Uploaded by paulinaprudzic

65690434-Test-II-Aparat-Ruchu

advertisement
grupa
a
Aparat ruchu
...................................................
Imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 32 punkty.
1. Wpisz rodzaj kości przedstawionej na ilustracji
i wybierz jej charakterystyczną cechę.
(0–1)
...............................
........................
Klasa
4. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1)
Sztywność i twardość kości zapewniają
A. białka.
B. związki wapnia i fosforu.
C. komórki kostne.
D. szpik czerwony i żółty.
5. Na ilustracji przedstawiono budowę wewnętrzną kości
dziecka. Wpisz nazwę elementu budowy kości
oznaczonego na ilustracji literą x i podaj jego rolę.
(0–2)
A. Długość i szerokość przekraczają jej grubość
B. Mają nieregularny kształt.
C. Długość, szerokość i grubość mają podobne
wymiary.
D. Długość przekracza grubość i szerokość.
2. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych wyrazów.
(0–3)
krótkie, ramienna, różnokształtne, płaskie
Kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , np. kręgi,
mają wyrostki służące do przytrzymywania mięśni.
Kości długie, np. kość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
umożliwiają poruszanie ręką.
Kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , np. kości nadgarstka,
są odporne na złamanie.
3. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje
dotyczące budowy kości wpisz literę P, a obok
zawierających fałszywe informacje – literę F. (0–4)
Związki mineralne zawarte w tkance kostnej nadają
jej elastyczność i sprężystość. . . . .
Budowa kości nie zmienia się wraz z wiekiem. . . . .
Kości dzieci są mniej podatne na złamania,
ponieważ zawierają więcej tkanki chrzęstnej. . . . .
Proces kostnienia szkieletu zachodzi przez
całe życie człowieka. . . . .
x–................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6. Przyporządkuj nazwy elementów budowy kości
(0–3)
odpowiadającym im opisom.
A. okostna . . . .
B. istota zbita. . . .
C. tkanka chrzęstna. . . .
1. Chroni nasady kości przed ścieraniem.
2. Gromadzi żelazo.
3. Zbudowana jest z blaszek kostnych tworzących
kanały dla nerwów i naczyń krwionośnych.
4. Zawiera komórki kościotwórcze, odbudowujące
kość po złamaniu.
7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1)
W szkielecie kończyny górnej oraz jej obręczy kość
płaska to
A. obojczyk.
B. kość łokciowa.
C. kość ramieniowa.
D. łopatka.
(0–4) 13. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
8. Uzupełnij tabelę.
Element układu
szkieletowego
Rola
łączy kończynę górną
z kręgosłupem
ochrania płuca i serce
(0–1)
Wielkość klatki piersiowej może się zmieniać
dzięki obecności
A. chrząstek.
B. mostka.
C. żeber wolnych.
D. żeber prawdziwych.
14. Zależnie od sposobu połączenia z mostkiem żebra
dzielą się na prawdziwe, rzekome i wolne. Wyjaśnij,
w jaki sposób łączą się z mostkiem żebra rzekome.
(0–1)
kręgosłup
....................................................
czaszka
....................................................
....................................................
9. Podkreśl nazwy kości mózgoczaszki.
(0–2)
czołowa, szczęka, klinowa, ciemieniowa, skroniowa,
nosowa, potyliczna, jarzmowa
10. Rozpoznaj i wpisz nazwę opisanej struktury. (0–1)
Przestrzenie wypełnione powietrzem znajdujące się
w niektórych kościach czaszki wpływają m.in. na
barwę głosu.
....................................................
11. Podkreśl nazwę odcinka kręgosłupa zbudowanego
z 12 kręgów.
(0–1)
A. Krzyżowy.
B. Piersiowy.
C. Lędźwiowy.
D. Szyjny.
12. Zaznacz zestaw, który zawiera prawidłowe opisy
elementów budowy kręgu przedstawionego na
ilustracji.
