamycyny i antybiotyku z grupy markolidów
należy umieścić krążki z klindamycyną i erytromycyną w odległości 12-16 mm
(od krawędzi krążka).Antagonizm jest widoczny jako strefa w kształcie litery
D, spłaszczenie od strony krążka z erytromycyną.
Przypis do tłumaczenia polskiego:
W Polsce w przypadku wykrycia antagonizmu izolat należy raportować jako oporny
i wynik opatrzyć komentarzem „Wykryto mechanizm MLSB indukcyjny.”
(Źródło „Stanowisko Zespołu ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z
zaleceniami EUCAST w sprawie raportowania mechanizmu oporności MLSB
(oporności na makrolidy, linkozamidy i streptograminy B) u ziarenkowców Gramdodatnich, 3 marca 2014.”)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
73
Streptococcus spp. grupa viridans
Oksayzlidynony
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
2
4
Tedizolid,
grupa S. anginosus
0.25
0.25
Różne leki
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Chloramfenikol
-
-
Kolistyna
-
Daptomycyna
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
22
19
KomentarzA
KomentarzA
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A. Należy oznaczać MIC.
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fosfomycyna iv
-
-
-
-
Fosfomycyna forma doustna
-
-
-
-
Kwas fusydowy
-
-
-
-
Metronidazol
-
-
-
-
Mupirocyna
-
-
-
-
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Rifampicyna
-
-
-
-
-
-
-
-
Spektinomycyna
-
-
-
-
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol (ko-trimoksazol)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
74
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Haemophilus influenzae
Haemophilus influenzae
Wartości graniczne EUCAST opracowano jedynie dla
H. influenzae. Dane kliniczne dla pozostałych gatunków
z rodzaju Haemophilus są niewystarczające.
Dystrybucja wartości MIC dla H. parainfluenzae jest
podobna do obserwowanej u H. influenzae. W związku z
brakiem wartości granicznych dla H. parainfluenzae, do
interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości
izolatów tego gatunku można stosować wartości
graniczne opracowane dla H. influenzae.
Penicyliny
Penicylina benzylowa
Penicylina benzylowa
(badanie przesiewowe)
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/L
β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Haemophilus influenzae ATCC 49766 lub
Haemophilus influenzae NCTC 8468 Do kontroli krążków z połączeniami
β-laktam/inhibitor należy stosować Staphylococcus aureus ATCC 29213
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
IE
NA
IE
1
1,2,3
1
16
1,2,3
10-10
1
2
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
Piperacylina
2
2
Komentarz
Piperacylina-tazobaktam
Komentarz
1,4
16
2
1
Amoksycylina
A
1
1
1
Komentarz
12
A
A
A,B
Komentarz
A,C
Komentarz
Komentarz
Komentarz
1,4
2-1
2
1,5
Komentarz
1,5
1,3
Komentarz
1,3
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
A
1 jednostka
NA
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
A,B
A,C
A
15
15
A,D
Komentarz
A
Komentarz
A,,D
A
Komentarz
Komentarz
Tikarcylina
IE
IE
IE
IE
Tikarcylina-kwas
klawulanowy
IE
IE
IE
IE
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
1.
Wartości graniczne odnoszą się do leku podawanego
dożylnie. Dla penicylin bez inhibitora β-laktamaz wartości
graniczne mają zastosowanie jedynie do szczepów
niewytwarzających β-laktamazy. Szczepy wytwarzające
β-laktamazę należy raportować jako oporne na penicyliny
bez dodatku inhibitora β-laktamaz.
4. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
sulbaktamu na 4 mg/L
3/B. Wrażliwość przewidywana na podstawie oznaczania
wrażliwości na amoksycylinę - kwas klawulanowy
4. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
kwasu klawulanowego na 2 mg/L
5/D. Wrażliwość przewidywana na podstawie oznaczania
wrażliwości na ampicylinę lub amoksycylinę
A.
C.
Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być
używany w badaniach przesiewowych, ale nie do
rozróżnienia pomiędzy szczepami wytwarzającymi βlaktamazę, a izolatami ze zmienionymi białkami PBP.
Interpretację wyniku badania przesiewowego z użyciem
krążka z penicyliną benzylową 1 jednostka zawarto w
tabeli uzupełniającej na końcu rozdziału
Wrażliwość przewidywana na podstawie oznaczania
wrażliwości na ampicylinę.
75
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Haemophilus influenzae
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Przypis do tłumaczenia polskiego: U szczepów niewrażliwych
na ampicylinę konieczne jest oznaczanie wytwarzania βlaktamaz krążkiem z nitrocefiną (test cefinazowy). Produkcja
β-laktamazy u szczepu niewrażliwego na ampicylinę nie
wyklucza obecności mechanizmu BLPACR
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,25
0,25
1
0,12
0,12
NA
0,5
0,03
1
IE
IE
0,12
2
1
0,12
1
0,12
NA
1
0,25
0,03
1
1
IE
IE
1
0,12
1
0,12
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
5
5
10
30
30
30
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
A
27
A
27
A
25
A
26
NA
A
23
IP
A
25
IE
IE
A
30
A
25
26
25
A
26
NA
A
26
IP
A
25
IE
IE
A
30
A
26
50
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC
należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości
i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się
dowodów potwierdzających skuteczność kliniczną wobec
izolatów, dla których wartość MIC antybiotyku przekracza
ustalone wartości graniczne dla szczepów wrażliwych, należy
je raportować jako oporne.
A.
Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być używany
do badania przesiewowego w celu wykrycia oporności na
antybiotyki beta-laktamowe; patrz tabela uzupełniająca na
końcu rozdziału.
A
76
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Haemophilus influenzae
Karbapenemy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Doripenem
1
1
Ertapenem
1
0,5
Imipenem
1
2
3
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
20
A
20
A
20
A
20
1
10
20
0,5
10
20
2
2
10
20
2
2
2
10
20
0,25
1
2
2
Meropenem
(zakażenia inne niż zapalenie opon
3
mózgowo-rdzeniowych)
3
Meropenem
(zapalenie opon mózgowordzeniowych)
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
A
A
A
A
B
Komentarz
B
Komentarz
1. Nie stosować do leczenia zapalenia opon mózgowordzeniowych (meropenem jest jedynym karbapenemem
stosowanym w terapii zapalenia opon mózgowordzeniowych).
2. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe
występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas
stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz
oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia
wyników, izolat przesłać do laboratorium referencyjnego.
Do czasu pojawienia się dowodów potwierdzających
skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla których
wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone wartości
graniczne dla szczepów wrażliwych, należy je
raportować jako oporne.
