Uploaded by jaskolka.magdalena

sorkwity

advertisement
GMINA WIEJSKA
SORKWITY
32:,$705Ą*2:6.,
2017
Liczba
PLHMVFRZRĞFL
27
VRáHFWZ
20
Powierzchnia w km²
/8'12ĝû
185
Wybrane dane statystyczne
2015
/XGQRĞü
2016
/XGQRĞüZHGáXJSáFLLZLHNXZ2017 r.
Powiat
2017
2017
4654
4618
4568
25
25
25
47
.RELHW\QDPĊĪF]\]Q
100
99
100
104
/XGQRĞüZZLHNXQLHSURGXNF\MQ\PQDRVyE
w wieku produkcyjnym
55,0
54,7
55,7
57,0
'RFKRG\RJyáHPEXGĪHWXJPLQ\QDPLHV]NDĔFD
Z]á
3220
4160
4524
4533
:\GDWNLRJyáHPEXGĪHWXJPLQ\QDPLHV]NDĔFD
Z]á
/XGQRĞü na 1 km²
50381
3157
4096
4753
4351
Turystyczne obiekty noclegowe୹
10
10
9
86
0LHV]NDQLDRGGDQHGRXĪ\WNRZDQLDQDW\V
OXGQRĞFL
19
15
13
21
3UDFXMąF\୽ QDOXGQRĞFL
59
65
64
183
10,4
9,5
8,1
6,4
ZRGRFLąJRZHM
96,0
96,0
97,4
99,1
kanalizacyjnej
32,0
32,3
30,1
74,8
0,2
0,1
0,1
41,9
989
1001
1040
1497
8G]LDáEH]URERWQ\FK]DUHMHVWURZDQ\FK
ZOLF]ELHOXGQRĞFLZZLHNXSURGXNF\MQ\P Z
0ĉĩ&=<ħ1,
2284
KOBIETY
2284
/XGQRĞüZRJyáXOXGQRĞFLNRU]\VWDMąFD
z instalacji:
gazowej
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze
5(*21QDW\VOXGQRĞFLZZLHNX
produkcyjnym
Wybrane dane demograficzne
w 2017 r.
/XGQRĞü
Powiat
Gmina
0LJUDFMHOXGQRĞFLQDSRE\WVWDá\
Powiat=100
50381
4568
25701
2284
8,9
8URG]HQLDĪ\ZH
436
46
10,6
Zgony
498
47
9,4
Przyrost naturalny
-62
-1
x
-127
-30
x
w tym kobiety
6DOGRPLJUDFMLRJyáHP
/XGQRĞüZZLHNX
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
9,1
9044
930
10,3
32090
2934
9,1
9247
704
7,6
୹'DQHGRW\F]ąRELHNWyZSRVLDGDMąF\FK10LZLĊFHMPLHMVFQRFOHJRZ\FK୽%H]SRGPLRWyZJRVSRGDUF]\FKROLF]ELHSUDFXMąF\FKGR9 osób oraz gospodarstw indywidualnych
w rolnictwie. ಠ:SU]\SDGNXPLJUDFML]DJUDQLF]Q\FKGDQHGRW\F]ą2014 r.
1
FINANSE PUBLICZNE
'RFKRG\LZ\GDWNLEXGĪHWXJPLQ\ZHGáXJURG]DMyZZU
ĝURGNLZGRFKRGDFKEXGĪHWX
gminy na finansowanie
LZVSyáILQDQVRZDQLHSURJUDPyZ
i projektów unijnych w 2017 r.
