prezentacje - e-ZSEG

advertisement
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Cywilizacja informacyjna”
- projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
a realizowany przez Stowarzyszenie „EkoGa”
działające przy Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Cieszynie
od 1 września 2010r. do 31 stycznia 2011r.
(nr UDA – POKL.09.05.00-24-320/09-00)
W/w projekt realizowany jest w ramach
działania 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich,
a brało w nim udział 30 uczniów Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Cieszynie.
Uczniowie uczestniczyli w 40-godzinnych
zajęciach warsztatowych w 4 grupach:
- 2 grupach dziennikarskich,
- 1 grupie czytelniczo-medialnej
- oraz 1 grupie informatycznej.
Warsztaty prowadzili: p. Aleksandra Pilorz,
p. Agata Mitręga i p. Przemysław Holisz.
grupa dziennikarska 1:
grupa dziennikarska 2:
grupa czytelniczo-medialna:
grupa informatyczna:
PRODUKTY KOŃCOWE PROJEKTU:
- nabycie umiejętności wyszukiwania,
opracowania i zamieszczania informacji na
portalu szkolnym oraz tworzenia fotogalerii,
- opracowanie stron internetowych
Stowarzyszenia „EkoGa” i biblioteki szkolnej,
- przeprowadzenie na terenie szkoły kampanii
reklamy społecznej pt. ”Rzuć palenie”,
- opracowanie materiałów informacyjnych
(w formie prezentacji PowerPoint)
pt. „Ta informacja jest dla Ciebie”
oraz dotyczących sporządzania bibliografii,
jak i skutecznego uczenia się.
Przydatne linki dla
„dobrze poinformowanych”:
- MEDIA I DZIENNIKARSTWO:
http://www.dziennikarze.info/,
- POLSKI PORTAL MEDIALNY / INFORMACYJNY:
http://www.medianews.com.pl/,
- MŁODZIEŻOWA AKCJA MULTIMEDIALNA:
http://www.mam.media.pl/,
http://e-lekcje.org/,
- SERWIS DLA ENTUZJASTÓW FOTOGRAFII
CYFROWEJ I ANALOGOWEJ (HOBBYSTÓW,
ZAWODOWCÓW, JAK I POCZĄTKUJĄCYCH):
http://www.fotografuj.pl/,
http://www.szerokikadr.pl/,
Przydatne linki dla
„dobrze poinformowanych”:
- OFICJALNY PORTAL UNII EUROPEJSKIEJ:
http://europa.eu/index_pl.htm,
- PORTAL INTERNETOWY SPOŁECZEŃSTWA
WIEDZY:
www.spoleczenstwoinformacyjne.pl/,
- PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
- PORTAL FUNDACJI KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ O REKLAMACH SPOŁECZNYCH
I MARKETINGU SPOŁECZNYM:
http://www.kampaniespoleczne.pl/,
- BAZA OFERT SZKOLENIOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH EFS:
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/.
„ANALFABETĄ PRZYSZŁOŚCI
NIE BĘDZIE CZŁOWIEK, KTÓRY NIE
UMIE CZYTAĆ I PISAĆ.
BĘDZIE TO OSOBA, KTÓRA NIE WIE,
JAK NAUCZYĆ SIĘ UCZYĆ.”
(Alvin Toffler - amerykański pisarz, socjolog
i futurolog, znany głównie z pracy na temat cyfrowej
rewolucji, rewolucji komunikacyjnej, rewolucji
korporacyjnej oraz osobowości technologicznej;
jest przedstawicielem nurtu tzw. "nauki stosowanej",
a głównym pojęciem, do którego odwołuje się
w swoich pracach, jest technologia.)
Podstawowe cechy informacji
jako zasobu:
Od połowy XX wieku potrafimy dość dobrze
określać ilość informacji, mniej natomiast rozwinięte
są atrybuty jakości informacji.
Do atrybutów takich można zaliczyć:
- przydatność informacji, czyli jej dostosowanie do
potrzeb jej użytkowania;
- aktualność informacji, czyli jej dostosowanie do
czasu jej użytkowania;
- odpowiedzialność informacji, czyli gwarancje jej
poprawności;
- typ własności informacji, czyli określenie praw
dostępu do niej;
- typ ochrony informacji, czyli sposoby utrudniające
dostęp oraz modyfikację informacji przez osoby
niepowołane.
Stowarzyszenie dla Rozwoju
Przedsiębiorczości, Edukacji
i Kultury Młodzieży „EkoGa”
Cieszyn – styczeń 2011
Download