2. Meropenem jest jedynym karbapenemem stosowanym w
leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
A. Krążek z penicyliną benzylową 1 jednostka może być
używany do badania przesiewowego w celu wykrycia
oporności na antybiotyki beta-laktamowe; patrz tabela
uzupełniająca na końcu rozdziału.
A. W przypadku stosowania w zapaleniu opon mózgowordzeniowych należy oznaczyć MIC meropenemu.
77
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Haemophilus influenzae
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony1,2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
IE
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
26
A
26
A
25
23
B
Komentarz
-
-
26
1
5
26
0,5
2
0,5
5
25
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
NA
NA
30
Norfloksacyna
-
-
Ofloksacyna
0,5
Lewofloksacyna
1
Moksifloksacyna
2
2
0,5
5
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
5
0,5
IE
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
0,5
Ciprofloksacyna
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
23
A
A
A
B
A
23
1. Może występować oporność niskiego stopnia na fluorochinolony (MIC
ciprofloksacyny 0.12-0.5 mg/L), niemniej brak jest dowodów
wskazujących, że ma ona istotne znaczenie kliniczne w zakażeniach
układu oddechowego wywoływanych przez H. influenzae.
2. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną
pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe występują niezwykle rzadko
lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie
lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia wyników, izolat przesłać do
laboratorium referencyjnego. Do czasu pojawienia się dowodów
potwierdzających skuteczność kliniczną wobec izolatów, dla których
wartość MIC antybiotyku przekracza ustalone wartości graniczne dla
szczepów wrażliwych, należy je raportować jako oporne.
A. Krążek z kwasem nalidyksowym może być stosowany w badaniach
przesiewowych w celu oznaczenia oporności na fluorochinolony, patrz
komentarz B
B. Izolaty klasyfikowane jako wrażliwe na kwas nalidyksowy mogą być
raportowane jako wrażliwe na lewofloksacynę, ciprofloksacynę,
moksifloksacynę i ofloksacynę. Izolaty klasyfikowane jako niewrażliwe na
kwas nalidyksowy mogą wykazywać oporność na fluorochinolony i
wówczas należy oznaczyć wrażliwość na lek wybrany do terapii.
78
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Haemophilus influenzae
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Glikopeptydy i lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
IE
IE
IE
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
IE
IE
IE
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
S≥
R<
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych stref zahamowania wzrostu
w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
79
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Haemophilus influenzae
Makrolidy1,
linkozamidy
i streptograminy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
2
Azytromycyna
0,12
Klarytromycyna
1
32
Erytromycyna
0,5
16
2
2
4
16
Telitromycyna
0,12
8
Klindamycyna
-
Chinupristyna/dalfopristyna
-
50
10
A
A
A
-
-
-
-
-
1
1
2
IE
IE
Tigecyklina
Komentarz
-
2
Tetracyklina
A
12
1
1
Komentarz
15
Zawartość
antybiotyk
u
w krążku
(µg)
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
A
Komentarz
1
30
24
1
30
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
50
2
Minocyklina
Komentarz
Komentarz
1
1
A
Komentarz
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Doksycyklina
15
2
1
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarz
2
Roksytromycyna
Tetracykliny
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1.
Obserwuje się słabą zależność między wartościami MIC
makrolidów, a efektem terapeutycznym w leczeniu zakażeń
wywoływanych przez H. influenzae. Dlatego też wartości
graniczne makrolidów i podobnych antybiotyków ustalono na
poziomie wartości klasyfikujących dzikie szczepy H. influenzae do
kategorii średniowrażliwe.
2/A Erytromycyna może być stosowana do oznaczania wrażliwości na
azytromycynę, klarytromycynę i roksytromycynę.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
A
21
A
25
A
22
IE
IE
A
1/A Izolaty wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na
doksycyklinę i minocyklinę, niemniej niektóre szczepy oporne na
tetracyklinę mogą wykazywać wrażliwość na minocyklinę lub/oraz
doksycyklinę. Dla szczepów opornych na tetracyklinę należy
oznaczyć MIC doksycykliny, jeśli zachodzi potrzeba oznaczenia
wrażliwości na ten antybiotyk.
80
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Haemophilus influenzae
Oksazylidynony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
2
4
Tedizolid
-
-
Różne leki
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Chloramfenikol
2
2
Kolistyna
-
Daptomycyna
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
22
19
-
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
28
28
-
-
-
-
-
-
-
Fosfomycyna iv
IE
IE
IE
IE
Fosfomycyna forma doustna
-
-
-
-
Kwas fusydowy
-
-
-
-
Metronidazol
-
-
-
-
Mupirocyna
-
-
-
-
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna (wyłącznie do
profilaktyki)
Spektinomycyna
-
-
-
-
1
1
18
18
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
1
23
20
Trimetoprim
(wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
5
1.25-23.75
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące
wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Stężenia graniczne wyrażono jako stężenie
trimetoprimu.
81
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Haemophilus influenzae
Wykrywanie oporności na antybiotyki beta-laktamowe u H. influenzae
Tabela uzupełniająca
Krążek z penicyliną
benzylową 1 jednostka
Średnica strefy
zahamowania wzrostu
≥12 mm
Wykrywanie β-laktamazy
(test cefinazowy)
Dodatkowe badania i/lub interpretacja
Nie oznaczać
Raportować wrażliwość na wszystkie antybiotyki β-laktamowe, dla których zaproponowano
wartości granicze, włączając antybiotyki, dla których interpretację wyniku podano w
komentarzach.
Wynik testu negatywny
U izolatu występuje mechanizm oporności inny niż produkcja β-laktamazy. Ze względu na
fakt, że taki mechanizm oporności może mieć różny wpływ na wrażliwość na poszczególne
antybiotyki β-laktamowe, należy oznaczyć wrażliwość na antybiotyk β-laktamowy planowany
do terapii
< 12 mm
Raportować oporność na ampicylinę, amoksycylinę i piperacylinę
Wynik testu dodatni
Dla pozostałych antybiotyków beta-laktamowych oznaczyć wrażliwość na antybiotyk
β-laktamowy planowany do terapii, ponieważ nie można wykluczyć występowania innego
mechanizmu oporności.
82
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Moraxella catarrhalis
Moraxella catarrhalis
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/L βNAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Haemophilus influenzae ATCC 49766 lub Haemophilus
influenzae NCTC 8468 Do kontroli krążków z połączeniami βlaktam/inhibitor należy stosować Staphylococcus aureus ATCC 29213.