0,2
POQ]á
W 2017UZ\GDWNLQDRĞZLDWĊLZ\FKRZDQLH
Z\QLRVá\7504W\V]á
6WUXNWXUDGRFKRGyZEXGĪHWX
JPLQ\ZHGáXJG]LDáyZ
2*Ïà(0
2015
2016
6WUXNWXUDZ\GDWNyZEXGĪHWX
JPLQ\ZHGáXJG]LDáyZ
2017
2*Ïà(0
2015
2016
2017
100,0
100,0
100,0
2,4
2,4
2,4
-
0,1
1,1
Gospodarka mieszkaniowa
2,1
2,0
2,2
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
%H]SLHF]HĔVWZRSXEOLF]QHLRFKURQD
SU]HFLZSRĪDURZD
0,6
1,2
0,7
-
0,1
0,1
Administracja publiczna
%H]SLHF]HĔVWZRSXEOLF]QHLRFKURQD
SU]HFLZSRĪDURZD
38,2
32,0
30,9
-
-
-
1,7
1,5
3,7
2ĞZLDWDLZ\FKRZDQLH
37,5
33,5
34,2
21,3
31,3
4,0
3RPRFVSRáHF]QD
26,8
36,7
8,6
5ROQLFWZRLáRZLHFWZR
7UDQVSRUWLáąF]QRĞü
5yĪQHUR]OLF]HQLD
2ĞZLDWDLZ\FKRZDQLH
3RPRFVSRáHF]QD
3R]RVWDáH]DGDQLDZ]DNUHVLHSROLW\NL
VSRáHF]QHM
0,4
-
-
Edukacyjna opieka wychowawcza
1,3
0,7
0,5
x
x
28,5
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
ĞURGRZLVND
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
QLHSRVLDGDMąF\FKRVRERZRĞFL
prawnej
3R]RVWDáH
100,0
100,0
100,0
5ROQLFWZRLáRZLHFWZR
2,8
3,0
2,5
7UDQVSRUWLáąF]QRĞü
1,0
1,1
3,9
5yĪQHUR]OLF]HQLD
2*Ïà(0
w tym w sektorze: rolniczym
SU]HP\VáRZ\P
budowlanym
QDW\VOXGQRĞFL
2VRE\IL]\F]QHSURZDG]ąFHG]LDáDOQRĞü
JRVSRGDUF]ąQD10W\VOXGQRĞFL
'áXJRĞüĞFLHĪHN
rowerowych
w 2017 r.
- km
1,4
0,9
12,4
11,6
0,9
1,3
0,6
3R]RVWDáH]DGDQLDZ]DNUHVLHSROLW\NL
VSRáHF]QHM
0,6
-
-
Edukacyjna opieka wychowawcza
2,7
1,8
1,4
Rodzina
x
x
27,4
Gospodarka komunalna i ochrona
ĞURGRZLVND
4,9
5,5
4,7
2,7
2,7
2,6
-
-
-
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
2,1
1,7
1,7
-
-
-
Kultura fizyczna
0,3
0,2
0,2
']LDáDOQRĞüXVáXJRZD
0,1
0,2
0,6
Ochrona zdrowia
0,4
0,3
0,2
3R]RVWDáH
2,0
0,9
1,5
28,8
25,6
23,3
0,5
0,4
-
REGON
Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON w 2017 r.
3,6
14,3
MIESZKANIA
Powiat
Gmina
4805
305
174
18
429
28
601
51
954
668
701
497
0LHV]NDQLDRGGDQHGRXĪ\WNRZDQLD
2016
2*Ïà(0
w tym:
indywidualne
SU]H]QDF]RQHQDVSU]HGDĪ
lub wynajem
Zasoby mieszkaniowe
0LHV]NDQLD୹
3U]HFLĊWQDSRZLHU]FKQLDXĪ\WNRZD୹
1 mieszkania w m²
/LF]EDZ\SáDFRQ\FKGRGDWNyZ
mieszkaniowych
=DOHJáRĞFLZRSáDWDFK]DPLHV]NDQLH
Z]DVREDFKJPLQQ\FKZW\V]á
Liczba lokali socjalnych
2017
7
6
7
6
-
-
2016
2017
1433
1439
85,5
85,9
253
182
୽
.
