Uploaded by elzbieta.oleksiak83

Procedura Przetwarzania Poznawczego schemat

advertisement
Sesja 1 WPROWADZENIE I PSYCHOEDUKACJA







Symptomy PTSD krótki opis
Przetwarzanie doświadczeń traumatycznych
Poznawcza teoria (struktura przekonań, asymilacja, nadakomodacja)
Typy emocji
Wywiad na temat doświadczenia traumatycznego
Uzasadnienie terapii – stuck points (punkty utknięcia poznawczego – konflikt przekonania a fakty)
Omówienie celu terapii

Przejrzeć z pacjentem
 Omówić naturalne reakcje unikania terapii
 Omówienie struktury sesji 1-12
 Zadanie domowe i zakończenie sesji
Praca domowa :
Opowiadanie nr 1 (45 minut ciągłego pisania o wydarzeniu traumatycznym, gdy nie możesz postaw kreskę –
nawiązanie do 5 sfer)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 2 ZNACZENIE PRZYPISYWANE TRAUMIE

 Czytanie Opowiadania nr 1 , identyfikacja punktów konfliktowych przekonania, które uległy zmianie przez
traumę (jeżeli pacjent nie wykonał pracy domowej opowiada zdarzenie na sesji)
 Punkty utknięcia Stuck Points z opowiadania – dyskusja (pacjent identyfikuje przekonania wywołujące
dysonans oraz identyfikuje proces asymilacji akomodacji i nadakomodacji)
 Związek między zdarzeniami, myślami i uczuciami (praca z emocjami  5 emocji podstawowych, emocje
wtórne: poczucie winy, wstyd; pacjent identyfikuje swoje emocje)
 Pacjent czyta narrację jeszcze raz w 1 osobie jeśli było napisane bezosobowo, jeśli nie identyfikuje emocje

Wprowadzenie arkusza nauka wypełniania
Praca domowa:
 1 raz dziennie wypisać ważne emocjonalnie wydarzenie  Arkusz ABC
 Raz uzupełnić arkusz ABC po bezpośrednim skojarzeniu z traumą
Sesja 2 a SESJA DOTYCZĄCA ŻAŁOBY
Jeżeli ktoś stracił kogoś w sesji 2 nie robimy punktów dotyczących:


Emocji – nowe sposoby pracy z klientem
Nie ma arkusza ABC
Zostaje to zastąpione rozmową na temat straty, jak strata wpływa na 5 sfer. Jako praca domowa zalecane napisanie
opowiadania o stracie.
 Czytanie opowiadania o stracie, różnice między 1 i 2 opowiadaniem
 Psychoedukacja – żałoba
 Związek między zdarzeniami, myślami i uczuciami (praca z emocjami  5 emocji podstawowych, emocje
wtórne: poczucie winy, wstyd; pacjent identyfikuje swoje emocje)

Wprowadzenie arkusza nauka wypełniania
Praca domowa:
 1 raz dziennie wypisać ważne emocjonalnie wydarzenie  Arkusz ABC
 Raz uzupełnić arkusz ABC po bezpośrednim skojarzeniu z traumą
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 3 IDENTYFIKACJA PRZEKONAŃ I EMOCJI

 Przeglądamy wypełnione arkusze + psychoedukacja (określenia dla myśli, emocji; przypomnienie sytuacji, gdy
zmiana myśli powodowała zmianę emocji; rozumienie samoobwiniania i wstydu- możliwa weryfikacja tych
stanów)
 Poszukiwanie Stuck Points i użycie Dialogu Sokratejskiego
 Przedyskutowanie arkusza ABC
destruktywne)
 Wyjaśnienie jak pisać opowiadanie
odnoszącego się do traumy (zwrócenie uwagi na emocje
Praca domowa:
 Opowiadanie (Narracja traumy 1)pełny opis traumy + zapachy, dźwięki, emocje (linia jak zwykle)
 Codziennie czytanie całego opowiadania
 Codziennie arkusz ABC
Sesja 4 PAMIĘTANIE (PRZETWARZANIE) TRAUMATYCZNEGO ZDARZENIA

 Czytanie narracji (w trakcie: utrzymanie pobudzenia i emocji, identyfikacja Stuck Points – metaakomodacja,
zmiana samoobwiniania – asymilacja, w przypadku bezemocjonalnego czytania  zaczynamy od początku)
 Identyfikacja Stuck Points ( zwróć uwagę, gdzie klient robił przerwę w pisaniu – związane z silnym napięciem)
– omówienie zniekształceń poznawczych
 Odpowiedzialność a wina – dyskusja
Praca domowa:
 Napisanie nowej narracji (Narracja traumy 2) ze szczegółami myśli, emocje+myśli i emocje przychodzące do głowy
podczas pisania
 Codzienne czytanie narracji
 Codziennie arkusz ABC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 5 PONOWNE ODTWARZANIE TRAUMY

 Pacjent czyta narrację traumy 2 a my staramy się znaleźć różnicę pomiędzy 1 a 2 narracją traumy (analiza
emocji, praca nad przekonaniami, wprowadzenie kwestionujących pytań, emocje wcześniej i teraz,
podobieństwa i różnice w czasie traumy i teraz, emocje w trakcie pisanie kiedyś i teraz)
 Zwrócenie uwagi na samoobwinianie