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas
klawulanowy
1
2,3
1
1
4
1
1
2,3
1
1
4
1
Piperacylina
Piperacylina –
tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas
klawulanowy
3
Komentarz
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
Komentarz
A
Komentarz
19
19
3
Komentarz
1
A
Komentarz
A
Komentarz
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Fenoksymetylopenicylina
-
-
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
-
-
-
-
2-1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
Większość szczepów M. catarrhalis wytwarza β-laktamazy,
choć jest to proces powolny i może skutkować słabymi
wynikami dodatnimi w testach in vitro. Szczepy wytwarzające
β-laktamazy należy raportować jako oporne na penicyliny i
aminopenicyliny bez dodatku inhibitora β-laktamaz.
2. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie
sulbaktamu na 4 mg/L
3/A Wrażliwość przewidywana na podstawie oznaczania
wrażliwości na połączenie amoksycyliny i kwasu
klawulanowego
4. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie kwasu
klawulanowego na 2 mg/L
83
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Moraxella catarrhalis
Cefalosporyny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Cefaklor
-
-
-
-
Cefadroksyl
-
-
-
-
Cefaleksyna
-
-
-
-
Cefazolina
-
-
-
-
Cefepim
4
4
30
20
20
Cefiksym
0,5
1
5
21
18
Cefotaksym
1
2
5
20
17
Cefoksytyna
NA
NA
NA
NA
Cefpodoksym
IP
IP
IP
IP
Ceftarolina
IE
IE
IE
IE
Ceftazydym
-
-
-
-
Ceftobiprol
IE
IE
IE
IE
Ceftolozane-tazobaktam
IE
IE
IE
IE
Ceftibuten
IE
IE
IE
IE
Ceftriakson
1
2
30
24
21
Cefuroksym iv
4
8
30
21
18
Cefuroksym forma doustna
0,12
4
30
50
21
10
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
84
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Moraxella catarrhalis
Karbapenemy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
10
30
30
0,5
10
29
29
1
2
10
29
29
1
2
10
33
33
1
Ertapenem
0,5
Imipenem
2
Meropenem
2
Aztreonam
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
1
Doripenem
Monobaktamy
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1.
Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość
graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako wrażliwe występują
niezwykle rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla
każdego izolatu z wyższymi wartościami MIC należy powtórzyć
identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat przesłać do laboratorium
referencyjnego.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
85
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Moraxella catarrhalis
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
0,5
1
0,5
NA
0,5
1
0,5
NA
5
5
5
30
26A
26A
A
23
B
23
26A
26A
A
23
B
Komentarz
0,5
0,5
5
A
25
A
25
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
IE
IE
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A. Krążek z kwasem nalidyksowym może być stosowany w
badaniach przesiewowych w celu oznaczenia oporności na
fluorochinolony; patrz komentarz B
B. Izolaty klasyfikowane jako wrażliwe na kwas nalidyksowy mogą
być raportowane jako wrażliwe na lewofloksacynę,
ciprofloksacynę, moksifloksacynę i ofloksacynę. Izolaty
klasyfikowane jako niewrażliwe na kwas nalidyksowy mogą
wykazywać oporność na fluorochinolony i wówczas należy
oznaczyć wrażliwość na lek wybrany do terapii.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
IE
IE
IE
IE
86
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Moraxella catarrhalis
Glikopeptydy i
lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy,
linkozamidy
i streptograminy
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,5
0,25
1
0,5
Erytromycyna
0,25
0,5
Roksytromycyna
0,5
1
Telitromycyna
0,25
0,5
Klindamycyna
-
Chinupristyna/dalfopristyna
-
Azytromycyna
0,25
Klarytromycyna
1
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu
S≥
R<
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
-
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
Komentarz
15
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
A
Komentarz
A
A
A
1/A Erytromycynę można stosować do oznaczania wrażliwości
na azytromycynę, klarytromycynę i roksytromycynę.
A
23
20
A
A
Komentarz
Komentarz
23
20
-
-
-
-
-
-
15
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
87
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Moraxella catarrhalis
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
2
1
2
1
1
2
IE
IE
Doksycyklina
1
Minocyklina
1
Tetracyklina
Tigecyklina
Oksazylidynony
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
2
4
Tedizolid
-
-
A
A
Komentarz
1
30
25
1
30
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjnokrążkowej
Komentarz
A
22
A
28
A
25
IE
IE
A
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
22
19
-
-
1/A Izolaty wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na
doksycyklinę i minocyklinę, niemniej niektóre szczepy
oporne na tetracyklinę mogą wykazywać wrażliwość na
minocyklinę lub/oraz doksycyklinę. Dla szczepów opornych
na tetracyklinę należy oznaczyć MIC doksycykliny, jeśli
zachodzi potrzeba oznaczenia wrażliwości na ten
antybiotyk.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
88
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Moraxella catarrhalis
Różne leki
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Chloramfenikol
Kolistyna
2
-
2
-
Daptomycyna
-
Fosfomycyna iv
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
A
30
-
30
-
-
-
-
IE
IE
IE
IE
Fosfomycyna – forma doustna
-
-
-
-
Kwas fusydowy
-
-
-
-
Metronidazol
-
-
-
-
Mupirocyna
-
-
-
-
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
-
-
-
-
Spektinomycyna
-
-
-
-
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
-
-
Trimetoprim – sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
0,5
1
18
15
1.25-23.75
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Wartość graniczna odnosi się do miejscowego użycia
chloramfenikolu
2. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19. Wartości
graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
89
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości Neisseria gonorrhoeae metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC. W
przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Penicyliny1
Penicylina benzylowa
1
1
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
0.06
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1
Komentarz
Komentarz
IE
IE
1
Komentarz
1
Komentarz
1
1.
Zawsze oznaczać wytwarzanie β-laktamazy. Szczepy wytwarzające β-laktamazę należy
raportować jako oporne na penicylinę benzylową, ampicylinę i amoksycylinę. Wrażliwość izolatów
β-laktamazo ujemnych na ampicylinę i amoksycylinę można przewidywać na podstawie
oznaczania wrażliwości na penicylinę benzylową.
1
Amoksycylina – kwas klawulanowy
Komentarz
Komentarz
Piperacylina
-
-
Piperacylina – tazobaktam
-
-
Tikarcylina
-
-
Tikarcylina – kwas klawulanowy
-
-
Fenoksymetylopenicylina
-
-
Oksacylina
-
-
Kloksacylina
-
-
Dikloksacylina
-
-
Flukloksacylina
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
90
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria gonorrhoeae
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
91
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria gonorrhoeae
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,03
0,06
IE
IE
IE
IE
NA
NA
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
IE
0,12
IE
0,25
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
92
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria gonorrhoeae
Glikopeptydy i lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy
i streptograminy
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
Tetracykliny1
Doksycyklina
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,25
0,5
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1. Wartości graniczne odnoszą sie do pojedynczej dawki 2 g.