1
1
୹ Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych. ୽ Dane za okres od
SRF]ąWNXSRZVWDQLD]DOHJáRĞFLGRNRĔFDRNUHVXVSUDZR]GDZF]HJR
2
WYCHOWANIE I EDUKACJA
ĩáRENL
2015
KULTURA, SPORT
2016
Biblioteki w 2017 r.
2017
ĩáRENLLNOXE\G]LHFLĊFH
-
-
-
']LHFLSU]HE\ZDMąFHZĪáRENDFK
LNOXEDFKG]LHFLĊF\FK ZFLąJXURNX
-
-
-
Edukacja
Placówki wychowania przedszkolnego
w tym przedszkola
Biblioteki i filie
Czytelnicy w bibliotekach
publicznych
:\SRĪ\F]HQLDNVLĊJR]ELRUX
na 1 czytelnika w wol.
7
7
5
3
3
3
,QVW\WXFMHNXOWXU\୹ w 2017 r.
175
175
128
142
157
Grupy artystyczne
104
112
128
F]áRQNRZLH
4
4
4
Gimnazja
8F]QLRZLHV]NyáJLPQD]MDOQ\FK
/LF]EDXF]QLyZSU]\SDGDMąFDQD
1RGG]LDáZV]NRáDFK
podstawowych
gimnazjalnych
uczestnicy imprez
336
315
345
2
2
-
143
128
82
17
15
14
24
21
21
.RáDNOXE\VHNFMH
F]áRQNRZLH
284
17
10
Powiat
Gmina
4
1
516
103
138980
11700
19
-
297
-
17
-
388
-
Powiat
2*Ïà(0
Gmina
18
1
964
130
ûZLF]ąF\
1163
117
Trenerzy
22
1
Instruktorzy sportowi
19
-
&]áRQNRZLH
='52:,(3202&632à(&=1$
2017
6123
୹ &HQWUDGRP\LRĞURGNLNXOWXU\NOXE\LĞZLHWOLFH
Kluby sportowe w 2016 r.
/XGQRĞüZHGáXJJUXSZLHNXZU
/LF]EDRVyESU]\SDGDMąF\FK
na 1SU]\FKRGQLĊ
Przychodnie
Porady podstawowej opieki zdrowotnej
udzielone na 1PLHV]NDĔFD
3
Powiat
Imprezy
190
8F]QLRZLHV]NyáSRGVWDZRZ\FK
12
2*Ïà(0
Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego
6]NRá\SRGVWDZRZH
Gmina
2015/16 2016/17 2017/18
Miejsca w przedszkolach
w tym w przedszkolach
Powiat
RYNEK PRACY୹
Gmina
2017
2099
1523
24
3
4,8
4,0
W 2017UZ\GDWNLQDSRPRFVSRáHF]QąLSR]RVWDáH]DGDQLD
Z]DNUHVLHSROLW\NLVSRáHF]QHMZ\QLRVá\1885,6W\V]á
8G]LDáRVyENRU]\VWDMąF\FK]HĞURGRZLVNRZHM
SRPRF\VSRáHF]QHMZOXGQRĞFLRJyáHP
Powiat
Gmina
3UDFXMąF\୽
9232
Bezrobotni zarejestrowani
2061
237
w tym kobiety w %
8G]LDáEH]URERWQ\FK]DUHMHVWURZDQ\FK
ZOLF]ELHOXGQRĞFLZZLHNX
produkcyjnym w %
8G]LDá]DUHMHVWURZDQ\FKEH]URERWQ\FK
kobiet w liczbie kobiet w wieku
produkcyjnym w %
47,6
49,4
6,4
8,1
6,6
8,9
292
୹ Stan w dniu 31 XII. ୽%H]SRGPLRWyZJRVSRGDUF]\FKROLF]ELHSUDFXMąF\FKGR
osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.
