Uploaded by User1192

EE modulacja

advertisement
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Nawigacyjny
ELEMENTY ELEKTRONIK-LABORATORIUM nr.1
Kierunek
Specjalność:
Ćw:1
Kierownik:
Drużyna:
Data:
Maks.l. punktów
za spr.
Nawigacja
Semestr:
Transport Morski Grupa:
Modulacja AM i FM
40
3
Wersja instrukcji : 20190117
Punkty ze
200
wszystkich
sprawozdań :
1. Wprowadzenie :
 Transmisja danych ze źródła (nadajnika) do odbiornika jest zawsze
narażone na zakłócenia wynikające między innymi z właściwości
medium transmisyjnego. Warunkiem poprawnej transmisji danych
jest dopasowanie charakterystyki widmowej sygnału
przenoszącego informację do charakterystyki widmowej medium
transmisyjnego. Takie dopasowanie sygnału otrzymuje się przy
pomocy modulacji. Modulacja sygnału jest to celowa zmiana
pojedynczego parametru (takiego jak amplituda, częstotliwość, czy
faza) jednego sygnału (sygnału nośnego) przez inny sygnał (sygnał
modulujący). Modulacje wykorzystywane w telekomunikacji
możemy podzielić przede wszystkim ze względu na rodzaj sygnału
przenoszącego informację na modulacje analogowe oraz
modulacje cyfrowe. Badane przez nas w tym ćwiczeniu modulacje
amplitudy (AM) i częstotliwości (FM) zaliczają się do modulacji
analogowych.
2. Omówienie zagadnień :
 Czym jest modulacja i jaki jest cel jej zastosowania ?
Modulacja zmiana parametrów sygnału (najczęściej częstotliwości i
amplitudy ) zachodzi samorzutnie lub jest wykonywana celowo .
Najlepszym przykładem celowego używania modulacji jest edycja
sygnałów radiowych, w celu ich łatwiejszej propagacji. Modulacja
samorzutna przejawia się na przykład na sygnale przejeżdżającej koło nas
straży pożarnej .
 Czym jest widmo sygnału ?
Jest to graficzne przedstawienie sygnału w dziedzinie częstotliwości.
 Co to jest układ przemiany częstotliwości i do czego służy?
Jest to układ służący do wytworzenia z dwóch wejściowych sygnałów o różnych
częstotliwościach trzeciego sygnału, o częstotliwości będącej kombinacja
częstotliwości sygnałów wejściowych. Służy jako mieszacz superheterodyny.
 Jaka jest różnica pomiędzy modulacja amplitudową a
częstotliwościową?
Przy modulacji AM amplituda fali nośnej zmienia się w takt napięcia
modulującego. Jest to jeden z najstarszych rodzajów emisji
wykorzystywanych w radiokomunikacji. Z kolei modulacja FM
wykorzystuje zjawisko chwilowej zmiany częstotliwości fali nośnej nie
zmieniając jej amplitudy. Częstotliwość nośnej zależna jest tu od
amplitudy sygnału modulującego. Główną zaletą tej emisji jest mała
wrażliwość na zakłócenia jak również mniejsza ilość zakłóceń
emitowanych. Przydatność tej emisji może potwierdzać fakt, iż jest
ona powszechnie używana przez stacje
 Czym jest indeks modulacji ?
Indeks modulacji jest to stosunek odchyłki spowodowanej przez
modulację do częstotliwości modulacji.
3. Przebieg ćwiczenia :
W programie Multisim stworzyliśmy dwa układy zlokalizowane obok siebie tak
aby była możliwość porównywania odczytów graficznych. Układy składały się z
następujących elementów :
 Układ 1: nadajnik AM,XSA1,XSC2
 Układ 2: nadajnik FM,XSA1,XSC2
Po czym wykonaliśmy pięć prób różniących się indeksem modulacji .