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
0,5
1
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1. Izolaty wrażliwe na tetracyklinę są również wrażliwe na doksycyklinę i minocyklinę, ale niektóre
szczepy oporne na tetracyklinę mogą być wrażliwe na minocyklinę.
93
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria gonorrhoeae
Oksazylidynony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
-
-
Tedizolid
-
-
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
64
-
64
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
94
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości Neisseria meningitidis metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC. W
przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Penicyliny
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,06
0,25
0,12
1
IE
IE
0,12
1
-
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
-
-
Fenoksymetylopenicylina
-
-
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
95
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria meningitidis
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
1
Meropenem
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
0,12
0,12
1
0,12
0,12
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
2
0,25
0,25
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako
wrażliwe występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku
potwierdzenia wyników, izolat przesłać do laboratorium referencyjnego.
1. Wartości graniczne odnoszą się wyłącznie do leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
2. Szczepy, dla których wartości MIC przekraczają wartość graniczną pozwalającą sklasyfikować je jako
wrażliwe występują niezwykle rzadko lub nie były dotychczas stwierdzane. Dla każdego izolatu z wyższymi
wartościami MIC należy powtórzyć identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości i w przypadku potwierdzenia
wyników, izolat przesłać do laboratorium referencyjnego.
96
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria meningitidis
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
0,03
0,03
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Lewofloksacyna
IE
IE
Moksifloksacyna
IE
IE
Kwas nalidyksowy (badanie przesiewowe)
NA
NA
Norfloksacyna
-
-
Ofloksacyna
IE
IE
Aminoglikozydy
Amikacyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Gentamycyna
-
-
Netylmycyna
-
-
Tobramycyna
-
-
1. Wartości graniczne odnoszą się wyłącznie do profilaktyki zakażeń meningokokowych
Przypis do tłumaczenia polskiego:
Ciprofloksacyna ma zastosowanie wyłącznie w profilaktyce zakażeń meningokokowych u osób,
które miały bliski kontakt z chorym.
(Żródło: „Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu
nerwowego. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2011.”)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
97
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria meningitidis
Glikopeptydy i lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy
i streptograminy
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
-
-
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
-
-
Tetracykliny
Doksycyklina
1
Minocyklina
Tetracyklina
Tigecyklina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
2
2
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1. Tetracyklinę stosuje się do przewidywania wrażliwości na minocyklinę w profilaktyce zakażeń
wywoływanych przez N. meningitidis.
98
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Neisseria meningitidis
Oksazylidynony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
-
-
Tedizolid
-
-
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
1
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
4
0.25
-
0.25
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały jeszcze ustalone
1. Wyłącznie do profilaktyki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz wytyczne krajowe)
Przypis do tłumaczenia polskiego:
Rifampicyna ma zastosowanie wyłącznie w profilaktyce zakażeń meningokokowych u osób,
które miały bliski kontakt z chorym.
(Żródło: „Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu
nerwowego. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2011.”)
99
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC. W
przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Ta grupa bakterii zawiera wiele rodzajów. Spośród Gram-dodatnich bakterii beztlenowych do najczęściej izolowanych należą: Clostridium, Actinomyces,
Propionibacterium, Bifidobacterium, Eggerthella, Eubacterium, Lactobacillus i beztlenowe ziarenkowce Gram-dodatnie.
Bakterie beztlenowe są najczęściej definiowane jako drobnoustroje niezdolne do wzrostu na podłożach stałych w warunkach atmosfery wzbogaconej w CO2,
ale wiele niezarodnikujących Gram-dodatnich pałeczek, takich jak Actinomyces spp., wiele P. acnes i niektóre Bifidobacterium spp. mają zdolność wzrostu
podczas inkubacji w CO2 i wykazują wystarczającą tolerancję na tlen, aby być zdolnym do słabego wzrostu w atmosferze tlenowej, jednakże nadal zaliczane są
do bakterii beztlenowych. Wiele gatunków Clostridium, włącznie z C. carnis, C. histolyticum i C. tertium może rosnąć, ale nie jest zdolne do sporulacji w
warunkach tlenowych.
Penicyliny
1
Penicylina benzylowa
1
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
1
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
1
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
1
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,25
0,5
4
8
2
2
4
8
4
8
3
3
4
8
8
16
4
4
8
16
8
16
3
3
8
16
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
2.
3.
4.
Wrażliwość na ampicylinę, amoksycylinę i piperacylinę bez dodatku inhibitora β-laktamaz można
przewidywać na podstawie oznaczenia wrażliwości na penicylinę benzylową
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie sulbaktamu na 4 mg/L
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie kwasu klawulanowego na 2 mg/L
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie tazobaktamu na 4 mg/L
100
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
1
2
8
2
8
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
101
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
NA
NA
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
102
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Glikopeptydy i lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy
i streptograminy
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
2
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
4
-
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
4
-
103
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Tetracykliny1
1
Doksycyklina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Komentarz
Komentarz
1
Komentarz
Tetracyklina
1
Komentarz
1
Komentarz
Minocyklina
Tigecyklina
Oksazylidynony
1
Komentarz
1
1
Komentarz
1
Komentarz
1
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
-
-
Tedizolid
-
-
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. W przypadku bakterii beztlenowych istnieją kliniczne dowody wskazujące na aktywność tetracyklin
w zakażeniach jamy brzusznej o etiologii mieszanej, nie wykazano jednak zależności pomiędzy
wartościami MIC, właściwościami farmakokinetycznymi/farmakodynamicznymi oraz efektem
klinicznym. Z tego względu nie zaproponowano wartości granicznych pozwalających sklasyfikować
szczep jako wrażliwy.
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
104
Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie (z wyjątkiem Clostridium difficile)
Różne leki
Chloramfenikol
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
8
Kolistyna
-
-
Daptomycyna
-
-
Fosfomycyna iv
-
-
Fosfomycyna forma doustna
-
-
Kwas fusydowy
-
-
Metronidazol
4
4
Mupirocyna
-
-
Nitrofurantoina (wyłącznie niepowikłane
zakażenia układu moczowego)
Rifampicyna
-
-
-
-
Spektinomycyna
-
-
Trimetoprim (wyłącznie niepowikłane zakażenia
układu moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol (ko-trimoksazol)
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjnokrążkową nie zostały jeszcze ustalone
105
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości Clostridium difficile metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC.
W przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Fluorochinolony
Moksifloksacyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Glikopeptydy
Wankomycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
2
2
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Tetracykliny
Tigecyklina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1,2
1,2
-
Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej (ECOFF 4 mg/L)
Kliniczna wartość graniczna została ustalona w oparciu o epidemiologiczną wartość graniczną
ECOFF, która oddziela populację szczepów dzikich od populacji szczepów charakteryzujących
się obniżoną wrażliwością na lek
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
2.
Do oznaczania MIC tigecykliny metodą mikrorozcieńczen w bulionie należy stosować świeże
podłoża, przygotowane w dniu wykonania oznaczeń
Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej (ECOFF 0,25 mg/L)
106
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Clostridium difficile
Różne leki
Daptomycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1,2
1,2
3
-
3
Kwas fusydowy
-
Fidaksomycyna
IE
4
IE
Metronidazol
2
5
2
Rifampicyna
-
6
-
4
5
6
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
2+
1. Do oznaczania MIC daptomycyny podłoże musi być uzupełnione Ca do końcowego stężenia 50
mg/L dla metody rozcieńczen w bulionie (metoda rozcieńczeń w agarze nie jest walidowana) W
przypadku metod komercyjnych należy stosować sia do zaleceń producenta.
2. Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej (ECOFF 4 mg/L)
3. Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej (ECOFF 2 mg/L)
4. Dla fidaksomycyny nie ustalono klinicznych wartości granicznych oraz epidemiologicznej wartości
granicznej ECOFF, ponieważ dostępne dane wskazują na duże róznice dystrybucji wartości MIC w
poszczególnych badaniach
5. Kliniczna wartość graniczna została ustalona w oparciu o epidemiologiczną wartość graniczną
ECOFF, która oddziela populację szczepów dzikich od populacji szczepów charakteryzujących się
obniżoną wrażliwością na lek
6. Antybiotyk nie stosowany w leczeniu. Oznaczanie lekowrażliwości wyłącznie dla celów
epidemiologicznych z zastosowaniem epidemiologicznej wartości granicznej (ECOFF 0,004 mg/L)
107
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC. W
przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Ta grupa bakterii zawiera wiele rodzajów. Spośród Gram-ujemnych bakterii beztlenowych do najczęściej izolowanych należą: Bacteroides, Prevotella,
Porphyromonas, Fusobacterium, Bilophila oraz Mobiluncus.
Bakterie beztlenowe są najczęściej definiowane jako drobnoustroje niezdolne do wzrostu na podłożach stałych w warunkach atmosfery wzbogaconej w CO2.
Penicyliny
1
Penicylina benzylowa
1
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
1
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
1
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
1
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,25
0,5
0,5
2
2
2
4
8
0,5
2
3
3
4
8
16
16
4
4
8
16
16
16
3
3
8
16
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
-
-
Mecylinam (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
2.
3.
4.
Wrażliwość na ampicylinę, amoksycylinę i piperacylinę bez dodatku inhibitora β-laktamaz można
przewidywać na podstawie oznaczenia wrażliwości na penicylinę benzylową
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie sulbaktamu na 4 mg/L
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie kwasu klawulanowego na 2 mg/L
Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie tazobaktamu na 4 mg/L
108
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Cefalosporyny
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
Ceftobiprol
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
IE
IE
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
1
2
8
2
8
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
109
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Kwas nalidyksowy (badanie
przesiewowe)
Norfloksacyna
Ofloksacyna
Aminoglikozydy
Amikacyna
Gentamycyna
Netylmycyna
Tobramycyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
NA
NA
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
110
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Glikopeptydy i lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
Teikoplanina
Telawancyna
Wankomycyna
Makrolidy, linkozamidy
i streptograminy
Azytromycyna
Klarytromycyna
Erytromycyna
Roksytromycyna
Telitromycyna
Klindamycyna
Chinupristyna/dalfopristyna
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartości
graniczne MIC
(mg/L)
S≤
R>
-
-
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
4
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
4
-
111
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Tetracykliny1
Doksycyklina
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Komentarz
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
1
Komentarz
Minocyklina
Komentarz
Tetracyklina
Komentarz
Tigecyklina
Komentarz
Oksazylidynony
1
1
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
-
-
Tedizolid
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. W przypadku bakterii beztlenowych istnieją kliniczne dowody wskazujące na aktywność tetracyklin
w zakażeniach jamy brzusznej o etiologii mieszanej, nie wykazano jednak zależności pomiędzy
wartościami MIC, właściwościami farmakokinetycznymi/farmakodynamicznymi oraz efektem
klinicznym. Z tego względu nie zaproponowano wartości granicznych pozwalających sklasyfikować
szczep jako wrażliwy
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
112
Beztlenowe bakterie Gram-ujemne
Różne leki
Chloramfenikol
Kolistyna
Daptomycyna
Fosfomycyna iv
Fosfomycyna forma doustna
Kwas fusydowy
Metronidazol
Mupirocyna
Nitrofurantoina (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Rifampicyna
Spektinomycyna
Trimetoprim (wyłącznie
niepowikłane zakażenia układu
moczowego)
Trimetoprim – sulfametoksazol
(ko-trimoksazol)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
8
8
4
4
-
-
-
-
-
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
113
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori
Nie opracowano jak dotąd kryteriów oznaczania lekowrażliwości Helicobacter pylori metodą
dyfuzyjno-krążkową i do oznaczeń lekowrażliwości należy stosować metody oznaczania MIC. W
przypadku używania testów komercyjnych, oznaczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta testu.
Penicyliny
Amoksycylina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
0,12
0,12
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Fluorochinolony
Lewofloksacyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1.
Makrolidy
Klarytromycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
0,25
0,5
Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich od populacji szczepów charakteryzujących
się obniżoną wrażliwością na lek
Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich od populacji szczepów charakteryzujących
się obniżoną wrażliwością na lek
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich od populacji szczepów charakteryzujących się
obniżoną wrażliwością na lek
114
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Helicobacter pylori
Tetracykliny
Tetracyklina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
1
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
Metronidazol
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
8
8
Rifampicyna
1
Różne leki
1
1
1
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową nie zostały
jeszcze ustalone
1. Kliniczne wartości graniczne zostały ustalone w oparciu o epidemiologiczne wartości graniczne
ECOFF, które oddzielają populację szczepów dzikich (WT) od populacji szczepów
charakteryzujących się obniżoną wrażliwością na lek
115
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20
mg/L β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Penicyliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Penicylina benzylowa
1
1
1 jednostka
13
13
Ampicylina
1
1
2
16
16
Karbapenemy
Meropenem
Makrolidy
Erytromycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,25
0,25
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
15
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
26
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
26
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
25
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
25
116
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Listeria monocytogenes
Różne leki
Trimetoprim –
sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,06
0,06
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1.25-23.75
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
29
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
29
1.
Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19.
Wartości graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
117
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Pasteurella multocida
Pasteurella multocida
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/L
β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Haemophilus influenzae ATCC 49766 lub
Haemophilus influenzae NCTC 8468 Do kontroli krążków z połączeniami
β-laktam/inhibitor należy stosować Staphylococcus aureus ATCC 29213..
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Penicylina benzylowa
0,5
0,5
1 jednostka
17
Ampicylina
1
1
2
17
Penicyliny
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas
klawulanowwy
Cefalosporyny
Cefotaksym
1
1
1
1
1
1
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,03
0,03
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarz
2-1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
15
17
17
A
A
Komentarz
15
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
26
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
1. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie kwasu
klawulanowego na 2 mg/L.
A. Wrażliwość przewidywana z oznaczenia wrażliwości na
ampicylinę
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
26
118
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Pasteurella multocida
Fluorochinolony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
A
27
A
27
A
Komentarz
Ciprofloksacyna
0,06
0,06
5
27
Lewofloksacyna
0,06
0,06
5
27
Kwas nalidyksowy
(badanie przesiewowe)
NA
NA
30
23
Tetracykliny
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Tetracyklina
(badanie przesiewowe)
Różne leki
Trimetoprim –
sulfametoksazol
1
(ko-trimoksazol)
1
NA
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,25
0,25
A
A
A
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
Doksycyklina
1
NA
A
30
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1.25-23.75
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarz
A
24
23
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
A
Komentarz
A
24
Wartość graniczna
strefy zahamowania
wzrostu (mm)
S≥
R<
23
A. Krążek z kwasem nalidyksowym może być stosowany w
badaniach przesiewowych w celu oznaczenia oporności na
fluorochinolony. Izolaty klasyfikowane jako wrażliwe na kwas
nalidyksowy mogą być raportowane jako wrażliwe na
ciprofloksacynę i lewofloksacynę. Izolaty klasyfikowane jako
niewrażliwe na kwas nalidyksowy mogą wykazywać oporność na
fluorochinolony i wówczas należy oznaczyć wrażliwość na lek
wybrany do terapii.
A. Wrażliwość przewidywana z badania przesiewowego wrażliwości
na tetracyklinę
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref
zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
.
1. Trimetoprim - sulfametoksazol w stosunku 1:19. Wartości
graniczne wyrażono jako stężenie trimetoprimu
119
Campylobacter jejuni i coli
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Campylobacter jejuni i coli
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20
mg/L β-NAD (MH-F). Płytki należy wysuszyć przed wykonaniem
oznaczenia w celu ograniczenia wzrostu mgławicowego (przez noc w
temp. 20-25ºC lub w temp. 35ºC, z otwartym wieczkiem przez 15
min.)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: warunki mikroaerofilne, 41±1 ºC, 24 godz.
Izolaty prezentujące niedostateczny wzrost po 24 godz. należy
natychmiast wstawić do ponownej inkubacji i wynik odczytywać po
upływie 40-48 godz. całkowitej inkubacji.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Campylobacter jejuni ATCC 33560
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Makrolidy,
linkozamidy
i streptograminy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
0,5
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
Komentarz
1
Komentarz
Azytromycyna
Komentarz
Klarytromycyna
Komentarz
Erytromycyna, C. jejuni
4
Erytromycyna, C. coli
8
1
4
1
8
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
26
26
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
1
Komentarz
1
Komentarz
1
15
20
1
15
24
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1
Komentarz
1
1
Komentarz
1
A
20
A
A
24
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
1/A. Erytromycyna może być stosowana do oznaczania
wrażliwości na azytromycynę i klarytromycynę.
A
120
Campylobacter jejuni i coli
Tetracykliny
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
Doksycyklina
Komentarz
Tetracyklina
2
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1
A
Komentarz
1
2
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Komentarz
30
A
30
A
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości
granicznych stref zahamowania wzrostu w metodzie
dyfuzyjno-krążkowej
Komentarz
A
30
1/A. Tetracyklina może być stosowana do oznaczania
wrażliwości na doksycyklinę
121
Corynebacterium spp.
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Corynebacterium spp. z wyjątkiem Corynebacterium diphtheriae
Metoda dyfuzyjno-krążkowa zgodnie z EUCAST
Podłoże: Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/L
β-NAD (MH-F)
Inokulum: zawiesina o gęstości 0,5 McFarlanda
Hodowla: 5% CO2, 35±1 ºC, 18±2 godz.. Izolaty prezentujące
niedostateczny wzrost po 16-20 godz. inkubacji, należy natychmiast
wstawić do ponownej inkubacji i wynik odczytywać po upływie 40-48 godz.
całkowitej inkubacji.
Odczyt: od przodu płytki, po zdjęciu wieczka, w świetle odbitym;
odczytywać wielkość całkowitej strefy zahamowania wzrostu bakterii
Kontrola jakości: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Penicyliny
Penicylina benzylowa
Fluorochinolony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,12
0,12
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
1 jednostka
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
29
29
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Ciprofloksacyna
1
1
5
25
25
Moksifloksacyna
0,5
0,5
5
25
25
Aminoglikozydy
Gentamycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
10
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
23
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
23
122
Corynebacterium spp. z wyjątkiem Corynebacterium diphtheriae
Glikopeptydy
Wankomycyna
Linkozamidy
Klindamycyna
Tetracykliny
Tetracyklina
Różne leki
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,5
0,5
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
2
2
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
5
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
2
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
30
Zawartość
antybiotyku
w krążku
(µg)
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
17
17
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
20
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
20
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
24
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
24
Wartość graniczna strefy
zahamowania wzrostu
(mm)
S≥
R<
Linezolid
2
2
10
25
25
Rifampicyna
0,06
0,5
5
30
25
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych
stref zahamowania wzrostu w metodzie dyfuzyjno-krążkowej
123
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis
Wymienione wartości graniczne
zostału ustalone równolegle z
rejestracją leku przez EMA.
Dotychczas nie ustalono wartości
granicznych dla innych leków.