ĝ52'2:,6.2
/HĞQLFWZRZU
3RZLHU]FKQLDODVyZRJyáHPZKD
5627
w tym lasy publiczne
5074
ZW\PZáDVQRĞüJPLQ\
3
/HVLVWRĞüZ
ĝZLDGF]HQLHZ\FKRZDZF]H
RODZINA 500+ w 2017 r.
3U]HFLĊWQDPLHVLĊF]QD
OLF]EDURG]LQSRELHUDMąF\FK
ĞZLDGF]HQLH
liczba dzieci, na które rodziny
RWU]\PXMąĞZLDGF]HQLH
:\SáDW\ĞZLDGF]HĔZW\V]á
Powiat
30,5
Gmina
*RVSRGDUNDĞFLHNRZD i odpady w 2017 r.
2F]\V]F]DOQLHĞFLHNyZ
3426
341
/XGQRĞüNRU]\VWDMąFD]RF]\V]F]DOQLĞFLHNyZ
5408
588
*URPDG]HQLHLZ\Zy]QLHF]\VWRĞFLFLHNá\FK
32841,0
3533,5
3
2750
]ELRUQLNLEH]RGSá\ZRZH
477
oczyszczalnie przydomowe
W 2017UZ\GDWNLQDSU]HFLZG]LDáDQLHDONRKROL]PRZL
Z\QLRVá\48W\V]á
7
2GSDG\NRPXQDOQH]HEUDQHZW ZFLąJXURNX 921
770
w tym z gospodarstw domowych
3
GMINA WIEJSKA SORKWITY NA TLE GMIN POWIATU I WOJEWÓDZTWA W 2017 R.
Lokata gminy w powiecie
WYSZCZEGÓLNIENIE
/XGQRĞüQD
1 km²
1
Lokata gminy w województwie
10
Kobiety na
100
PĊĪF]\]Q୹
Saldo
migracji na
1000
OXGQRĞFL
Dochody
ZáDVQH
EXGĪHWX
gminy୽
ĝURGNL
w dochodach
EXGĪHWX
gminy na
finansowanie
LZVSyá
finansowanie
programów
i projektów
unijnych୽
Wydatki
EXGĪHWX
gminy୽
Dzieci
w przedszkolach
na 100
miejsc୹
3U]HFLĊWQD
powierzchnia
XĪ\WNRZD
1 mieszkania
w zasobach
mieszkaniowych
2GVHWHNOXGQRĞFLNRU]\VWDMąFHM
z instalacji
ZRGRFLą
gowej
kanalizacyjnej
gazowej
Podmioty
gospodarki
narodowej
w rejestrze
REGON na
10 tys.
OXGQRĞFL
QDPLHV]NDĔFD
SORKWITY (GM.WIEJSKA)
4
79
2
66
5
80
5
81
4
71
2
44
1
10
3
19
5
35
5
100
4
61
5
59
0,.2à$-., *00,(-6.2:,(-6.$
2
58
4
86
4
52
1
2
1
3
1
21
2
36
4
55
3
27
2
19
2
26
2
12
05Ą*2:2 *00,(-6.$
1
11
5
107
1
30
2
13
3
67
5
101
3
58
5
103
2
6
1
2
1
8
1
6
05Ą*2:2 *0:,(-6.$
3
72
3
80
3
44
3
40
-
-
4
88
-
-
1
10
1
1
4
82
3
50
3
36
PIECKI (GM.WIEJSKA)
5
85
1
49
2
33
4
77
2
57
3
84
4
71
2
18
4
32
3
63
-
-
4
49
:,ĉ&(-'$1<&+ Bank Danych Lokalnych
bdl.stat.gov.pl
୹1DMPQLHMV]DZDUWRĞü]RVWDáDR]QDF]RQDMDNRORNDWD1, natomiast
QDMZLĊNV]D±MDNRRVWDWQLDORNDWDVSRĞUyG]HVWDZLRQ\FKMHGQRVWHN
୽%H]JPLQPDMąF\FKUyZQLHĪVWDWXVPLDVWDQDSUDZDFKSRZLDWX
Download