(0–1)
15. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1)
Obręcz miedniczną tworzą
A. kość udowa połączona z kością miedniczną.
B. kość krzyżowa zrośnięta z kością udową.
C. zrośnięte ze sobą kości biodrowa z kulszową.
D. kości miedniczne zrośnięte z kością krzyżową.
16. Podkreśl zdanie, które opisuje staw kulisty.
(0–1)
A. Główka ma kształt kuli, a panewka jest wklęsła.
B. Łączy pierwsze dwa kręgi kręgosłupa.
C. Pozwala na wykonywanie ruchów tylko
w jednej płaszczyźnie.
D. Uniemożliwia ruch kości we wszystkich
kierunkach.
17. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1)
W wykonywaniu ruchów głowy uczestniczą
A. mięśnie szyi, staw obrotowy i kręgi szyjne.
B. mięśnie głowy, staw kulisty i obojczyk.
C. mięśnie szyi, staw kulisty i kręgi szyjne.
D. mięśnie grzbietu, staw obrotowy i łopatki.
18. Podkreśl zdania, które opisują zmiany zachodzące
podczas zginania kończyny górnej.
(0–3)
A. Mięsień dwugłowy ramienia kurczy się.
A. 1– wyrostki stawowe, 2 – łuk kręgu,
3 – wyrostek kolczysty, 4 – trzon kręgu.
B. 1 – trzon kręgu, 2 – łuk kręgu, 3 – wyrostki
stawowe, 4 – wyrostek kolczysty.
C. 1 – łuk kręgu, 2 – trzon kręgu, 3 – wyrostki
stawowe, 4 – wyrostek kolczysty.
D. 1 – wyrostki stawowe, 2 – wyrostek kolczysty,
3 – łuk kręgu, 4 – trzon kręgu.
B. Brzusiec zginacza kurczy się, a ścięgno
pociąga za sobą kości.
C. Mięsień trójgłowy ramienia kurczy się.
D. Brzusiec prostownika kurczy się, a ścięgno
pociąga za sobą kości.
E. Staw łokciowy umożliwia ruch kości ramiennej
i kości przedramienia w jednej płaszczyźnie.
grupa
b
Aparat ruchu
...................................................
Imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 32 punkty.
........................
Klasa
1. Wpisz rodzaj kości przedstawionej na ilustracji
4. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1)
i wybierz jej charakterystyczną cechę.
(0–1)
Sprężystość i odporność kości na odkształcenia
zapewniają jej
A. białka.
B. związki wapnia i fosforu.
C. komórki kostne.
D. szpik czerwony i żółty.
.................................................
A. Długość i szerokość przekraczają jej grubość.
B. Mają nieregularny kształt.
C. Długość, szerokość i grubość mają podobne
wymiary.
D. Długość przekracza grubość i szerokość.
2. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych
wyrazów.
5. Na ilustracji przedstawiono budowę wewnętrzną kości
dziecka. Wpisz nazwę elementu budowy kości
oznaczonego na ilustracji literą x i podaj jego rolę.
(0–2)
(0–3)
długie, nadgarstka, kręgi, płaskie
Kości różnokształtne, np. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
mają wyrostki służące do przytrzymywania mięśni.
Kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , np. kość
ramienna, umożliwiają poruszanie ręką.
Kości krótkie, np. kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
są odporne na złamanie.
3. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje
dotyczące budowy kości wpisz literę P, a obok
zawierających fałszywe informacje – literę F.
(0–4)
Związki mineralne zawarte w tkance kostnej
nadają jej sztywność i twardość. . . . .
Budowa kości zmienia się wraz z wiekiem.
Z czasem stają się one bardziej kruche. . . . .
Kości dorosłych są bardziej podatne na złamanie,
ponieważ zawierają więcej tkanki chrzęstnej niż
kostnej. . . . .
Kostnienie polega na zastępowaniu tkanki
chrzęstnej tkanką kostną. . . . .
x–.........................................
.....
...................................................
6. Przyporządkuj nazwy elementów budowy kości
ich charakterystykom.