Obecnie trwają dyskusje nad ustaleniem rekomendowanej metody oznaczania
lekowrażliwości
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
Delamanid
S≤
0,06
R>
0,06
Bedakilina
0,25
0,25
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Kryteria oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjnokrążkową nie zostały jeszcze ustalone
124
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 5.0, obowiązująca od 01.01.2016
Wartości graniczne PK/PD - niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
Komentarz do tłumaczenia polskiego:
Wartość graniczną dla kategorii „wrażliwy” i „średniowrażliwy” (S/I) zaproponowano w oparciu o standardowe dawkowanie leku, natomiast wartość graniczną dla kategorii
„średniowrażliwy” i „oporny” (I/R) w oparciu o maksymalną dawkę leku. (Źródło: EUCAST Standard Operating Procedure Harmonization of breakpoints for existing
antimicrobial agents. EUCAST SOP 2.0, 26 September 2010)
Zawarte w tym rozdziale wartości graniczne mogą być stosowane jedynie w przypadku, gdy w tabelach dla poszczególnych rodzin, rodzajów lub
gatunków drobnoustrojów brak jest specyficznych wartości granicznych (wartość liczbowa, znak „ – „ lub komentarz wskazujący interpretację
wyniku oznaczania lekowrażliwości)
Penicyliny
Penicylina benzylowa
Ampicylina
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
Piperacylina
Piperacylina – tazobaktam
Tikarcylina
Tikarcylina – kwas klawulanowy
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,25
2
2
8
2
8
2
8
2
8
4
16
4
16
8
16
8
16
Fenoksymetylopenicylina
IE
IE
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Mecylinam (wyłącznie niepowikłane
zakażenia dróg moczowych)
IE
IE
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
1. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie sulbaktamu na 4 mg/L.
2. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie kwasu klawulanowego na 2 mg/L.
3. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie tazobaktamu na 4 mg/L.
125
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Cefalosporyny
Cefaklor
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Cefadroksyl
IE
IE
Cefaleksyna
IE
IE
Cefazolina
1
2
Cefepim
Cefiksym
4
IE
8
IE
Cefotaksym
Cefoksytyna
1
IE
2
IE
Cefpodoksym
IE
IE
Ceftarolina
Ceftazydym
Ceftibuten
0,5
4
IE
0,5
8
IE
Ceftobiprol
4
4
Ceftolozan-tazobaktam
Ceftriakson
Cefuroksym iv
Cefuroksym forma doustna
2,3
4
1
4
IE
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
1. W oparciu o wartości Pk/PD dla bakterii Gram-ujemnych
2. Wartości graniczne ustalono w oparciu o dane dla ceftolozanu
3. Dla celów oznaczania lekowrażliwości ustalono stężenie tazobaktamu na 2 mg/L.
2,3
4
2
8
IE
126
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Karbapenemy
Doripenem
Ertapenem
Imipenem
Meropenem
Monobaktamy
Aztreonam
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna
Lewofloksacyna
Moksifloksacyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
2
0,5
1
2
8
2
8
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
4
8
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujacych dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
0,5
1
1
2
0,5
1
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Kwas nalidyksowy
IE
IE
Norfloksacyna
0,5
1
Ofloksacyna
0,5
1
127
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Aminoglikozydy
Amikacyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Gentamycyna
IE
IE
Netilmycyna
IE
IE
Tobramycyna
IE
IE
Glikopeptydy i lipopeptydy
Dalbawancyna
Oritawancyna
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
1
1
0.25
0.25
1,2
0.125
1,2
0.125
Teikoplanina
IE
IE
Telawancyna
IE
IE
Wankomycyna
IE
IE
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
1. Do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionie podłoże musi być uzupełnione
polysorbatem-80 do końcowego stężenia 0,002%
2. Wartości graniczne PK/PD są oparte na danych dla S. aureus. Dla S. pyogenes są
wątpliwości dotyczące danych PK/PD. Do oznaczania MIC metodą rozcieńczeń w bulionie
podłoże musi być uzupełnione polysorbatem-80 do końcowego stężenia 0,002%
128
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Makrolidy, linkozamidy i
streptograminy
Azytromycyna
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Klarytromycyna
IE
IE
Erytromycyna
IE
IE
Roksytromycyna
IE
IE
Telitromycyna
IE
IE
Klindamycyna
IE
IE
Chinupristyna/dalfopristyna
IE
IE
Tetracykliny
Doksycyklina
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Minocyklina
IE
IE
Tetracyklina
IE
IE
Tigecyklina
0,25
0,5
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
1.
Do oznaczania MIC tigecykliny metodą mikrorozcieńczen w bulionie należy stosować
świeże podłoża, przygotowane w dniu wykonania oznaczeń
129
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Oksazylidynony
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
Linezolid
2
4
Tedizolid
IE
IE
Różne leki
Chloramfenikol
Wartość
graniczna MIC
(mg/L)
S≤
R>
IE
IE
Kolistyna
IE
IE
Daptomycyna
IE
IE
Fosfomycyna iv
IE
IE
Fosfomycyna – forma doustna
Kwas fusydowy
IE
IE
IE
IE
Metronidazol
IE
IE
Mupirocyna
IE
IE
Nitrofurantoina (
Rifampicyna
IE
IE
IE
IE
Spektynomycyna
IE
IE
Trimetoprim
Trimetoprim – sulfametoksazol (kotrimoksazol)
IE
IE
IE
IE
Komentarze
Numerami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych MIC
Literami oznaczono komentarze dotyczące wartości granicznych stref zahamowania wzrostu w
metodzie dyfuzyjno-krążkowej
PK/PD - wartości graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem drobnoustrojów
ustalono dla następujących dawek (Patrz: Charakterystyki leków („Rational documents”)
część 8 ; stona internetowa EUCAST www.eucast.org)
130
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 5.0, obowiązująca od 01.01.2016
Dawkowanie
Wartości graniczne EUCAST odnoszą się do następujących dawek leków (patrz sekcja 8 w „Rationale Documents”).