Wprowadzenie Arkusza Kwestionujących Pytań (ChQW) – praca nad przekonaniami
wywołującymi konflikt, wyjaśnienie pracy z arkuszem
Praca domowa:
 Poddawanie analizie 1 raz dziennie jednego przekonania arkuszem Kwestionujących Pytań
 Praca na narracji i czytanie jej 1 raz dziennie - jeśli nie została zakończona
Sesja 6 KWESTIONUJĄCE (PROWOKUJĄCE) PYTANIA

 Analiza
praca nad meta-akomodacją rozwiązanie problemu samoobwiniania, analiza
narracji jeśli jest potrzebna
 Praca nad sprzecznymi i konfliktowymi przekonaniami
 Wprowadzenie Arkusza Wzory Myślenia Automatycznego
(analiza przykładów, jak powstaje i
działa meta-akomodacja, Pytania Sokratejskie pacjent zadaje sobie sam
Praca domowa:
 Identyfikacja sprzecznych przekonań i znalezienie ukrytych automatycznych schematów, notowanie nowych
przykładów każdego dnia
 Odkrywanie wzorów reakcji na bieżące doświadczenia związane z doświadczeniem traumatycznym
 Kontynuowanie czytania narracji, jeśli wywołuje silne emocje negatywne
 Jeśli pacjent miał problem z Arkuszem Kwestionujących Pytań prosimy o ponowne wykonanie w ciągu tygodnia
tego zadania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 7 ROZPOZNAWANIE AUTOMATYCZNYCH WZORÓW MYŚLENIA (ZNIEKSZTAŁCEŃ
POZNAWCZYCH)

 Analiza zniekształceń poznawczych pod kątem sprzecznych przekonań w kontekście traumy

Użycie arkuszy do pracy nad traumatycznym doświadczeniem
 Wprowadzenie do 1 z 5 sfer: Bezpieczeństwo w odniesieniu do Ja i Innych

w odniesieniu do poczucia bezpieczeństwa związanych ze sprzecznymi przekonaniami
(praktyczne wykonanie arkusza)
Praca domowa:
 Wykonanie arkusza bieżąca identyfikacja sprzecznych przekonań odnośnie bezpieczeństwa i konfrontacja w
arkuszu
 Kontynuowanie czytania narracji jeśli wywołuje silne emocje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 8 BEZPIECZEŃSTWO

 Analiza
dotyczącego Bezpieczeństwa
 2 sfera: Zaufanie w odniesieniu do siebie i innych
Praca domowa:

bieżąca identyfikacja sprzecznych przekonań dotyczących zaufania
 Kontynuacja czytania jeśli występują silne emocje negatywne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 9 ZAUFANIE

 Analiza
dotyczącego Zaufania
 3 sfera: Siła/Kontrola w odniesieniu do siebie i innych
Praca domowa:

bieżąca identyfikacja sprzecznych przekonań dotyczących siły/kontroli
 Kontynuacja czytania jeśli występują silne emocje negatywne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 10 KONTROLA


związek kontrola-samoobwinianie, analiza sposobu odczuwania gniewu
 Optymalne sposoby odczuwania siły/kontroli
 4 sfera: Poczucie akceptacji siebie, innych
Praca domowa:

bieżące sprzeczne przekonania dotyczące samoakceptacji
 Zrobienie 1 miłej rzeczy dziennie dla siebie
 Powiedzenie sobie co najmniej 1 komplementu
 Czytanie narracji jeśli….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 11 SAMOAKCEPTACJA

 Analiza reakcji pacjenta w sytuacji otrzymywania komplementów i angażowania się w przyjemną aktywność

analiza sytuacji związanych z samokacjeptacją
 5 sfera: Prywatność (Intymność)
Praca domowa:

bieżące sprzeczne przekonania dotyczące intymności/prywatności
 Napisanie narracji (Narracja traumy nr3) – jakie znaczenie TERAZ przypisuje temu co się stało. Jakie są aktualne
przekonania na temat 5 sfer, Co teraz myśli
 Zrobienie 1 miłej rzeczy dziennie dla siebie
 Powiedzenie sobie co najmniej 1 komplementu
 Jeśli trzeba przeczytanie narracji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesja 12 PRYWATNOŚĆ (INTYMNOŚĆ) ANALIZA ZNACZENIA TRAUMATYCZNEGO
DOŚWIADCZENIA

analiza sytuacji związanych z intymnością
 Czytanie Narracji nr 3 analiza porównawcza z narracją nr 1
 Zaangażowanie pacjenta w dalszy proces rozwoju
 Identyfikacja celów rozwoju w przyszłości i strategii ich osiągnięcia
Kwestionariusz Objawów PTSD: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nie ma tylko na 1 i ostatniej sesji
Arkusz Kwestionujących Przekonań używany na sesji: 1,7,8,9,10,11,12
Arkusz Kwestionujących Pytań sesje: 5,6,7
Arkusz Myśli Automatycznych: 6,7
Arkusz ABC na sesji: 2,2a
Czytanie narracji na sesji: 2,2a (opowiadanie1), 4 (narracja traumy 1), 5 (Narracja traumy 2), 12 (Narracja traumy 3)
Praca ze Stuck Points sesje:2,3,4
Pytania Sokratejskie:3,6
Download