(0–3)
A. szpik kostny . . . .
B. tkanka chrzęstna . . . .
C. istota zbita . . . .
1. Chroni nasady kości przed ścieraniem.
2. Jest miejscem wytwarzania komórek krwi.
3. Umożliwia przyrost kości na grubość.
4. Zawiera blaszki kostne tworzące kanały
dla nerwów.
7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1)
W szkielecie kończyny górnej i jej obręczy kość
płaska to
A. obojczyk.
B. łopatka.
C. kość łokciowa.
D. kość ramienna.
8. Uzupełnij tabelę.
Element układu
szkieletowego
Rola
obręcz barkowa
(0–4) 13. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Wykonywanie wdechów i wydechów
umożliwiają obecne w klatce piersiowej
A. chrząstki.
B. mostek.
C. żebra wolne.
D. żebra prawdziwe.
klatka piersiowa
pozwala utrzymać
pionową postawę ciała
(0–1)
14. Zależnie od sposobu połączenia z mostkiem
żebra dzielą się na prawdziwe, rzekome i
wolne. Wyjaśnij, w jaki sposób z mostkiem
łączą się żebra prawdziwe.
(0–1)
..................................................
ochrania mózg
..................................................
9. Podkreśl nazwy kości trzewioczaszki.
(0–2)
czołowa, szczęka, żuchwa, ciemieniowa,
..................................................
skroniowa, nosowa, potyliczna, jarzmowa
10. Rozpoznaj i wpisz nazwę opisanej struktury.
(0–1)
Znajdujące się w niektórych kościach czaszki
przestrzenie wypełnione powietrzem biorą udział
m.in. w ogrzewaniu i nawilżaniu powietrza
wdychanego przez nos.
..................................................
11. Zaznacz odcinek kręgosłupa zbudowany
z 7 kręgów.
15. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1)
Obręcz miedniczną tworzą
A. kość udowa połączona z kością miedniczną.
B. kości miedniczne zrośnięte z kością
krzyżową.
C. kość krzyżowa zrośnięta z kością udową.
D. zrośnięte ze sobą kości biodrowa z kulszową.
16. Podkreśl zdanie, które opisuje staw kulisty. (0–1)
(0–1)
A. Krzyżowy.
B. Piersiowy.
C. Lędźwiowy.
D. Szyjny.
12. Zaznacz zestaw, który prawidłowo opisuje
budowę kręgu przedstawionego na ilustracji.
..................................................
A. Panewka ma kształt kuli, a główka kości jest
wklęsła.
B. Łączy pierwsze dwa kręgi kręgosłupa.
C. Umożliwia ruch kości we wszystkich
kierunkach.
(0–1)
D. Pozwala na wykonywanie ruchów tylko w
jednej płaszczyźnie.
17. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
(0–1)
W wykonywaniu ruchów głowy uczestniczą
A. mięśnie grzbietu, staw obrotowy, łopatki.
B. mięśnie szyi, staw kulisty, kręgi szyjne.
C. mięśnie głowy, staw kulisty, obojczyk.
D. mięśnie szyi, staw obrotowy, kręgi szyjne.
A. 1 – łuk kręgu, 2 – trzon kręgu,
3 – wyrostki stawowe, 4 – wyrostek kolczysty.
B. 1 – wyrostki stawowe, 2 – łuk kręgu,
3 – wyrostek kolczysty, 4 – trzon kręgu.
C. 1 – trzon kręgu, 2 – łuk kręgu,
3 – wyrostki stawowe, 4 – wyrostek kolczysty.
D. 1 – wyrostek kolczysty, 2 – wyrostki
stawowe, 3 – łuk kręgu, 4 – trzon kręgu.
18. Podkreśl trzy zdania opisujące proces prostowania
kończyny górnej.
(0–3)
A. Brzusiec mięśnia trójgłowego kurczy się,
a ścięgno pociąga za sobą kości.
B. Mięsień dwugłowy ramienia kurczy się.
C. Zginacz rozluźnia się.
D. Staw łokciowy powoduje ruch kości ramiennej
i kości przedramienia w jednej płaszczyźnie.
E. Brzusiec zginacza kurczy się.
F. Triceps rozkurcza się.
Download