Penicyliny
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Penicylina benzylowa
600 mg x 4 iv
2.4 g x 6 iv
Ampicylina
500 mg -1 g x 3-4 iv
1 - 2 g x 4-6 iv
500 mg x 3 iv
Dawka doustna w trakcie ustalania
500 mg x 3 iv
Dawka doustna w trakcie ustalania
2 g x 6 iv
Dawka doustna w trakcie ustalania
2 g x 6 iv
Dawka doustna w trakcie ustalania
Piperacylina
4 g x 3 iv
4 g x 4 iv
Piperacylina – tazobaktam
4 g x 3 iv
4 g x 4 iv
Tikarcylina
3 g x 4 iv
3 g x 6 iv
Tikarcylina – kwas klawulanowy
3 g x 4 iv
3 g x 6 iv
200 - 400 mg x 3 oral
None
Ampicylina- sulbaktam
Amoksycylina
Amoksycylina – kwas klawulanowy
Fenoksymetylopenicylina
Oksacylina
Kloksacylina
Dikloksacylina
Flukloksacylina
Mecylinam (wyłącznie niepowikłane zakażenia dróg
moczowych)
131
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Cefalosporyny
Dawka standardowa
Wysoka dawka
500 mg x 2 doustnie
1 g x 2 doustnie
2 g x 2 iv
2 g x 3 iv
1 g x 3 iv
2 g x 3 iv
Ceftarolina
600 mg x 2 iv w ciągu 1 godz.
brak
Ceftazydym
1 g x 3 iv
2 g x 3 iv
Ceftibuten
400 mg x 1 doustnie
brak
Ceftobiprol
500 mg x 3 iv w ciągu 2 godz.
brak
Ceftolozan-tazobaktam
1 g x 3 iv w ciągu 1 godz.
brak
Ceftriakson
1 g x 1 iv
2 g x 1 iv
Cefuroksym iv
750 mg x 3 iv
1.5 g x 3 iv
750 mg x 3 iv
1.5 g x 3 iv
Cefaklor
Cefadroksyl
Cefaleksyna
Cefazolina
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Cefoksytyna
Cefpodoksym
Cefuroksym forma doustna
Cefaklor
Cefadroksyl
132
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Karbapenemy
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Doripenem
500 mg x 3 iv w ciągu1 godz.
1 g x 3 iv w ciągu 4 godz.
Ertapenem
1 g x 1 iv w ciągu 30 min.
Brak
Imipenem
500 mg x 4 iv w ciągu 30 min.
1 g x 4 iv w ciągu 30 min.
Meropenem
1 g x 3 iv w ciągu 30 min.
2 g x 3 iv w ciągu 30 min.
Monobaktamy
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Aztreonam
1 g x 3 iv
2 g x 4 iv
Fluorochinolony
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Ciprofloksacyna
500 mg x 2 doustnie lub 400 mg x 2 iv
750 mg x 2 doustnie lub400 mg x 3 iv
Lewofloksacyna
500 mg x 1 doustnie lub 500 mg x 1 iv
500 mg x 2 doustnie lub 500 mg x 2 iv
Moksifloksacyna
400 mg x 1 doustnie lub 400 mg x 1 iv
brak
Norfloksacyna
400 mg x 2doustnie
brak
Ofloksacyna
200 mg x 2 doustnie lub 200 mg x 2 iv
400 mg x 2 doustnie lub 400 mg x 2 iv
Kwas nalidyksowy
133
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Aminoglikozydy
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Amikacyna
20 mg/kg x1 iv
25 mg/kg x1 iv
Gentamycyna
5 mg/kg x 1 iv
7 mg/kg x 1 iv
Netilmycyna
5 mg/kg x 1 iv
7 mg/kg x 1 iv
Tobramycyna
5 mg/kg x 1 iv
7 mg/kg x 1 iv
Glikopeptydy i lipopeptydy
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Dalbawancyna
1 g x 1 iv w ciągu 30 min. dzień 1
Jeśli potrzeba, 500 mg x 1 iv w ciągu 30 min. dzień 8
brak
Oritawancyna
1.2 g x 1 (pojedyncza dawka) iv w ciągu 3 godz.
brak
Teikoplanina
400 mg x 1 iv
800 mg x 1 iv or 400 mg x 2 iv
Telawancyna
10 mg/kg x 1 iv w ciągu 1 godz.
brak
Wankomycyna
500 mg x 4 iv lub 1 g x 2 iv lub 2 g x 1 we wlewie
ciągłym
brak
Makrolidy, linkozamidy i streptograminy
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Azytromycyna
500 mg x 1 doustnie lub 500 mg x 1 iv
brak
Klarytromycyna
250 mg x 2 doustnie
500 mg x 2 doustnie
Erytromycyna
500 mg x 2-4 doustnie lub 500 mg x 2-4 iv
1 g x 4 oral lub 1 g x 4 iv
Roksytromycyna
150 mg x 2 doustnie
brak
Telitromycyna
800 mg x 1 doustnie
brak
300 mg x 2 doustnie lub 600 mg x 3 iv
300 mg x 4 oral lub 1200 mg x 2 iv
Klindamycyna
134
Dawkowanie
Tabele wartości granicznych EUCAST wersja 6.0, obowiązująca od 01.01.2016
Tetracykliny
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Doksycyklina
100 mg x 1 doustnie
200 mg x 1 doustnie
Minocyklina
100 mg x 2 doustnie
brak
Tetracyklina
250 mg x 4 doustnie
500 mg x 4 doustnie
Tigecyklina
100 mg dawka nasycająca, następnie 50 mg x 2 iv
brak
Oksazylidynony
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Linezolid
600 mg x 2 doustnie lub 600 mg x 2 iv
brak
Tedizolid
200 mg x 1 doustnie
brak
Różne leki
Dawka standardowa
Wysoka dawka
Chloramfenikol
1 g x 4 doustnie lub1 g x 4 iv
2 g x 4 doustnie or 2 g x 4 iv
Kolistyna
3 MU x 3 iv z dawką nasycającą 9 MU
None
Daptomycyna
250 mg x 1 iv
500 mg x 1 iv
Fosfomycyna iv
4 g x 3 iv
8 g x 3 iv
Fosfomycyna – forma doustna
3 g x 1 doustnie jako pojedyncza dawka
None
Kwas fusydowy
500 mg x 2 doustnie lub 500 mg x 2 iv
500 mg x 3 doustnie or 500 mg x 3 iv
Metronidazol
400 mg x 3 doustnie lub 400 mg x 3 iv
500 mg x 3 doustnie or 500 mg x 3 iv
Mupirocyna
Jedynie do stosowania miejscowo
Nitrofurantoina (
50 mg x 3 doustnie
100 mg x 4 oral
Rifampicyna
600 mg x 1 doustnie lub 600 mg x 1 iv
600 mg x 2 doustnie or 600 mg x 2 iv
Spektynomycyna
2 g x 1 domięśniowo
None
Trimetoprim
160 mg x 2 oral
None
Trimetoprim – sulfametoksazol (ko-trimoksazol)
(160 mg trimethoprim + 800 mg sulfa) x 2 doustnie lub
(160 mg trimethoprim + 800 mg sulfa) x 2 iv
(240 mg trimethoprim + 1.2 g sulfa) x 2 doustnie lub
(240 mg trimethoprim + 1.2 g sulfa) x 2 iv
135
Download