Pierwsza próba indeks modulacji (M) =0
Druga próba indeks modulacji (M) =0,5%
Trzecia próba indeks modulacji (M) =1%
Czwarta próba indeks modulacji (M) =5%
Piąta próba indeks modulacji (M) =10%
4. Przebieg ćwiczenia :
 Próba pierwsza dla indeksu modulacji M = 0
Jak widać na powyższym zrzucie ekranu przebieg impulsu jest jednostajny, a
amplituda jest zgodna z danymi wejściowymi. Nie ma widocznych żadnych
zniekształceń. Na obrazie widma widać tylko pojedynczy, wysoki pasek.
 Próba druga dla indeksu modulacji M = 0,5%
Przy ustawieniu modulacji na 0.5 otrzymaliśmy powyższe przebiegi. Jak widać
na pierwszym (górnym) oscyloskopie dotyczącym modulacji AM, pomimo że
indeks modulacji jest dość niski, wpływa ona bardzo wyraźnie na amplitudę
sygnału. Zmienia się ona okresowo. Z kolei na dolnym oscyloskopie,
dotyczącym modulacji częstotliwości zmiana jest bardzo mała, niemożliwa do
porównania ze stanem przy zerowej modulacji ze względu na różnicę w
wersjach programu i inny wygląd podziałki. Można jednak zauważyć niewielkie
różnice przy porównaniu powyższego zrzutu z wynikami kolejnych pomiarów,
stąd też bez większego błędu można założyć, że taka niewielka zmiana
częstotliwości wystąpiła także i w tym wypadku. Zarówno przy modulacji
amplitudy jak i częstotliwości, widma wyglądają dość podobnie: jeden wysoki
pasek i symetrycznie ułożone krótkie paski po obu jego stronach (2 w
przypadku AM, 4 w przypadku FM)
 Próba trzecia dla indeksu modulacji M = 1%
Po zwiększeniu modulacji do wartości 1 amplituda znów się zmienia. Na
oscyloskopie prezentującym modulację amplitudy, widzimy, że zmiana ta jest
gwałtowniejsza niż w przypadku niższego indeksu modulacji. Na dolnym
oscyloskopie nie zauważa się zmiany częstotliwości w stosunku do pomiaru dla
indeksu modulacji 0.5 W przypadku widma sygnału AM możemy zauważyć
wzrost wysokości niższych, bocznych pasków w stosunku do poprzedniego
pomiaru. W widmie sygnału FM paski „wyrównały się”. Najwyższy pasek spadł
o 2 V, a średnie paski wzrosły o 2 V. Dwa najniższe, zewnętrzne paski wzrosły
nieznacznie.
 Próba czwarta dla indeksu modulacji M = 5%
Po zwiększeniu modulacji do wartości 5 amplituda znów się zmienia. Na
oscyloskopie prezentującym modulację amplitudy, widzimy zmianą ale już nie
tak gwałtowną jak wcześniej . Na dolnym oscyloskopie zauważymy już delikatną
zmianę widma sygnału AM . Możemy zauważyć większy wzrost wysokości
niższych bocznych pasków jak i większą ich liczbę w stosunku do poprzedniego
pomiaru.
 Próba piąta indeksu modulacji M = 10%
Po zwiększeniu modulacji do wartości 10 amplituda znów się zmienia. Na
oscyloskopie prezentującym modulację amplitudy, widzimy zmianą ale już nie
tak gwałtowną jak wcześniej . Na dolnym oscyloskopie zauważymy jeszcze
wyraźniejszą lecz i tak delikatną zmianę widma sygnału AM . Możemy
zauważyć większy wzrost wysokości niższych bocznych pasków jak i większą ich
liczbę w stosunku do poprzedniego pomiaru.
5. WNIOSKI
Niewątpliwą zaletą modulacji AM jest jej prostota oraz to, że jest
wąskopasmowa, co oznacza, że ma wąskie widmo (przez co z kolei
zajmuje mało miejsca). Jednak musimy zauważyć wady tej metody, czyli
podatność na zakłócenia oraz słaba jakość przekazywanego sygnału.
Modulacja FM w porównaniu do modulacji AM ma sporo zalet, między
innymi to, że oferuje o wiele większą jakość oraz jest odporniejsza na
zakłócenia. Jedyną wadą jest to, że jej widmo jest o wiele szersze, przez
co zajmuje więcej miejsca.
Download